Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1278 resultater

Type artikkel
Velg område
1278 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-196 Klage vedrørende krav om erstatning – Haugeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for dekning av utgifter etter strømutfall. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall, herav kostnadene som tilkom for oppstart og undersøkelse av varmepumpen. Klager opplyste at det var nødvendig å kontakte fagpersonell i forbindelse med dette, slik at garantien på varmepumpen skulle opprettholdes. Klager påpekte at selskapet må dekke kostnadene da sikkerhetsfunksjonen i varmepumpen ikke ville slått ut dersom det ikke hadde vært feil i strømleveransen. Haugaland Kraft Nett AS avviste økonomisk ansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe. Haugaland Kraft Nett AS viste til at de ikke hadde indikasjon til feil i deres nett, og ba derfor klager om å kontakte elektriker. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at elektriker avdekket at årsaken lå utenfor klagers nett, og at de så rykket ut for å fikse feilen på endeavslutning på stikkledning. Haugaland Kraft Nett AS viste til at klagers kostnader til elektriker er refundert. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at det har oppstått misforståelser mellom klager og saksbehandler i løpet av saksbehandlingen, ved at saksbehandler hadde sagt seg enig i at utlegg for utgifter til elektriker og rørlegger skulle dekkes av nettselskapet. Dette ble senere tilbakevist av saksbehandler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-188 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker på dekket. Klager antok at feilen var i hans eget anlegg da han så at naboboligene hadde strøm og kontaktet derfor elektriker. Klager påpekte at det var stor sannsynlighet for at feilen skyldtes feil i eget anlegg grunnet lys hos naboene, og at dette var bakgrunnen for at nettselskapet ikke ble kontaktet først. Klager opplyste om at han ikke var klar over hvordan han skulle forholde seg ved problemer med strømtilførsel til hans bolig, og hevdet det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om dette på nettselskapets nettsider. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en høyspentsikring som var utløst i en meget kald periode som førte til strømbrudd. Haugaland Kraft Nett AS viste til sine nettsider som hevdes å gi utfyllende informasjon om dette. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-183 Klage vedrørende fakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og ansvar for kostnader tilknyttet målerkontroll. Klager avviser ansvar for kostnader i forbindelse med målerbytte. Klager hevdet at han er feilfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det må være åpenbare feil ved måleren, og at dette bør tilsi at han ikke skal være ansvarlig for å kontrollere måleren og dekke kostnader i tilknytning til dette. Klager mener at målerbyttet ikke var initiert av han, og avviste at han skal betale for dette. Glitre Energi Nett AS viste til utført målerkontroll, og anførte at det ikke er dokumentert avvik på måleren som har vært hos klager i den aktuelle perioden. Glitre Energi Nett AS fastholdt at klagers fakturerte forbruk er korrekt gjennom hele perioden som bestrides. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav om kostnadsfritt målerbytte og kontroll. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 21-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt mat etter strømbrudd. Klager hevdet at det har vært et stort etterslep i linjeryddingen, og påpekte at flere strømbrudd kunne vært unngått. Klager avviste at han kunne begrenset tapet, og viste til tilbakemeldingen han fikk fra Mattilsynet. Glitre Energi Nett AS avviste at de skal påta seg et utvidet ansvar etter strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var unormalt mange strømbrudd flere steder i forsyningsområdet denne dagen grunnet tung og våt snø i perioden, og at det hovedsakelig var trær utenfor ryddebeltet som falt over linjene og medførte strømbrudd. Glitre Energi Nett AS viste til at klager har en plikt til å begrense tapet. Glitre Energi Nett AS beklaget det inntrufne, men mener de har kompensert klager for dette i tråd med gjeldende regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-172 Klage vedrørende stenging – krav om dekning av kostnader – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om dekning