Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

168 resultater

Type artikkel
Velg område
168 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-122 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at lysarmatur i boligen ble skadet etter strømbrudd. Klager hevdet at dette skyldtes avbrent kabel og overspenning. Klager opplyste at montør har undersøkt anlegget i boligen og ingen feil ble funnet. Klager hevdet at nettselskapet var ansvarlig or overspenning i hans bolig. Agder Energi Nett AS anførte at klager ikke var direkte berørt av kabelfeilen, da klager var tilkoblet en annen lavspentkabel enn den som fikk varige feil. Agder Energi Nett AS anførte at skader som er forårsaket av hendelser som denne er å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS hevdet at nabokabelen umulig kunne ha forårsaket overspenning i klagers bolig. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen som oppstod og skaden hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-040 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager krevde dekket kostnader tilknyttet medgått ventetid for snekkerne i tidsrommet for strømutkoblingen. Klager viste til at han mottok varsel om planlagt strømutkobling på en adresse der han ikke er bosatt og regnet derfor med at varslet ikke gjaldt hans bolig. Klager hevdet at det ikke var blitt varslet tilstrekkelig om planlagt strømutkobling. Mørenett AS anførte at klager har blitt varslet om strømutkobling via SMS og påpekte at det bør være en indikasjon om at han vil bli berørt av planlagt strømstans. Mørenett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-029 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter lynnedslag. Klager krever forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at skader i huset var forårsaket av en kortslutning grunnet vanninntrenging etter lynnedslag i kabel og at Agder Energi Nett AS var ansvarlig for følgeskader i klagers bolig senere på dagen. Klager hevdet at kortslutning ville ha skjedd også om lynnedslag tenktes bort. Agder Energi Nett AS anførte at årsaken til skaden hos klager er en følgeskade etter skade på kabelskjøte forårsaket av tordenvær/lyn og at skaden var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS opplyste at det var kraftig tordenvær i området og at lynnedslag skadet muffen rundt kabelskjøten på kabelen inn til huset uten at dette gikk ut over strømforsyningen hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 18-602 Klage vedrørende spenning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om spenningsvariasjoner. Klager hevdet at Hafslund Nett AS var ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18. Klager anførte at reparatøren fastslo at apparatene hadde en feil som ikke dekkes av garantien på grunn av at de var utsatt for høy spenning. Klager anførte at selskapets målinger viste at det har vært spenning i boligen som er høyere enn den utgangsspenningen som trafoen skulle hatt og påpekte at målingene viste uregelmessighet. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var registrert hendelser for klagers adresse eller nettstasjon som klager er tilknyttet i perioden fra mai til juni 2018. Hafslund Nett AS anførte at det var iverksatt tiltak i form av målinger av lavspentnettet til klager og det var ikke funnet avvik. Hafslund Nett AS kjente ikke til feil i høyspentnettet for den aktuelle dato og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-124 Klage vedrørende krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil ved måler. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilmålingen. Klager påpekte at det er foretatt et overslag over tid som er brukt på egne kontrollmålinger. Klager påpekte også at det var tatt opp et banklån for å betale de utilsiktede utgiftene som var basert på feilmåling. BKK Nett AS avviste klagers krav. BKK Nett AS anførte at de har bedt klager om å dokumentere påløpte utgifter. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-010 Klage vedrørende krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter hendelser i nettet fra den 21.08.18 til 22.08.18. Klager anførte at manglende vedlikehold av nettet er årsak til skaden på det elektriske utstyret. Troms Kraft Nett AS viste til at det var en hendelse i nettet den 21.08.18 og at årsaken til hendelsen var svikt i bendslingen som er festet på isolatoren. Troms Kraft Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom jordslutning i høyspentnettet og skaden som oppstod i klagers elektriske anlegg. Troms Kraft Nett AS hevdet at hendelsen falt utenfor deres kontrollansvar og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-392 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Gudbrandsdal Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at det var et smell i sikringsskapet og at det oppsto gnister ut av sikringsskapet. Klager viste til graf over spenningsmåling og anførte at grafen bekrefter hendelsen. Klager hevdet at nettselskapet er ansvarlig for skadene på det elektriske utstyret. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at strømforsyningen ble utkoblet på grunn av jordfeil. Årsaken til utkoblingen på jordfeil var en overspenningsavleder hadde løst ut. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at målinger i trafostasjonen viste at det ikke har vært overspenning på høyspenningsnettet. Gudbrandsdal Energi AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 19-076 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutkobling. Klager krevde erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble skadet på grunn av manglende varsling fra nettselskapet. Hafslund Nett AS anførte at slike hendelser er utenfor nettselskapets kontrollsfære. Hafslund Nett AS anførte at elektriske apparater skal tåle inn- og utkoblinger. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.