Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturering av avtale.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk:   

13.02.2022 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav: Klager avviser restkrav på kr 4015,19 for januar 2022 og krever ny faktura for februar 2022 beregnet etter spotpris.  

Partenes anførsler:    

Klager bestrider fakturert krav for perioden januar og frem til opphør av avtalen 13.02.2022.  

Klager anfører at da Fjordkraft AS markedsførte avtaleproduktet kalt "Garantistrøm", oppfattet han avtaleproduktet som en fastpris på strøm. Da han oppdaget at dette ikke var tilfellet, avsluttet klager avtaleforholdet den 13.02.2022. Klager mener at selskapet har drevet villedende markedsføring.

Klager anfører at det i saken har vært forsøkt inngått et forlik med motparten ved at klager betalte kr 7494, – på fakturaen for januar 2022 i god tro om at saken var løst. Det har vært flere telefonsamtaler og e-postkorrespondanse uten at saken ble løst.

Klager avviser krav på kr 4015,19, som utgjør differansen mellom fakturert krav for januar 2022 på kr 11 509,91 og det klager har betalt på kr 7494, –. Klager krever at Fjordkraft AS fakturerer på nytt etter spotpris for februar 2022 frem til avslutningen av avtaleforholdet.  

Fjordkraft AS viser til at klager frem til oktober 2021 har ligget på en variabel strømavtale, kalt "Garantistrøm". I oktober 2021 byttet klager til strømavtalen kalt "Garantistrøm – oktober kampanje". Fjordkraft AS påpeker at klager har bestilt standard variabel avtale, ikke spotavtale.

Selskapet viser til at det fremgår av avtalevilkårene pkt. 4a at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Dette for å jevne ut forskjellen mellom variabelpris og spotpris. Det peker på at det var flere varslinger som fant sted i desember 2021. Den 15.12.2021 ble det varslet om prisøkning til 209 øre/kWh fra 01.01.2022. Den 21.12.2021 ble det varslet om økning til 279 øre/kWh.

Fjordkraft AS anfører at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Nemnda bemerker innledningsvis at saken gjelder et standard variabelt-produkt. Dette produktet har den egenskap at det, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Det bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og prisene settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet samsvarer heller ikke med den innførte stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på faktiske markedspriser. Selv om produktet var vanlig før overgangen til spotpriser, er det nemndas erfaring av produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med. Slik nemnda ser det tilsier disse forholdene at kraftleverandørens informasjonsplikt etter standard kraftleveringsavtale § 1-3 omfatter hvordan slike produkter skiller seg fra spotpris og fastprisavtaler. 

Klager anfører at han ble villedet til å tro at produktet kalt "Garantistrøm" var en fastprisavtale. Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Fjordkraft i brev av 18.05.2022 til å legge frem kopi av all dokumentasjon som klager har mottatt i forkant og etterkant av avtaleinngåelsen. Dette er ikke innkommet, noe nemnda er kritisk til. Slik denne saken står blir imidlertid ikke selskapets unnlatelse, samt tvetydigheten ved produktnavnet, utslagsgivende i saken.

Uenigheten i saken gjelder fakturerte krav for januar og februar 2022. Klager har bestridt at han har betalingsplikt for mer enn det han ville betalt for et spotprisprodukt i samme periode. 

Det fremgår av Fjordkrafts tilsvar og i vedleggene til tilsvaret at klager er varslet om prisendring via tjenesten "Min side" på selskapets nettsider. Etter standard kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside. For at varsling alene gjennom "Min side" skal oppfylle kravet til direkte varsel, må slik varsling aktivt velges av kunden. Nemnda kan ikke se at Fjordkraft har fremlagt dokumentasjon som viser at klager aktivt har akseptert å bli varslet via "Min Side". 

Selskapet har vist til vilkårene for produktet "Garantistrøm" der Fjordkraft forbeholder seg retten til å oppfylle varslingsplikten på 14 dager "enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte". 

Nemnda kan verken se at bestemmelsen gir grunnlag for at prisendringer varsles alene via "Min Side" uten samtidig varsel på e-post, eller at en eventuell aksept av disse vilkårene gjennom avtaleinngåelsen under noen omstendighet innebærer at kunden aktivt har valgt å bli varslet alene gjennom "Min Side". Dette innebærer at prisendringene som ble varslet forut for de bestridte faktureringsterminene januar og februar 2022 ikke er varslet på riktig måte. Disse endringene kan derfor ikke gjøres gjeldende av Fjordkraft overfor klager.

Klager har som nevnt krevd å bli fakturert etter spotpris for januar og februar. Nemndas syn i saken gir ikke grunnlag for at han skal faktureres etter en annen produkttype enn han faktisk hadde. Derimot innebærer nemndas syn at varslingene om prisøkning som ble sendt 15.12.2021 og 21.12.2021 som fikk virkning fra 01.01.2022, samt eventuelle senere varsler som er sendt på samme måte, ikke kan gjøres gjeldende.

Konsekvensen er at prisen som gjaldt i avtaleforholdet frem til 01.01.2022 på 147,90 øre/kWh må anses å utgjøre det maksimale selskapet kan fakturere per kWh fra 01.01.2022 til avtalens opphør i februar 2022, med mindre listeprisen per kWh for det aktuelle produktet ble satt lavere i perioden. Det har i denne sammenheng ikke betydning at det avtalte pristaket på 149 øre/kWh opphørte med virkning fra 31.12.2021, ettersom det er varslingen av betalbar pris per kWh som har vært uriktig. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Gry Pedersen, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.