Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

258 resultater

Type artikkel
Velg område
258 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-739 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at hun ikke har vært klar over at strømforbruket var blitt estimert. Klager hevdet at hun ikke har hatt noen grunn til å mistenke at fakturaene har vært lavere i forhold til tidligere forbruk. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft viste til at det oppsto problemer hos systemleverandøren ved implementeringen av Elhub. Fjordkraft viste til at alle fakturaene gjaldt et beregnet forbruk og klager har fått informasjon om at forbruket ikke var det faktiske forbruket. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 19-053 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var urimelig at hun skulle være ansvarlig for at Fjordkraft AS har hatt en feil i sitt faktureringssystem. Klager anførte at fakturaene var betalt fortløpende og at fakturabeløpene ikke har vært unormalt lave. Klager anførte at det var uklart hva som var fakturagrunnlaget. Klager påpekte at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft AS uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at det har vært en systemfeil i deres fakturasystem. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 19-840 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det kun var Skagerak Nett AS som har koblet noe i deres sikringsskap og at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller at feilen var rettet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var urimelig at han skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS var av den oppfatning at aktsom god tro ikke kan vurderes i denne saken da forbruket har vært særlig lavt i alle år. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har hatt noen grunn til å kontrollere måleren tidligere da klager har lest av måleren og det heller ikke har vært avvik i forbrukskontroll. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-822 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det var urimelig at han skulle være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Klager påpekte at nettselskapet må ta en beregning av forbruket hvor det tas hensyn til de faktiske forholdene. Skagerak Nett AS anførte at det må forventes et visst forbruk i utbyggingsperioden selv uten bruk av elektromekaniske hjelpemidler. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 19-786 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Skagerak Nett AS burde ha oppdaget feilkoblingen i 2008 og at det burde vært en praksis å kvalitetssikre nye anlegg. Klager anførte at måleravlesning var innrapportert fortløpende og at målerstand var kontrollert i forhold til innsendte verdier. Klager hevdet at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har hatt mulighet til å kunne oppdage feilkoblingen tidligere da det aldri har vært kontroll av måleren eller noe målerbytte i feilperioden. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde vite at forbruket skulle øke etter omlegging av anlegget. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-780 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at det ikke har vært noen alarmerende endringer og at han ikke har hatt grunn til å reagere på faktureringen. Klager sier også at prisendringer har kompensert for feilavlest forbruk. Skagerak Nett AS påpekte at de har vært uvitende til endringen i klagers anlegg og hevdet at de ikke kan lastes for feilen som oppsto. Skagerak Nett AS hevdet derfor at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde ha reagert når forbruket plutselig ble redusert til 0 kWh forbruk. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-429 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk beskjed om at avlesningsmåleren fungerte som den skulle, at det lave forbruket skyldtes bytte av det elektriske utstyret og at han ikke mottok påminnelse om måleravlesning. Klager antok derfor at alt var i orden. Klager stilte spørsmål ved om avlesningen ved målerbyttet var korrekt og anførte at det er fremlagt dokumentasjon på målerstand ved målerbytte. Tensio TS AS anførte at kundeavlesningene gjaldt den nye måleren og påpekte at disse avlesningene ble underkjent i deres system på grunn av for stort avvik. Tensio TS AS kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra klager om at han ikke lenger hadde denne måleren som det er sendt påminnelse om. Tensio TS AS har valgt å redusere etterslepet med 25 % da det ikke har vært kontakt med kundens måler og det heller ikke er innhentet avlesninger. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-420 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet var urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle. BKK Nett AS beklaget at klager ikke ble varslet skriftlig om manglende kommunikasjon. BKK Nett AS viste til at forbruket var stipulert i henhold til historiske målerstander innlevert av kunde, samt stipuleringer foretatt der avlesninger ikke ble innlevert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 9. Sak: 19-381 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at nettselskapet ikke klarer å dokumentere kravet og mente at fremlagt dokumentasjon var uforståelig. Klager anførte at nettselskapet har vært klar over at det ikke var kommunikasjon med måleren og påpekte at nettselskapet ikke har varslet om dette. Lyse Elnett AS viste til bilde av tidligere måler og anførte at bildet beviser at målerstand som ble avlest ved målerbyttet var korrekt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 19-157 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Lyse Elnett AS ikke har presentert regnestykket som er lagt til grunn for fakturering av etterslepet og hevdet at det var mulig å forstå fakturaen. Klager anførte at prisen har endret seg. Lyse Elnett AS anførte at klager burde ha blitt kontaktet innen rimelig tid etter at kommunikasjon med strømmåleren sluttet å fungere, og beklaget at dette har ført til ulemper for klager. Lyse Elnett AS viste til at det er fakturert for differansen mellom det klager har betalt for i stipulert strømforbruk og klagers reelle strømforbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.