Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

29 resultater

Type artikkel
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-057 Klage vedrørende tilknytning – RK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om planlagt tilknytning over eiendom. Klager krevde at planlagt tilknytning over eiendommen ikke gjennomføres. Klager ba om alternative løsninger for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager mener at den planlagte fremføring av strømtilførsel til naboeiendommen som nettselskapet har valgt, ikke er den beste løsningen. Klager hevdet at han ikke har hatt mulighet til å uttale seg før arbeidet ble på påbegynt. Klager anførte at fremlagte trasealternativer vil medføre ulemper og verdireduksjon av hans eiendom. RK Nett AS anførte at klager er gitt rett til å uttale seg. RK Nett AS har vurdert klagers foreslåtte løsning og mener at denne ikke er hensiktsmessig. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-549 Klage vedrørende tilknytning - manuell måleravlesing – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. Klager krevde at nettselskapets retningslinjer for varsling av hjemmebesøk følges, samt at representanter fremviste gyldig identifikasjon ved oppmøte. Klager anførte at selskapet har brutt egne retningslinjer om varsling i forkant av hjemmebesøk hos klager. Det ble påpekt at nettselskapet har brutt med plikten om fremvisning av gyldig ID-kort fra selskapets representant, samt at det ikke ble brukt en merket firmabil ved oppmøte. Tinn Energi Nett AS bekreftet at deres representant ikke hadde legitimasjon fra selskapet ved oppmøte hos klageren, og påpekte at dette er beklaget ovenfor klager per e-post. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 3. Sak: 20-500 Klage vedrørende plassering av stolpe - BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentstolpe. Klager krevde at lavspentstolpen blir fjernet. Klager anførte at var montert stolpe på hennes eiendom, i tillegg til den gamle stolpen, uten at hun var varslet eller at hun er gitt anledning til å uttale seg om plassering av stolpen. Klager hevdet at BKK Nett AS har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ta seg til rette på eiendommen uten å varsle. Klager påpekte at den nye stolpen har større dimensjon og plassert lengre inn på eiendommen sammenlignet med den gamle stolpen. BKK Nett AS anførte at stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker. Den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle men ikke i samme hull, da det ville gitt dårligere feste. BKK Nett AS hevdet at dette måtte anses å være en utskifting og ikke en nyetablering som krever tillatelse. BKK Nett AS hevdet at stolpen var etablert med stedsvarig rett og nettselskapet hadde rett til å skifte den av vedlikeholdsmessige årsaker. BKK Nett AS påpekte at stolpen kan flyttes, men det må bekostes av rekvirenten. BKK Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-502 Klage vedrørende tilknytning - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentnett luftlinjer. Klager krevde at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom. Klager påpekte at luftstrekket skaper mange ulemper og at verdien og disposisjonsretten av eiendommen blir betydelig redusert, samt fellesføringsaktører som ønsker å trekke nye luftledninger til andre beboere. Klager hevdet at det finnes andre alternative løsninger som kan benyttes og som ikke berører grunneiere i området. Elvia AS viste til at luftledningen ble etablert i forbindelse med utbyggingen av området. Elvia AS anførte at grunneier kjøpte eiendommen og at luftledningen var et synlig anlegg som allerede var etablert over eiendommen. Elvia AS erkjente at grunneier skulle fått informasjon om fornyelsen av luftledningen og har beklaget at det ikke ble gitt. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-176 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. Klager bestred fakturert anleggsbidrag. Klager anførte at det har blitt dobbelfakturert for legging av kabler og anførte at dette burde vært inngått i det opprinnelige tilbudet. Klager hevdet at estimat med oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader ikke var fremlagt forskriftsmessig. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har akseptert anleggsbidraget som ble fremstilt før arbeid ble igangsatt. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-074 Klage vedrørende tilknytning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag. Klager anførte at omleggingskostnadene for høyspentledningen må dekkes av nettselskapet. Klager hevdet at det aldri var inngått en avtale med grunneier, og at selskapet urettmessig har gjort tomten umulig å bygge på grunnet nedgravde kabler. Klager anførte at plassering av høyspentkabel burde ha vært til minst mulig ulempe for grunneier. Klager hevdet at det var urimelig at grunneier skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av høyspentkabel. Norgesnett AS anførte at klager godtok pristilbudet som ble gitt for flytting av kabler. Norgesnett AS anførte at klager må betale den fulle faktura for anleggsbidrag, og at klager har akseptert prisen for arbeidet før arbeidet tok til. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-072 Klage vedrørende tilknytning - krav om tilbakebetaling – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager bestred krav om anleggsbidrag. Klager anførte at han har blitt forskjellsbehandlet av nettselskapet og påpekte at andre kunder i området ble tilbudt at tilførselskabler/stikkledninger til hyttene skulle omlegges til jordledning uten kostnad. Klager anførte også at hans betaling av anleggsbidrag ikke kan regnes som en aksept av tilbudet. Tensio TS AS bekreftet at klager ville ha fått et lavere anleggsbidrag dersom kravet var meldt inn før endring av ordningen om innkreving av anleggsbidrag ble innført, som var fra 01.01.19. Tensio TS AS påpekte at det ikke lenger var tillatt å benytte bunnfradrag etter oppdateringen av regelverket. Tensio TS AS hevdet at fakturert anleggsbidrag var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-023 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale vedrørende tilknytning. Klager hevdet at omdefinering av veilyset har påført en urimelig høy kostnad og krevde at avtalen om veilyset fra 2007 ble gjeninnført. Klager hevdet at omdefinering av veilyset til "mindre anlegg, utenom måler" har påført en urimelig høy kostnad, da fastdelen i nettleien tredobles. Klager anførte at dersom han hadde fått opplysning om kostnaden ved installasjon av lyspunktet, ville det vært valgt en annen løsning. Agder Energi Nett AS anførte at det rettmessig er fakturert klager som små anlegg uten måler, og at prisene er endret i tråd med føringer fra NVE. Agder Energi Nett AS anfører at hvilken tariff som knyttes til en kontrakt, reguleres av type anlegg og størrelse. Agder Energi Nett AS har fremlagt to ulike alternativer for klager dersom klager ikke ønsker å betale tariffene som er satt for små anlegg uten måler – frakopling av anlegget eller installasjon av egen måler på veilyset med tilhørende kabling. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-826 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag og krevde dette refundert. Klager anførte at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. Klager hevdet at han ikke har godkjent anleggsbidraget. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet. Glitre Energi Nett AS viste til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres og påpekte at kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette. Glitre Energi Nett AS anførte at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke og at det derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaene til klager. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-831 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om refusjon – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. Klager krevde utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket. Klager viste til selskapets brev om at det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken og påpekte at det ikke ble gjort og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta. Agder Energi Nett AS påpekte at det uttrykkelig fremgår av tilbudet at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte dette. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn mangelfull leveranse, og påpekte på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.