Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-690 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager anførte at det kun skal belastes for fastbeløp i perioden anlegget var stengt. Klager avviste fakturert forbruk på 319 kWh. Klager viste til at hovedsikringen var tatt ut i perioden fra målerbytte den 02.09.17 og frem til den 22.10.17. Klager stilte spørsmål ved at selskapet har stipulert forbruket i avslått periode. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at forbruket blir stipulert når det ikke oppnås kontakt med måleren, og at det blir korrigert når det oppnås kontakt igjen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk 

02.09.17 – Målerbytte. 

22.10.17 – Klager tar ut hovedsikringen.  

28.03.18 – Klager setter inn hovedsikringen. 

Krav

Klager mener at det kun skal betales for fastbeløp i perioden anlegget var stengt og avviser fakturert forbruk på 319 kWh. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets fakturering.  

Klager anfører at fra målerbytte den 02.09.17 og frem til den 22.10.17, hvor hovedsikringen ble tatt ut, ble det registrert på måleren et forbruk på 466 kWh. Da hovedsikringen ble satt inn igjen, var forbruket fortsatt på 466 kWh. Klager stiller spørsmål ved at selskapet har stipulert forbruket i avslått periode. Klager sier at de har betalt fakturaene i den tro at de senere vil bli avregnet dette. 

Klager stiller spørsmål ved at han er fakturert for 319 kWh i avstengt periode. Klager hevder at dette er feil.  

Klager mener at det kun skal betales for fastbeløp i perioden anlegget var stengt og avviser fakturert forbruk på 319 kWh 

Skagerak Nett AS (SN) viser til at når en kunde slår av hovedsikring, så oppnår de ikke kontakt med måleren. Derfor blir da forbruket stipulert. Når det så oppnås kontakt igjen, vil det korrigerte forbruket fordeles tilbake i tid. SN anfører at de fikk beskjed av klager om at de har tatt ut hovedsikringen. Grunnet systemutfordringer ble ikke korrigert forbruk utstedt før juni 2018. 

SN viser til klagers anførsel om fakturaspesifikasjon og anfører at det er brukt 319 kWh. Grunnen til at det står 0-0 under målerstand er fordi forbruk ikke blir avregnet på stand, men volum. SN har forståelse for at dette kan være misvisende.  

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til nettleieavtalen skal kunden så vidt mulig foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Dersom måleravlesning mangler, har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak skjønnsmessig. Dersom nettselskapet mottar målerstand etter utløpt frist, tas det hensyn til denne ved første påfølgende avregning. De måleverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr danner alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Ut fra foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at klager har tatt ut hovedsikringen i perioden fra 02.09.17 til 22.10.17. Videre legger nemnda til grunn at nettselskapet har stipulert et forbruk på 319 kWh i denne perioden og deretter avregnet forbruket i juni 2018.

Nemnda bemerker at når en kunde tar ut hovedsikringen i anlegget, så oppnår nettselskapet ikke kontakt med måleren og forbruket blir derfor stipulert. Når nettselskapet oppnår igjen kontakt med måleren, blir det stipulerte forbruket korrigert tilbake i tid.

Slik saken er opplyst kan ikke nemnda se at det er noe feil med faktureringen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.