Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1174 resultater

Type artikkel
Velg område
1174 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-109 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår. Klager krevde klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering tilbakebetales. Klager hevdet at det ikke var presisert at strømavtalen var inkludert handelskostnaden da avtalen ble inngått. Klager anførte at avtalens vilkår gjør det vanskelig for kunder å kontrollere at fakturagrunnlaget er korrekt og hevdet at vilkårene var misvisende. Klager påpekte at handelskostnadene bør inkluderes i påslaget. Fjordkraft AS anførte at handelskostnader inkluderes i pris på innkjøpsprisavtalene da det er den reelle innkjøpsprisen. Fjordkraft AS hevdet at klager ble tilstrekkelig opplyst om vilkårene og at det er klagers ansvar å sjekke avtalens vilkår ved avtaleinngåelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 20-066 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om mulig defekt måler samt etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager hevdet å ha informert selskapet om at det måtte være noe feil med måleren før målerbytte ble gjort, og at dette er forsøkt fremmet ovenfor selskapet og kraftleverandør ved flere anledninger. BKK Nett AS viste til at det ble avdekket et ikke-fakturert forbruk ved målerbytte. BKK Nett AS anførte at forbruk har blitt stipulert grunnet manglende avlesninger. BKK Nett AS har forsøkt å innhente den gamle måleren for kontroll, men har ikke lyktes med dette. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-038 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han ikke har blitt opplyst om at forbruket har vært stipulert. Klager påpekte at det på faktura for hele perioden med etterfakturering var oppgitt at avlesningsmetoden var avlest av everket. Lyse Elnett AS opplyste at de mistet kommunikasjon med klagers måler og klager ble derfor fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS erkjente at klager ikke har fått beskjed om at faktureringen var basert på stipulert forbruk. Lyse Elnett AS beklaget at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro i en viss periode da det har vært større avvik fra tidligere års forbruk i grafene på de månedlige fakturaene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-828 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at skjøt på hovedkabel i tavle for hovedvern i boligen var brent og hevdet at dette var nettselskapets ansvar. Klager påpekte at hans inntak var rett ved grunnmuren i sikringsskapet som sitter i ytterveggen og at brannen skyltes kabel som hadde dårlig kontakt på en av nettselskapets klemmer. Lyse Elnett AS viste til at tilknytningspunktet er ved klagers grunnmur og påpekte at det er her Lyse Elnett AS sitt driftsansvar slutter. Lyse Elnett AS hevdet at skaden oppstod på klagers side av tilknytningspunktet. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-825 Klage vedrørende krav om kompensasjon – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon. Klager krevde kompensasjon i den tilbakeførte nettleien. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for feilen og krevde en kompensasjon for tort og svie og medgått tid. Lyse Elnett AS viste til at det var mottatt to bestillinger på kraft. Lyse Elnett AS anførte at det har oppstått problemer i databasen til Elhub da prosesser har krysset hverandre ettersom det ble bestilt to strømavtaler fra to forskjellige leverandører og forskjellige navn og dato har blitt oppgitt. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke var grunn til kompensasjon da klager var fakturert for en periode som han har vært kunde og bruker av nettjenester. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-568 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han har betalt det korrekte beløpet til enhver tid ettersom det var automatisk avlesning. Klager anførte at han har rapportert inn korrekte målinger før det ble installert fjernavlesningsmåler. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet til å kunne gjenkjenne feil i målinger og at han har handlet i god tro etter at automatisk måler ble installert. Lyse Elnett AS viste til at ved målerbytte ble anlegget registrert på en annen kunde da det var feil kunde registrert i selskapets systemer. Lyse Elnett AS opprettholdt etterfakturert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-209 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det må være en feil ved faktureringen. Klager anførte at hun ikke har mottatt svar på sin klage eller forklaring på faktureringen. Klager fant ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Fjordkraft AS anførte at det har vært en uheldig situasjon for klager og Fjordkraft AS. Fjordkraft AS påpekte at et av problemene har vært at klager har misligholdt flere nedbetalingsavtaler som har ført til systemfeil tidligere i kundeforholdet. Fjordkraft AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-122 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at lysarmatur i boligen ble skadet etter strømbrudd. Klager hevdet at dette skyldtes avbrent kabel og overspenning. Klager opplyste at montør har undersøkt anlegget i boligen og ingen feil ble funnet. Klager hevdet at nettselskapet var ansvarlig or overspenning i hans bolig. Agder Energi Nett AS anførte at klager ikke var direkte berørt av kabelfeilen, da klager var tilkoblet en annen lavspentkabel enn den som fikk varige feil. Agder Energi Nett AS anførte at skader som er forårsaket av hendelser som denne er å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS hevdet at nabokabelen umulig kunne ha forårsaket overspenning i klagers bolig. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen som oppstod og skaden hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-113 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og oppstart av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager hevdet således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse. Klager anførte at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Tensio TS AS opplyste at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Tensio TS AS erkjente at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet, med annen kraftleverandør. Tensio TS AS hevdet at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio TS AS opprettholdt utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-101 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at påstått avvik fra 2019 ble kreditert og at merkostnader i 2018 ble delt mellom partene. Klager anførte at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert. Klager anførte at det er lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtalen som han inngår. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.