Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1255 resultater

Type artikkel
Velg område
1255 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-057 Klage vedrørende tilknytning – RK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om planlagt tilknytning over eiendom. Klager krevde at planlagt tilknytning over eiendommen ikke gjennomføres. Klager ba om alternative løsninger for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager mener at den planlagte fremføring av strømtilførsel til naboeiendommen som nettselskapet har valgt, ikke er den beste løsningen. Klager hevdet at han ikke har hatt mulighet til å uttale seg før arbeidet ble på påbegynt. Klager anførte at fremlagte trasealternativer vil medføre ulemper og verdireduksjon av hans eiendom. RK Nett AS anførte at klager er gitt rett til å uttale seg. RK Nett AS har vurdert klagers foreslåtte løsning og mener at denne ikke er hensiktsmessig. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-052 Klage vedrørende krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager viste til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet. Klager hevdet at det er bekreftet at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Glitre Energi Nett AS opplyste at loggen til måleren viste at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Glitre Energi Nett AS opplyste at ingen av deres målinger viste at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS hevdet derfor at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mente derfor at de ikke var ansvarlige. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-043 Klage vedrørende strømbrudd – krav om kompensasjon – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. Klager krevde at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. Klager hevdet at Elvia AS ikke oppfylte kravene om leveringskvalitet. Klager opplyste at det i en periode var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Elvia AS viste til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anførte at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. Elvia AS anførte at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 21-035 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at gjentatte strømbrudd forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager hevdet at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Elvia AS viser til at det var driftsavbrudd som var forårsaket av trefall på regionallinja. Elvia AS anførte at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia AS påpekte at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-554 Klage vedrørende fakturering og krav om tilbakebetaling – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning. Klager krevde tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. Klager anførte at selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage og mente at Elvia AS ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Elvia AS erkjente at saksbehandlingstiden har vært lang og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. Elvia AS anførte at klager var fakturert for riktig volum etter korrigering. Elvia AS hevdet at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 21-337 Klage vedrørende AMS - stenging av anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av at hun ikke ønsker AMS-måler. Hun ønsker heller ikke måler uten kommunikasjonsmodul. Klager viste til redsel for helseplager som grunnlag for at hun ikke ønsker AMS, og at hun ikke motsetter seg ny måler i prinsippet. Klager anførte at stenging av anlegget er et brudd på menneskerettighetene og Grunnloven. Lyse Elnett anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Lyse Elnett AS anførte videre at klager ikke har søkt om fritak for måler uten kommunikasjonsmodul. Når det ikke er gjort foreligger det stengegrunnlag. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-001 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for medgått tid og strømkoster. Klager krevde også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm. Klager hevdet at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager anførte at hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegget, og reagerte på at stenging likevel ble iverksatt. Tensio TS AS viste til deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet, og påpekte at dette ikke ble besvart av klager og at anlegget derfor måtte stenges. Tensio TS AS anførte at de ikke kan bære noe ansvar og påpekte at det som var avtalt via leiekontrakt mellom klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio TS AS fastholdt at stengingen av anlegget var rettmessig og i henhold til deres rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-590 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngått avtale og fakturering. Klager hevdet at det var fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft AS har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og at dette beviser det han hevdet er selskapets trakassering. Fjordkraft AS avviste klagers påstand om at han var fakturert med feil pris og viste til at klager har inngått en spotprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-584 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Enida AS

  Saken gjaldt uenighet om rettmessighet av stengegebyr. Klager avviste krav om stengegebyr. Klager krever sakskostnader dekket. Klager anførte at nettselskaper ikke har hjemmel til å ilegge stengegebyr. Klager anførte at hjemmel for å ilegge stengegebyr ikke var oppfylt da klager betalte regningen før stenging ble iverksatt. Enida AS anførte at stengegebyr var utstedt på korrekt måte. Enida AS hevdet at deres opplysningsplikt ovenfor kunden er overholdt. Enida AS anførte at klagers betaling ble registrert 59 dager etter forfall på første faktura. Enida AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.