Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

209 resultater

Type artikkel
Velg område
209 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-481 Klage på spenning – krav om erstatning – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med spenningsvariasjoner. Klager krevde erstattet innkjøp av ny varmepumpe. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt som følge av høy spenning i nettet tilknyttet hans bolig. Klager viste til telefonsamtale med Lede AS, hvor klager hevdet å ha fått bekreftelse på at det var målt høy spenning inn til hans bolig.  Lede AS anførte at det har oppstått en misforståelse, og mener det ikke har vært for høy spenning inn til klagers bolig. Det vises til et strømbrudd som varte i ca. seks minutter dagen hvor skaden hevdes å ha oppstått. Lede AS avviste at det har vært høy spenning i forbindelse med avbruddet. Lede AS anførte at det ble gitt feil informasjon til klager da det ble bekreftet muntlig at det var overspenning i hans anlegg. Lede AS påpekte at den informasjonen som skulle vært gitt til klager var at det oppstod overstrøm i forbindelse med avbruddet, men ikke overspenning. Lede AS anførte at det ikke foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom skaden som er oppstått og avbruddet i strømleveransen til klagers bolig. Lede AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-430 Klage på krav om målerbytte og erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte. Klager krevde målerbytte kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert. Klager hevdet at Elvia AS konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager hevdet at Elvia AS ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på han. Elvia AS viste til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. Elvia AS viste til at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-420 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning  – Lede AS

