Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

948 resultater

Type artikkel
Velg område
948 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-471 Klage vedrørende etterfakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt tvist om faktureringsfeil. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at han har vært i den tro at ting har vært i orden da han har blitt bedt om å lese av strømmen. Klager mente at selskapet har dårlige kontrollrutiner. Ustekveikja Energi AS anførte at det i forbindelse med sluttavregning ble oppdaget at klager i hele avtaleperioden kun har blitt fakturert for elsertifikater og ikke selve strømprisen. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-221 Klage vedrørende jordfeil – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om spenningskvalitet og fakturert forbruk. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved registrert forbruk og avviste fakturert krav. Klager krevde at selskapet må undersøke spenningskvaliteten i hennes bolig. Klager anførte at det kan være en feil i nettet som har påvirket hennes bolig og dermed strømforbruk. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Kragerø Energi AS viste til at de har sjekket for jordfeil i deres nett, men ikke funnet noen feil. Kragerø Energi AS anførte at logget spenning ligger på et normalt nivå. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-203 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klager viste til at det ble avdekket feil ved måleren først 7 måneder etter målerbytte. Klager mente at nettselskapet burde ha oppdaget feilen tidligere. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at det ligger et ansvar hos klager som står nærmest til å vurdere forbruket sitt og dermed burde reagert på et slikt dropp i forbruk. Glitre Energi Nett AS har valgt å imøtekomme klager ved å rabattere etterfakturert krav med 25 %. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-172 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at å benytte målt forbruk i vinterhalvåret som grunnlag for å vurdere årsforbruk er urimelig. Klager tilbakeviste selskapets anførsel om feilavlesning og anførte at et slikt gjennomsnittsforbruk var unormalt høyt. Tinn Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Tinn Energi Nett AS hevdet at faktureringen var korrekt. Tinn Energi Nett AS anførte at klagers avlesning i april 2017 var feil og at dette var årsaken til det omstridte forbruket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-115 Klage vedrørende AMS-måler - feilfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at selskapets beregning var feil og krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye. Klager krevde også en skriftlig unnskyldning, alternativt en kompensasjon. Klager anførte at Hafslund Nett AS har registrert feil måler på boligene. Klager anførte at de mottok fakturaer for begge boligene på grunn av at Hafslund Nett AS ikke kunne få orden på navn og adresser. Hafslund Nett AS anførte at klager er fakturert på feil måler og at han har betalt for mye for hele perioden. Hafslund Nett AS stilte seg utenforstående til at klager mente at kompensasjonen ikke har kommet han til gode. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-047 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at måleren ikke var avlest feil. Klager anførte at han har avlest måleren fortløpende og at dette var registrert hos nettselskapet. Skagerak Nett AS hevdet at klager har avlest feil målerstand over lengre tid. Skagerak Nett AS hevdet at klager har blitt fakturert et betydelig lavere døgnforbruk enn det reelle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-445 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at GNP Energy AS betalte faktura fra netteier for leveringspliktig strøm. Klager hevdet at GNP Energy AS ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke var blitt opprettet en strømavtale. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at de ikke kan klandres for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid. GNP Energy AS pekte på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-439 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at de har vært kunde hos selskapet i 13 år og betalt fakturaer fortløpende. Klager anførte at de ikke har mottatt purring eller oppfordring om å lese av måleren. Klager anførte også at TrønderEnergi Nett AS har sendt påminnelser om avlesning til feil e-postadresse. Klager mente at beregningen av etterfakturert krav var urimelig. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at de ikke har oppfylt standardavtalen og derfor avskrevet 25 % av merforbruket. TrønderEnergi Nett AS viste til klagers anførsel om feil e-postadresse, og anførte at det er kundens ansvar å gi oppdatert kontaktinformasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-438 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og pekte på at Nordmøre Energiverk AS skulle ha påsett at måleren ble avlest minst en gang i kalenderåret. Klager anførte at kravet må bortfalle da Nordmøre Energiverk AS ikke har fremlagt slik dokumentasjon som er krevd. Klager hevdet at det er feil prisberegning og umulig å dokumentere korrekt pris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-433 Klage vedrørende kompensasjon for langvarig strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd for begge målepunkt. Klager viste til at han eier to boliger med forskjellige bruksnummer. Agder Energi Nett AS viste til at klager er registrert med to aktive målepunkt og begge målepunkt er tilknyttet samme trafokrets. Agder Energi Nett AS anførte at klager er å anse som en sluttbruker for disse to målepunkt. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.