Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5.  

Historikk

21.09.17 – Målerbytte 

02.11.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav

Klager hevder at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye kr 141 492,76. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det har vært feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye.  

Klager hevder at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager påpeker blant annet at antall beboere i boligene er det samme. Klager påpeker også at det har vært en del reisevirksomhet og hevder derfor at forbruket skulle vist et mye lavere forbruk. Klager opplyser også at det ble installert et ildsted i boligen et par år etter innflytting og at det anvendes stort sett hver dag i den kalde årstiden. Klager sier at det er installert varmefolie, varmekabler, samt spotter med led-pærer og mener det er uforståelig at forbruket nå viser et gjennomsnitt på 4000 kWh per år mindre enn det strømmåleren hadde vist i alle foregående år.  

Klager viser til registrert forbruk etter målerbytte og hevder at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år.  

BKK Nett AS (BKK) erkjenner at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. Det ble utført en seriemåling som avdekket en markant økning i vist forbruk, noe som resulterte i bytte av strømmåler. Ny måler ble montert den 21.09.17. 

BKK anfører at det er sannsynlig at klager har brukt den strømmen som er målt og viser til at det ikke er påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK hevder at det heller ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk.   

BKK hevder at det ikke foreligger brudd på reglene i standardavtalene. 

BKK hevder at det målte forbruket er påregnelig og at det ikke er sannsynliggjort at det har vært feil på måleutstyret tilbake til 1991. BKK mener på bakgrunn av dette at det ikke er grunnlag for betaling av klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Den som forlanger måler kontrollert, dekker i henhold til nettleieavtalen kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser et større avvik enn det forskriftene tillater, skal nettselskapet bekoste kontrollen. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, og det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk, må kunden om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette.

I dette tilfellet ble måleren ble kontrollert ved seriemåling og det ble avdekket en markant økning i vist forbruk, noe som resulterte i bytte av måleren den 21.09.17.

Det er omtvistet mellom partene hvilket tidspunkt måleren skal ha startet å registrere et høyere forbruk enn det reelle forbruket. Klager har anført at det må ha vært feil med måleren siden han flyttet inn boligen i 1991 og at denne ikke kan ha gitt uttrykk for korrekte verdier. BKK Nett AS har anført at måleren har fungerte normalt frem til juni 2017.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det fremgår av forbrukshistorikken at måleren har registrert et høyere forbruk enn det reelle forbruket fra kundeavlesningen den 30.06.17. Nemnda kan ikke se at det foreligger holdepunkter for et lavere forbruk enn det som er målt i perioden før den 30.06.17. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påfallende sett i forhold til tidligere forbruk og finner på denne bakgrunn at det målte forbruk er sannsynlig. Nemnda bemerker for øvrig at det er lite sannsynlig at måleren kan foreta et hopp i registrert forbruk og deretter måle korrekt. Nemnda har derfor kommet frem til at måleren har målt et korrekt forbruk frem til den 30.06.17 og at klager har blitt fakturert for et høyere forbruk enn det reelle forbruket i perioden fra 30.06.17 til 21.09.17.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at klager har krav på tilbakebetaling av differansen mellom det fakturert forbruket og det reelle forbruk i perioden fra 30.06.17 til 21.09.17. Nemnda oppfordrer BKK Nett AS til å redegjøre for faktureringen og tilbakebetale det som er fakturert for mye.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.