Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

46 resultater

Type artikkel
Velg område
46 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-470 Klage vedrørende stenging av anlegg – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkår for stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager avviste at det var et vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at det er tilstrekkelig at hans anlegg fungerer slik som den gjør. Klager hevdet at hans nektelse av målerbytte ikke medfører vesentlige ulemper for selskapet, da han kan lese av måler som tidligere. Lede AS anførte at klager har obstruert deres forsøk på å bytte måler og at dette er et vesentlig kontraktsbrudd. Lede AS opprettholdt sitt krav om at målerbytte til AMS-måler er i henhold til avregningsforskriften. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-469 klage vedrørende stenging og installasjon av AMS-måler - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager hevdet at han ikke har motsatt seg installasjon av AMS, men at det har vært uenighet om installasjon av kommunikasjonsdelen. Klager påpekte at han har forsøkt å inngå en avtale med nettselskapet om demontering av kommunikasjonsdelen. Klager hevdet at det var inngått muntlig avtale om installasjon av AMS-måler med demontert kommunikasjonsdel og påpekte at nettselskapet har forholdt seg passivt til inngått avtale. Klager hevdet også at det er gitt feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Agder Energi Nett AS hevdet at det foreligger hjemmel for å stenge strømmen til klager som en følge av at klager nekter installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjon. Agder Energi Nett AS viste til at det var tilbudt klager en AMS-måler med deaktivert kommunikasjon og påpekte at det ikke kan tilbys en slik løsning som klager forlanger. Agder Energi Nett AS anførte at måler med deaktivert kommunikasjon imøtekommer i realiteten alle klagers innsigelser knyttet til stråling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-385 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om varsling i tilknytning til stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at han aldri er blitt varslet om stenging av anlegget i forkant av frakoblingen. Klager hevdet at han ikke forstod hva SMS-varsel om rekommandert sending fra nettselskapet var, og at det derfor ikke ble hentet. Klager hevdet at tvisten ligger i det klager mener er manglende varsling av stengingen. Agder Energi Nett AS anførte at vilkårene for stenging var oppfylt. Agder Energi Nett AS anførte at klager var tilstrekkelig informert om stenging på forhånd og påpekte at klager selv valgte å ikke hente det rekommanderte brevet med stengevarsel. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-061 Klage vedrørende stenging av anlegg – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg som følge av manglende målerbytte. Klager avviste at det er stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager anførte også at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viste til avregningsforskriften og anførte at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk. Klager anførte at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje. Agder Energi Nett AS anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har levert legeerklæring som gir grunnlag for å slippe installasjon av måler med deaktivert kommunikasjonsdel. Agder Energi Nett AS anførte at klagers innsigelser var åpenbart grunnløse. Agder Energi Nett AS anførte at det foreligger klar hjemmel for at anlegget kan stenges som følge av nektelsen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold

 5. Sak: 20-053 Klage vedrørende stenging – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om prosedyrer ved stenging samt leveringspliktig strømleveranse. Klager bestred etterfakturert krav og krevde bedre rutiner for stenging av anlegg. Klager hevdet at fakturert krav skyldes dårlige rutiner hos Elvia AS og at dette ville vært unngått dersom Elvia AS hadde varslet og tatt kontakt for å hjelpe kunder til å opprette nettleie- og strømavtale. Elvia AS anførte at de ikke har mulighet til å vite hvem som er beboer til enhver tid, og at det er kundens ansvar å etablere et kundeforhold. Elvia AS opprettholdt sitt krav, og fastholdt at de har fulgt gjeldende prosedyrer og regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-700 Klage vedrørende stenging – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg på grunn av manglende målerbytte. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om avlesningsgebyr. Klager hevdet at MTE har gitt manglende informasjon om etterlevelse av GDPR, og at dette var årsaken til at AMS-måler ikke er installert hos klager. Klager anførte at GDPR ikke overholdes, og at drift av AMS-målere på dette grunnlag er ulovlig. Midt-Telemark Energi AS anførte at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Midt-Telemark Energi AS bestred klagers anførsel om mangelfull informasjon i forhold til personopplysningsloven inkl. GDPR og viste til vedtak av Personvernnemnda. Midt-Telemark Energi AS hevdet at vilkårene for stenging er oppfylt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-833 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager krevde kompensasjon for uteblitt strøm i 23 dager. Klager hevdet at stenging av anlegget den 25.11.19 var urettmessig. Klager anførte at han hadde forståelse av at det var tilstrekkelig å slå av solcelleanlegget og hevder at nettselskapet ikke på noe tidspunkt har informert om at solcelleanlegget må fysisk kobles fra av montør. Klager påpekte at det heller ikke er krevd dokumentasjon på noe tidspunkt. Agder Energi Nett AS anførte at det er et krav om at plusskunder og innmatingskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timesmåling. Agder Energi Nett AS påpekte at klager nektet å velge mellom å beholde både AMS-måler uten kommunikasjon og solcellepanel, og anlegget ble derfor stengt. Agder Energi Nett AS hevdet at det var et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging var oppfylt. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 19-338 Klage vedrørende stenging – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler og stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om stengegebyr. Klager krevde erstatning for perioden anlegget har vært stengt. Klager ønsket å reservere seg mot AMS-måler uten kommunikasjonsmodul grunnet helseplager. Klager hevdet at et målerbytte ikke er et krav fra Justervesenet og hevdet at nettselskapet må bevise at måleren hennes var unøyaktig. Klager anførte at nettselskapet kan undersøke måleren, men mente at måleren ikke kunne byttes før nettselskapet kommer med en måler som ikke bryter med personvern, menneskerettigheter og lovverk. Eidsiva Nett AS hevdet at vilkårene for stenging var oppfylt og avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS hevdet at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klager ønske om informasjon rundt AMS og har løpende informert om at anlegget vil bli stengt ved manglende målerbytte. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.