Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

51 resultater

Type artikkel
Velg område
51 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-172 Klage vedrørende stenging – krav om dekning av kostnader – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om dekning av kostnader i forbindelse med gjenåpning. Klager krevde at Fortum dekker kostnad i forbindelse med stenging. Klager krevde at selskapet dekker kostnader i forbindelse med gjenåpning av anlegg hos netteier, da klager mener Fortum har gitt utilstrekkelig informasjon om situasjonen som til slutt førte til stenging av anlegget. Klager avviste Fortums påstand om at de burde forstått at avtale var avsluttet etter utsendelse av sluttfaktura og påpekte at Fortum burde informert bedre via brev eller lignende om hva som måtte gjøres for å unngå stenging av anlegget. Fortum Markets AS anførte at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med dødsfall og påfølgende avslutning av avtale tilknyttet en avdød person, og avviste ansvar for å dekke kostnader i forbindelse med stengingen av anlegget. Fortum Markets AS viste til interne rutiner ved dødsfall, som går ut på at de ved notifikasjon fra Folkeregisteret avslutter avtalen, og at det er netteier som avgjør om måler stenges etter en viss tid. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-337 Klage vedrørende AMS - stenging av anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av at hun ikke ønsker AMS-måler. Hun ønsker heller ikke måler uten kommunikasjonsmodul. Klager viste til redsel for helseplager som grunnlag for at hun ikke ønsker AMS, og at hun ikke motsetter seg ny måler i prinsippet. Klager anførte at stenging av anlegget er et brudd på menneskerettighetene og Grunnloven. Lyse Elnett anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Lyse Elnett AS anførte videre at klager ikke har søkt om fritak for måler uten kommunikasjonsmodul. Når det ikke er gjort foreligger det stengegrunnlag. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-001 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for medgått tid og strømkoster. Klager krevde også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm. Klager hevdet at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager anførte at hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegget, og reagerte på at stenging likevel ble iverksatt. Tensio TS AS viste til deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet, og påpekte at dette ikke ble besvart av klager og at anlegget derfor måtte stenges. Tensio TS AS anførte at de ikke kan bære noe ansvar og påpekte at det som var avtalt via leiekontrakt mellom klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio TS AS fastholdt at stengingen av anlegget var rettmessig og i henhold til deres rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-584 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Enida AS

  Saken gjaldt uenighet om rettmessighet av stengegebyr. Klager avviste krav om stengegebyr. Klager krever sakskostnader dekket. Klager anførte at nettselskaper ikke har hjemmel til å ilegge stengegebyr. Klager anførte at hjemmel for å ilegge stengegebyr ikke var oppfylt da klager betalte regningen før stenging ble iverksatt. Enida AS anførte at stengegebyr var utstedt på korrekt måte. Enida AS hevdet at deres opplysningsplikt ovenfor kunden er overholdt. Enida AS anførte at klagers betaling ble registrert 59 dager etter forfall på første faktura. Enida AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 20-556 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. Klager krevde erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia AS tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Klager viste til at det var påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager anførte at Elvia AS var ansvarlig for at han ikke fikk leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Det ble hevdet at stengingen har medført skader på sanitæranlegg i boligen. Elvia AS anførte at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Elvia AS avviste klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Elvia AS hevdet at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviste derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia AS opprettholdt sine innbetalte og utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-470 Klage vedrørende stenging av anlegg – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkår for stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager avviste at det var et vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at det er tilstrekkelig at hans anlegg fungerer slik som den gjør. Klager hevdet at hans nektelse av målerbytte ikke medfører vesentlige ulemper for selskapet, da han kan lese av måler som tidligere. Lede AS anførte at klager har obstruert deres forsøk på å bytte måler og at dette er et vesentlig kontraktsbrudd. Lede AS opprettholdt sitt krav om at målerbytte til AMS-måler er i henhold til avregningsforskriften. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-469 klage vedrørende stenging og installasjon av AMS-måler - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager hevdet at han ikke har motsatt seg installasjon av AMS, men at det har vært uenighet om installasjon av kommunikasjonsdelen. Klager påpekte at han har forsøkt å inngå en avtale med nettselskapet om demontering av kommunikasjonsdelen. Klager hevdet at det var inngått muntlig avtale om installasjon av AMS-måler med demontert kommunikasjonsdel og påpekte at nettselskapet har forholdt seg passivt til inngått avtale. Klager hevdet også at det er gitt feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Agder Energi Nett AS hevdet at det foreligger hjemmel for å stenge strømmen til klager som en følge av at klager nekter installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjon. Agder Energi Nett AS viste til at det var tilbudt klager en AMS-måler med deaktivert kommunikasjon og påpekte at det ikke kan tilbys en slik løsning som klager forlanger. Agder Energi Nett AS anførte at måler med deaktivert kommunikasjon imøtekommer i realiteten alle klagers innsigelser knyttet til stråling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-385 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om varsling i tilknytning til stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at han aldri er blitt varslet om stenging av anlegget i forkant av frakoblingen. Klager hevdet at han ikke forstod hva SMS-varsel om rekommandert sending fra nettselskapet var, og at det derfor ikke ble hentet. Klager hevdet at tvisten ligger i det klager mener er manglende varsling av stengingen. Agder Energi Nett AS anførte at vilkårene for stenging var oppfylt. Agder Energi Nett AS anførte at klager var tilstrekkelig informert om stenging på forhånd og påpekte at klager selv valgte å ikke hente det rekommanderte brevet med stengevarsel. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-061 Klage vedrørende stenging av anlegg – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt stenging av anlegg som følge av manglende målerbytte. Klager avviste at det er stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager anførte også at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viste til avregningsforskriften og anførte at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk. Klager anførte at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje. Agder Energi Nett AS anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har levert legeerklæring som gir grunnlag for å slippe installasjon av måler med deaktivert kommunikasjonsdel. Agder Energi Nett AS anførte at klagers innsigelser var åpenbart grunnløse. Agder Energi Nett AS anførte at det foreligger klar hjemmel for at anlegget kan stenges som følge av nektelsen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold