Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

327 resultater

Type artikkel
Velg område
327 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-018 Klage vedrørende fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krevde at avtalen ble tilbakekalt. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at situasjonen har oppstått grunnet en feil på måleren på en av klagers strømavtaler, noe som har medført overfakturering over en periode. Klager anførte at hun aldri skulle vært satt på leveringspliktig strøm, og påpekte at hun ikke bør bære kostnader knyttet til dette. Ustekveikja Energi AS viste til at faktureringene er basert på forbruksdata som er mottatt fra nettselskapet og Elhub, og anførte at gjeldende lovverk for avregning følges. Ustekveikja Energi AS anførte at klager har vært registrert på flere målere og at Ustekveikja ikke hadde kjennskap til at det var meldt feil forbruk på en annen måler hos klager da det ble utsendt faktura med tilgodebeløp tilknyttet et annet anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-113 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager antok at strømforbruket stemte overens med månedlige fakturaer. Klager anfører at han mottok varsel om målerbytte og siste påminnelse om måleravlesning juni 2020 og at han derfor har trodd at installering av AMS-måler var blitt utført. Lyse Elnett AS viste til at forbruket har vært stipulert grunnet manglende avlesninger. Lyse Elnett AS viste til at det enda ikke er skiftet til AMS-måler hos klager. Lyse Elnett AS påpekte at det fremkommer tydelig i alle fakturaene at det er en og samme målernummer klager ble fakturert for siden han ble kunde. Lyse Elnett AS viste til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-069 Klage vedrørende fakturering – Lyse Dialog AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med fakturering. Klager hevdet at han er fakturert uriktig og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse har bedrevet svindel ved at de har fortsatt å trekke ham hver måned for strømfakturering etter at klager har byttet kraftleverandør. Klager viste til at hans bank har tatt deler av ansvaret for faktureringen, og har dekket en del av beløpet som er avdekket å være feilbelastet. Klager mente at Lyse må dekke det resterende og krever dette tilbakebetalt. Lyse Dialog AS opplyste at de ikke har anledning til å opprette AvtaleGiro eller e-fakturering, og at dette er noe som må gjøres hos hver enkelt kundes bank. Lyse Dialog AS avviste at de bærer ansvar for de beløp som er trukket fra klager, og mente at klager selv må bære ansvar for feilen som er oppstått. Lyse Dialog AS anførte at feilen må ha oppstått et annet sted, og at det ikke er noe de kan lastes for. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-088 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft skulle fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krevde også tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. Fjordkraft AS opplyste at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Fjordkraft AS opplyste at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viste til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilbakebetaling, og hevdet at faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-126 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at det var oppført korrekt målerstand på overtakelsesskjemaet og at det er nettselskapet som har registrert ett siffer for lite i sine systemer. Lede AS erkjente at de utførte en feil ved å registrere ett siffer mindre ved overtakelsen. Lede AS anførte at klager ikke var i aktsom god tro, og bestred kravet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-554 Klage vedrørende fakturering og krav om tilbakebetaling – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning. Klager krevde tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. Klager anførte at selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage og mente at Elvia AS ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Elvia AS erkjente at saksbehandlingstiden har vært lang og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. Elvia AS anførte at klager var fakturert for riktig volum etter korrigering. Elvia AS hevdet at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-590 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngått avtale og fakturering. Klager hevdet at det var fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft AS har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og at dette beviser det han hevdet er selskapets trakassering. Fjordkraft AS avviste klagers påstand om at han var fakturert med feil pris og viste til at klager har inngått en spotprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-559 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for at strømmåleren ikke har levert korrekt forbruk, og hevdet at nettselskapets grunnlag for å kreve etterfakturering ikke var tilstrekkelig. Klager anførte at selskapets kontroll av måleren ikke var nødvendig og at beregnet forbruk ikke kan være korrekt. Klager antydet at det selskapet hevdet var bevis for "magnetic tampering" av måleren var forfalsket og vurderer derfor å anmelde selskapet. Lede AS viste til at det var satt opp en måler i kabelskapet tilknyttet klagers bolig og anførte at det viste et avvik på 70 %. Lede anså avviket som mistenkelig og hevdet at det var noen som bevisst manipulerte måledata for å unngå å betale hele forbruket for boligen. Lede AS reagerte på at de har mottatt varsel i sine systemer om "magnetic tampering". Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-558 Klage vedrørende avtale og fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår og fakturering. Klager krevde tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det var overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Ustekveikja Energi AS anførte at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. Ustekveikja Energi AS opplyste om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Ustekveikja Energi AS er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav, og hevdet det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid. Klager ble enstemmig gitt medhold.