Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

258 resultater

Type artikkel
Velg område
258 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-653 Klage vedrørende etterfakturering – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager bestred registrert forbruk i perioden fra 11.10.15 til 01.05.18. Klager anførte at montør som byttet måleren stusset over en lyd fra måleren. Klager viste til rapport fra målerkontroll og anførte at kontrollen ikke tar hensyn til lokale forhold, feil og jevnlige avbrudd i nettet. Klager hevdet at selskapets historikk ikke stemte med innsendte måleravlesninger. Nordlandsnett AS viste til utsendte brev og oversikt over utsendelse og anførte at de har purret klager gjentatte ganger. Nordlandsnett AS viste til at måler ble sendt til MeterTech for kontroll og funnet i orden. Nordlandsnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-587 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager anførte at det er nettselskapet som har feilkoblet måleren og at det derfor er deres ansvar å påse at utstyret er korrekt montert. Klager hevdet at nettselskapet må kunne fremlegge bevis for et riktig forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS viste til forbrukshistorikken og hevdet at de har et godt grunnlag for å beregne ikke fakturert forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-528 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager viste til at måleren ble byttet av installatør da det var noe galt med den forrige måleren. Klager antok derfor at den nye måleren målte et mer korrekt forbruk. Klager anførte at hun ikke har kunnskap om elektriske installasjoner og at hun derfor ikke kunne mistenke at noe var galt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS hevdet at feilen lå utenfor nettselskapets kontroll og at de var berettiget til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-456 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var nettselskapets ansvar at det ikke ble gitt informasjon om at måleren ikke var i orden og hevdet derfor at kravet var urimelig. Klager anførte at hun ikke var gitt mulighet til å sette inn nødvendige sparetiltak som kunne redusert strømforbruket da hun ikke visste at hun ble fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de har prosesser som skal fange opp hendelser ved målerne når det skjer over lengre perioder. Lyse Elnett AS mente at endringene/avvikene i grafene sammenlagt med at nettselskapet tok kontakt med klager, talte for at klager ikke var i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 19-438 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager anførte at han ikke var klar over at det var et utvendig måleskap. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at utsendte fakturaer sammenlignet med det de fikk for tilsvarende størrelse, ikke ga noen indikasjon om at fakturert forbruk ikke var reelt. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet eller grunn til å oppdage at han ble stipulert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til aktivitetshistorikken og anførte at de ved en rekke anledninger har sendt ut SMS til klager om måleravlesning og kommunikasjonsproblemer med måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 19-603 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om spenning og etterfakturert krav. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at merforbruket skyldtes spenningsvariasjoner inn til boligen. Klager anførte at de har undersøkt spenningen og fått opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Tensio TN AS anførte at måleren ikke har vært avlest i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. Tensio TN AS anførte at det var utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-596 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke var informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen. Klager hevdet at det var en feil som ble gjort av nettselskapet og at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig. Klager anførte at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.18 var klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.