Elklagenemnda

Innhold

Sak: 17-524 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at det ble foretatt en vesentlig avkortning av kravet. Klager anførte at det var usannsynlig at feilberegningen av strømforbruket kan ha vært så stort. Klager anførte også at det må være grenser for hvor stor feilmargin selskapet kan operere med. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS hevdet at var varslet tilstrekkelig om konsekvenser og risiko ved å ikke lese av måleren. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 6-3 og 6-5. 

Historikk

01.01.14 – Kundeforhold opprettet. 

31.12.16 – Kundeforhold avsluttet. 

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 16 441,14. Klager krever at det blir foretatt en vesentlig avkortning av kravet.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. Klager viser til han leide ut leiligheten og at i forbindelse med overtakelse var han i kontakt med sin strømleverandør, Fjordkraft AS. Klager anfører at han fikk sagt opp strømavtalen, samt at han oppga kontaktinformasjon til leietaker.  

Klager sier at han ikke har mottatt noen faktura, eller blitt kontaktet på annen måte, før han mottok inkassovarsel. 

Klager anfører at det er usannsynlig at feilberegningen av strømforbruket kan være så stort, tatt i betraktning at dette utgjør mer enn det han betaler i strøm i løpet av et helt år. Klager viser til at han har betalt de løpende fakturaene fortløpende. Klager viser til fakturaoversikt, og peker på hans gjennomsnittlige strømforbruk. Klager viser også til at størrelsen på leiligheten er på 50 kvm.  

Klager anfører at det må være grenser for hvor stor feilmargin selskapet kan operere med. Klager mener at det er klanderverdig at han i perioden ikke har blitt opplyst om hva som er konsekvensene av manglende avlesning. Klager hevder at selskapet har brutt sin aktivitetsplikt, og mener derfor at etterberegningskravet må avkortes.  

Klager viser til at etterberegningskravet er knyttet til den siste 6 måneders perioden av kundeforholdet. Klager finner dette misvisende. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser etterfakturert krav, og krever at det blir foretatt en vesentlig avkortning av kravet.  

BKK Nett AS (BKK) viser til at det ble utstedt velkomstbrev den 16.12.13. BKK viser også til at det er utstedt annenhver måned varsel om måleravlesning, purring om avlesning per e-post, og SMS. BKK hevder at de har varslet klager tilstrekkelig om konsekvenser og risiko ved å ikke lese av måleren.  

BKK anfører at de ikke er uvillig til å sjekke om det er noe galt med måleren, men det må bestilles. Dersom det ikke er noe galt med måleren, koster det kr. 1 500. BKK kan ikke se at klager send slik bestilling. BKK kan ikke se hvordan avregningen strider med forskrift. BKK sier at dersom forbruket er skjevt fordelt, har det trolig gått i klagers favør, kWh-etterslepet er avregnet i juli, da prisene historisk sett er på det aller laveste.  

BKK opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden fra kundeforholdet ble opprettet den 01.01.14 til kundeforhold ble avsluttet den 31.12.16. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettleieavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Nemnda kan ikke se at BKK Nett AS har dokumentert eller sannsynliggjort etterberegningskravet. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Elklagenemndas sekretariat har oppfordret BKK Nett AS i brev av 15.03.18 og i e-poster av 19.06.18, 26.10.18 og 15.04.19 til å gi en uttalelse i saken. Noen uttalelse er ikke innkommet.

Nemnda bemerker at BKK Nett AS med fordel kunne gitt en mer detaljert og grundigere forklaring i sitt tilsvar. Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at BKK Nett AS ikke har oppfylt bevisbyrden og dermed kommet frem til at BKK Nett AS ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 3. juni 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet                        

Thomas Iversen, Forbrukerrådet                                                 

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.