Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

320 resultater

Type artikkel
Velg område
320 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-401 Klage vedrørende avtale og faktureringsmetode – Orkland Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetode. Klager krevde at kraftleveranse og nettleie faktureres separat. Klager anførte at faktureringsmetoden ikke var etter avtalen som ble inngått og hevdet at selskapet har brutt sin informasjonsplikt. Klager anførte at gjennomfakturering ikke var et krav etter avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer. Orkland Energi AS anførte at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje. Orkland Energi AS anførte at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelsen ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post. Orkland Energi AS anførte at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-334 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager anførte at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer. Klager stilte spørsmål ved at Lyse Elnett AS ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og påpekte at selskapets rutiner er for dårlige. Lyse Elnett AS viste til at måleren sluttet å fungere og at de derfor manglet korrekt måledata på anlegget. Klager ble da fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden. Lyse Elnett AS avviste klagers anførsel om at hun har vært i aktsom god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 20-166 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk. Klager krevde at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn for leveringspliktig strøm. Klager påberopte seg å ha vært i aktsom god tro, og anførte at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager anførte at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris. Lyse Elnett AS anførte at det er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Lyse Elnett AS anførte også at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-397 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at montering av ny måler ikke har vært gjort på korrekt måte. Klager anførte at selskapets informasjonsplikt i forhold til utstyr og avlesningsproblemer ikke har vært overholdt. Klager reagerte på at det tok ca. 9 måneder før det ble oppdaget at måleravlesningene var lave og anførte at han ikke kan lastes for at måleren og antennen var feilmontert. Tensio TN AS viste til at det ikke har vært kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS anførte at det var utstedt varsel om måleravlesning per SMS. Tensio TN AS anførte at klager burde ha reagert på det lave forbruket på sine fakturaer og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-215 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for stipulering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at beregningen var feilaktig. Klager anførte at Skagerak Nett AS burde oppdaget feilen tidligere. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt målerstand fra klager før mars 2020 og opplyste at hver nettleiefaktura klart varsler klager om at fakturert forbruk er stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-079 Klage vedrørende fakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr ved fakturering per post. Klager krevde at fakturagebyr settes ned til tidligere nivå. Klager anførte at de faktiske kostnader for å sende faktura per papir er langt lavere enn oppjustert fakturagebyr. Klager viste til at fakturagebyr har økt fra 10 kr til 49 kr per måned fra februar 2020 og hevdet at dette er urimelig. Haugaland Kraft Nett AS anførte at klager kunne velge mellom faktura per e-post eller e-fakturaavtale for å unngå fakturagebyr. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-280 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager erkjente at det skal betales for faktisk forbruk fra før måleren ble tatt ned, men mener at faktureringen som er mottatt er feil. Klager anfører at det er flere avvik i faktureringen og at det ikke er et klart bilde over det som er betalt av klager etter nedkobling. Fjordkraft AS viser til rekonto oversikt som viser alle korrigeringene som er mottatt fra netteier. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak 20-270: Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og faktureringsgrunnlag. Klager hevdet at det var feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager krevde at det fremlegges en oppstilling som viste alle tall i den omtvistede faktura. Fjordkraft AS viste til utstedte fakturaer og påpekte at det ikke ble fakturert for strøm. Fjordkraft anførte at dette skyldtes at de ikke har fått inn forbruket tidligere. Fjordkraft opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 20-226 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og etterfakturering av forbruk. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at Fjordkraft AS har operert med uberettiget høye strømpriser i avtaleforholdet.  Klager anførte også at det har vært problemer med kommunikasjonen om fakturering med Fjordkraft siden avtale ble inngått. Klager hevdet at Fjordkrafts fakturering ikke kan være korrekt og hevdet at hun har betalt for mye. Fjordkraft AS viste til at det ble utført en feilaktig utbetaling av stipulert beløp. Fjordkraft AS anførte at de har strukket seg langt flere ganger gjennom avtaleforholdet for å komme til enighet med klager. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-424 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av nettleieavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at husleiekontrakten bekreftet at hun flyttet opp en etasje rundt årsskiftet 2019/2020. Klager anførte også at det er inngått muntlig og skriftlig avtale med huseier om at hun ikke skal være ansvarlig for strømmen og at det var grunnen til å flytte opp en etasje. BKK Nett AS anførte at de ikke kan se at andre beboere i kollektivet skal kunne frita klager fra nettleieavtalen på annet vis enn å melde seg som kunde på måleren. BKK Nett AS påpekte at dette ikke er gjort. BKK Nett AS anførte at fordeling av forbruket mellom klager og de andre som bodde i boligen er et internt mellomværende som ikke får betydning for klagers betalingsforpliktelse. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.