Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1404 resultater

Type artikkel
Velg område
1404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-401 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager hevdet at det var inngått bindende avtale med Agva Kraft AS om fastpris og krevde levering av strøm etter avtalen, subsidiært dekning for merkostnader til dyrere strømavtale hos annen leverandør. Klager viste til ordrebekreftelsen og vilkårene ved bestillingstidspunktet, og gjorde gjeldende at det ikke var grunnlag for Agva Kraft AS for å trekke seg fra inngått avtale. Agva Kraft AS viste til at klager hadde lagt inn en bestilling av strøm og fikk bekreftelse på at denne var mottatt. Deretter ble det gjort en kredittsjekk, som anbefalte at klager ble avslått som kunde. Agva Kraft AS gjorde gjeldende at klager aldri har fått godkjent leveranse. Agva Kraft AS viste til egne vilkår hvor det blir informert om at de forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder som får en negativ kredittscore. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-535 Klage på etterfakturering – DE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro og anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt var i orden. Klager påpekte at det er nettselskapets ansvar å følge opp om faktureringen er korrekt og at det må forventes at DE Nett AS har rutiner som ivaretar dette. DE Nett AS viste til at ved overgang til tariff "næringskunde" på husholdningspunktet, så har det blitt opprettet en næringstariff som er basert på timesavleste målere. DE Nett AS hevdet at deres krav var berettiget i henhold til vanlige leveringsbetingelser. DE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-421 Klage vedrørende avtale og leveringspliktig strøm – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert krav fra nettselskap. Klager avviste fakturert krav for leveringspliktig strøm samt nettleie fra klagers overtakelse av leilighet. Klager anførte at han ikke har inngått avtale med Lede AS for målepunktet før desember 2021 og at han heller ikke har samtykket til eller akseptert overtakelse av målepunktet før denne datoen. Klager anførte at Lede AS på eget initiativ har registrert målernummeret tilbake i tid og satt ham på ventestrøm. Lede AS anførte at klager bekreftet overføring av abonnementet fra oktober 2020 og at klager ble informert om leveringspliktig strøm. Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 22-504 Klage vedrørende krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til nye vannrør dekket, og viste til at disse sprakk som følge av at varmekabler koblet ut som følge av strømbrudd. Klager hevdet at det var en klar årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på vannrøret. Klager hevdet at skaden oppstod på grunn av langvarig strømbrudd, og at det ikke var grunnlag for bortfall grunnet tapsbegrensningsplikt.  Norgesnett AS viste til at det var strømutfall grunnet feil i overliggende regionalnettet som påførte deres distribusjonsnett høye spenninger. Norgesnett AS anførte at erstatningsansvaret begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt, og bestred erstatningsansvar. Klager ble gitt medhold.

 5. Sak: 22-419 Klage på etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at anlegget ble oppgradert og anførte at det ikke har vært en stor endring i forbruk i omtvistet periode. Klager hevdet at det var en grov feil av nettselskapet å ikke ha kontakt med måleren i en periode på over ett år. Klager påpekte at det ikke kan forventes at hun som kunde skal forstå at smartmåler installert i utendørsskap skal avleses manuelt, selv om hun fikk månedlig varsel. Lede AS viste til at klagers installatør meldte inn ny måler i forbindelse med ombygging av anlegget til tre-fase. Fra denne datoen hadde det likevel ikke vært kontakt med måleren, slik at klagers forbruk har vært stipulert. Lede AS hevdet at de har overholdt sin plikt til å varsle ved manglende kontakt med måleren. Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-160  Klage på etterfakturering – Fitjar Kraftlag SA

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for tilgang til anlegget. Klager viste til at han har gitt tilgang til selskapet flere ganger de siste årene og anførte at en kompensasjon for dette ikke var urimelig. Klager krevde også dokumentasjon på fakturert forbruk som ligger til grunn for fakturert krav. Fagne AS viste til at klagers anlegg var profilmålt og dermed avhengig av at klager manuelt leser av måler og videreformidler målerstand. Fagne AS hevdet at de har gjort det de kan for å få inn avlesninger fra klager. Fagne AS påpekte at klager krevde timebetalt for tiden elektriker var på stedet, noe Fagne AS ikke kunne godta. Fagne AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-144   Klage på etterfakturering – Arva AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Arva AS var ansvarlig for merforbruket da Arva AS selv var skyld i dette på grunn av manglende tilbakemelding om problemer med fjernavlesningsmåleren. Arva AS viste til at de mistet kontakt med klagers måler. Arva AS anførte at de har enkelte områder med dårlige signaler som kan føre til manglende kommunikasjon med måleren. Arva AS hevdet at klager må betale for forbruket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-565 Klage vedrørende krav om erstatning – Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstattet innkjøp av dusjarmatur og trykktank med pumpe. Klager hevdet at det var strømbruddet som forårsaket skade på elektrisk utstyr. Klager viste til at jordfeilbryteren hadde slått ut i det utvendige sikringsskapet. Lede AS anførte at det ikke var registrert avbrudd eller utkoblinger på trafokretsen tilknyttet klager. Lede AS har ingen forklaring på hvorfor jordfeilbryteren var utløst og anførte at selskapet ikke har kontroll på hvordan klagers elektriske installasjon er bygget opp. Lede AS avviste erstatningsansvaret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 22-409 Klage vedrørende etterfakturering– Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert nettleie. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at hun har vært i aktsom god tro, slik at selskapet må bære ansvaret for feilen. Tensio TS AS opplyste at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert mens klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet, noe som skyldtes en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med at klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til en ordinær kraftleveranse via kraftleverandør. Tensio TS AS har tilbakevist klagers anførsel om god tro og anførte at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.