Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

356 resultater

Type artikkel
Velg område
356 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 12-195 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klager mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klager flere ganger. Kragerø Energi ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klager ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 12-194 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klagerne mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og de ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klagerne flere ganger. De ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klagerne ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 12-187 Klage vedrørende frikraftavtale og måling av forbruk/avregning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft. Klager krevde en ordinær måler som kunne avleses for å konstatere at han fikk 3 kW = 26 280 kWh årlig og kun ble belastet for merforbruket over dette nivået. Fram til 2007, da ny måler ble installert, kunne han fritt ta ut dette årlig. Agder Energi Nett AS viste til at inntil 2007 ble forbruket utover frikraftvolumet målt ved såkalte "overforbruksmålere" som kun målte det forbruket som oversteg frikraften. Deretter ble ny måler og beregningsmodell benyttet. Nemnda la avtalen om levering av frikraft av 1953 til grunn og mente klager hadde krav på å få installert måleutstyr som gjorde det mulig å følge med på at han fikk frikraft i henhold til avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 12-177 Klage vedrørende fakturering – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt forskuddsbetaling. Klager krevde at fakturert forbruk samsvarte bedre med reelt forbruk og fant det urimelig at Telinet krevde så høy forskuddsbetaling. Telinet Energi AS hevdet klagers årsforbruk hadde vært lavere enn det som var beregnet fra netteiers side og som ble lagt til grunn for faktureringen av anleggene. Nemnda mente Telinet Energi AS måtte dokumentere at de hadde brukt nettselskapets måledata for forbruk og at de måtte dokumentere den prisen de hadde lagt til grunn i faktureringen.

 5. Sak: 12-159 Klage vedrørende boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt avtale om boligbyggelagsrabatt og papirfakturagebyr. Klager tok opp at Fortum fjernet boligbyggelagsrabatten uten å varsle, og hevdet han heller ikke ble varslet om at Fortum ila papirfakturagebyr. På grunn av feilopplysning til klager valgte Fortum Markets AS likevel å gi klager rabatt. Vedrørende fakturagebyr viste Fortum til avtalevilkårene. Nemnda fant at Fortum hadde fulgt avtalevilkårene og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 12-133 Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager avviste krav om fakturagebyr og viste til at det i kontrakten hans var avtalt: "Ingen gebyr". Lærdal Energi AS innførte fakturagebyr på alle kunder som hadde papirfaktura. De mente det måtte være mulig for en kraftleverandør å endre pris og/eller produktinnhold såfremt de varslet kunden skriftlig i god tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 12-130 Klage vedrørende etterfakturering av nettleie – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av fastbeløp på nettleie for fritidsbolig. Klager reagerte da han fikk a kontofaktura hvor det var plusset på fastavgift nettleie for årene 2009 – 2011 uten ytterligere forklaring. Klager hadde stolt på at fakturaene var riktige og avviste etterfakturert krav. Agder Energi Nett AS viste til at ved en feil i registreringen falt fastbeløpet for nettleie ut. De mente klager ikke kunne vært i aktsom god tro og etterfakturerte med kr 4 277,-. Klager ble enstemmig gitt medhold.