Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-114 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han signerte et skjema fra installatør men at han ikke var klar over at han bestilte nytt inntak. Klager viste til at han ikke har mottatt noe form for varsel eller pålegg. Glitre Energi Nett AS påpekte at de ikke har hatt anledning til å registrere målerbytte før de mottok ferdigmelding fra installatør. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

18.09.15 – Installatør bytter måler. Målerbytte blir ikke registrert i GEN sine systemer.

01.02.18 – Kundeavlesning.                                     

08.02.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 13 465,82.

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.

Klager sier at leiligheten var i bruk i et par måneder. Han mottok en faktura som ble betalt. Deretter fikk klager beskjed om at leiligheten ikke var godkjent og dermed opphørte bruken av leiligheten.

Klager viser til selskapets anførsel om at det var han som bestilte nytt inntak til hybel og sier at han har signert et skjema fra installatør men at han ikke var klar over at han bestilte nytt inntak.

Klager anfører at han ikke har hørt noe fra selskapet på flere år før han mottok dette etterfakturerte kravet. Klager viser til at han ikke har mottatt noe for varsel eller pålegg.

Klager avviser etterfakturert krav.

Glitre Energi Nett AS (GEN) viser til at de mottok ferdigmelding fra installatør i desember 2017 om at det var blitt satt opp ny måler hos klager den 18.09.15. GEN påpeker at de ikke har hatt anledning til å registrere målerbytte før de mottok ferdigmelding fra installatør.

GEN viser til klagers anførsel om at han ikke har blitt fakturert tidligere, og anfører at årsaken til det er at de tidligere ikke har vært kjent med at klager hadde flere målepunkt på samme adresse. Klager ble avregnet så snart melding fra installatør ble forelagt.

GEN mener at klager bør være klar over at det var 2 anlegg i huset og peker på at det er klager som har bestilt nytt inntak til hybel.

GEN viser til klagers anførsel vedr. at leiligheten ikke ble godkjent samt opphør av bruk, og anfører at det ikke har ikke noen innvirkning for fakturering av forbruk som er gått på måleren.

GEN viser til standardavtalen og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering.

slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klagers installatør ikke sendte ferdigmelding etter at det var satt opp ny måler hos klager den 18.09.15 og at Glitre Energi Nett AS ikke hadde kjennskap til at det var utført arbeid i klagers elektriske installasjon.

Spørsmålet er hvem av partene som er nærmest til å bære risikoen for at installatøren ikke har sendt ferdigmelding. Nemnda legger til grunn at innklagede er ansvarlig for sitt nett og kunden er ansvarlig for sitt anlegg. Når klager engasjerer en installatør for å utføre arbeid på eget anlegg, er klager ansvarlig overfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom klager og installatør.

Nemnda mener etter dette at det ikke er begått feil av nettselskapet, og selskapet har dermed anledning til å etterfakturere i henhold til nettleieavtalen § 6-5.

Det faktiske forbruket er ikke omtvistet. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 18. desember 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.