Innhold

Sak: 19-799 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var uberettiget da det var nettselskapet som har utført feilkoblingen. Klager påberopte seg aktsom god tro. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS ble i brev av 31.03.20 bedt om en uttalelse og purret i e-post av 28.04.20 og 29.05.20. Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av de dokumenter klager har sendt inn. Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk:

 Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Historikk:  

14.09.17 – Målerbytte.  

28.01.19 – Kontroll av måler.  

Krav: 

Klager avviser etterfakturert krav kr. 6 001,40. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden 14.09.17 til 28.01.19. 

Klager viser til at nettselskapet installerte en ny måler den 14.09.17. Klager peker på at han har fått tilsendt en bekreftelse på målerbyttet, samt et bilde av et SJA-skjema som montøren har fylt ut etter målerbyttet. Klager hevder at kravet er uberettiget da det er nettselskapet som har utført feilkoblingen.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager sier at han har hatt tillitt til at selskapet sender kvalifiserte fagfolk til å utføre et arbeid og mener at han ikke skal bli lidende for dette i ettertid.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at ved kontroll av måler den 28.01.19 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Den ene fasen var koblet feil slik at kun deler av forbruker er blitt målt.  

SN viser til at korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden 14.09.17 til 28.01.19 som tilsvarte 14 843 kWh. 

SN viser til standardavtalen og opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Skagerak Nett AS har erkjent at måleren ble feilkoblet ved målerbytte 14.09.17. Etter nemndas syn kan feilen klart tilskrives nettselskapet.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda viser til at forbruket har blitt vesentlig redusert fra og med feilkoblingen da klager kun ble fakturert for 1368 kWh i perioden fra 14.09.17 til 28.01.19, og mener at klager burde ha forstått at han har brukt mer strøm enn det han har betalt for. Nemnda har etter en samlet vurdering kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at Skagerak Nett AS derfor har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.