av kostnader i forbindelse med gjenåpning. Klager krevde at Fortum dekker kostnad i forbindelse med stenging. Klager krevde at selskapet dekker kostnader i forbindelse med gjenåpning av anlegg hos netteier, da klager mener Fortum har gitt utilstrekkelig informasjon om situasjonen som til slutt førte til stenging av anlegget. Klager avviste Fortums påstand om at de burde forstått at avtale var avsluttet etter utsendelse av sluttfaktura og påpekte at Fortum burde informert bedre via brev eller lignende om hva som måtte gjøres for å unngå stenging av anlegget. Fortum Markets AS anførte at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med dødsfall og påfølgende avslutning av avtale tilknyttet en avdød person, og avviste ansvar for å dekke kostnader i forbindelse med stengingen av anlegget. Fortum Markets AS viste til interne rutiner ved dødsfall, som går ut på at de ved notifikasjon fra Folkeregisteret avslutter avtalen, og at det er netteier som avgjør om måler stenges etter en viss tid. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-160 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvarsforhold. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det er kritikkverdig at selskapets systemer ikke fanger opp feilen før det har gått rundt 18 måneder fra målerbyttet og dette forsterkes av at det trolig er selskapets egen montør som har utført feilkoblingen. BKK Nett AS avviste at klager kan ha vært i god tro på grunnlag av at fakturaene viste 0 i strømforbruk. BKK Nett AS erkjente at feilen trolig skyldes feil gjort av deres montør, og at de på grunn av dette har trukket fra 10 000 kWh på målt forbruk for å imøtekomme klager. BKK Nett AS påpekte at selv om klager skulle ha vært i god tro, er det flere momenter i saken som tilsier at klager burde vært mer aktsom. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-167 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringspraksis. Klager krevde kvartalsvis fakturering av nettleien. Klager anførte at nettselskapet ikke har hjemmel i lovverk til å endre fakturaintervallet til kun månedlig fakturering. Klager avviste at Avtalegiro er et godt alternativ for å følge opp betalingsfrister, da han ønsker å ha oversikt og godkjenne hver enkelt fakturering. Agder Energi Nett AS opplyste at de tidligere hadde tilbud om kvartalsvis fakturering til kommuner og anlegg med lavt forbruk, men at dette ble endret fra 01.01.21. Agder Energi Nett AS viste til at det var nødvendig å innføre månedlig fakturering for å sikre en mer effektiv drift, og slik også bidra til å holde nettleien på et lavt nivå for selskapets kunder, og at dette er undersøkt via RME. Agder Energi Nett AS anførte at de har rett til å kun tilby månedlig fakturering av nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-153 Klage vedrørende avtale og fakturering - Tussa Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og dens rekkevidde. Klager krevde at avtalen av 1914 ble opprettholdt. Klager viste til at det ble inngått en avtale i 1914 vedrørende privat forbruk. Klager anførte at denne avtalen forpliktet Tussa Energi å levere 4 hk frikraft til ham og at dette ikke kan endres med grunnlag i målerbytte til AMS. Klager hevdet at når frikraftavtalen ble inngått er utslagsgivende for om avgifter omfattes av avtalen og eventuelt hvilke avgifter som er inkludert. Tussa Energi AS viste til at et rettslig skjønn fra 1914 ga en erstatning på et energivolum i hk, og at når dette avtalte volumet er brukt opp må klager betale for merforbruket. Tussa Energi avviste klagers krav. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 9. Sak: 21-151 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at dokumentasjonen i saken tilknyttet reparasjoner og befaring av elektriker bekrefter at det foreligger en årsakssammenheng mellom klagers ødelagte elektriske apparater og strømbruddet. Klager krevde utgifter for reparasjon og nye produkter dekket. Glitre Energi Nett AS viste til at det ikke var mangelfull spenningskvalitet i perioden, og at de derfor ikke kan se at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers ødelagte elektriske apparater. Glitre Energi Nett AS opplyste om at strømbruddet skyldtes ekstremvær med store mengder tung snø. Glitre Energi Nett AS mener at deres arbeid med linjerydding var gjort i henhold til forskrifter om dette, og at vedlikehold av linjene er en høy prioritet hos selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.