Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-337 Klage vedrørende AMS-måler - etterfakturering - Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet er urimelig. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i fasen for implementering av AMS-målere har det vært målere som vanskeligere enn andre å oppnå kommunikasjon med. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Ved e-post av 19.06.18 ble saken brakt inn for Elklagenemnda. Agder Energi Nett AS har i brev av 04.07.18 uttalt seg i saken. Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

24.06.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.              

04.06.18 – Fjernavlest.                                                           

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 4 030,61.

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.

Klager hevder at kravet er urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anfører at det er umulig for henne å vite at det ikke har vært oppnådd kontakt med måleren. 

Klager mener at kravet er urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle. Klager peker på at det har gått ett år før det ble oppdaget at måleren ikke fungerte etter sin hensikt.

Klager avviser etterfakturert krav.

Agder Energi Nett AS (AEN)viser til at det ble installert AMS-måler den 24.06.17. AEN oppnådde ikke kontakt med måleren før 04.06.18. I mellomtiden har klager blitt fakturert på stipulerte verdier.

AEN viser at det ikke har blitt sendt informasjon til klager om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag det siste året.

AEN anfører at i fasen for implementering av AMS-målere så har det vært målere som vanskeligere enn andre å oppnå kommunikasjon med. AEN påpeker at det arbeides kontinuerlig med disse, og det har blitt etterfakturert korrekt forbruk snarest mulig.

AEN hevder at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ikke fikk informasjon om at avlesningsmåten ble beregnet i de løpende fakturaene. Videre har nemnda lagt vekt på at fakturert forbruk representerer et påregnelig forbruk. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Agder Energi Nett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK
 

Klager gis medhold.

Oslo, 18. desember 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.