Elklagenemnda

Innhold

Sak: 17-597 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende. Klager hevdet at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet. Skagerak tilbakeviste klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviste klagers anførsel om god tro. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

17.06.11 – Kundeavlesning.              Målerstand 416 kWh.

02.09.11 – Kundeavlesning.              Målerstand 160 kWh.

04.01.17 – Kundeavlesning.              Målerstand 7 725 kWh.

01.09.17 – Målerbytte.                       Målerstand 87 895 kWh.

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 16 051.

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.

Klager hevder at det er sendt inn måleravlesning fortløpende.

Klager anfører at selskapets e-post om rapportering av målerstand kun har plass til et visst antall siffer for å bli godkjent og hevder at e-posten ikke ble godkjent da han prøvde å sette inn alle siffer. Klager sier at det var årsaken til at han fjernet det siste sifferet ved avlesning av måleren.

Klager påberoper seg god tro. Klager mener at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende.

Klager hevder at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet.

Klager avviser etterfakturert krav.

Skagerak Nett AS (Skagerak) viser til at det ved målerbytte den 01.09.17 ble avdekket en feilregistrering av målerstander. Det var registrert målerstand med ett siffer for lite.

Skagerak er ikke kjent med årsaken til hvorfor klager ikke har registrert tellerstanden første gang etter at målerens tellerverk hadde "rundet". Skagerak anfører at klager har valgt å fjerne ett siffer ved avlesning av måleren og systemet har akseptert dette. Skagerak påpeker at dette medførte at registreringene reduserte forbruket til 1/10. Skagerak tilbakeviser klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviser klagers anførsel om god tro.

Skagerak viser til at 40 574 kWh er avskrevet i henhold til foreldelsesloven.

Skagerak viser til at det for lite fakturerte forbruket er fordelt over perioden fra 01.09.16 til 01.09.17 i henhold til gjeldende priser og tariffer i avregningsperioden.

Skagerak opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilavlesning av måler.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at avregningsfeilen skyldes feil avlesning av måleren. Klager har fra 2011 til 2017 levert målerstand uten å ta med det siste sifferet, noe som medfører at innrapportert forbruk er ca 1/10 av målt, reelt forbruk. Før 2011 leverte klager målerstand med alle fem sifrene. Avregningsfeilen kan ikke tilskrives nettselskapet, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. Nemnda bemerker likevel at det ikke kan anses aktsomt å unnlate å reagere når forbruket reduseres med ca 90 %.

Totalt forbruk som klager ikke har betalt for er 79 147 kWh. Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal kunden betale for forbruket med de begrensninger som følger av foreldelsesreglene. Nettselskapet har hensyntatt foreldelseslovens regler, og har avskrevet 40 500 kWh som foreldet. Det gjenstående ikke foreldede forbruket har nettselskapet krav på å få etterbetalt.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 28. august 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.