Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

353 resultater

Type artikkel
Velg område
353 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-357 Klage på etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte at han har vært i god tro om at faktureringen gjaldt faktisk forbruk gjennom den omtvistede perioden. Klager hevdet at det ikke var tilstrekkelig informasjon at det står oppgitt på en faktura at forbruk er stipulert da man ofte ikke undersøker fakturaer og betaler på automatikk i nettbank. Tensio TS AS opplyste om at det ikke har vært kontakt med klagers måler. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av klagers forbruk var utført korrekt etter gjeldende regelverk for dette, og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-312 Klage på fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med feilinnmelding. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at hun ikke kan bære ansvar for at hun ble registrert på feil måler, da innmelding til strømleverandør ble gjort av eiendomsmegler ved overtakelse av boligen. Klager anførte at hun har opptrådt i god tro gjennom hele kundeforholdet om at alt var i orden, og at dette ble bekreftet av strømleverandør. Elvia AS opplyste at klagers megler sendte inn bestilling til strømleverandør ved overtakelse av boligen. Elvia AS anførte at fakturert krav gjelder for perioden hvor klager har stått uten strømleverandør. Elvia AS erkjente at reversering og korreksjon kan medføre uoversiktlighet for klager, men Elvia AS mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon om prosessen fra strømleverandør. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-405 Klage på fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at faktureringene skyldtes en systemfeil hos NorgesEnergi, og at dette ikke er noe han som kunde skal belastes for. Klager reagerte på NorgesEnergis saksbehandling og kundeservice. Klager erkjente at det er snakk om reelt forbruk, men mener at NorgesEnergis behandling av saken bør medføre at han ikke skal betale kravet. NorgesEnergi opprettholdt fakturerte krav, og anførte at dette gjelder reelt forbruk som klager må betale for. Det vises til at det er blitt gjort en korrigering av nettselskapet, og at klager derfor fikk tilbakebetalt et beløp grunnet kreditering, som skulle betales inn igjen tilknyttet korrigerte faktureringer.  NorgesEnergi anser saken som løst fra deres side, og viste til at de ved gjentatte anledninger har forklart kravene og deres grunnlag til klager.  Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-446 Klage på etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager erkjente at det ikke har vært levert jevnlige måleravlesninger, som skyldes at måleren befinner seg i en utleiedel hvor klager ikke har enkel tilgang. Klager hevdet at de har vært i god tro om at det stipulerte forbruket var tilstrekkelig for å dekke faktisk forbruk og at Glitre Energi Nett AS må bære ansvaret for feilen. Klager viste til at Glitre Energi Nett AS har erkjent at det i forbindelse med oppgjør er gjort en feil som medførte at klager feilaktig ble kreditert i stedet for å bli etterfakturert for det faktiske merforbruket. Glitre Energi Nett AS viste til at de ved flere anledninger har sendt påminnelser til klager om å foreta måleravlesninger, uten at dette har blitt fulgt opp av klager. Glitre Energi Nett AS erkjente at det ble gjort en feil ved målerbytte til AMS, der Elhubs preliminære verdier ble benyttet som reelle i stedet for den målerstand som ble registrert ved målerbytte og at dette medførte en urettmessig kreditering. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-372 Klage vedrørende etterfakturering– Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfaktureringen av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende. Klager påpekte at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig da det var feil ved måleutstyret til selskapet. Mørenett AS viste til at det ikke er blitt levert timesverdier på klagers måler siden 11.07.20. Dette ble avdekket den 08.04.21. Mørenett AS bestred at klager har vært i aktsom god tro. Mørenett AS viste til at klager har vært kunde på anlegget i lang tid og at forbruksmønsteret ikke har vært endret i perioden med feil. Det var 0 kWh i forbruk som ble fakturert. Mørenett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-366 Klage vedrørende fakturering – Kraftriket AS

  Saken gjaldt krav om prisavslag etter oppsigelse av feil målepunkt. Klager viste til at han ble feilutmeldt på grunn av en intern feil hos Kraftriket. Klager opplyste at strømmen ble utkoblet den 09.04.21 uten noe som helst forhåndsvarsling. Klager anførte at strømutkobling og administrering av dette har påført han flere timers ekstraarbeid og krevde prisavslag. Kraftriket AS anførte at klager i 6 måneder ikke har mottatt noen faktura for boligen og påpekte at klager burde ha reagert. Kraftriket AS bestred at klager var i aktsom god tro. Kraftriket AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-339 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager krevde at Tensio TS AS dekket kravene hos kraftleverandøren i omtvistet periode. Klager påberopte seg aktsom god tro om at måleren har fungert etter sin hensikt. Klager påpekte at det ikke har vært noe som har tydet på at det har vært feil ved avlesningene. Klager påpekte også at det månedlige forbruket som er fakturert ikke avviker betydelig fra historisk forbruk i samme periode. Klager stilte spørsmål ved at det har tatt over 8 måneder før Tensio TS AS avdekket feilen. Tensio TS AS viste til at det ikke har vært kontakt med klagers måler i perioden 05.06.20 til 08.03.21. Tensio TS AS viste til standardavtalen § 5-2 og hevdet at måleravlesning/målerinnsamling og fakturering er utført i medhold av dette. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av forbruket er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-325 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og ekstraarbeid. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at fakturagrunnlaget har vært korrekt og at måleren ikke har hatt en funksjonsfeil. Klager påpekte at han ikke er blitt informert eller varslet om kommunikasjonssvikten, samt at han ikke er blitt bedt om å utføre manuell avlesning i omtvistet periode. Lyse Elnett AS viste til at de mistet kontakt med måleren august 2020 og derfor ble det ikke tilsendt måleverdier. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke ble varslet om manglende kommunikasjon med måleren og påpekte at det jobbes med å forbedre disse rutinene. Lyse Elnett AS hevdet at klager burde ha forstått at forbruket burde ha vært høyere.  Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-169 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Klager hevdet at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anførte at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevdet at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen. Klager viste til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Fjordkraft anførte at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft påpekte at klager har hatt en standard variabel-avtale, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. Fjordkraft avviser klager sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.