Sak: 12-42 Klage vedrørende fordeling av forbruk – Austevoll Kraftlag BA

Saken gjaldt fordeling av forbruk på sommerfritidsbolig. Klager bestred fordelingen av forbruket og den forbruksprofil som var benyttet. Han hevdet profilen ikke passet til hans bruk av sommerfritidsboligen. Austevoll Kraftlag BA hadde fakturert i henhold til sin fritidsboligprofil og på grunnlag av årlige måleravlesninger mottatt fra klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fordeling av forbruk på sommerfritidsbolig.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-3.

Forskrift 301 §§ 5-1 og 6-1.

Krav

Klager bestrider fordelingen av forbruket og den forbruksprofil som er benyttet.

Partenes anførsler

Klager protesterer på årsavregningen for 2011 med hensyn til fordelingen av forbruket. Klager hevder profilen ikke passer til hans bruk av sommerfritidsboligen.

Klager viser til at mye forbruk er lagt til januar da han ikke var i fritidsboligen.

Klager ser at han kunne levert måleravlening oftere.

Austevoll Kraftlag BA har fakturert i henhold til sin fritidsboligprofil og på grunnlag av årlige måleravlesninger mottatt fra klager.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fordeling av forbruk på sommerfritidsbolig.

I henhold til forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift 301-1999) § 5-1 skal målepunkter som ikke timemåles avregnes basert på "justert innmatingsprofil". Hvert nettselskap har sin forbruksprofil, og Austevoll Kraftlag har benyttet sin fritidsboligprofil i denne saken. Etter nemndas vurdering er avregningen skjedd i henhold til forskriftens bestemmelser.

Dersom man ikke benytter hytta jevnlig, anbefales å lese av måleren ved hvert besøk eller når hytta stenges for sesongen. På den måten vil man oppnå mest mulig korrekt fordeling av forbruket.

Etter nemndas vurdering er det ikke hjemmel for å legge etterfakturert forbruk til siste fakturaperiode med denne periodes priser. Nemnda mener at forbruk skal periodiseres og faktureres med priser som gjaldt på det tidspunkt forbruket fant sted.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012
Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Christine Otterstad, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.