  Saken gjaldt spenningskvalitet. Klager krevde at Lede AS leverer spenningskvalitet iht. FOL. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager viste til at spenningskvaliteten til hans fritidsbolig ikke er i henhold til FOL og anførte at det blant annet har ført til at elektrisk utstyr har blitt ødelagt eller sluttet å fungere. Klager anførte også at han har vært i kontakt med elektriker som fant jordfeil i utgangen til vann- og kloakk. Klager anførte at det har vært blinkende lys og pumpen har måttet repareres hvert år. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager anførte at hennes utlegg har vært mye større enn den kompensasjonen nettselskapet har tilbudt. Lede AS erkjente at det i dette tilfellet klart er et brudd på spenningskvaliteten til klager ifølge FOL. Lede AS har vurdert ulike tiltak slik at spenningskvaliteten til klager raskt kunne tilfredsstille FOL. Lede AS anførte at de er avhengige av at nettkundene melder fra dersom spenningen er lav eller ved mistanke om uregelmessigheter ved spenning da det ikke er noen oversikt over spenningsnivåene ute hos deres kunder. Lede har tilbudt en kompensasjon på 25 % av nettleien for de 3 siste årene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-411 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde utgifter til reparasjon av varmepumpe dekket. Klager krevde også utgifter til økte strømutgifter og utgifter til vedfyring dekket. Klager hevdet at han led et økonomisk tap som følge av driftsforstyrrelse i nettet. Klager anførte at det ikke var snakk om noen naturkatastrofe eller forhold av ekstremvær. Klager hevdet at nettselskapet hadde objektivt sett påvirknings- eller kontrollmuligheter. Klager påpekte at det er nettselskapet som har ansvaret for å holde linjen tilstrekkelig ryddet. Klager hevdet at det er innenfor nettselskapets kontroll og mener at nettselskapet har hatt mulighet til å forhindre mangelen, ved grundigere rydding langs linjen og/eller kontroll ved anlegget. Agder Energi Nett AS viste til at det oppstod en driftsforstyrrelse i nettet som forsyner klagers anlegg. Det var en tretopp utenfor ryddebeltet som hadde knekt grunnet våt snø og vind. Klager fikk halv spenning mellom to av fasene i perioden til klager selv koblet ut et av eller begge anleggene. Agder Energi Nett AS påpekte at ingen andre kunder på trafokretsen ble berørt av hendelsen. Agder Energi Nett AS viste til at de alltid vurderer om det er akutt fare for at trærne kan skape lavspentnettet og kostnaden dekkes av nettselskapet. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-255 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Arva AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket, samt erstatning for ødelagte matvarer og nye lyspærer. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på flere elektriske apparater. Klager anførte at det er en direkte årsakssammenheng mellom strømbruddet og skadene. Arva AS anførte at strømbruddet skyldtes brudd i en kabeltilførsel i et kabelskap, og at feilen ble rettet så snart de ble gjort oppmerksomme på feilen. Arva AS anførte at klager har en plikt til å begrense tapet og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-227 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet var innenfor selskapets kontroll. Klager anførte at det var overspenning fra Tensios nettstasjon som førte til strømbrudd. Klager viste til at det ikke var skader på kurssikringer eller el-installasjonen i fritidsboligen, kun overslag på inntakssikring. Tensio TS AS opplyste at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett, noe som medførte at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt. Tensio TS AS opplyste at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviste derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning. Tensio TS AS avviste erstatningsansvar, og påpekte at det ikke er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng til å utløse erstatningsansvar. Tensio TS AS anførte at skadene skyldes stor lynaktivitet i området, og dette er utenfor deres kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-216 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble skadet etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke var et normalt strømbrudd, men mulig for høy spenning som førte til skaden. Klager reagerte på at Glitre Energi Nett AS ikke har dokumentert spenningsmålinger. Glitre Energi Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes ødelagt lavspentsikring. Glitre Energi Nett AS vist til at feilen berørte 34 andre kunder og påpekte at det ikke er meldt inn andre erstatningskrav. Glitre Energi Nett AS hevdet at strømbruddet var innenfor hva elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS viste til logg fra klagers måler og påpeker at loggen ikke viser feilmeldinger. Glitre Energi Nett AS hevdet at det ikke har vært spenning som har vært utenfor forskriftskravet og at det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom strømavbruddet og klagers skader, og avviste på denne bakgrunn erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-196 Klage vedrørende krav om erstatning – Haugeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for dekning av utgifter etter strømutfall. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall, herav kostnadene som tilkom for oppstart og undersøkelse av varmepumpen. Klager opplyste at det var nødvendig å kontakte fagpersonell i forbindelse med dette, slik at garantien på varmepumpen skulle opprettholdes. Klager påpekte at selskapet må dekke kostnadene da sikkerhetsfunksjonen i varmepumpen ikke ville slått ut dersom det ikke hadde vært feil i strømleveransen. Haugaland Kraft Nett AS avviste økonomisk ansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe. Haugaland Kraft Nett AS viste til at de ikke hadde indikasjon til feil i deres nett, og ba derfor klager om å kontakte elektriker. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at elektriker avdekket at årsaken lå utenfor klagers nett, og at de så rykket ut for å fikse feilen på endeavslutning på stikkledning. Haugaland Kraft Nett AS viste til at klagers kostnader til elektriker er refundert. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at det har oppstått misforståelser mellom klager og saksbehandler i løpet av saksbehandlingen, ved at saksbehandler hadde sagt seg enig i at utlegg for utgifter til elektriker og rørlegger skulle dekkes av nettselskapet. Dette ble senere tilbakevist av saksbehandler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-188 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker på dekket. Klager antok at feilen var i hans eget anlegg da han så at naboboligene hadde strøm og kontaktet derfor elektriker. Klager påpekte at det var stor sannsynlighet for at feilen skyldtes feil i eget anlegg grunnet lys hos naboene, og at dette var bakgrunnen for at nettselskapet ikke ble kontaktet først. Klager opplyste om at han ikke var klar over hvordan han skulle forholde seg ved problemer med strømtilførsel til hans bolig, og hevdet det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om dette på nettselskapets nettsider. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en høyspentsikring som var utløst i en meget kald periode som førte til strømbrudd. Haugaland Kraft Nett AS viste til sine nettsider som hevdes å gi utfyllende informasjon om dette. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.