Sak: 19-739 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at hun ikke har vært klar over at strømforbruket var blitt estimert. Klager hevdet at hun ikke har hatt noen grunn til å mistenke at fakturaene har vært lavere i forhold til tidligere forbruk. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft viste til at det oppsto problemer hos systemleverandøren ved implementeringen av Elhub. Fjordkraft viste til at alle fakturaene gjaldt et beregnet forbruk og klager har fått informasjon om at forbruket ikke var det faktiske forbruket. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av dokumenter klager har sendt inn. Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 3 720,97. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager peker på at hun ikke har vært klar over at strømforbruket er blitt estimert. Klager sier at hun har betalt fakturaene fortløpende og at fakturaene ikke har vært lavere enn forventet forbruk. Klager hevder at hun ikke har hatt noen grunn til å mistenke at fakturaene har vært lavere i forhold til tidligere forbruk.  

Klager viser til selskapets anførsel om Elhub og anfører at hun ikke har blitt informert om feilen som har oppstått. Klager mener derfor at kravet er urimelig.  

Klager avviser fakturert krav.  

Fjordkraft AS (Fjordkraft) opprettholder sitt krav. Fjordkraft viser til at det i februar 2019 kom et nytt datasystem for hele strømbransjen, Elhub. Ved implementeringen av Elhub oppsto det noen problemer hos systemleverandøren, som gjorde at selve forbruket ikke ble oversendt korrekt for avregning. Fjordkraft sier at de dessverre ikke har mottatt det reelle forbruket, men er pliktig til å fakturere når dette kommer de i hende.  

Fjordkraft anfører at i perioden fra 18.02.19 til 01.08.19 har klager betalt kr. 3 140 og har brukt strøm for kr. 5 312.  

Fjordkraft hevder at når man betaler en faktura godtar man kravet man har fått tilsendt.  

Fjordkraft viser til at alle fakturaer som er sendt siden 15.03.19 gjelder et beregnet forbruk og klager har fått informasjon om at forbruket ikke er det faktiske forbruket, men et stipulert forbruk.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve etterfakturering/-betaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.7 kan nemnda, hvis motparten ikke har kommet med uttalelse, avgjøre saken på grunnlag av saksfremstillingen i klagen. 

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Fjordkraft AS i brev av 17.12.19 og i e-poster av 16.06.20, 10.09.20, 20.10.20, 10.11.20, 24.11.20 og 22.12.20 til å gi en uttalelse i saken. Noen uttalelse er ikke innkommet og etter nemndas syn er dette kritikkverdig. Når Fjordkraft AS velger å ikke komme med en uttalelse i saken fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Fjordkraft AS.  

På denne bakgrunn legger nemnda til grunn klagers anførsler, og vilkårene for tilleggsbetaling er dermed ikke oppfylt.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.