Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

361 resultater

Type artikkel
Velg område
361 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-244 Klage på feil ved måler– Kystnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. Klager hevdet at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. Klager anførte at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Kystnett AS har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett AS anførte at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett AS påpekte at det er lite trolig noe galt med måleren og at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. Kystnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-628 Klage på etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han har avtalegiro og at alle fakturaene som er mottatt i nettbanken er blitt betalt. Klager påpekte også at det ikke har vært endringer i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker mer strøm. Klager anførte at han ikke har tilgang til måleskapet og at styret i sameiet ikke alltid har vært tilgjengelig for å låse opp måleskapet.  BKK Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler hos klager i 2018 og at det ble oppdaget etter en tid at måleren ikke sender avlesninger. BKK Nett AS tilbakeviste at klager har vært i aktsom god tro. BKK Nett AS påpekte at det er forsøkt å skaffe avlesning selv om kommunikasjonsutstyret ikke har fungert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-521 Klage på fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at selger registrerte feil målernummer ved overtakelse av leiligheten. Klager påpekte at de ikke har vært kunde på måleren før 23.09.21 og hevdet at det er urettmessig å sette opp et kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten samtykke. Elvia AS hevdet at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at de ikke er kilden til at feilen har oppstått. Elvia AS hevdet at de har opptrådt etter gjeldende regelverk og har rett til å korrigere for enhver avregningsfeil. Elvia opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-508 Klage på etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at kravet var urimelig og påpekte at nettselskapet har et vesentlig ansvar da de selv er skyld i målerforvekslingen og at dette ikke ble oppdaget før det var gått rundt 4 år. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at det ikke lenger er rutine for abonnenten å lese av måleren og det brukes Avtalegiro. Norgesnett AS viste til at det har skjedd en målerforveksling ved målerbyttet. Norgesnett AS viste til at målermontør scannet inn feil måler og koblet til klagers målepunkt. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-465 Klage på fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Agva Kraft AS benytter seg av feil tall i faktureringen, og at de tallene som oppgis ikke stemmer overens med de tall som er hentet fra Elhub eller direkte fra nettselskapet. Agva opprettholder fakturert krav. Agva Kraft AS anførte at de kun har benyttet seg av de måledata som er mottatt fra nettselskapet, og forstår ikke klagers anførsel om at de ikke benytter disse tallene. Agva Kraft AS viste til at de er avhengige av at nettselskapet legger inn måledata i Elhub om det er avvik eller annet, og anførte at de til enhver tid har forholdt seg til de avlesninger som er registrert i Elhub. Agva Kraft AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-747 Klage på fakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun ikke sjekket små beløpene på bankkontoen og at hun derfor ikke hadde kunnskap om at måleren var ute av funksjon. Klager påpekte at stipuleringen er et resultat av at måleren ikke fungerte og hevdet at dette er selskapets ansvar.  Mørenett AS viste til at i forbindelse med målerbytte ble måleren ved en feil registrert som tatt ned og ikke som byttet i selskapets kundesystem. Mørenett AS opplyste at det var uheldig at kundeforholdet ble meldt opphørt i forbindelse med målerbyttet, men korrigeringen ble utført så snart feilen ble avdekket og reelt forbruk er fakturert i hele perioden. Mørenett AS hevdet at korrigeringen er gjort innenfor regelverket for foreldelse av fordringer. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-737 Klage på avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Sodvin AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende i perioden før prisjustering fra 01.11.17 og til og med 06.10.21. Klager viste til inngått avtale om produktet Garantikraft. Klager anfører at han oppdaget september 2021 at pristaket på avtalen var justert 5 ganger siden 2017. Klager hevder at han ikke er blitt varslet om prisendringene. Sodvin AS viste til at de skiftet sakssystem juni 2018 og at kundehistorikk før denne dato derfor ikke er lenger i deres systemer. Avtale om Garantikraft ble inngått før denne tiden. Sodvin AS påpekte at prisendring på Garantikraft ble varslet den 01.07.18 med varsling per post, 01.10.18 med varsling via sakssystemet, 01.05.20 med varsling kun via selskapets nettsider og sosiale medier og 06.10.21 med varsling via sakssystemet.  Sodvin AS hevdet at de har informert klager på korrekt måte og avviste krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-734 Klage på fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har hatt månedlig fakturering av forbruk, siste faktura for bruk var for mai 2021 og deretter har alle fakturaer uteblitt. Klager påpekte at han ved 3 anledninger har tatt kontakt og fått tilsendt faktura. NorgesEnergi AS opplyste at de skiftet systemer ved overgangen til juli måned 2021 og at det dessverre har vært problemer med faktureringen på enkelte kunder. NorgesEnergi AS påpekte at det er en uheldig situasjon og at de har forsøkt å imøtekomme klager med å gå utover deres vanlige rutiner ved oppdeling av faktura, klager er tilbudt å dele fakturaen opp i 3-4 deler i tillegg til kompensasjon. NorgesEnergi AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-357 Klage på etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte at han har vært i god tro om at faktureringen gjaldt faktisk forbruk gjennom den omtvistede perioden. Klager hevdet at det ikke var tilstrekkelig informasjon at det står oppgitt på en faktura at forbruk er stipulert da man ofte ikke undersøker fakturaer og betaler på automatikk i nettbank. Tensio TS AS opplyste om at det ikke har vært kontakt med klagers måler. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av klagers forbruk var utført korrekt etter gjeldende regelverk for dette, og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-312 Klage på fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med feilinnmelding. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at hun ikke kan bære ansvar for at hun ble registrert på feil måler, da innmelding til strømleverandør ble gjort av eiendomsmegler ved overtakelse av boligen. Klager anførte at hun har opptrådt i god tro gjennom hele kundeforholdet om at alt var i orden, og at dette ble bekreftet av strømleverandør. Elvia AS opplyste at klagers megler sendte inn bestilling til strømleverandør ved overtakelse av boligen. Elvia AS anførte at fakturert krav gjelder for perioden hvor klager har stått uten strømleverandør. Elvia AS erkjente at reversering og korreksjon kan medføre uoversiktlighet for klager, men Elvia AS mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon om prosessen fra strømleverandør. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.