Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-421 Klage vedrørende avtale og leveringspliktig strøm – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert krav fra nettselskap. Klager avviste fakturert krav for leveringspliktig strøm samt nettleie fra klagers overtakelse av leilighet. Klager anførte at han ikke har inngått avtale med Lede AS for målepunktet før desember 2021 og at han heller ikke har samtykket til eller akseptert overtakelse av målepunktet før denne datoen. Klager anførte at Lede AS på eget initiativ har registrert målernummeret tilbake i tid og satt ham på ventestrøm. Lede AS anførte at klager bekreftet overføring av abonnementet fra oktober 2020 og at klager ble informert om leveringspliktig strøm. Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 22-504 Klage vedrørende krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til nye vannrør dekket, og viste til at disse sprakk som følge av at varmekabler koblet ut som følge av strømbrudd. Klager hevdet at det var en klar årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på vannrøret. Klager hevdet at skaden oppstod på grunn av langvarig strømbrudd, og at det ikke var grunnlag for bortfall grunnet tapsbegrensningsplikt.  Norgesnett AS viste til at det var strømutfall grunnet feil i overliggende regionalnettet som påførte deres distribusjonsnett høye spenninger. Norgesnett AS anførte at erstatningsansvaret begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt, og bestred erstatningsansvar. Klager ble gitt medhold.

 3. Sak: 21-894   Klage vedrørende avtaleinngåelse – Motkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde kr 8000, – inkl. rente i kompensasjon for urettmessig inngått avtale. Klager anførte at hun fikk melding fra sin daværende leverandør om at avtalen var blitt sagt opp og påpekte at Motkraft AS hadde tatt over kundeforholdet via Elhub uten samtykke. Klager viste til at hun forsøkte å inngå avtale med Motkraft AS og at dette ikke ble gjennomført grunnet lav kredittscore. Motkraft AS sendte melding i november om at klager likevel kunne bli kunde, men klager svarte ikke på denne meldingen. Motkraft AS har endret rutinene for innmelding av kunder for at slike feil ikke skal skje igjen. Motkraft AS har tilbudt klager å betale kun spotpris for strøm uten påslag og fastbeløp. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Samlesak II vedrørende angrerett og tilbakebetaling. Parter: Klagere i henhold til liste – Haugaland Kraft Energi AS

  Sakene gjaldt uenighet om tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Siden sakene i det alt vesentlige reiste likeartede spørsmål, ble de forent til felles behandling og avgjørelse. Sakenes faktiske omstendigheter var sammenfallende med sakene behandlet i vedtaket mot Haugaland Kraft Energi AS av 12. juni 2023. Innklagede sendte 23. desember 2022 ut informasjon til sine kunder med opplysning om angrerett under allerede inngåtte avtaler og om at kundene kunne gjøre angrerett gjeldende innen 14 dager fra mottaket av brevet. Klagerne viste til at selskapet ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 og at de hadde sin angrerett i behold. De krevde fritak for fremtidige betalingsforpliktelser samt tilbakebetaling av foretatte betalinger for strøm med grunnlag i at de hadde utøvd angreretten. Selskapet bestred at det forelå grunnlag for tilbakebetaling. Selskapet gjorde gjeldende at det etter en fornyet gjennomgang av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen fant at selskapet hadde gitt de opplysninger om angrerett som det skulle. Selskapet bestred i ethvert tilfelle at det hadde plikt til å tilbakebetale foretatte betalinger for levert kraft. Under dissens ble alle klagerne unntatt i sak 23-672 og 23-774 gitt medhold.

 5. Sak: 22-744 Klage vedrørende vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkårsendring og prisvarslinger. Klager bestred selskapets adgang til å iverksette prisøkning. Han hevdet at han aldri hadde vedtatt oppjustert pris og at han dessuten aldri ble varslet om dette i henhold til avtalen. Selskapet hevdet at klager i 2021 inngikk en ny avtale med dem, der han aksepterte de foreliggende vilkårene. De pekte videre på at klager var blitt varslet om alle prisjusteringer gjennom «Min side».

 6. Klage vedrørende angrerett og tilbakebetaling – Haugaland Kraft Energi AS

  Sakene gjaldt uenighet om tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Siden sakene i det alt vesentlige har reist likeartede spørsmål, ble de forent til felles behandling og avgjørelse. Innklagede sendte 23. desember 2022 ut informasjon til sine kunder med opplysning om angrerett under allerede inngåtte avtaler og om at kundene kunne gjøre angrerett gjeldende innen 14 dager fra mottaket av brevet. Klagerne viste til at selskapet ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 og at de hadde sin angrerett i behold. De krevde fritak for fremtidige betalingsforpliktelser samt tilbakebetaling av foretatte betalinger for strøm med grunnlag i at de hadde utøvd angreretten. Selskapet bestred at det forelå grunnlag for tilbakebetaling. Selskapet gjorde gjeldende at det etter en fornyet gjennomgang av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen fant at selskapet hadde gitt de opplysninger om angrerett som det skulle. Selskapet bestred i ethvert tilfelle at det hadde plikt til å tilbakebetale foretatte betalinger for levert kraft. Under dissens ble alle klagerne med unntak av to gitt medhold.

 7. Sak: 21-740 Klage på avtale og avtalevilkår– Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse av tilleggsprodukter til strømavtalen. Klager hevdet at avtale om tilleggsproduktene Trygg Forsikring og Maksprisgaranti er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at hun ikke har bestilt tilleggsproduktene og at dette er fakturert uten hennes samtykke. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble registrert med tilleggsavtalene Trygg Hverdag og Maksprisgaranti og at grunnet systembytte er avtaledokumentasjonen ikke lenger tilgjengelig. Hafslund Strøm AS anførte at tilleggsavtalene har stått oppført på fakturaene til klager i 7 år og at klager selv er ansvarlig for å gjøre seg kjent med sin strømavtale. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.