Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

168 resultater

Type artikkel
Velg område
168 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-753 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få korrigert feilinnmeldingen. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS viste til at feil inn/utmeldinger dessverre skjer fra tid til annen. Hafslund Strøm AS påpekte at da det har skjedd en feil fra deres side grunnet en manuell feilregistrering, tilbys klager en kompensasjon på kr. 850. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 18-727 Klage vedrørende krav om erstatning – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde forsikrings egenandel dekket. Klager krevde også at hans forsikringsselskap skal få refundert utgifter i saken. Klager hevdet at jordfeilbryter og overspenningsvernet i hans fritidsbolig ble ødelagt grunn av overspenning i nettet. Klager viste til rapport fra installatør og anførte at det ble konstatert at det i sikringsskapet og i utvending koblingsskap er tydelige spor av overspenninger. Klager hevdet at Helgeland Kraft Nett AS må ta ansvar for skader som følge av overspenning og feil i nettet. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det ble påvist feil på jordfeilbryteren som gjorde at den ikke løste ut, og at det var påvist at overspenningsvernet var utløst. Helgeland Kraft Nett AS har henvist klager til sitt forsikringsselskap for taksering og oppgjør. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det er utenfor selskapets kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-573 Klage vedrørende AMS-måler – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt installasjon av AMS-måler. Klager krevde utgifter til elektriker dekket og erstatning for påførte kostnader. Klager krevde også at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren i boligen til klagers nabo ble fjernet. Klager anførte at hun har hatt store helsemessige plager på grunn av stråling. Klager hevdet at det var montert uskjermede kabler. Klager anførte at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke monterer GPRS kostnadsfritt hos klagers nabo, og at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke kan fakturere klager direkte for dette. Skagerak Nett AS anførte at fritak for AMS-måler med kommunikasjonsmodul er personlig og gjelder kun egen boenhet. Skagerak Nett AS anførte at klager selv bestilte elektriker for å montere den eksterne antennen og avviste klagers krav om tilbakebetaling. Skagerak Nett AS påpekte at antennekablene som er benyttet er skjermet selv om det ikke er aluminiums kappe på kabelen. Skagerak Nett AS anførte at det både er prøvd ulike tiltak og at det er iverksatt tiltak. Skagerak Nett AS hevdet at det ikke kan pålegges å fjerne kommunikasjonsdelen på AMS-måleren som er montert hos klagers nabo og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 18-762 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det kom røyk ut av sikringsskapet grunnet varmgang i tilkoblingen for den ene fasen. Klager mente at årsaken til dette var at montøren ved målerbytte utførte arbeid som førte til dårlig kontakt i tilkoblingspunktet. Agder Energi Nett AS anførte at målersløyfen ikke ble byttet. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke er noe som tilsier at målersløyfen er byttet eller blitt skrudd på sikringen under målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke foreligger noen årsakssammenheng mellom montering av AMS-måler og skaden og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 18-661 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til kjøp av strømaggregat dekket. Klager hevdet at Hafslund har forsømt sin informasjonsplikt. Klager anførte at hun kjøpte et strømaggregat for at matvarene ikke skulle bli ødelagt. Klager hevdet at Hafslunds linjerydding ikke var tilfredsstillende. Klager stilte spørsmål ved om beredskapen til Hafslund Nett AS var tilfredsstillende i forhold til å beskytte kunder mot ulike årsaker til strømbrudd. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS anførte at avdeling for vegetasjonskontroll har bekreftet at linjerydding var utført i henhold til gjeldende regelverk. Hafslund Nett AS hevdet at værforhold av denne karakter var utenfor nettselskapets kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 18-227 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av termostat til varmekabler til to bad og til reparasjon av kjøleskap dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det er nærliggende å tro at det må ha vært en kortvarig overspenning på strømnettet umiddelbart før strømmen ble brutt. Klager hevdet at BKK Nett AS har et objektivt ansvar for skaden. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. BKK Nett AS viste til at en effektbryter eksploderte og førte til strømbrudd. BKK Nett AS anførte at de har rutiner for kontroll og vedlikehold av alle anlegg. BKK Nett AS anførte også at det elektriske utstyret skal tåle inn- og utkoblinger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 18-679 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager hevdet at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det var overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Glitre Energi Nett AS viste til at det var strømbrudd på grunn av høyspentfeil. Glitre Energi Nett AS viste til spenningsmåling og påpekte at målingene var innenfor forskriftskravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 18-630 Klage vedrørende krav om erstatning etter trefall – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter trefall. Klager krevde utgifter til installatør dekket. Klager viste til at det var et trefall over linjenettet som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anførte at ledningen falt ned igjen etter at den var utbedret og hevdet at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt. Eidsiva Nett AS viste til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet. Eidsiva Nett AS hevdet at det var utenfor nettselskapets kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 10. Sak: 18-223 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil i lavspentnett. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Klager anførte at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. Kragerø Energi AS viste til at feilen klager var berørt av var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last i lavspentnettet. Kragerø Energi AS anførte at ved tidspunktet for hendelsen, så har ikke Kragerø Energi AS hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.