Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

206 resultater

Type artikkel
Velg område
206 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-776 Klage på avtale – krav om kompensasjon – Midt-Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. Klager anførte at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpekte at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no. Klager hevdet at selskapet forsøkte å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen. Klager hevdet at Midt-Energi AS er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. Midt-Energi AS AS anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Midt-Energi AS påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. Midt-Energi AS avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-766 Klage på spenning – krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at overspenningsvernet ble ødelagt etter hendelse i nettet. Klager påpekte at det ikke er registrert noe lyn eller torden i dette området på den aktuelle dagen eller dagene før og hevdet derfor at Norgesnett AS må være ansvarlig for skaden. Klager viste til rapport fra elektriker og anførte at det fremgår at det har vært for høye spenninger inn til sikringsskapet. Norgesnett AS hadde utfall i strømforsyningen med over 3000 kunder berørt. Årsak til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett AS hadde blitt varslet. Norgesnett AS anførte at det ikke er registrert høye spenninger ved denne feilen og det var ikke meldt om andre skader. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-711 Krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet forårsaket flere skader i hans fritidsbolig. Klager opplyste at skadene dreier seg som frostskader på vannrør og skade på termostater. Klager hevdet at kundene ikke er ansvarlige ved alvorlige strømbrudd i en transformator tilhørende selskapet og påpekte at kunden er fullstendig uten skyld i hendelsen. Norgesnett AS anførte at selskapets erstatningsansvar begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt og påpekte at dette bør vektlegges i høy grad ved vurderingen av saken. Norgesnett AS viste til at strømstansen oppsto under en kuldeperiode og påpekte at dette må være en ekstra oppfordring for nettkunden til å oppsøke hytten strakts han får melding om at strømmen er borte. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 21-244 Klage på feil ved måler– Kystnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. Klager hevdet at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. Klager anførte at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Kystnett AS har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett AS anførte at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett AS påpekte at det er lite trolig noe galt med måleren og at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. Kystnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-652 Klage på erstatning – Klepp Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevdet at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anførte også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen. Klepp Energi AS anførte at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi AS hevdet at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviste derfor erstatningsansvar. Klepp Energi AS anførte at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Klepp Energi AS avvist klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-633 Klage på strømbrudd – krav om erstatning – Ymber Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at om han hadde fått melding om strømbruddet på et tidligere tidspunkt så kunne skaden vært unngått. Klager anførte at feilen skjedde på utsiden av hans hus og at det derfor må være under selskapets ansvarsområde. Ymber Nett AS viste til standardavtalen i forhold til ansvarsforhold ved strømbrudd. Ymber Nett AS anførte at det ikke fremgår av leveringsforskriften et krav om overvåkning av lavspentnett. Ymber Nett AS anførte at basert på skadeårsak, omfang og hendelsesforløpet, så er deres konklusjon at klemmefeilen og påfølgende skade skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelig kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ymber Nett AS påpekte at det ikke er registrert henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 21-596 Klage på erstatningskrav etter jordfeil – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det var urimelig at han skal betale for at elektriker skal finne feil i selskapets nett. Klager påpekte at det ikke er feil i hans bolig. Klager viste til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia AS. Klager anførte at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anførte også at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Elvia AS anførte at DLE bekreftet at det ikke var feil i deres installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Elvia AS påpekte at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia AS og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære. Elvia AS anførte at det ikke er en mangel ved deres ytelse. Elvia avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-481 Klage på spenning – krav om erstatning – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med spenningsvariasjoner. Klager krevde erstattet innkjøp av ny varmepumpe. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt som følge av høy spenning i nettet tilknyttet hans bolig. Klager viste til telefonsamtale med Lede AS, hvor klager hevdet å ha fått bekreftelse på at det var målt høy spenning inn til hans bolig.  Lede AS anførte at det har oppstått en misforståelse, og mener det ikke har vært for høy spenning inn til klagers bolig. Det vises til et strømbrudd som varte i ca. seks minutter dagen hvor skaden hevdes å ha oppstått. Lede AS avviste at det har vært høy spenning i forbindelse med avbruddet. Lede AS anførte at det ble gitt feil informasjon til klager da det ble bekreftet muntlig at det var overspenning i hans anlegg. Lede AS påpekte at den informasjonen som skulle vært gitt til klager var at det oppstod overstrøm i forbindelse med avbruddet, men ikke overspenning. Lede AS anførte at det ikke foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom skaden som er oppstått og avbruddet i strømleveransen til klagers bolig. Lede AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-430 Klage på krav om målerbytte og erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte. Klager krevde målerbytte kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert. Klager hevdet at Elvia AS konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager hevdet at Elvia AS ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på han. Elvia AS viste til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. Elvia AS viste til at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-420 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning  – Lede AS

  Saken gjaldt spenningskvalitet. Klager krevde at Lede AS leverer spenningskvalitet iht. FOL. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager viste til at spenningskvaliteten til hans fritidsbolig ikke er i henhold til FOL og anførte at det blant annet har ført til at elektrisk utstyr har blitt ødelagt eller sluttet å fungere. Klager anførte også at han har vært i kontakt med elektriker som fant jordfeil i utgangen til vann- og kloakk. Klager anførte at det har vært blinkende lys og pumpen har måttet repareres hvert år. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager anførte at hennes utlegg har vært mye større enn den kompensasjonen nettselskapet har tilbudt. Lede AS erkjente at det i dette tilfellet klart er et brudd på spenningskvaliteten til klager ifølge FOL. Lede AS har vurdert ulike tiltak slik at spenningskvaliteten til klager raskt kunne tilfredsstille FOL. Lede AS anførte at de er avhengige av at nettkundene melder fra dersom spenningen er lav eller ved mistanke om uregelmessigheter ved spenning da det ikke er noen oversikt over spenningsnivåene ute hos deres kunder. Lede har tilbudt en kompensasjon på 25 % av nettleien for de 3 siste årene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.