Sak: 11-530 Klage vedrørende beregning av forbruk – utsendt faktura – Meløy Energi AS

Saken gjaldt forbruk ved stillstand på byggeprosjekt. Klager hevdet det var beregnet for høyt forbruk på en byggestrømkasse i periode med byggestillstand da det var tilkoblet minimalt med elektrisk utstyr. Meløy Energi AS viste til at det ikke ble funnet feil ved kasse og de anså forbruket for å være korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder forbruk ved stillstand på byggeprosjekt.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5

Historikk

26.03.2010 Byggestrømskasse blir satt opp hos kunden

17.03.2011 Kunden klager på forbruket på byggestrømskasse til Meløy Energi AS

11.05.2011 Ny byggestrømskasse monteres

08.08.2011 Måler kontrollert – ingen feil påvises

Krav

Klager avviser fakturert forbruk.

Partenes anførsler

Klager hevder det er beregnet for høyt forbruk på en byggestrømkasse i perioden medio desember 2010 til februar 2011. Stillstand i samme periode dokumenteres av entreprenør. Klager registrerte at strømmen slås ut ofte. I perioden med byggestillstand er det tilkoblet minimalt med elektrisk utstyr, og ingenting som skulle tilsi et så høyt registrert forbruk. Etter at byggestrømskasse blir byttet opphører problemene med hyppig strømutkobling. Klager hevder at tilbud om reduksjon på 5000 timer betyr at de likevel skal ha brukt over 14000 timer i perioden medio desember 2010 til februar 2011, og dette er umulig på et anlegg som har minimalt med strøm tilkoblet. Klager påpeker at selv etter at de igjen har startet opp med byggevirksomhet har de ikke hatt høyere regninger enn kr 1.500,-. Klager påpeker at selskapet har unlatt å gi svar på hvordan det er mulig at så lite elektrisk utstyr skulle kunne forårsake et så høyt forbruk. Selv om tidligere byggestrømkasse ble kontrollert og ingen feil påvist, ba klager om at selskapet utredet om det kunne være feil utenfor anlegg, men selskapet har avvist å utføre slik kontroll. Klager ønsker å betale for forbruk, men ikke urettmessig høyt registrert forbruk og krever fakturaen på kr 23.811,75 redusert.

Meløy Energi AS hevder å ikke ha funnet feil ved kasse og anser derfor forbruket for å være korrekt med henvisning til rapport fra Ista AS. De har tilbudt å redusere kravet med 5000 timer, dvs kr 6.575,-, men avviser at det foreligger feil i måling. Meløy Energi AS mener klager må betale for målt forbruk.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder forbruk ved stillstand på byggeprosjekt. Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser forskriftsstridig avvik, skal nettselskapet bekoste kontrollen. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det ikke var feil ved måleren. Nemnda legger også til grunn at det ikke er påvist feil i nettet som kan ha påvirket målt forbruk. Nemnda legger videre til grunn at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. Nemnda kan heller ikke se at det er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk. I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder Christine Otterstad, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.