Innhold

Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Repvåg Kraftlag SA benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

09.10.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

11.07.19 – Oppnår kontakt med AMS-måleren. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 7 701,80. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 09.10.18 til 11.07.19.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpeker at han ikke er blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager mener at det ikke burde være slik at strømkunder er nødt til å føre et kontrollarbeid overfor sine strømleverandører.  

Klager viser til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. 

Klager stiller spørsmål ved om nettselskapet har anledning til å etterfakturere da kommunikasjonsfeilen skyldes nettselskapet og han ikke har blitt gjort oppmerksom på dette.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Repvåg Kraftlag SA (RK) viser til at ble montert AMS-måler hos klager den 09.10.18. Dette var midt i utbyggingsperioden av AMS og måleren hadde ikke kontakt med nærliggende repeatere da dette er i et område med veldig få målepunkter og langt mellom punktene. Forbruket ble derfor stipulert frem til 11.07.19. 

RK viser til at det er stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. RK viser til standard avtalen § 5-4 og anfører at de har rett til å stipulere en måler hvis terminal ikke fungerer. RK hevder at måleren måler korrekt og peker på at det er utfordringer med kommunikasjonen og at de har kun plikt til å påse at alle målere er avlest 1 gang per år i følge § 5-2.  

RK viser til at det ikke fremkommer på faktura at forbruket er stipulert henger sammen med at de den 18.02.19 gikk over til Elhub.  

RK anfører at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. RK påpeker at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider.  

RK opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, det vil si om klager burde ha forstått at han ble fakturert for et beregnet forbruk som kunne være lavere enn det reelle forbruket. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det ikke fremgikk av de løpende fakturaene til klager at forbruket ble stipulert eller at det ikke ble fjernavlest. Nemnda har imidlertid merket seg at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp, da klager kun ble fakturert for 4006 kWh i perioden fra 09.10.18 til 11.07.19. Etter nemndas syn indikerer dette at klager burde ha tatt kontakt med selskapet om dette tidligere. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager klagers gode tro ikke har vært aktsom, og at Repvåg Kraftlag SA derfor har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemnda bemerker for øvrig at det er positivt at klager til slutt reagerte på fakturert forbruk og kontaktet Repvåg Kraftlag SA, men kan ikke se at det har noen rettslige konsekvenser for avtaleforholdet og kundens betalingsforpliktelser.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.