Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

339 resultater

Type artikkel
Velg område
339 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-372 Klage vedrørende etterfakturering– Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfaktureringen av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende. Klager påpekte at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig da det var feil ved måleutstyret til selskapet. Mørenett AS viste til at det ikke er blitt levert timesverdier på klagers måler siden 11.07.20. Dette ble avdekket den 08.04.21. Mørenett AS bestred at klager har vært i aktsom god tro. Mørenett AS viste til at klager har vært kunde på anlegget i lang tid og at forbruksmønsteret ikke har vært endret i perioden med feil. Det var 0 kWh i forbruk som ble fakturert. Mørenett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-366 Klage vedrørende fakturering – Kraftriket AS

  Saken gjaldt krav om prisavslag etter oppsigelse av feil målepunkt. Klager viste til at han ble feilutmeldt på grunn av en intern feil hos Kraftriket. Klager opplyste at strømmen ble utkoblet den 09.04.21 uten noe som helst forhåndsvarsling. Klager anførte at strømutkobling og administrering av dette har påført han flere timers ekstraarbeid og krevde prisavslag. Kraftriket AS anførte at klager i 6 måneder ikke har mottatt noen faktura for boligen og påpekte at klager burde ha reagert. Kraftriket AS bestred at klager var i aktsom god tro. Kraftriket AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-339 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager krevde at Tensio TS AS dekket kravene hos kraftleverandøren i omtvistet periode. Klager påberopte seg aktsom god tro om at måleren har fungert etter sin hensikt. Klager påpekte at det ikke har vært noe som har tydet på at det har vært feil ved avlesningene. Klager påpekte også at det månedlige forbruket som er fakturert ikke avviker betydelig fra historisk forbruk i samme periode. Klager stilte spørsmål ved at det har tatt over 8 måneder før Tensio TS AS avdekket feilen. Tensio TS AS viste til at det ikke har vært kontakt med klagers måler i perioden 05.06.20 til 08.03.21. Tensio TS AS viste til standardavtalen § 5-2 og hevdet at måleravlesning/målerinnsamling og fakturering er utført i medhold av dette. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av forbruket er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-325 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og ekstraarbeid. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at fakturagrunnlaget har vært korrekt og at måleren ikke har hatt en funksjonsfeil. Klager påpekte at han ikke er blitt informert eller varslet om kommunikasjonssvikten, samt at han ikke er blitt bedt om å utføre manuell avlesning i omtvistet periode. Lyse Elnett AS viste til at de mistet kontakt med måleren august 2020 og derfor ble det ikke tilsendt måleverdier. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke ble varslet om manglende kommunikasjon med måleren og påpekte at det jobbes med å forbedre disse rutinene. Lyse Elnett AS hevdet at klager burde ha forstått at forbruket burde ha vært høyere.  Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-169 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Klager hevdet at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anførte at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevdet at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen. Klager viste til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Fjordkraft anførte at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft påpekte at klager har hatt en standard variabel-avtale, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. Fjordkraft avviser klager sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 21-183 Klage vedrørende fakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og ansvar for kostnader tilknyttet målerkontroll. Klager avviser ansvar for kostnader i forbindelse med målerbytte. Klager hevdet at han er feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det må være åpenbare feil ved måleren, og at dette bør tilsi at han ikke skal være ansvarlig for å kontrollere måleren og dekke kostnader i tilknytning til dette. Klager mener at målerbyttet ikke var initiert av han, og avviste at han skal betale for dette. Glitre Energi Nett AS viste til utført målerkontroll, og anførte at det ikke er dokumentert avvik på måleren som har vært hos klager i den aktuelle perioden. Glitre Energi Nett AS fastholdt at klagers fakturerte forbruk er korrekt gjennom hele perioden som bestrides. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav om kostnadsfritt målerbytte og kontroll. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-160 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvarsforhold. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det er kritikkverdig at selskapets systemer ikke fanger opp feilen før det har gått rundt 18 måneder fra målerbyttet og dette forsterkes av at det trolig er selskapets egen montør som har utført feilkoblingen. BKK Nett AS avviste at klager kan ha vært i god tro på grunnlag av at fakturaene viste 0 i strømforbruk. BKK Nett AS erkjente at feilen trolig skyldes feil gjort av deres montør, og at de på grunn av dette har trukket fra 10 000 kWh på målt forbruk for å imøtekomme klager. BKK Nett AS påpekte at selv om klager skulle ha vært i god tro, er det flere momenter i saken som tilsier at klager burde vært mer aktsom. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-167 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringspraksis. Klager krevde kvartalsvis fakturering av nettleien. Klager anførte at nettselskapet ikke har hjemmel i lovverk til å endre fakturaintervallet til kun månedlig fakturering. Klager avviste at Avtalegiro er et godt alternativ for å følge opp betalingsfrister, da han ønsker å ha oversikt og godkjenne hver enkelt fakturering. Agder Energi Nett AS opplyste at de tidligere hadde tilbud om kvartalsvis fakturering til kommuner og anlegg med lavt forbruk, men at dette ble endret fra 01.01.21. Agder Energi Nett AS viste til at det var nødvendig å innføre månedlig fakturering for å sikre en mer effektiv drift, og slik også bidra til å holde nettleien på et lavt nivå for selskapets kunder, og at dette er undersøkt via RME. Agder Energi Nett AS anførte at de har rett til å kun tilby månedlig fakturering av nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.