Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

304 resultater

Type artikkel
Velg område
304 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-280 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager erkjente at det skal betales for faktisk forbruk fra før måleren ble tatt ned, men mener at faktureringen som er mottatt er feil. Klager anfører at det er flere avvik i faktureringen og at det ikke er et klart bilde over det som er betalt av klager etter nedkobling. Fjordkraft AS viser til rekonto oversikt som viser alle korrigeringene som er mottatt fra netteier. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak 20-270: Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og faktureringsgrunnlag. Klager hevdet at det var feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager krevde at det fremlegges en oppstilling som viste alle tall i den omtvistede faktura. Fjordkraft AS viste til utstedte fakturaer og påpekte at det ikke ble fakturert for strøm. Fjordkraft anførte at dette skyldtes at de ikke har fått inn forbruket tidligere. Fjordkraft opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 20-226 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og etterfakturering av forbruk. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at Fjordkraft AS har operert med uberettiget høye strømpriser i avtaleforholdet.  Klager anførte også at det har vært problemer med kommunikasjonen om fakturering med Fjordkraft siden avtale ble inngått. Klager hevdet at Fjordkrafts fakturering ikke kan være korrekt og hevdet at hun har betalt for mye. Fjordkraft AS viste til at det ble utført en feilaktig utbetaling av stipulert beløp. Fjordkraft AS anførte at de har strukket seg langt flere ganger gjennom avtaleforholdet for å komme til enighet med klager. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-424 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av nettleieavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at husleiekontrakten bekreftet at hun flyttet opp en etasje rundt årsskiftet 2019/2020. Klager anførte også at det er inngått muntlig og skriftlig avtale med huseier om at hun ikke skal være ansvarlig for strømmen og at det var grunnen til å flytte opp en etasje. BKK Nett AS anførte at de ikke kan se at andre beboere i kollektivet skal kunne frita klager fra nettleieavtalen på annet vis enn å melde seg som kunde på måleren. BKK Nett AS påpekte at dette ikke er gjort. BKK Nett AS anførte at fordeling av forbruket mellom klager og de andre som bodde i boligen er et internt mellomværende som ikke får betydning for klagers betalingsforpliktelse. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 20-229 Klage vedrørende fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at Elvia AS har dobbeltfakturert ham ved flere anledninger. Klager reagerte på den uoversiktlige faktureringen som har pågått over en lengre periode. Elvia AS opplyste at de mottok melding fra kraftleverandør om en ny kunde på klagers anlegg, og derfor ble det opprettet en opphørsfaktura og deretter ble det avdekket at det var en feilinnmelding. Elvia AS erkjente at det kan ha skapt uoversiktlige faktureringer for klager, men opprettholdt sitt krav da korreksjonen for nettleie og strøm var korrekt utført. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 20-238 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager er uenig i fakturert krav. Klager hevdet at hun var blitt fakturert dobbelt. Klager hevdet at kompensasjon som ble utbetalt var tilbakebetaling for urettmessige innkrevde beløp. Elvia AS erkjente at saken var kompleks, og har forståelse for at klager har opplevd faktureringen som uoversiktlig. Elvia AS hevdet at klager er kompensert mer enn faktiske krav. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-266 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager påberopte seg å vært i god tro om at måleravlesningene som er sendt inn var korrekte. Klager anførte at nettselskapet burde ha reagert tidligere på at måleravlesningene inneholdt fem siffer, og ikke seks. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har underrapportert ved at siste siffer i målerstanden ikke var tatt med ved måleravlesninger. Glitre Energi Nett AS hevdet at klager må holdes ansvarlig for feilen, selv om det ikke er gjort bevisst. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-287 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det omtrent ikke har vært brukt strøm på fritidsboligen siden overtakelse da det ikke har vært beboelig grunnet renovering. Klager hevdet at etterfakturert forbruk ikke var korrekt. Tensio TN AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig god informasjon til klager om prosessen, og at de kan dokumentere at klager er gitt varsel om måleravlesning ved flere aneldninger. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-329 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste ansvar for at feilen ikke ble oppdaget tidligere. Klager reagerte på at selskapet tillegger han ansvar for å oppdage feilen da fakturaene som ble betalt ikke ga inntrykk av et forbruk på 0 kWh. Glitre Energi Nett AS viste til at det har vært manglende kontakt mellom selskapets innsamlingssystem og klagers måler. Glitre Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig fakturert og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-337 Klage vedrørende fakturering – SFE Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det er nettselskapets ansvar å følge opp at fakturering er korrekt, og at det ikke kan tillegges henne ansvar for at selskapet har sendt ut feilaktig faktura som har ført til forventninger om en utbetaling til klager. Klager viste til at hun ved kontakt med selskapet har stilt spørsmål til tilgodebeløpet, og at hun ikke oppgav kontonummer for utbetaling før hun var sikker på at det var rettmessig. SFE Kraft AS viste til at det har skjedd en systemfeil. SFE Kraft AS anførte at faktura med tilgodebeløpet var feilaktig, og at klager derfor urettmessig ble utbetalt et beløp. SFE Kraft AS hevdet at feilen ble rettet innen rimelig tid etter at den oppstod, og avviser på grunnlag av dette tilbakebetaling av beløpet som hevdes være utbetalt til klager ved en feil. SFE Kraft AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.