Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 10-26 Klage vedrørende krav om erstatning på grunn av lav spenning – Askøy Energi AS

  Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater og for mulige fremtidige senskader samt prisavslag på nettleie for alle årene han hadde vært tilknyttet. Innklagede forsterket anlegget i 2003 og 2009 og nye målinger viste at spenningen da var innenfor leveringsbetingelsene. Innklagede mente utstyret ikke hadde havarert som følge av lav spenning, men av kortvarige overspenninger og at dette var årsaker som lå utenfor deres kontroll. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort så lav spenning at det kunne anses som en mangel. Nemnda fant heller ikke at det var sannsynliggjort årsakssammenheng. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 09-175 Klage vedrørende erstatning for skade på elektrisk anlegg – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning av tap som følge av jordfeil og spenningsfeil. Klager hevdet at jordfeilbryter slo ut og trafo og dimmer ble ødelagt og krevde sitt tap med kr 4.253,- dekket. Innklagede avviste erstatningsansvar og viste til at spenningen var målt og lå innenfor krav i forskrift. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 3. Sak: 09-174 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for klemmefeil i ledningsnett til hytte. Klager viste til at det pga strømbortfall var frostskader i hytta og krevde forsikringens egenandel på kr 3.000,- refundert. Klager hevdet at en kontaktfeil i klemme lå innenfor innklagedes kontroll, mens innklagede hevdet at slik feil ikke var til å unngå og var utenfor deres kontroll. En enstemmig nemnd la til grunn at klammefeil var innenfor innklagedes kontroll og anbefalte at klager ble gitt medhold.

 4. Sak: 09-166 Klage vedrørende utgift til søk etter feil i eget nett – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tvist om dekning av utgift til søk i eget anlegg. Klager tilkalte elektroinstallatør da jordfeilbryteren slo ut flere ganger og det ble strømløst. Innklagede hevdet at den som bestiller en kontroll eller feilretting fra en elektroentreprenør selv må betale regningen. Nemnda fant at det ikke forelå ansvarsgrunnlag da feilen lå utenfor innklagedes nett En enstemmig nemnd fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 5. Sak: 09-162 Klage vedrørende strømtilførsel – Krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Klager krevde erstattet beregnet tap på kr 25.000,- for skade blant annet på garasjeport automatikk. Klager hevdet at uregelmessigheter i strømforsyningen var årsak til tapet. Innklagede viste til at spenningsmålinger var innenfor krav i forskrift bortsett fra en hendelse da det ble levert halv spenning i ca seks timer. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort og dokumentert skade eller tap som kunne bringe innklagede i erstatningsansvar. En enstemmig nemnd ga ikke klager medhold.

 6. Sak: 09-140 Klage vedrørende avbrudd – Krav om dekning av utgifter til elektriker – Ringeriks-Kraft Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgift for søk etter feil i egen installasjon etter strømbortfall. Klager krevde dekket utgift på kr 918,- til elektriker for søk i eget anlegg etter at store deler av huset var strømløst. Han sjekket sikringene og tilkalte elektriker. Det viste seg at det ikke var feil i eget anlegg. Innklagede rykket de ut da de ble gjort kjent med feil i nettet. De fant feil i en tilkoblingsklemme og denne ble rettet umiddelbart. Nemnda var delt i synet på ansvarsgrunnlag. Klager ble gitt medhold med dissens.

 7. Sak: 09-134 Klage vedrørende etterfakturering av strøm – Varanger KraftNett AS

  Saken gjaldt spørsmål om aktsom god tro der feilkobling i måler hadde ført til at klager kun ble fakturert for en liten del av det reelle forbruk. Klager tilbakeviste etterfakturert krav og påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at anlegget var nytt, koblet og kontrollert av innklagede. Innklagede hevdet at kunden ikke kunne ha vært i aktsom god tro. Han burde forstått at strømregninger på ca 400,- kr/mnd i det nye huset på over 200 m2 var feil sammenlignet med hans tidligere regninger. Nemnda var delt i synet på om klager var i aktsom god tro. Han ble gitt medhold med dissens.

 8. Sak: 09-123 Klage vedrørende strømavbrudd – Elverum Nett AS

  Saken gjaldt stadige strømavbrudd og påstand om dårlig strømnett. Klager ville ikke betale full nettleie pga mange strømavbrudd og reduserte derfor siste regning med kr 900,-. Innklagede viste til at klager bor nesten i enden av en ca 100 km lang høyspentlinje og mente klager ikke hadde unormalt mange strømbrudd. Innklagede hevdet at avbruddene skyldtes værforhold som de ikke hadde mulighet for å forutse og at avbrudd også ville forekomme i fremtiden. Slik nemnda så det avvek den strømleveranse klager hadde mottatt betydelig fra alminnelig god vare og nemnda hadde etter omstendighetene ikke merknader til at klager hadde holdt tilbake et beløp for en periode pga forsinkelsene. Klagen ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 09-118 Klage vedr jordkabelbrudd – Krav om refusjon av forsikringens egenandel på kr 25.000 – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om å få dekket forsikringens egenandel på kr 25.000,- på gårdsbruk. Det økonomiske tapet gjaldt i hovedsak næringsdel av gårdsbruket og en mindre del husholdning. Nemnda behandlet husholdningsdelen av saken. Klager påsto at årsaken til skadene lå i svikt i en skjøt i jordkabel tilhørende innklagede. Innklagede tilbakeviste årsakssammenheng og påsto det ikke var kontrollansvar på høyspentkabler med skjøt nedgravd i jord. Nemnda fant enstemmig at det var årsakssammenheng mellom feilen og klagers skade, og at innklagede var ansvarlig for den del av klagers tap som refererte seg til husholdningsdelen. Hvor stor del av egenandelen som refererte seg til husholdningsdelen var et forsikringsspørsmål som nemnda ikke kunne ta stilling til.

 10. Sak: 09-113 Klage vedrørende krav om erstatning for defekt PC – Stange Energi Nett AS

  Nett ASSaken gjaldt erstatningsansvar for defekt PC etter hyppig inn- og utkobling i nettet. Klager krevde erstatning for defekt PC med kr 1.406,- og hevdet hyppig inn- og utkobling av strøm var årsak til skaden. Innklagede avviste årsakssammenheng og mente klagers utstyr måtte ha vært spesielt ømtålig for spenningsvariasjoner. Nemnda kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng og klager fikk enstemmig ikke medhold.