Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-627 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hytten har vært svært lite benyttet i den aktuelle vinterperioden og derfor har det ikke vært grunn til å reagere på forbruket. Klager mener at det er feil å bruke stipulert forbruk fra 2015, da hytten ble renovert i denne perioden og hytten ble mye brukt. Klager anførte at han har avtalegiro og mente at det ikke kan forventes at kundene skal gå inn og sjekke hver enkelt faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på det lave forbruket og kontaktet nettselskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk  

13.11.13 – Kundeforhold opprettet.  

30.04.18 – Kontroll av måler.  

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 3 258 kWh.  

Partenes anførsler

Klagerreagerer på etterfakturert krav for perioden 07.08.17 til 30.04.18. 

Klager anfører at det er selskapets ansvar at måleren er korrekt montert.  

Klager påberoper seg god tro. Klager anfører at hytten har vært svært lite benyttet i den aktuelle vinterperioden og derfor har det ikke vært grunn til å reagere på forbruket. Klager anfører at det er feil å bruke stipulert forbruk fra 2015, da hytten ble renovert i denne perioden og hytten ble mye brukt.  

Klager anfører at han har avtalegiro og mener at det ikke kan forventes at kundene skal gå inn og sjekke hver enkelt faktura og at det derfor ikke er enkelt å oppdage en feil.  

Klager viser til selskapets anførsel om at klager burde ha oppdaget feilen, og hevder at dette prinsippet også må gjelde for selskapet.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at ved kontroll av måler den 30.04.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Den ene fasen var koblet feil vei, slik at kun en liten del av forbruket var målt i perioden 07.08.17 til 20.04.18. Feilen ble rettet umiddelbart.  

SN tilbakeviser klagers anførsel om god tro og påpeker at klager kun har blitt fakturert for 63 kWh i hele feilperioden. SN påpeker at klager har vært registrert på anlegget siden 13.11.13 og at klager ikke har hatt så lavt forbruk før. SN påpeker også at det har vært forbruk av strøm hele året på fritidsboligen. SN mener at klager burde reagert på det lave forbruket og kontaktet nettselskapet.  

SN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering som følge av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Skagerak Nett AS har erkjent at måleren ble feilkoblet ved målerbytte den 07.08.17. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemndas vurdering er at klagers gode tro ikke kan sies å være aktsom. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Det må ha vært en markert nedgang i fakturert beløp, da klager kun ble fakturert for 63 kWh i perioden fra 07.08.17 til 20.04.18. Etter nemndas syn indikerer dette at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda har derfor kommet til at Skagerak Nett AS har anledning til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.