Sak: 20-166 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk. Klager krevde at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn for leveringspliktig strøm. Klager påberopte seg å ha vært i aktsom god tro, og anførte at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager anførte at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris. Lyse Elnett AS anførte at det er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Lyse Elnett AS anførte også at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk.  

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 2 og 6-5.  

Historikk

11.03.20 – Utstedt faktura.  

Krav

Klager krever at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn pris for leveringspliktig strøm.  

Partenes anførsler

Klager opplyser at det kontinuerlig har vært strøm i anlegget. Klager påberoper seg å ha vært i aktsom god tro, og anfører at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager mener det ikke har vært noen indikasjoner om at låvebygg har vært uten registrert måler i en periode på ti år.  

Klager mener at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris.   

Klager bestrider ikke etterfakturert forbruk på 8 000 kWh, men bestrider pris som brukes i beregningene for etterfaktureringen. Klager krever at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn pris for leveringspliktig strøm.   

Lyse Elnett AS (Lyse) anfører at klager er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Det påpekes at det er kundens ansvar å bestille kraftleveranse via en strømleverandør, og det vises til §6-5.  

Lyse anfører at klager ikke kan ha vært i aktsom god tro om forholdet, da det er klagers eget anlegg. Lyse mener de ikke har ansvar for annet i boligen enn måleren, og at det derfor er rimelig av Lyse å forvente at klager har kjennskap til eget anlegg.   

Lyse opprettholder sitt krav, da det menes at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Det opplyses om at dette fremkommer klart av standardavtalen § 2. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk.  

Det følger av Standard Nettleieavtale § 2 at dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og  tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med regelen om leveringsplikt.  

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør. Strøm som leveres av nettselskapet etter denne såkalte "leveringsplikten" er normalt dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør. Dersom nettselskapet skal fakturere etter reglene om leveringsplikt, har nettselskapet plikt til å informere kunden om virkning av at kraft blir levert i henhold til reglene om leveringsplikt og om mulighet til å velge kraftleverandør.  

I denne saken har ikke Lyse Elnett AS dokumentert at det er gitt informasjon til klager om valg av kraftleverandør og leveringspliktbestemmelsene. Nemnda bemerker at det påhviler netteier å gi kunden klar og forståelig informasjon om nødvendigheten av å velge kraftleverandør. Etter nemndas syn kan derfor Lyse Elnett AS ikke kreve klager for pris for leveringspliktig kraft, men i stedet fakturere klager for den kraften han har brukt etter ordinære spotprisvilkår. Denne løsning er i tråd med nemndas praksis i tidligere saker.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.