Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1512 resultater

Type artikkel
Velg område
1512 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1164 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om klagers betalingsplikt for leverte tilleggstjenester. Klager hevdet seg ubundet av tilleggstjenestene «Sparepakken» og «Vintertrygghet» og krevde tilbakeført alle innbetalinger. Hun mente at samtykket hennes måtte anses begrenset til kraftleveransen og til gratisperioden. NorgesEnergi AS bestred klagers krav. Selskapet mente at klager ble bundet av avtaleinngåelsen og at det ikke forelå grunnlag for å frita henne for betalingsplikten etter avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-1130 Klage knyttet til avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om forståelse av prisgaranti. Klager bestred betalingsplikt for den delen av omtvistede fakturaer som han hevdet oversteg prisgarantien etter avtalen. Klager mente at prisene måtte sammenholdes med spotprisavtalene som ble tilbudt i samme tidsperiode. NordlysEnergi AS opprettholdt fordringene under henvisning til at garantien var begrenset til andre variabelavtaler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-864 Klage knyttet til avtaleoverføring – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om innklagedes adgang til å tilbakeføre klagers kundeforhold til tidligere kraftleverandør. Klager bestred tilbakeføringen fra innklagede til tidligere kraftleverandør med den virkning at han fikk betalingsplikt overfor tidligere leverandør for perioden mellom 1. juni og 1. september 2022. Fortum Strøm AS fastholdt reverseringen av avtaleforholdet og mente at selskapet ikke hadde opptrådt klanderverdig. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-814 Klage knyttet til avtalevilkår og fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om oppjustering av månedlig terminbeløp etter tilleggstjenesten «Lik Betaling». Klager bestred terminbeløpet på kr 4950, og krevde å betale det tidligere beløpet på kr 3720. Hun mente at selskapet ikke hadde adgang til å gjennomføre endringen uten samtykke fra henne. Klager viste videre til at beløpet var for høyt i forhold til hennes reelle forbruk. Fortum Strøm AS opprettholdt terminbeløpet under henvisning til klagers underbalanse på kr 9826,18. Selskapet hevdet å ha oppfylt sine plikter etter avtalen og anfører at klager er forpliktet til å oppfylle sin del ved å betale for levert kraft. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-584 Klage knyttet til fakturering – BKK AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktureringskrav. Klager hevdet at hun hadde blitt overfakturert som følge av at nettselskapet hadde lagt til grunn andre målerverdier enn dem hun hadde avlest. Hun anførte at selskapet hadde anvendt feil konstant ved avregningen. Klager anførte at hun ble dobbeltfakturert for nettleie i perioden mellom 1. juni 2020 og 1. september 2022. BKK AS opprettholdt betalingskravet under henvisning til at klagers forbruk var blitt stipulert som følge av manglende kommunikasjon med måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-574 Klage knyttet til etterfakturering – Lnett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Kravet hadde bakgrunn i manglende kommunikasjon med klagers strømmåler. Klager bestred at hun hadde betalingsplikt for etterfaktureringskravet med grunnlag i at hun ikke kunne lastes for feil ved måleutstyret. Hun hevdet at hun hadde vært i aktsom god tro om forholdet og at hun ikke hadde hatt noen oppfordring til å reagere på betalingskravenes størrelse. Lnett AS opprettholdt kravet under henvisning til at vilkårene i standard nettleieavtale § 5-4 måtte anses oppfylt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 22-509 Klage knyttet til tilbakebetaling av strømstøtte – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om det forelå grunnlag for å kreve tilbakebetaling av feilaktig utbetalt strømstøtte. Klager bestred at hun måtte tilbakebetale feilaktig utbetalt kompensasjon som følge av at fritidsboligen hennes var uriktig kategorisert. Hun anførte at hun ikke kunne lastes for feilen og at hun hadde vært i aktsom god tro om forholdet. Norgesnett AS opprettholdt tilbakebetalingskravet under henvisning til standard nettleieavtale § 6-5. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-240 Klage knyttet til avtalevilkår og fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for opphørsfaktura og vilkår for tilleggstjenesten «Lik Betaling». Klager bestred betalingsplikt for akkumulert underbalanse på «Lik Betaling»-konto. Hun viste til at selskapet hadde misligholdt sine avtaleforpliktelser ved ikke å foreta jevnlige justeringer av terminbeløpet. Klager anførte at selskapet måtte bære risikoen for tekniske feil hos dem selv. Selskapet opprettholdt kravet under henvisning til at fordringen gjaldt levert og forbrukt kraft. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-388     Klage knyttet til fakturering – Linea AS

  Saken gjaldt uenighet om grunnlaget for betalte fakturaer for nettleie. Klager hevdet at hun hadde blitt overfakturert av selskapet over en lengre periode og krevde tilbakebetalt det beløpet som hun hevdet at hun hadde betalt for mye. Hun viste til avtale om redusert forbruksavgift og mente at denne ikke hadde blitt tatt hensyn til ved faktureringen. Linea AS hevdet at selskapet hadde fakturert i henhold til avtalen med klager. Selskapet viste til at klager hadde fått redusert forbruksavgift i fakturaer i perioden mellom 01.01.2022 og 31.03.2022. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 22-121 Klage knyttet til vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var gjennomført en vilkårsendring som krevde uttrykkelig aksept fra klager. Klager bestred overføringen til variabelproduktet «Variabel Strømpris», og krevde tilbakebetalt differansen mellom spotpris og de fakturerte kostnadene etter variabelavtalen for oktober 2022. Han viste til sin fornøydhetsgaranti etter avtalen. Fjordkraft AS bestred klagers krav under henvisning til varslingsreglene. Selskapet mente at overgangen var varslet korrekt og at uttrykkelig samtykke ikke var påkrevd. Klager ble gitt delvis medhold under dissens.