Elklagenemnda

Innhold

Sak: 16-235 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at målerstand ble avlest og nedskrevet i overtakelsesskjema og overtakelsesskjemaet ble videresendt megler. Klager hevdet at det må ha vært informasjonsfeil mellom megler og Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS viste til at klager meldte inn målerstand med ett siffer for lite ved opphør av kundeforholdet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

08.11.13 – Målerbytte. Avlesning av e-verket.                     Målerstand 0 kWh.

23.10.15 – Kundeavlesning. Kundeforhold avsluttet.          Målerstand 2 520 kWh.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 14 146,56. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på at han mottok et etterfakturert krav ved opphør av kundeforholdet.

Klager anfører at i forbindelse med salg av bolig den 23.10.15, ble målerstand avlest og nedskrevet i overtakelsesskjema og overtakelsesskjemaet ble videresendt megler. Klager hevder at det må ha vært en informasjonsfeil mellom megler og Skagerak Nett AS, slik at Skagerak Nett AS registrerte målerstand med ett siffer for lite.

Klager finner ikke Skagerak Nett AS sine rutiner tilfredsstillende og stiller spørsmål ved at selskapet ikke etterspør overtakelsesskjema. Klager mener at Skagerak Nett AS må være ansvarlig for feilen.

Klager avviser etterfakturert krav.

Skagerak Nett AS har etterfakturert for perioden fra det ble foretatt målerbytte den 08.11.13 til opphør av kundeforholdet den 23.10.15 på grunn av manglende avlesninger. Skagerak viser til at klager meldte inn målerstand med ett siffer for lite ved opphør av kundeforholdet.

Skagerak anfører at det fremgår av tilsendte fakturaer at forbruket er stipulert. Skagerak anfører også at det er sendt et brev sammen med faktura med påminnelse om måleravlesning.

Skagerak viser til at for lite fakturert forbruk er fordelt over perioden 01.11.14 til 23.10.15 i henhold til priser og tariffer i avregningsperioden.

Skagerak opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Det er ubestridt at klager har nedskrevet korrekt målerstand i overtakelsesskjema og at dette er videresendt megler. Det er også ubestridt at megler har meldt inn målerstand muntlig til nettselskapet. Det er uklart hvorvidt megler har meldt inn feil målerstand til nettselskapet eller nettselskapet har registrert inn feil målerstand. Etter nemndas syn må denne uklarheten gå ut over den profesjonelle parten. Skagerak Nett AS burde ha krevd at kunden eller megler meldte inn målerstand skriftlig.

Nemnda konkluderer med at det her er tale om en avregningsfeil som kan tilskrives nettselskapet. Spørsmålet er da om klager har vært i aktsom god tro, med andre ord om han burde forstått at de fakturaene han betalte ikke dekket det faktiske forbruket.

Ved vurderingen av dette spørsmålet har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Nemndas flertall, lederen og forbrukerrepresentantene, er av den oppfatning at klager har vært i aktsom god tro. Flertallet legger vekt på at klager har kontaktet innklagede flere ganger for å undersøke om han er fakturert for korrekt forbruk. Innklagede har ikke bestridt dette. Flertallet mener at klager med det har oppfylt sin undersøkelsesplikt, og at det ikke kan kreves mer av en forbrukers aktivitet i et tilfelle som dette selv om forbruket er vesentlig lavere enn tidligere finner at man vanskelig kan sies å ikke være i aktsom god tro med hensyn til korrekt avmåling når innklagede, som har korrekte data, blir gjort oppmerksom på at det kan være feil men likevel ikke foretar seg noe. Flertallet mener derfor at klager har vært i aktsom god tro, og at innklagede derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klagers gode tro ikke kan sies å være aktsom. Klager hevder han gjentatte ganger har kontaktet innklagede fordi han oppfattet det slik at det registrerte forbruket kunne være feil.  Når nettselskapet etter hvert erkjenner at det registrerte forbruket er lavere enn det faktiske, kan mindretallet ikke se at det vil være riktig at klager skal høres med at hans gode tro er aktsom.  Han har jo selv gjort nettselskapet oppmerksom på forholdet. Etter mindretallets vurdering er det åpenbart at når klagers fakturerte forbruk utgjør kun 10 % av det reelle forbruket kan ikke klagers gode tro anses å være aktsom.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 18. desember 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.