Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

213 resultater

Type artikkel
Velg område
213 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-759 Klage vedrørende erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for tap i strømproduksjon. Som en følge av jordfeil sluttet klagers solcellepanel å produsere strøm. Klager krevde det økonomiske tapet erstattet av nettselskapet. Han hevdet at netteier ikke hadde overholdt sine forpliktelser etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 5-2 annet ledd og at selskapet måtte bære byrden for forsinket utbedring. Selskapet bestred klagers erstatningskrav og viste til at erstatningsvilkårene ikke kunne anses oppfylt.

 2. Sak: 22-050 Klage vedrørende erstatningskrav – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på strømforsyningen til hans styringssystem til smartbolig. Klager påpekte at strømbruddet medførte overbelastning av anlegget. Klager anfører at skaden er dokumentert ved bekreftelse fra elektriker. Elvia AS viste til at det oppstod bryterfall i høyspentnettet på avgangen fra transformatorstasjonen som forsyner nettstasjoner der kunden er tilknyttet. Virkningen for sluttkunde er som en ordinær inn- og utkobling av strøm, og det er ikke loggført overspenninger. Elvia AS avviste at det er årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-173 Klage på erstatningskrav– Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter linjerydding. Klager krevde erstatning for nye harddisker. Klager anførte at det er foretatt sprenging i nærheten av hans bolig som førte til skade på elektrisk utstyr. Klager påpekte at Lede AS ikke har varslet om sprengingen og at han derfor ikke har hatt mulighet til å forhindre skader. Lede AS viste til at det var linjerydding i regionalnettet. I den forbindelse ble det foretatt sprenging i området for å rydde vegetasjon. Lede AS viste til at klager er bosatt 650–700 meter fra dette området. Lede AS anførte at sprengningsstyrken ikke kan føre til skade på utstyr og avviste erstatningsansvar. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 4. Sak: 22-235 Klage vedrørende spenning og krav om erstatning – Fagne AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde kompensasjon for økte strømutgifter i boligen. Klager opplevde spenningsvariasjoner i deler av boligen i desember 2021, som det ble avdekket at skyldtes klemmefeil på stikkledning. Tidligere samme høst var det oppstått problemer med drift av varmepumpe som ble tatt ut av bruk, og klagers varmebehov ble løst ved elektrisk fyring. Etter utbedring av klemmefeilen viste det seg at varmepumpen fungerte som normalt. Klager krevde derfor kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21. Fagne AS viste til utsnitt fra AMS-måler som viste at spenningen var av normal karakter unntatt dipp ved to anledninger. Fagne AS hevdet at driftsproblemene på varmepumpen måtte skyldes feil på pumpen og viste til at spenningen var normal etter at pumpen ble frakoblet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-799 Krav om erstatning– Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon og bytte av styringssystem til kloakkanlegg dekket. Klager viste til at etter at Elvia AS gjorde gjentagende feilrettinger på anlegget i deres nabolag sommeren 2021 og hevdet at dette medførte store skader på klagers kloakkanlegg. Klager hevdet at det er nettselskapets handlinger som er direkte årsak til skadene. Klager påpekte at dersom Elvia AS ikke hadde byttet fasene gjentatte ganger, ville utstyret ikke blitt ødelagt. Elvia AS viste til at måleloggene ble sjekket og det var registrert spenningsutfall, strømbrudd og hendelse som kan knyttes til endring av dreieretning, men ingen overspenninger. Elvia AS anførte at de har informert klager om at de trenger et dokumentert krav og fakturakopi, samt informert om at de ikke dekker eventuelle oppgraderinger av eksisterende anlegg. Elvia AS har undersøkt med pumpeservice og refunderte utgifter relatert til feilen. Elvia AS hevdet at hendelsen i nettet ikke har ført til skade på utstyr. Elvia AS hevdet at tilsendt dokumentasjon ikke viser årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-787 Krav om erstatning– Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det ikke var noen feil på hans jordfeilvarsler. Klager påpekte at han ikke skal stå ansvarlig for andre kunders feil og at det er Lede AS som må stå til ansvar for dette. Lede AS viste til at en jordfeilvarsler kun skal varsle når det oppstår jordfeil i eget anlegg. Jordfeilvarsleren skal ikke varsle om jordfeil som oppstår utenfor eget anlegg da jordfeilvarsleren skal være retningsbestemt. Lede AS anførte at når jordfeil oppstår i nettkunders elanlegg, så er dette en hendelse utenfor nettselskapets kontroll. Lede AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-776 Klage på avtale – krav om kompensasjon – Midt-Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. Klager anførte at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpekte at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no. Klager hevdet at selskapet forsøkte å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen. Klager hevdet at Midt-Energi AS er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. Midt-Energi AS AS anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Midt-Energi AS påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. Midt-Energi AS avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-766 Klage på spenning – krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at overspenningsvernet ble ødelagt etter hendelse i nettet. Klager påpekte at det ikke er registrert noe lyn eller torden i dette området på den aktuelle dagen eller dagene før og hevdet derfor at Norgesnett AS må være ansvarlig for skaden. Klager viste til rapport fra elektriker og anførte at det fremgår at det har vært for høye spenninger inn til sikringsskapet. Norgesnett AS hadde utfall i strømforsyningen med over 3000 kunder berørt. Årsak til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett AS hadde blitt varslet. Norgesnett AS anførte at det ikke er registrert høye spenninger ved denne feilen og det var ikke meldt om andre skader. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-711 Krav om erstatning– Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet forårsaket flere skader i hans fritidsbolig. Klager opplyste at skadene dreier seg som frostskader på vannrør og skade på termostater. Klager hevdet at kundene ikke er ansvarlige ved alvorlige strømbrudd i en transformator tilhørende selskapet og påpekte at kunden er fullstendig uten skyld i hendelsen. Norgesnett AS anførte at selskapets erstatningsansvar begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt og påpekte at dette bør vektlegges i høy grad ved vurderingen av saken. Norgesnett AS viste til at strømstansen oppsto under en kuldeperiode og påpekte at dette må være en ekstra oppfordring for nettkunden til å oppsøke hytten strakts han får melding om at strømmen er borte. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.