Innhold

Sak: 12-61 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager ønsket at kravet ble redusert og påsto å ha levert måleravlesninger. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var meldt inn måleravlesninger fra 15.04.08 til 01.11.11 og etterfakturerte forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk

15.04.08 Kundeforhold etablert. Måleravlesning 24 382 kWh

01.11.11 Selvavlesning 73 268 kWh

12.09.12 Anlegget stengt og senere gjenåpnet uten at klager måtte betale skyldig beløp

Måleren er ikke kontrollert

Krav

Klager krever at inkasso trekkes tilbake, at kravet reduseres og at de får en nedbetalingsplan.

Partenes anførsler

Klager påstår å ha gjort måleravlesning hvert halvår og sendt avlesningene via post/sms.

Klager undrer seg over at Hafslund lot det gå fire år før de krevde henne for reelt forbruk. Klager viser til at hun har betalt alle løpende fakturaer fra april 2008 og hevder god tro.

Klager undrer seg over at grafisk fremstilling på fakturaene viser ulik avlesning på klagers brukerside og på fakturaen.

Hafslund Nett AS viser til at det ikke er meldt inn måleravlesninger fra 15.04.08 til 01.11.11. Klager er tilsendt årlige og separate oppfordringer om måleravlesning. Forbruket ble stipulert. Avlesning 01.11.12 viste at det faktiske forbruket i perioden var høyere enn det som var beregnet. Klager er etterfakturert for perioden 01.11.08 til 01.11.11. Foreldet forbruk er avskrevet. Klager har vært registrert med et antatt årsforbruk på under 8 000 kWh.

Når det gjelder grafisk fremstilling av forbruk på fakturaene, kan ikke Hafslund se at noe skulle tilsi at de ikke har ivaretatt den pålagte informasjonsplikten fastsatt av NVE.

Klager vil bli tilbudt nedbetalingsordning.

Hafslund har etterfakturert i faktura nr ...57 pålydende kr 27 624,14 for perioden 15.04.08 til 01.04.12.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 15.04.08 og 01.11.11. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk.

Hafslund Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning og de har rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk.

Nemnda bemerker at søylediagram i fakturaer lett blir feil når forbruk er stipulert.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 10. desember 2012

Einar Kaspersen, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.