Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

161 resultater

Type artikkel
Velg område
161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-630 Klage vedrørende krav om erstatning etter trefall – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter trefall. Klager krevde utgifter til installatør dekket. Klager viste til at det var et trefall over linjenettet som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anførte at ledningen falt ned igjen etter at den var utbedret og hevdet at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt. Eidsiva Nett AS viste til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet. Eidsiva Nett AS hevdet at det var utenfor nettselskapets kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-223 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil i lavspentnett. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Klager anførte at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. Kragerø Energi AS viste til at feilen klager var berørt av var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last i lavspentnettet. Kragerø Energi AS anførte at ved tidspunktet for hendelsen, så har ikke Kragerø Energi AS hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 18-185  Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til rørlegger – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager hevdet at strømbruddet førte til frostskader. Klager anførte at dersom nettselskapet hadde tatt kontakt umiddelbart etter strømbruddet, så kunne skaden ha vært forhindret. Klager viste til at strømbruddet skyldtes arbeidet som ble utført med strømforsyningen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til at en defekt kabel inn til klagers nabohytte ble feilrettet. Dette førte til at klagers jordfeilbryter hadde slått seg ut og klagers hytte ble strømløst. Agder Energi Nett AS hevdet at de ikke har kontroll på egenskapene til jordfeilbryterne i boligene og dette er kundens ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 18-325 Klage vedrørende spenningskvalitet – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt spenningskvalitet på klagers hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket, samt utgifter til rørlegger og ny varmepumpe dekket. Klager anførte at varmepumpen måtte skiftes på grunn av varmegang som skyldes lav spenning. Klager anførte at det ikke var feil ved den elektriske installasjonen, samt at jordfeil og jordfeilbrytere var installert. Klager hevdet at feilen utelukkende hviler på VOKKS Nett AS. VOKKS Nett AS avviste klagers krav. VOKKS Nett AS viste til at det var en periode hvor det var ekstremt mye feil i nettet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ble det ikke tilstrekkelig med ressurser til å følge opp spenningsklager. VOKKS Nett AS hevdet at årsaken ligger utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 18-254 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager krevde også saksomkostninger. Klager viste til at det ble vannskade etter strømbrudd. Klager anførte at årsaken til at korslutningssikringen var defekt, enten skyldes dårlig arbeid eller dårlig utstyr levert av Suldal Elverk KF. Suldal Elverk KF anførte at de ikke var erstatningsansvarlige ved slikte tilfeller da de ikke har eller kan ha full kontroll på sikringsbrudd i lavspentanlegg. Suldal Elverk KF pekte på at de kun har ansvar for å skifte ut sikringen så fort de blir informert om strømbrudd. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Sak: 18-218 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av utgifter til hotellopphold – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager reagerte på at han ikke har mottatt varsel om strømutkobling på et tidligere tidspunkt. Klager stilte spørsmål ved at selskapet ikke har en løsning om at de kontakter kunder som ikke har blitt varslet. Klager krevde utgifter til hotellopphold dekket. Skagerak Nett AS viste til at det ble sendt en SMS den planlagte strømutkoblingen. Skagerak Nett AS viste til innhentet logg fra deres tjenesteleverandør som viste statistikk over utstedte SMS-er i februar, og påpekte at det viste at meldingen ble sendt, men av ukjent årsak, ikke nådde frem til klagers telefon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 16-286 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager krevde utgifter til reparasjon av persiennemotorer dekket. Klager hevdet at persiennemotorene ble ødelagt etter strømutkobling. Klager hevdet at nettselskapet må dekke kostnaden for reparasjon av persiennemotorene, da feilen oppstod etter strømutkoblingen. Skagerak Nett AS hevdet at de ikke var ansvarlige når det oppstår feil på deres kunders installasjoner eller tilkoblet elektrisk utstyr etter en annonsert strømstans. Skagerak Nett AS påpekte at normale elektriske apparater skal tåle å bli slått av og på. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 16-099 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt ansvar for dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Jordfeilbryteren slo ut samtidig som det ble kaldere vær. Klager mente dette var en indikasjon på at det var en jordfeil fra Lyse sitt anlegg. Det ble oppdaget at jordleder i kundens elektriske anlegg var feilaktig koblet gjennom jordfeilbryteren. Klager hevdet at det var en konstant strøm i jordingskabelen og ut i jordingspunktet. Lyse avviste erstatningsansvar. Lyse hevdet at klagers installasjon er klagers eget ansvar og utenfor Lyses ansvarsområde. Lyse hevdet at 20 miliampere i en jordleder er en helt normal driftsituasjon og ikke en jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 16-223 Klage vedrørende skader på inntaksledning – krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning for skade på inntaksledning. Klager krevde utgifter til utbedring av inntaksledning for 2007 og 2015. Klager mente at årsaken til at den samme skaden oppstod ved to tilfeller var at selskapets stolpe ikke tålte belastning ved slik plutselig ytre påvirkninger og at stolpens stand/forankring ikke var god nok. Klager hevdet at stolpen sviktet grunnet belastning i ledningsnettet. BKK Nett AS påpekte at hendelsene ligger utenfor det en stolpe med tilhørende forankring normalt vil tåle. BKK Nett AS hevdet at stolpen er i forskriftsmessig stand. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.