Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

25 resultater

Type artikkel
Velg område
25 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-176 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. Klager bestred fakturert anleggsbidrag. Klager anførte at det har blitt dobbelfakturert for legging av kabler og anførte at dette burde vært inngått i det opprinnelige tilbudet. Klager hevdet at estimat med oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader ikke var fremlagt forskriftsmessig. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har akseptert anleggsbidraget som ble fremstilt før arbeid ble igangsatt. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 20-074 Klage vedrørende tilknytning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag. Klager anførte at omleggingskostnadene for høyspentledningen må dekkes av nettselskapet. Klager hevdet at det aldri var inngått en avtale med grunneier, og at selskapet urettmessig har gjort tomten umulig å bygge på grunnet nedgravde kabler. Klager anførte at plassering av høyspentkabel burde ha vært til minst mulig ulempe for grunneier. Klager hevdet at det var urimelig at grunneier skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av høyspentkabel. Norgesnett AS anførte at klager godtok pristilbudet som ble gitt for flytting av kabler. Norgesnett AS anførte at klager må betale den fulle faktura for anleggsbidrag, og at klager har akseptert prisen for arbeidet før arbeidet tok til. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-072 Klage vedrørende tilknytning - krav om tilbakebetaling – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager bestred krav om anleggsbidrag. Klager anførte at han har blitt forskjellsbehandlet av nettselskapet og påpekte at andre kunder i området ble tilbudt at tilførselskabler/stikkledninger til hyttene skulle omlegges til jordledning uten kostnad. Klager anførte også at hans betaling av anleggsbidrag ikke kan regnes som en aksept av tilbudet. Tensio TS AS bekreftet at klager ville ha fått et lavere anleggsbidrag dersom kravet var meldt inn før endring av ordningen om innkreving av anleggsbidrag ble innført, som var fra 01.01.19. Tensio TS AS påpekte at det ikke lenger var tillatt å benytte bunnfradrag etter oppdateringen av regelverket. Tensio TS AS hevdet at fakturert anleggsbidrag var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-023 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale vedrørende tilknytning. Klager hevdet at omdefinering av veilyset har påført en urimelig høy kostnad og krevde at avtalen om veilyset fra 2007 ble gjeninnført. Klager hevdet at omdefinering av veilyset til "mindre anlegg, utenom måler" har påført en urimelig høy kostnad, da fastdelen i nettleien tredobles. Klager anførte at dersom han hadde fått opplysning om kostnaden ved installasjon av lyspunktet, ville det vært valgt en annen løsning. Agder Energi Nett AS anførte at det rettmessig er fakturert klager som små anlegg uten måler, og at prisene er endret i tråd med føringer fra NVE. Agder Energi Nett AS anfører at hvilken tariff som knyttes til en kontrakt, reguleres av type anlegg og størrelse. Agder Energi Nett AS har fremlagt to ulike alternativer for klager dersom klager ikke ønsker å betale tariffene som er satt for små anlegg uten måler – frakopling av anlegget eller installasjon av egen måler på veilyset med tilhørende kabling. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-826 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag og krevde dette refundert. Klager anførte at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. Klager hevdet at han ikke har godkjent anleggsbidraget. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet. Glitre Energi Nett AS viste til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres og påpekte at kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette. Glitre Energi Nett AS anførte at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke og at det derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaene til klager. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-831 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om refusjon – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. Klager krevde utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket. Klager viste til selskapets brev om at det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken og påpekte at det ikke ble gjort og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta. Agder Energi Nett AS påpekte at det uttrykkelig fremgår av tilbudet at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte dette. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn mangelfull leveranse, og påpekte på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-417 Klage vedrørende linjerydding – Nordvestnett AS

  Saken gjaldt tvist etter linjerydding. Klager krevde at nettselskapet tok stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner, at nettselskapet fjernet alt av virke som var kuttet og kompensasjon. Klager hevdet at han kun mottok et varsel om linjerydding i etterkant av at trærne ble kuttet og at nettselskapet har unnlatt å forhåndsvarsle grunneier om rydding av trær på klagers eiendom. Nordvestnett AS avviste klagers krav. Nordvestnett AS påpekte at de ikke var oppmerksomme på at eiendommen var overdratt til klager. Nordvestnett AS anførte at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet og skat i haugen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.