Elklagenemnda

Innhold

Sak: 19-002 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og krever dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at måleren som ble montert i 2005 er av den typen at det er flere avlesningsmuligheter. Klager hevdet at målerens funksjoner har vært villedende og at hun ikke kan klandres for feilen som har oppstått. Klager hevdet at beregningsgrunnlaget for kravet ikke var korrekt og mente at det må beregnes på nytt ut fra de faktiske strømprisene i de ulike periodene. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det var meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering etter feilavlesning. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk

16.03.05 – Målerbytte.  

16.08.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav 14 038, og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden fra 01.08.13 til 16.08.18. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager viser til at måleren som ble montert i 2005 er av den typen at det er flere avlesningsmuligheter. Klager har antatt at verdiene hun har meldt inn til nettselskapet refererte til det reelle forbruket. Klager antok at funksjonsknappen på måleren ga en oversikt over forbruket som skulle avleses. Klager påpeker at hun ikke har reagert på innleste verdier da fakturaene eller forbruket ikke har hatt store avvik fra tidligere avlesninger. Klager påpeker også at hun har bodd alene i over 20 år og hatt et lavt forbruk, og har derfor ikke reagert på fakturerte krav.  

Klager hevder at målerens funksjoner har vært villedende og at hun ikke kan klandres for feilen som har oppstått. Klager mener at nettselskapet burde ha oppdaget feilrapporteringen tidligere.  

Klager hevder at beregningsgrunnlaget for kravet ikke er korrekt og mener at det må beregnes på nytt ut fra de faktiske strømprisene i de ulike periodene. Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 16.08.18 ble avdekket at det var meldt inn antall timer og ikke antall kWh.  

SN anfører at innrapportert forbruk viser at klager har betalt for 24 kWh i døgnet hele året rundt. Dette har resultert i et ikke registrert forbruk på 35 704 kWh for perioden fra 01.08.13 til 16.08.18. 

SN viser til at måleren som ble byttet ikke har vært kontrollert da SN mener at det ikke har vært noe feil ved måleren. 

SN anfører at forbruket er beregnet på bakgrunn at et totalt forbruk på 206 531 kWh fra målerbytte i 2005 til målerbytte den 16.08.18. Dette utgjør et årsforbruk på 15 887 kWh. 5 år er benyttet som grunnlag for faktureringen. Det er benyttet markedspris med 1 øre i påslag for utregningen. 15 625 kWh er avskrevet som foreldet. SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilavlesning.  

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

Det er uomtvistet at feilen i dette tilfellet har oppstått ved at klager har avlest timeverdier og ikkekilowattimeverdier. Dette er klart ingen avregningsfeil som kan tilskrives nettselselskapet. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger er det heller ikke sannsynliggjort at nettselskapet kan lastes for den misforståelse som har oppstått.  

Etter nemndas syn har klager uansett ikke vært i aktsom god tro i dette tilfellet, da måleren er av den typen at man aktivt kan velge å se forskjellige verdier, bl.a. antall timer måleren har gått eller antall kilowattimer den har målt. 

Nemnda legger til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. Etterbetaling kan imidlertid ikke kreves for mer enn tre år tilbake i tid, jf. lov om foreldelse av fordringer. Nettselskapet har hensyntatt foreldelseslovens regler, og har avskrevet 15 625 kWh som foreldet. Det gjenstående ikke foreldede forbruket har nettselskapet krav på å få etterbetalt 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 24februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.