Artikkelarkiv

Vis filtrering

1161 resultater

Type artikkel
Velg område
1161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-113 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager vister til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket, men at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm AS i faktureringen. Klager anførte at selskapets fakturering er uoversiktlig. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Strøm AS framholdt at faktureringen gjaldt nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som var mottatt fra netteier. Hafslund Strøm AS anførte at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 19-831 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om refusjon – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. Klager krevde utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket. Klager viste til selskapets brev om at det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken og påpekte at det ikke ble gjort og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta. Agder Energi Nett AS påpekte at det uttrykkelig fremgår av tilbudet at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte dette. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn mangelfull leveranse, og påpekte på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-816 Klage vedrørende etterfakturering – Årdal Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krever klager at det som er betalt i samme periode skal trekkes fra etterfakturert krav. Klager anførte at han ikke har mottatt varsel om måleravlesning per SMS og hevdet at nettselskapet ikke har overholdt plikten om årlig avlesning i henhold til standardavtalen. Klager anførte at når et system har stipulert for lavt over flere år, så må påstanden differensieres bedre. Klager hevdet at det kan skyldes feil eksternt i anlegget. Årdal Energi AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte og at etterslepet skyldtes manglende avlesninger. Årdal Energi AS viste til testresultat fra MeterTech og påpekte at det ikke var funnet feil ved måleren. Årdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-812 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at Lyse Elnett AS ved en feiltagelse har flyttet målepunktet på hans fritidsbolig til en annen kunde. Klager hevdet at han ikke kunne ha oppdaget at måleren var fjernet. Klager viste blant annet til at det ikke er nødvendig med manuell avlesning etter implementeringen av AMS, samt at de aller fleste kunder har avtalegiro. Klager hevdet at det var urimelig at han skal være ansvarlig for at det var svikt i kvalitetsrutinene til energiselskapene. Lyse Elnett AS ble kjent med feilen da ny kunde tok kontakt. Lyse Elnett AS anførte at klager selv er ansvarlig for å godkjenne innhold som faktureres. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 19-803 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at da det ble tilbudt strømavtalen Skredderstrøm ble det opplyst at dette var en spotprisavtale og at han ville motta et tilbud om passende strømavtale etter en måned. Klager hevdet at det ble fakturert uten at det var inngått en avtale. Hafslund Strøm AS viste til at klager fikk oppstart gjennom en prøveperiode med strømavtalen Skredderstrøm. Prøveperioden påløper i en måned med et formål om å kartlegge kundens forbruk, og deretter anbefale en passende strømavtale. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke var blitt gjort feil i saken. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-800 Klage vedrørende etterfakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager mener det ikke var enkelt å holde oversikt over forbruk og fakturering, og at hun har betalt alle fakturere fortløpende i den tro at dette har vært korrekt. Haugaland Kraft Nett AS anførte at det ikke ble foretatt avlesninger siden 06.09.18, noe som førte til stipulert forbruk i oktober, november og desember 2018. Haugaland Kraft Nett AS anførte at det nye målernummeret ikke ble oppdatert i deres systemer før 01.10.19. Haugaland Kraft Nett AS mener at avlesningen januar 2019 ble registrert på ny måler og førte til feilaktig utbetaling. Haugaland Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-797 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager pekte på at det ikke fremgår tydelig at hun var fakturert etter stipulerte verdier og at beløpene ikke har vært unaturlig lave. Klager viste til at hun har en fjernavlesningsmåler, at det ikke ble varslet om manglende kommunikasjon med måleren og at selskapet har utført en dårlig stipulering. Lyse Elnett AS viste til at kommunikasjonen med strømmåleren sluttet å fungere i perioden fra 01.11.18 til 01.02.19. Lyse Elnett AS har erkjent at de ikke har overholdt plikt om å varsle klager om stipulering "innen rimelig tid" i henhold til standardavtalen. Lyse bestred at klager har vært i aktsom god tro og anførte at klager burde ha foretatt nærmere undersøkelser og fått avklart om noe kunne vært feil da fakturaen var blitt mye lavere enn normalen på samme tidspunkt som forrige år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-766 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalegebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Rauma Energi AS anførte at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder. Rauma Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-739 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at hun ikke har vært klar over at strømforbruket var blitt estimert. Klager hevdet at hun ikke har hatt noen grunn til å mistenke at fakturaene har vært lavere i forhold til tidligere forbruk. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft viste til at det oppsto problemer hos systemleverandøren ved implementeringen av Elhub. Fjordkraft viste til at alle fakturaene gjaldt et beregnet forbruk og klager har fått informasjon om at forbruket ikke var det faktiske forbruket. Klager ble enstemmig gitt medhold.