Sak: 20-212 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde at etterfakturert forbruk krediteres, og at det faktureres for stipulert forbruk. Klager anførte at måleren i boligen ikke var mulig å lese av, og at det derfor ikke kan tillegges klager ansvar for at forbruket ble stipulert. Klager påberopte seg å ha vært i god tro om at faktureringen har vært riktig gjennom hele avtaleforholdet. Klager hevdet at nettselskapet ikke har overholdt opplysningsplikten hva gjelder fakturering etter stipulerte og faktiske verdier. Tensio TN AS hevdet at interne rutiner i forbindelse med målerbytte er fulgt, og avviste økonomisk ansvar. Tensio TN AS hevdet at de ikke har mottatt avlesninger av den gammel måler. Tensio TN AS hevdet at fakturert forbruk er korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

Tensio TN AS benytter Energi Norges standardkontrakter.

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.

Historikk

02.01.17 – Klager overtar boligen.

16.05.19 – Ny måler installeres utenfor klagers bopel.

23.09.19 – Anlegget overføres til timesmåling.

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr 10 029. Klager krever at etterfakturert forbruk krediteres, og at det faktureres for stipulert forbruk i perioden fra 01.09.19 til 01.03.20 (5796 kWh per år).

Partenes anførsler

Klager anfører at måleren i boligen ikke var mulig å lese av, og at det derfor ikke kan tillegges klager ansvar for at forbruket ble stipulert.

Klager hevder at det ble avtalt målerbytte i 2018, men at nettselskapet ikke dukket opp som avtalt. Klager påberoper seg å ha vært i god tro om at faktureringen har vært riktig gjennom hele avtaleforholdet.

Klager avviser fakturert krav fra 01.09.19 da han mener forbruket er hentet fra en strømmåler som klager ikke var klar over. Klager sier at nettselskapet ikke har informert om målerbyttet den 16.05.19, og at han derfor ikke har vært klar over forskjellen mellom stipulert og faktisk forbruk.

Klager mener nettselskapet ikke har overholdt opplysningsplikten hva gjelder fakturering etter stipulerte og faktiske verdier og at nettselskapet derfor er ansvarlige for informering av endringer av vilkår og hva dette innebærer for klager som kunde.

Klager krever at etterfakturert forbruk krediteres, og at det faktureres for stipulert forbruk i perioden fra 01.09.19 til 01.03.20 (5796 kWh per år).

Tensio TN AS (Tensio) hevder at interne rutiner i forbindelse med målerbytte er fulgt, og avviser økonomisk ansvar i saken med bakgrunn i sakens hendelsesforløp.

Tensio opplyser at de har mottatt elektroniske måleravlesninger fra 01.07.19 til 23.09.19 som er korrekte, og at måleren etter dette er overført til timesmåling som også er korrekt. Tensio hevder at de ikke har mottatt avlesninger av den gammel måler i perioden fra 02.01.17 til 16.05.19.

Tensio informerer at det er anmeldt hærverk på strømmåleren i klagers bolig desember 2018. I forbindelse med dette ble det forsøkt byttet måler ved flere anledninger. Fortum opplyser at grunnet historikken ble det satt opp måler utenfor klagers bopel, og at gammel måler i boligen ikke er tatt ned.

Tensio hevder at fakturert forbruk er korrekt og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ble oppdaget hærverk på måleren i 2018 og det ble derfor installert en ekstern måler utenfor klagers bopel 16.05.19. Nemnda registrerer at klager ikke ble informert om at den eksterne måleren ble montert og etter nemndas syn er dette kritikkverdig.

Klager har anført at han var i god tro om at det skulle faktureres etter stipulerte verdier. En vurdering av klagers aktsomhet er ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.  

Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk med de begrensninger som følger av foreldelsesreglene. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.