Innhold

Sak: 18-795 Klage vedrørende anleggsbidrag – Haugaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at nettselskapet må stå ved sitt tilbud og at det ikke tilkommer ytterligere bidrag med hjemmel i regelendringene. Klager viser til at de er en profesjonell utbygger av et boligfelt for forbrukerkjøpere. Klager anførte at de nye reglene er kontraktsstridig og at det strider mot det alminnelige forbud mot å gi nye offentligrettslige regler tilbakevirkende kraft. Haugaland Kraft Nett AS beklaget at informasjonen ikke kom til klager før fristen gikk ut. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Haugland Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag. 

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 5. 

Historikk

10.03.16 – Tilbud om anleggsbidrag.  

25.04.16 – Tilbudet aksepteres. 

25.04.16 – E-post fra Haugaland Kraft Nett AS om endringer av regler for anleggsbidrag. 

Krav 

Klager krever at nettselskapet må stå ved sitt tilbud av 25.04.16 og at det ikke tilkommer ytterligere bidrag med hjemmel i regelendringene fra 01.03.18.  

Partenes anførsler

Klager viser til at de er en profesjonell utbygger av et boligfelt for forbrukerkjøpere. Klager anfører at det ble gitt tilbud om fullstendig strømforsyningsanlegg den 10.03.16. Tilbudet ble akseptert den 25.04.16 og inkluderte samtlige anleggskostnader. Klager påpeker at premissen om at tilbudet inkluderte samtlige anleggskostnader var svært viktig for klager da dette var forutsetningen som ble lagt til grunn ved salg av boliger i feltet til sine forbrukerkunder.  

Den 25.09.18 meddelte Haugaland Kraft Nett AS at med virkning fra 01.03.18 ble det innført nye regler for anleggsbidrag og som ville bli ytterligere strammet inn med virkning fra 01.01.19. Klager påpeker at de nye reglene var innført med tilbakevirkende kraft og derfor også ville gjelde tilbudet av 25.04.16. Klager mener at dette er retts- og kontraktsstridig.  

Klager anfører at de nye reglene er kontraktsstridig og at det strider mot det alminnelige forbud mot å gi nye offentligrettslige regler tilbakevirkende kraft. Klager viser til Grunnlovens § 97. Klager hevder at selskapet er avtalerettslig bundet til vilkårene som ble avtalt mellom partene i 2016.  

Klager påpeker at de ikke under noen omstendighet hadde faktisk anledning til å tilpasse seg ettersom selskapet selv har erkjent at det først ble orienterte om endringen i epost av 25.09.18. 

Klager krever at nettselskapet må stå ved sitt tilbud av 25.04.16 og at det ikke tilkommer ytterligere bidrag med hjemmel i regelendringene fra 01.03.18.  

Haugaland Kraft Nett AS (HKN) anfører at fremlagt tilbudt er korrekt. Det ble fra 01.03.18 innført anleggsbidrag for målere og målermontasje. Dette omhandlet også påbegynte prosjekter som ikke var innmeldt i Elsmart før 01.03.18.  

HKN beklager at informasjonen ikke kom til klager før fristen gikk ut. HKN anfører at ved fohåndssolgte boliger, vil utbygger enten måtte dekke dette selv eller viderefakturere kunden. Der nettkunden er sluttbruker selv, vil problemet ikke være så stort da kostnader går direkte til kunde.  

HKN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag.

I henhold til nemndsavtalen punkt 1.4 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager er en profesjonell utbygger av boligfelt for forbrukerkjøpere, og dermed som et utgangspunkt ikke en forbruker med klagerett overfor nemnda.

Hvorvidt klager er å anse som forbruker, beror imidlertid på en konkret vurdering, og det følger av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at mindre sammenslutninger unntaksvis kan anses som forbrukere så sant hovedformålet er å tjene medlemmenes personlige formål. Nemnda kan ikke se at dette er tilfellet i denne saken, og det følger av dette at klager ikke er kunde i egenskap av å være forbruker. Nemnda har dermed ikke kompetanse til å behandle saken.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Saken avvises.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.