Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

213 resultater

Type artikkel
Velg område
213 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-043 Klage vedrørende strømbrudd – krav om kompensasjon – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. Klager krevde at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. Klager hevdet at Elvia AS ikke oppfylte kravene om leveringskvalitet. Klager opplyste at det i en periode var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Elvia AS viste til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anførte at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. Elvia AS anførte at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 21-035 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at gjentatte strømbrudd forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager hevdet at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Elvia AS viser til at det var driftsavbrudd som var forårsaket av trefall på regionallinja. Elvia AS anførte at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia AS påpekte at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-568 Klage vedrørende fakturert gebyr etter strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. Klager avviste krav om utrykningsgebyr. Klager anførte at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre. Klager avviste at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr før utrykningen fant sted. Agder Energi Nett AS anførte at de har stilt kontrollspørsmål til klager og hevdet at det ble informert om utrykningsgebyret. Agder Energi Nett AS anførte at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. Agder Energi Nett AS avviste at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse og viste til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-567 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevdet at dette var årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager viste til målerbyttet og anførte at det oppstod ytterligere feil da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Glitre Energi Nett AS avviste klagers påstand om at målerbytte var årsak til at elektriske apparater ryker. Glitre Energi Nett AS avviste erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater da de ikke finner noen hendelser i nettet som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-552 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Linea AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde at nettselskapet bekreftet at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand. Klager anførte at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevdet de feilende gjenstandene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. Linea AS bekreftet at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt. Linea AS anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviste derfor klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 20-505 Klage vedrørende krav om erstatning ved strømutkobling – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager viste til at hun mottok varsel 2 virkedager før strømutkoblingen og anførte at dette var urimelig da det var påbud om hjemmekontor. Klager anførte at uten strøm til ruter og PC kunne det ikke utføres arbeid og krevde derfor en kompensasjon. Elvia AS hevdet at de har oppfylt varslingsplikten ved at det ble utstedt varsel om utkoblingen. Elvia AS hevdet at varslingen var utført etter gjeldende rutiner og anførte at nettselskapets entreprenører jobber aktivt med å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-501 Klage vedrørende krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at en kortslutning i nettselskapets nett er innenfor nettselskapets kontrollsfære og mente at nettselskapet skal holdes ansvarlig for dette forholdet. Klager viste til avbruddets lengde og hevdet at maten ikke ville blitt ødelagt hvis feilen ble rettet innen rimelig tid. Tensio TS AS viste til at det oppsto en kortslutning i en kabel tilknyttet en av Tensio TS AS’ koblingskasser. Kortslutningen førte til at det oppsto en brann i koblingskassen, noe som medførte avbrudd i strømforsyningen til flere sluttkunder. Tensio TS AS hevdet at en kortslutning av denne typen er utenfor nettselskapets kontroll og at de derfor ikke kan holdes ansvarlig for tapet. Tensio TS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-400 Klage vedrørende krav om erstatning etter strømutfall – Hardanger Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømutfall. Klager krevde utgifter til kjøp av nytt kjøle- og fryseskap dekket. Klager hevdet at spenningsfall og stadig oppkobling og utfall er årsak til skade på hans kjøle- og fryseskap. Klager påpekte at de gjentatte inn- og utkoblinger førte til skaden og hevdet at dette skyldtes en hendelse som var innenfor nettselskapets kontroll. Hardanger Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Hardanger Energi Nett AS anførte at trafokretsen som klager var tilkoblet var lagt over på reserveforsyning og at han derfor ikke var berørt av videre kobling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-370 Klage vedrørende krav om erstatning  – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager anførte at han ikke har nektet selskapet tilgang på eiendommen natten hvor strømbruddet oppstod. Lyse Elnett AS avviste klagers krav om kompensasjon og hevdet at klager selv var skyld i at strømbruddets varighet oversteg 12 timer. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-297 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatning etter fasebrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt elektronikk. Klager anførte at det har vært spenningsutfall og at dette er årsaken til at kjøleskap, router og komfyrvakt sluttet å fungere. Klager anførte at nettselskapet ikke i stor nok grad følger opp rydding av linjer og lignende, noe som har medført flere strømbrudd i området. VOKKS Nett AS avviste erstatningsansvar, da nettselskapet har teknisk løsning med sikringer i alle tre faser som løser ut ved feil, uavhengig av hverandre. VOKKS Nett AS anførte at elektronisk utstyr skal tåle et fasebrudd, og at dette må sikres i hvert enkelt tilfelle av kunder. Klager ble enstemmig gitt medhold.