Sak: 19-113 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager vister til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket, men at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm AS i faktureringen. Klager anførte at selskapets fakturering er uoversiktlig. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Strøm AS framholdt at faktureringen gjaldt nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som var mottatt fra netteier. Hafslund Strøm AS anførte at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.  

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 13 349,60 kr, og krever dette refundert.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav.  

Klager viser til at hun mottok tilbakemelding fra nettselskapet om at forbruket var stipulert på grunn av manglende kontakt med måleren. Klager viser til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket. Nettselskapet har oversendt dette til Hafslund Strøm. Klager hevder at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm i faktureringen.  

Klager anfører at selskapets fakturering er uoversiktlig. Klager sier at hun gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturert krav uten hell. Klager hevder at Hafslund Strøm har valgt å korrigere et forbruk som det allerede er betalt for.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav og krever dette refundert. 

Hafslund Strøm AS (Hafslund) framholder at faktureringen gjelder nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som er mottatt fra netteier. Den nye faktura erstatter krediterte faktura som tidligere ble utsendt med feil forbruk.  

Hafslund anfører at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. 

Hafslund anfører at etter å ha mottatt nye målerverdier i fra Elhub/netteier har fakturaer for hele 2019 blitt kreditert. Hafslund hevder at fakturert krav gjelder for hele perioden basert på de nye måleverdiene.  

Hafslund opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

Nemnda er enig med klager i at fremlagte fakturaer, samt oversikt over krediteringer og krav, gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaene. Ut fra den fremlagte dokumentasjon er heller ikke nemnda i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt.

Nemnda oppfordrer Hafslund Strøm AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig i denne saken at det gjøres fradrag for inkassosalærene. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.