Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

56 resultater

Type artikkel
Velg område
56 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-504 Klage vedrørende krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til nye vannrør dekket, og viste til at disse sprakk som følge av at varmekabler koblet ut som følge av strømbrudd. Klager hevdet at det var en klar årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på vannrøret. Klager hevdet at skaden oppstod på grunn av langvarig strømbrudd, og at det ikke var grunnlag for bortfall grunnet tapsbegrensningsplikt.  Norgesnett AS viste til at det var strømutfall grunnet feil i overliggende regionalnettet som påførte deres distribusjonsnett høye spenninger. Norgesnett AS anførte at erstatningsansvaret begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt, og bestred erstatningsansvar. Klager ble gitt medhold.

 2. Sak: 21-435 Klage på stenging – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med stenging av anlegg. Klager bestred grunnlaget for stenging av hans anlegg, og avviste fakturerte krav fra Elvia AS og Fortum Markets AS. Klager anførte at Elvia AS lovstridig har stengt hans anlegg. Klager påpekte at han aldri skulle ha betalt et stengegebyr. Klager hevdet å ha hatt store tap i forbindelse med stenging av anlegg. Klager anførte at han ikke skal betale noe utestående, da han hevdet at anlegget aldri skulle vært stengt.  Elvia AS viser til at anlegget ble stengt grunnet at det ikke var registrert noen kunde på anlegget. Elvia AS erkjente at det har oppstått feil i forbindelse med opprydding etter stengingen. Elvia AS anførte at de har fulgt gjeldende regelverk for fakturering og stenging av anlegg, og at de har redegjort for kravene overfor klager ved flere anledninger. Fortum AS anførte at klager ble overført til leveringspliktig strøm fra, da hans utestående beløp var kommet til kr. 25 439,05. Fortum AS avsluttet derfor avtalen med klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 21-633 Klage på strømbrudd – krav om erstatning – Ymber Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at om han hadde fått melding om strømbruddet på et tidligere tidspunkt så kunne skaden vært unngått. Klager anførte at feilen skjedde på utsiden av hans hus og at det derfor må være under selskapets ansvarsområde. Ymber Nett AS viste til standardavtalen i forhold til ansvarsforhold ved strømbrudd. Ymber Nett AS anførte at det ikke fremgår av leveringsforskriften et krav om overvåkning av lavspentnett. Ymber Nett AS anførte at basert på skadeårsak, omfang og hendelsesforløpet, så er deres konklusjon at klemmefeilen og påfølgende skade skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelig kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ymber Nett AS påpekte at det ikke er registrert henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-172 Klage vedrørende stenging – krav om dekning av kostnader – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om dekning av kostnader i forbindelse med gjenåpning. Klager krevde at Fortum dekker kostnad i forbindelse med stenging. Klager krevde at selskapet dekker kostnader i forbindelse med gjenåpning av anlegg hos netteier, da klager mener Fortum har gitt utilstrekkelig informasjon om situasjonen som til slutt førte til stenging av anlegget. Klager avviste Fortums påstand om at de burde forstått at avtale var avsluttet etter utsendelse av sluttfaktura og påpekte at Fortum burde informert bedre via brev eller lignende om hva som måtte gjøres for å unngå stenging av anlegget. Fortum Markets AS anførte at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med dødsfall og påfølgende avslutning av avtale tilknyttet en avdød person, og avviste ansvar for å dekke kostnader i forbindelse med stengingen av anlegget. Fortum Markets AS viste til interne rutiner ved dødsfall, som går ut på at de ved notifikasjon fra Folkeregisteret avslutter avtalen, og at det er netteier som avgjør om måler stenges etter en viss tid. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-337 Klage vedrørende AMS - stenging av anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av at hun ikke ønsker AMS-måler. Hun ønsker heller ikke måler uten kommunikasjonsmodul. Klager viste til redsel for helseplager som grunnlag for at hun ikke ønsker AMS, og at hun ikke motsetter seg ny måler i prinsippet. Klager anførte at stenging av anlegget er et brudd på menneskerettighetene og Grunnloven. Lyse Elnett anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Lyse Elnett AS anførte videre at klager ikke har søkt om fritak for måler uten kommunikasjonsmodul. Når det ikke er gjort foreligger det stengegrunnlag. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-001 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for medgått tid og strømkoster. Klager krevde også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm. Klager hevdet at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager anførte at hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegget, og reagerte på at stenging likevel ble iverksatt. Tensio TS AS viste til deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet, og påpekte at dette ikke ble besvart av klager og at anlegget derfor måtte stenges. Tensio TS AS anførte at de ikke kan bære noe ansvar og påpekte at det som var avtalt via leiekontrakt mellom klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio TS AS fastholdt at stengingen av anlegget var rettmessig og i henhold til deres rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-584 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Enida AS

  Saken gjaldt uenighet om rettmessighet av stengegebyr. Klager avviste krav om stengegebyr. Klager krever sakskostnader dekket. Klager anførte at nettselskaper ikke har hjemmel til å ilegge stengegebyr. Klager anførte at hjemmel for å ilegge stengegebyr ikke var oppfylt da klager betalte regningen før stenging ble iverksatt. Enida AS anførte at stengegebyr var utstedt på korrekt måte. Enida AS hevdet at deres opplysningsplikt ovenfor kunden er overholdt. Enida AS anførte at klagers betaling ble registrert 59 dager etter forfall på første faktura. Enida AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 20-556 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. Klager krevde erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia AS tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Klager viste til at det var påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager anførte at Elvia AS var ansvarlig for at han ikke fikk leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Det ble hevdet at stengingen har medført skader på sanitæranlegg i boligen. Elvia AS anførte at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Elvia AS avviste klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Elvia AS hevdet at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviste derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia AS opprettholdt sine innbetalte og utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.