Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

51 resultater

Type artikkel
Velg område
51 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 14-263 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning for utgift til jordefeilsøking i eget anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg. Klager krevde regning på kr 4 900 fra elektriker dekket fordi hun måtte tilkalle elektriker da huset var uten strøm og hun ikke fikk tak i nettselskapet. Lyse Elnett AS antok at klager hadde ringt feil telefonnummer og viste til at det ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg som ble rettet samme dag. Lyse mente at jordfeilbryter normalt ikke ville slå ut ved feil i utenforliggende nett, med mindre den ikke var tilpasset anlegget den var installert i. Nemnda la til grunn at det ikke var en feil ved strømforsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 14-253 Klage vedrørende stenging – krav om tilbakebetaling av gebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om stengeprosedyrer var fulgt. Klager krevde gebyret på kr 3 250 refundert og hevdet selskapet ikke fulgte stengeprosedyrer fordi han ikke hadde mottatt varsel hverken skriftlig eller per telefon. TrønderEnergi Nett AS hevdet de hadde fulgt stengeprosedyrer og dokumenterte dette ved kopi av betalingsoppfordring/stengevarsel. De hevdet det også ble forsøkt å oppnå kontakt per telefon. Nemnda fant at TrønderEnergi Nett AS hadde fulgt stengeprosedyrene og at nettselskapet da hadde rett til å kreve gebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 14-101 Klage vedrørende tvist om åpning av stengt anlegg – Fortum Distribution AS

  Uttalelse                                                                                             Saken gjaldt kobling mellom energiselskap og inkassoselskap. Klager mente det prinsipielt var uheldig med tett samarbeid mellom energiselskap og inkassoselskap og hevdet purregebyr/salærer var fra et tidligere anlegg på et hus han hadde solgt. Han erkjente at stengingen var rettmessig og at det var hans feil at han var for sen med betaling. Fortum Distribution AS stengte klagers anlegg med grunnlag i et ubetalt krav i faktura pålydende kr 588,38. Nemnda fant ikke å kunne fatte et vedtak i denne saken da det ikke forelå noe krav om erstatning. Nemnda fant ikke grunnlag for å kritisere forholdet mellom nettselskapet og inkassoselskapet. Nemnda uttalte at et nettselskap i utgangspunktet ikke kan stenge et eksisterende anlegg med grunnlag i gjeld på et annet anlegg. Uttalelsen var enstemmig.

 4. Sak: 12-199 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt refusjon av åpningsgebyr. Klager krevde refusjon av åpningsgebyr og hevdet hun ikke mottok stengevarsel. Hun kontaktet Fortum da anlegget var stengt og hun fant et brev om dette i postkassen. Hun betalte utestående pluss åpningsgebyr. Fortum hevdet at stengevarsel ble sendt 03.07.12 og at det ikke kom retur. De gikk derfor ut fra at det var mottatt av klager. Anlegget ble stengt 22.08.12. Nemnda la til grunn at stengeprosedyrene ikke var fulgt og anbefalte enstemmig at klager burde få refundert åpningsgebyret.

 5. Sak: 12-108 Klage vedrørende stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg. Klager og mente det burde utvises samfunnsansvar ved stenging av anlegg. Klager viste til at hun ikke hadde klart å betale i henhold til nedbetalingsavtale og mente Hafslund burde gått med på en nedbetalingsavtale hun kunne klare. Hafslund Nett AS hevdet at anlegget ble rettmessig stengt og viste til at klager ikke fullt ut hadde betalt de løpende fakturaer innen forfall og heller ikke overholdt inngåtte betalingsavtaler. Dette hadde ført til stenging flere ganger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 11-284 Klage vedrørende stenging – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager krevde erstatning og oppreisning etter at strømmen ble stengt i november 2009. Anlegget ble gjenåpnet i september 2010. Stengegrunnlaget var ca kr 3 500. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå et vesentlig mislighold som berettiget stenging. Med dissens fant nemnda at stenging var uberettiget og anbefalte at klager ikke skulle belastes for påkoblingsgebyr.

 7. Sak: 11-193 Klage vedrørende gjenåpning av anlegg – Luostejok Kraftlag SA

  Saken gjaldt avslag på å få gjenåpnet et anlegg pga gjeld på et annet anlegg. Klager stilte spørsmål ved lovligheten av at innklagede ikke gjenåpnet et anlegg da gjelden på dette anlegget ble betalt selv om gjeld klager fortsatt hadde til innklagede på et annet, tidligere anlegg sto ubetalt. Innklagede avviste gjenåpning og hevdet at all gjeld, også fra tidligere anlegg, måtte være betalt før gjenåpning. Nemnda la til grunn at ”all gjeld til nettselskapet” er å forstå som all gjeld på det aktuelle anlegget. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 11-49 Klage vedrørende stenging av strøm – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt uenighet vedrørende stenging av strøm. Klager mente det ikke forelå grunnlag for å stenge. Klager ønsket nedbetalingsavtale. Innklagede mente at både de og inkassoselskapet hadde opptrådt riktig i denne saken. Nemnda la til grunn at klager hadde betalt omtvistet beløp og at innklagede hadde fulgt gjeldende stengeprosedyrer. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 11-07 Klage vedrørende stenging av strøm – Tafjord Kraftnett AS

  Saken gjaldt stenging av strøm på bakgrunn av gjeld på tidligere abonnement. Klager hevdet at innklagede ikke hadde rett til å stenge eller nekte strømabonnement på bakgrunn av eldre gjeld fra tidligere anlegg. Innklagede hevdet at det forelå et rettmessig stengegrunnlag og mente at det ble feil om kunder som flytter til ny bolig skal slippe å gjøre opp sluttregning fra tidligere bolig. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold i at det ikke forelå grunnlag for stenging.