Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

168 resultater

Type artikkel
Velg område
168 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 16-170 Klage vedrørende dekning av utgifter til utrykning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til vaktuttrykking. Klager ringte Skagerak Nett AS og informerte om at boligen var strømløs. Klager oppdaget etter telefonsamtalen at hovedbryteren i sikringsskapet hadde løst ut. Klager avviste fakturert krav og krevde beløpet refundert. Skagerak Nett AS påpekte at det er i deres rutiner at alle kunder som melder feil som fører til utrykning og det ikke blir funnet feil på Skagerak sitt anlegg, må betale for utrykningen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 16-145 Klage vedrørende jordfeil – Dalene Energi IKS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager tok kontakt med Dalene Energi IKS etter gjentatte strømbrudd. Elektriker fant ikke feil. Flere jordfeilbrytere ble montert. Dalene Energi IKS fant feil i kommunens gatelys. Dalene Energi IKS viste til at de har mottatt flere meldinger om jordfeil og rykket ut. Feilen ble lokalisert ved bruk av jordfeilvarsel i trafokretsen. Dalene Energi IKS viste til at en jordfeilbryter normalt ikke skal slå ut ved feil i utenforliggende nett. Dalene Energi IKS avviste erstatningsansvar.

 3. Sak: 16-135 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til elektriker – Årdal Energi KF

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viser til at deler av boligen var strømløs etter strømbrudd. Klager sjekket sikringene og fant ingen feil. Klager fryktet feil i ledningsnettet i huset og tok derfor kontakt med elektriker. Årdal Energi KF viste til at det var klager selv som kontaktet elektriker for å rette feilen. Årdal Energi KF avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 16-124 Klage vedrørende overspenning – krav om dekning av forsikringens egenandel – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen havarert. Klager mente at Eidsiva har ansvar for rydde sine linjer tilstrekkelig, selv om treet stod utenfor ryddebeltet. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 16-072 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen ødelagt. Klager mente at Eidsiva har ansvar for å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner og hevdet at det ikke er gjort i tilstrekkelig grad. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 16-008 Klage vedrørende sikringsbrudd – krav om erstatning og dekning av utgifter – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning og dekning av utgifter etter sikringsbrudd. Klager har fremsatt flere krav. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Videre krevde klager dekket merkostnader for kjøp av elektriske artikler, erstatning for medgått arbeidstid ved innkjøp og flytting av gjenstander, renter og erstatning for tort og svie. TrønderEnergi Nett AS hevdet at hendelsen er utenfor selskapets kontroll. Nettselskapet avviste erstatningsansvar. Nemnda anbefalte at klager fikk dekket utgifter til elektriker og renter 30 dager etter påkrav. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 7. Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 13-227 Klage vedrørende jordfeil – krav om dekning av utgift til elektriker – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr 1 521 refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 13-210 Klage vedrørende strømbortfall – krav om erstatning – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd - elektrisk garasjeport ble avbrutt i å åpne seg helt og lukket seg idet bilen var i portåpningen. Klager hevdet ustabil strømtilførsel var årsak til skaden og krevde erstatning med kr 30 456. Varanger Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet de ikke med rimelighet kunne forutse at en slik hendelse ville inntreffe som følge av et kortvarig avbrudd i spenningen. Nemnda la til grunn at det hadde vært et kortvarig avbrudd i spenningen, men at erstatningsansvar ikke kunne pålegges nettselskapet idet klagers tap ikke kunne anses som påregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 13-189 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning for ødelagt utstyr – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12.000 samt erstatning for ødelagt PC tilhørende leietaker, totalt kr 15 495, dekket. HelgelandsKraft AS viste til at en avleder i trafopunktet var defekt og avviste erstatningsansvar idet mangelen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda var av den mening at en defekt avleder i trafopunktet var innenfor nettselskaps kontrollsfære og mente det var ansvarlig for klagers tap. Klager ble enstemmig gitt medhold.