Innhold

Sak: 19-276 Klage vedrørende fakturering – Trøgstad Elverk AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og hevdet at fakturert forbruk var feil. Klager anførte at de flyttet fra boligen i november 2018 og at boligen har vært ubebodd fra dette tidspunkt. Klager påpekte at det kun var varmekabler som har stått på. Trøgstad Elverk AS anførte at dersom det oppgitte forbruket var feil, så må det være noe galt med måleren. Trøgstad Elverk AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager selv må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Trøgstad Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Trøgstad Elverk AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-3. 

Historikk  

02.09.16 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 1 746,72 og hevder at fakturert forbruk er feil.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk for november og desember 2018.  

Klager anfører at de flyttet fra boligen den 16.11.18 og at boligen har vært ubebodd fra dette tidspunkt. Klager sier at det kun har vært varmekabler som har stått på.  

Klager mener at registrert forbruk ikke kan stemme og påpeker at det registrerte forbruket tilsvarer nesten det samme som året før da leiligheten var bebodd og elektrisk utstyr ble benyttet.  

Klager stiller spørsmål ved om nettselskapet har lagt til kWh. 

Klager hevder at fakturert forbruk er feil og avviser fakturert krav. 

Trøgstad Elverk AS (TE) viser til at det ble installert AMS-måler hos klager den 02.09.16. Måleren er av fabrikat Aidon.  

TE anfører at dersom det oppgitte forbruket er feil, så må det være noe galt med måleren.  

TE har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager selv må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren.  

TE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler og det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm hun har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.