Innhold

Sak: 18-455 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager hevdet at kravet var urimelig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på stipulert grunnlag. Klager avviste fakturert krav. BKK Nett AS erkjente at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om stipuleringen. BKK Nett AS anførte at forbruket er reelt, det er strøm som faktisk er forbrukt. BKK Nett AS hevdet at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk  

06.11.17 – Målebytte. Avlest av e-verket. Målerstand         0 kWh. 

01.08.18 – Stipulert. Målerstand  6 982 kWh. 

01.09.18 – Fjernavlest.Målerstand16 887 kWh. 

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 11 232,48.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager hevder at kravet er urimelig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager påpeker at det ikke er blitt informert om feil eller mangel på kontakt med måleren.  

Klager mener at hun burde blitt informert om at selskapet ikke oppnådde kontakt med måleren, samt at feilen burde ha vært utbedret på et tidligere stadium. 

Klager avviser etterfakturert krav.  

BKK Nett AS(BKK) viser til at det ble installert AMS-måler den 06.11.17. Det ble ikke oppnådd kontakt med måleren fra 06.11.17 til 01.08.18, slik at klager ble fakturert etter stipulerte verdier.  

BKK erkjenner at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om stipuleringen "innen rimelig tid" i henhold til standardavtalen § 5-6. BKK beklager at klager ikke spesifikt var orientert om at strømforbruket ble stipulert, men påpeker at det fremkommer uttrykkelig på fakturaene som klager har mottatt.  

BKK anfører at klager har betalt for 50 % av det faktiske forbruket og mener at klager ikke kan anses å ha vært i aktsom god tro. BKK påpeker at klager burde ha foretatt nærmere undersøkelser og fått avklart om noe kunne være feil etter innføringen av AMS siden strømregningene ble så lave.  

BKK anfører at forbruket er reelt, det er strøm som faktisk er forbrukt. 

BKK viser til at klager har blitt tilbudt fordeling av kWh forbruk, men de har ikke fått tilbakemelding.  

BKK hevder at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. En av bransjerepresentantene var inhabil. Nemnda – dvs. nemndsleder, én bransjerepresentanter og to forbrukerrepresentanter – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Nemnda kom frem til at det ut fra sakens karakter var ubetenkelig å behandle saken med fire medlemmer. 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. BKK Nett AS har også erkjent at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om at måleren ikke fungerer slik tilsiktet og at klager blir beregnet. Feilen tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at avlesningsmåten ble beregnet i de løpende fakturaene. Nemnda har også merket seg at fakturert forbruk er redusert meca 50 %. Etter nemndas syn vil dette gi en oppfordring til å reagere. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager ikke har vært i aktsom god tro og at BKK Nett AS derfor har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk. 

Nemnda mener det var uheldig at klager har blitt stipulert. Nemnda bemerker at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 16desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.