Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

54 resultater

Type artikkel
Velg område
54 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 15-039 Klage vedrørende langvarig strømavbrudd – krav om kompensasjon – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømavbrudd og viste til at han hadde hatt strømstans i over 12 timer og måtte kaste mat i frys/kjølerom. Energi 1 Follo Røyken AS viste til at tiden for kompensasjon for strømavbrudd gjaldt fra nettselskapet ble opplyst om strømavbruddet. Kompensasjon ville da bli gitt hvis feilrettingen tok over 12 timer. I dette tilfellet tok det under 12 timer fra det ble informert til feilen var rettet og det var ikke berettiget til kompensasjon. Nemnda fant at klager burde ta spørsmålet om kompensasjon opp med NVE samt at det ikke var dokumentert noe økonomisk tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 15-001 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av egenandel – Trollfjord Kraft AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel for skade etter stenging av anlegg i utleiet leilighet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket fordi han som huseier ikke ble varslet om strømutkobling i leiligheten har leide ut og at han derved ikke kunne unngå vannskader. Trollfjord Kraft AS hevdet de ikke hadde plikt til å varsle huseier dersom det skulle stenges hos leietakere og de presiserte at klager ikke var å betrakte som kunde etter nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at klager ikke var kunde eller bruker på anlegget på det tidspunkt klagen gjaldt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 14-263 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning for utgift til jordefeilsøking i eget anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjelder kundeservice og dekning av regning fra elektriker etter at klagers jordfeilbryter koblet ut klagers anlegg. Klager krevde regning på kr 4 900 fra elektriker dekket fordi hun måtte tilkalle elektriker da huset var uten strøm og hun ikke fikk tak i nettselskapet. Lyse Elnett AS antok at klager hadde ringt feil telefonnummer og viste til at det ble lokalisert periodisk jordfeil i lysanlegg som ble rettet samme dag. Lyse mente at jordfeilbryter normalt ikke ville slå ut ved feil i utenforliggende nett, med mindre den ikke var tilpasset anlegget den var installert i. Nemnda la til grunn at det ikke var en feil ved strømforsyningen som førte til utkobling av jordfeilbryteren og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 14-253 Klage vedrørende stenging – krav om tilbakebetaling av gebyr – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om stengeprosedyrer var fulgt. Klager krevde gebyret på kr 3 250 refundert og hevdet selskapet ikke fulgte stengeprosedyrer fordi han ikke hadde mottatt varsel hverken skriftlig eller per telefon. TrønderEnergi Nett AS hevdet de hadde fulgt stengeprosedyrer og dokumenterte dette ved kopi av betalingsoppfordring/stengevarsel. De hevdet det også ble forsøkt å oppnå kontakt per telefon. Nemnda fant at TrønderEnergi Nett AS hadde fulgt stengeprosedyrene og at nettselskapet da hadde rett til å kreve gebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 14-101 Klage vedrørende tvist om åpning av stengt anlegg – Fortum Distribution AS

  Uttalelse                                                                                             Saken gjaldt kobling mellom energiselskap og inkassoselskap. Klager mente det prinsipielt var uheldig med tett samarbeid mellom energiselskap og inkassoselskap og hevdet purregebyr/salærer var fra et tidligere anlegg på et hus han hadde solgt. Han erkjente at stengingen var rettmessig og at det var hans feil at han var for sen med betaling. Fortum Distribution AS stengte klagers anlegg med grunnlag i et ubetalt krav i faktura pålydende kr 588,38. Nemnda fant ikke å kunne fatte et vedtak i denne saken da det ikke forelå noe krav om erstatning. Nemnda fant ikke grunnlag for å kritisere forholdet mellom nettselskapet og inkassoselskapet. Nemnda uttalte at et nettselskap i utgangspunktet ikke kan stenge et eksisterende anlegg med grunnlag i gjeld på et annet anlegg. Uttalelsen var enstemmig.

 6. Sak: 12-199 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt refusjon av åpningsgebyr. Klager krevde refusjon av åpningsgebyr og hevdet hun ikke mottok stengevarsel. Hun kontaktet Fortum da anlegget var stengt og hun fant et brev om dette i postkassen. Hun betalte utestående pluss åpningsgebyr. Fortum hevdet at stengevarsel ble sendt 03.07.12 og at det ikke kom retur. De gikk derfor ut fra at det var mottatt av klager. Anlegget ble stengt 22.08.12. Nemnda la til grunn at stengeprosedyrene ikke var fulgt og anbefalte enstemmig at klager burde få refundert åpningsgebyret.

 7. Sak: 12-108 Klage vedrørende stenging – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg. Klager og mente det burde utvises samfunnsansvar ved stenging av anlegg. Klager viste til at hun ikke hadde klart å betale i henhold til nedbetalingsavtale og mente Hafslund burde gått med på en nedbetalingsavtale hun kunne klare. Hafslund Nett AS hevdet at anlegget ble rettmessig stengt og viste til at klager ikke fullt ut hadde betalt de løpende fakturaer innen forfall og heller ikke overholdt inngåtte betalingsavtaler. Dette hadde ført til stenging flere ganger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 11-284 Klage vedrørende stenging – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager krevde erstatning og oppreisning etter at strømmen ble stengt i november 2009. Anlegget ble gjenåpnet i september 2010. Stengegrunnlaget var ca kr 3 500. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå et vesentlig mislighold som berettiget stenging. Med dissens fant nemnda at stenging var uberettiget og anbefalte at klager ikke skulle belastes for påkoblingsgebyr.