Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

287 resultater

Type artikkel
Velg område
287 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-066 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om mulig defekt måler samt etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager hevdet å ha informert selskapet om at det måtte være noe feil med måleren før målerbytte ble gjort, og at dette er forsøkt fremmet ovenfor selskapet og kraftleverandør ved flere anledninger. BKK Nett AS viste til at det ble avdekket et ikke-fakturert forbruk ved målerbytte. BKK Nett AS anførte at forbruk har blitt stipulert grunnet manglende avlesninger. BKK Nett AS har forsøkt å innhente den gamle måleren for kontroll, men har ikke lyktes med dette. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-038 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han ikke har blitt opplyst om at forbruket har vært stipulert. Klager påpekte at det på faktura for hele perioden med etterfakturering var oppgitt at avlesningsmetoden var avlest av everket. Lyse Elnett AS opplyste at de mistet kommunikasjon med klagers måler og klager ble derfor fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS erkjente at klager ikke har fått beskjed om at faktureringen var basert på stipulert forbruk. Lyse Elnett AS beklaget at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro i en viss periode da det har vært større avvik fra tidligere års forbruk i grafene på de månedlige fakturaene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 19-568 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han har betalt det korrekte beløpet til enhver tid ettersom det var automatisk avlesning. Klager anførte at han har rapportert inn korrekte målinger før det ble installert fjernavlesningsmåler. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet til å kunne gjenkjenne feil i målinger og at han har handlet i god tro etter at automatisk måler ble installert. Lyse Elnett AS viste til at ved målerbytte ble anlegget registrert på en annen kunde da det var feil kunde registrert i selskapets systemer. Lyse Elnett AS opprettholdt etterfakturert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-209 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det må være en feil ved faktureringen. Klager anførte at hun ikke har mottatt svar på sin klage eller forklaring på faktureringen. Klager fant ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Fjordkraft AS anførte at det har vært en uheldig situasjon for klager og Fjordkraft AS. Fjordkraft AS påpekte at et av problemene har vært at klager har misligholdt flere nedbetalingsavtaler som har ført til systemfeil tidligere i kundeforholdet. Fjordkraft AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-113 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og oppstart av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager hevdet således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse. Klager anførte at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Tensio TS AS opplyste at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Tensio TS AS erkjente at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet, med annen kraftleverandør. Tensio TS AS hevdet at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio TS AS opprettholdt utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-080 Klage vedrørende etterfakturering – Gudbrandsdal Energi AS og Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Gudbrandsdal Energi AS har plassert det etterfakturerte kravet på den dyreste måneden i året. Klager hevdet også at foreldelseslovens regler ikke var hensyntatt når måleverdier var mottatt fra netteier. Klager anførte at det var dobbelfakturert faktura som var betalt i 2019. Gudbrandsdal Energi AS anførte at fakturering var gjort i henhold til mottatte måleverdier fra netteier, og at kravet derfor var rettmessig. Gudbrandsdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Tensio TS AS anførte at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Tensio TS AS oppfattet klagen dit hen at det gjaldt kraftleverandørens periodisering av forbruket og anførte at det er utenfor Tensio TS sitt ansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 20-010 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-764 Klage vedrørende fakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt tvist om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager anførte at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav og påpekte at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet. Tensio TN AS anførte at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 19-745 Klage vedrørende etterfakturering – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.