Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Varanger Kraftnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 11-1.  

Krav: Klager krever at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviser krav om avlesningsgebyr.    

Partenes anførsler:  

Klager viser til at han tidligere har tatt kontakt med selskapet og fortalt at all strøm er frakoblet og at det ikke er noe forbruk på fritidsboligen. Da nettselskapet valgte å fakturere avlesningsgebyr, bestemte klager seg for å stenge strømmen til fritidsboligen.   

Klager anfører at han informerte selskapet at han ikke har noen som kan låse opp for montøren. Klager stiller spørsmål ved at selskapet må ha tilgang til måleren for å frakoble anlegget.   

Klager reagerer på faktureringen av avlesningsgebyr. Klager påpeker at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpeker at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig og bli fakturert et avlesningsgebyr. Klager påpeker også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen.   

Klager anfører at han kan informere nettselskapet neste gang han er på fritidsboligen slik at de kan få hentet ut måleren.   

Klager krever at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviser krav om avlesningsgebyr.    

Varanger Kraftnett AS (VKN) viser til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anfører at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut.   

VKN viser til FOL § 17-9 og hevder at krav om avlesningsgebyr er rettmessig. VKN anfører at manglende fjernavlesning skyldes manglende tilgang til måleren og påpeker at dette skyldes klager.   

VKN viser til at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Sluttstand brukes til å beregne sluttoppgjør.   

VKN avviser klagers krav. VKN opprettholder krav om avlesningsgebyr.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder frakobling av anlegg og avlesningsgebyr.  

Denne saken reiser to spørsmål som nemnda vil ta standpunkt til:  

For det første gjelder klagen krav om avlesningsgebyr.  Slik saken er opplyst er det etablert en AMS-måler som ikke har fungert som følge av manglende dekning. Klager oppfatter det slik at forholdene lokalt er slik at nettselskapet ikke vil lykkes med kommunikasjon med måleren, mens nettselskapet selv ser mer positivt på det. Nettselskapet hevder de iht «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» § 17-9 har rett til å kreve kr 1500,- pr år til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene.  I nevnte forskriftsbestemmelse fremkommer det at «Dette gjelder kun der manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side». Slik denne saken er opplyst kan nemnda ikke se at dette vilkåret for å kreve gebyret er innfridd, da den manglende fjernavlesning ikke «kun» skyldes forhold på kundens side.  

 

For det andre gjelder klagen tilgang til måleren til klageren. Etter standard nettleieavtale § 11-2 blir kunden avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen, eller til måleravlesning foreligger. Videre heter det at kunden plikter å underrette nettselskapet om adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell frakobling av anlegget. Avtalen forutsetter her en viss medvirkning fra klager for å få avsluttet kundeforholdet ved at klager må informere nettselskapet om adkomstmuligheter for frakobling. Videre kan nettselskapet kreve nettleie helt frem til det foreligger måleravlesning, uavhengig av om oppsigelsestiden er utløpt. Det er dermed i klagers interesse å finne en snarlig løsning på adkomstproblemet slik at det kan foretas måleravlesning og frakobling av anlegget. Deretter kan anlegget bli frakoblet, og klager kan motta sluttoppgjør fra nettselskapet. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.