Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1016 resultater

Type artikkel
Velg område
1016 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-224 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av pliktleveranse. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav ble redusert. Klager stilte spørsmål ved at deres skjema om valg av strømleverandør ikke ble registrert og mente at det skyldes en glipp i systemet. Klager hevdet at de har vært i god tro om at det var valgt en strømleverandør. Klager hevdet at det var meldt inn måleravlesning ved SMS. Klager påberopte seg god tro. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at det følger på hver faktura at forbruket er stipulert, og at det ikke er valgt kraftleverandør. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-161 B – Gjenopptagelse Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt gjenopptagelse i sak 18-161 behandlet 8. april 2019 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 8. april 2019.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-108 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt a-konto fakturering av årsavregningen. Klager anfører at det er urimelig at han blir fakturert det for lite fakturerte forbruket fra 2016 i 2018. Klager avviser fakturert krav. LOS AS opprettholdt sitt krav. LOS AS viste til at årsavregningen for 2016 var allerede produsert og siden klager faktureres a konto, så ble ikke etterslepet med på faktura før ved årsavregningen 2017. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-261 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som urettmessig er tvangsinnkrevd og en unnskyldning fra Skagerak Nett AS. Klager anførte at det var urimelig at det ble fremsatt et krav for abonnentsavgift når måleren var frakoblet. Klager hevdet at Skagerak Nett AS har, med inkassoselskapet og namsmannen, tvangsinndrevet et urettmessig krav. Klager fant ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Skagerak Nett AS avviste klagers krav. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har noe utestående og at klagers krav om betaling for måleravlesning ikke var berettiget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-666 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at angreretten var i behold og at han var innenfor angrefristen. Klager påpekte at det kun var levert strøm i 5 virkedager. Klager hevdet at det ikke ble gitt opplysninger om bindingstid eller bruddgebyr. GNP Energy AS viste til at klager ble tilbudt strømavtale med verifisering i telefonsamtalen og deretter bekreftelse via SMS. GNP Energy AS anførte at det ble opplyst i telefonsamtalen om avtaletid på 12 måneder, og at ved brudd på avtalen vil det tilkomme et brytningsgebyr på 150 kr per gjenstående måned. GNP Energy AS anførte også at det er opplyst om mulighet for angrefrist og informasjon om angreskjema i utstedt SMSen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-788 Klage vedrørende etterfakturering – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette refundert. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun har vært i den tro at fakturaene var i orden og i overenstemmelse med automatisk avlesning av strømmåleren. Klager fant det urimelig at hun skal belastes for feilen i selskapets systemer. Lærdal Energi AS anførte at netteier sendte to meldinger på samme tidspunkt og feil melding ble godkjent. Lærdal Energi AS anførte at klager har blitt fakturert for reelt forbruk fra netteier i den omtvistede perioden og påpekte at det er kundens ansvar at forbruk som blir fakturert fra kraftleverandør og netteier samsvar. Lærdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-787 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at BKK Nett AS ikke har oppnådd kontakt med AMS-måleren og påpekte at selskapet har unnlatt å varsle noen i borettslaget om dette. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at de ikke har tilgang til historisk data og derfor ikke har hatt noe sammenligningsgrunnlag. BKK Nett AS erkjente at klager ikke var spesifikt orientert om at strømforbruket ble stipulert. BKK Nett AS påpekte at klager har betalt for 50 % av det faktiske forbruket. BKK Nett AS påpekte også at det følger av fakturaene at forbruket er stipulert og at antatt forbruk er 8000 kWh. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-762 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det kom røyk ut av sikringsskapet grunnet varmgang i tilkoblingen for den ene fasen. Klager mente at årsaken til dette var at montøren ved målerbytte utførte arbeid som førte til dårlig kontakt i tilkoblingspunktet. Agder Energi Nett AS anførte at målersløyfen ikke ble byttet. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke er noe som tilsier at målersløyfen er byttet eller blitt skrudd på sikringen under målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke foreligger noen årsakssammenheng mellom montering av AMS-måler og skaden og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-730 Klage vedrørende feilinnmelding av målepunktid – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Hafslund Strøm AS og Hafslund Nett AS var ansvarlig for feilinnmelding av målepunktid. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun har vært uvitende om feilinnmeldingen og at hun ikke har skyld i dette. Hafslund Strøm AS viste til at feilinnmeldingen skyldtes feil informasjon i forbindelse med bestilling av strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at fakturaer for feil måler er kreditert og tilbakebetalt klager.Hafslund Strøm AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-691 Klage vedrørende etterfakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering av elsertifikater. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at elsertifikater skal inngå i avtalt strømpris eller i det avtalte fastbeløpet og ikke som en egen varelinje. Klager mente at han ikke skal være skadelidende da han ikke kjente til selskapets beregning bak påslag på strømpris og fastpris per måned. Klager bestred selskapets anførsel om at tilbakeberegning var varslet. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Akraft AS viste til at klager ikke ble fakturert for elsertifikater på grunn av en systemfeil. Akraft AS anførte at elsertifikat er en varelinje av et produkt som er levert klager og er en del av klagers strømavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.