Innhold

Sak: 19-396 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært hevdet klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering. Klager har bestridt at nettselskapet kan foreta en slik skjønnsmessig avregning når forbruket er målt. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS må ta ansvar for egne feil og peker på at de ikke er ansvarlig for feilmålinger ved måleutstyret. Agder Energi Nett AS viste til at det i forbindelse med installasjon av AMS-måler ble oppdaget at måleromkobleren stod kortsluttet og uplombert. Agder Energi Nett AS anførte at klager er en organisasjon registrert i Enhetsregistret, og inngår i et konsern. Agder Energi Nett AS mente at klager ikke kan regnes som privatkunde, og må forholde seg til standardavtalen for næringskunder. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk  

05.11.09 – Målerbytte.  

01.06.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 9 006,97. Subsidiært hevder klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager anfører at kravet ikke er basert på målt forbruk, men et skjønnsmessig anslag mellom målt forbruk og antatt forbruk. Klager bestrider at nettselskapet kan foreta en slik skjønnsmessig avregning når forbruket er målt. Klager hevder at det ikke foreligger en avtale med AEN om at nettselskapet kan avregne skjønnsmessig.  

Klager anfører at måleren tilhører AEN og er montert av AEN. Klager mener at kontrollfunksjonen av målere er tillagt AEN. Klager hevder at AEN må ta ansvar for egne feil og peker på at de ikke er ansvarlig for feil målinger ved AENS utstyr.  

Klager avviser etterfakturert krav. Subsidiært hevder klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det i forbindelse med installasjon av AMS-måler den 01.06.18 ble oppdaget at måleromkobleren stod kortsluttet og uplombert. Det er derfor kun målt et minimalt forbruk på 0,5 kWh daglig. AEN vet ikke årsaken til at målerkobleren var kortsluttet og plombering fjernet. AEN viser til at det er sannsynlig at kortslutningen utgjorde fallet i målt forbruk januar 2015.  

AEN har korrigert forbruket tre år tilbake fra korreksjonen ble utført den 01.10.15. Ved korreksjon ble forbruket de tre første månedene med AMS-måler lagt til grunn. Ved bytte til AMS-måler ble anlegget først feilkolet, slik at forbruket ble målt på feil kanal. Ved undersøkelse av anlegget 28.06.18 ble feilen rettet.  

AEN anfører at klager er en organisasjon registrert i Enhetsregistret, og inngår i et konsern. AEN mener at klager ikke kan regnes som privatkunde, og må forholde seg til standardavtalen for næringskunder.  

AEN mener at klager burde ha reagert da fakturaene og avregnet forbruk ble vesentlig og varig redusert fra våren 2015. AEN påpeker at feilen som ble avdekket ved målerbytte den 01.06.18, ikke skyldes arbeid utført av AEN. AEN viser til at de hele tiden har mottatt godkjente timesverdier, og at de derfor ikke har hatt noen grunn til å tro at noe var feil med måleren.  

AEN hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til nemndsavtalen punkt 1.4 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvorvidt klager er å anse som forbruker, beror på en konkret vurdering, og det følger av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at mindre sammenslutninger unntaksvis kan anses som forbrukere så sant hovedformålet er å tjene medlemmenes personlige formål.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager er en organisasjon som inngår i et konsern og har et datterselskap. Klager kan dermed ikke sies å være kunde i egenskap av å være forbruker, og saken faller utenfor nemndas virkeområde. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Saken avvises.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.