Artikkelarkiv

Vis filtrering

1161 resultater

Type artikkel
Velg område
1161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-802 Klage vedrørende kompensasjon ved langvarig strømbrudd – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om kompensasjon ved langvarig avbrudd. Klager hevdet at det har vært et langvarig avbrudd på ca 43 dager og krevde kompensasjon for denne perioden. Klager krevde refundert all innbetalt nettleie for 2019. Klager hevdet at spenningen har vært så lav at nettselskapets leveranse har vært uholdbar. Klager anførte at det var uforståelig at nettselskapet hevdet at strømforbruket har vært forenelig med forskriften. Eidsiva Nett AS anførte at de ikke har registrert noen driftsforstyrrelse i dette området i den aktuelle perioden. Eidsiva Nett AS viste til forskrift og anførte at fasebrudd ikke er definert som avbrudd. Eidsiva Nett AS påpekte at det var kun under reparasjonstiden at det var et avbrudd. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-786 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Skagerak Nett AS burde ha oppdaget feilkoblingen i 2008 og at det burde vært en praksis å kvalitetssikre nye anlegg. Klager anførte at måleravlesning var innrapportert fortløpende og at målerstand var kontrollert i forhold til innsendte verdier. Klager hevdet at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har hatt mulighet til å kunne oppdage feilkoblingen tidligere da det aldri har vært kontroll av måleren eller noe målerbytte i feilperioden. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde vite at forbruket skulle øke etter omlegging av anlegget. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-780 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at det ikke har vært noen alarmerende endringer og at han ikke har hatt grunn til å reagere på faktureringen. Klager sier også at prisendringer har kompensert for feilavlest forbruk. Skagerak Nett AS påpekte at de har vært uvitende til endringen i klagers anlegg og hevdet at de ikke kan lastes for feilen som oppsto. Skagerak Nett AS hevdet derfor at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde ha reagert når forbruket plutselig ble redusert til 0 kWh forbruk. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-716 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at inngått avtale var ugyldig og ønsket å heve avtalen. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet. Klager anførte at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret. Klager anfører også at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva. Meløy Energi AS hevdet at klager har fått korrekt opplysning om pris. Meløy Energi AS viste til bekreftelsesepost og påpekte at det fremgår tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. Meløy Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 19-675 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning av elektrisk utstyr. Klager krevde utgifter til nye høyttalere dekket. Klager hevdet at Troms Kraft Nett AS var årsaken til feilkoblingen som har medført skade på det elektriske utstyret og at Troms Kraft Nett AS derfor var erstatningsansvarlig. Troms Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar. Troms Kraft nett AS anførte at det ikke var registrert jordfeil på anlegget, og at det heller ikke var noe ved teknikerens feilretting som burde skade komponenter i klagers anlegg. Troms Kraft Nett AS anførte at det er kunden selv som er ansvarlig for å installere mekanismer som overspenningsvern, jordfeilautomater m.v. for å beskytte sårbare installasjoner i eget anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-614 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det er for mye å forlange at han skulle ha forstått at feilen lå i nettselskapets nett da deler av hytta var uten strøm. Troms Kraft Nett AS erkjente at det var en mangel ved leveransen. Troms Kraft Nett AS påpekte at anlegget ikke var strømløst og at strøm på deler av anlegget er en klar indikasjon på at feilen lå utenfor klagers anlegg. Troms Kraft Nett AS hevdet at denne type kostnader lå utenfor nettselskapets kontrollsfære og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-577 Klage vedrørende erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at Lyse Elnett AS har informert han om at det er de som skal dekke utgiftene til elektriker da feilen er på deres side av grensesnittet og det er de som har anbefalt klager å kontakte elektriker. Klager anførte også at det var urimelig at han skal belastes for utgifter oppstått som følge av feil i Lyse Elnett AS sitt nett. Lyse Elnett AS erkjente at det var en feil i deres nett som har ført til at klager fikk problemer med strømforsyningen. Lyse Elnett AS anførte at faktura fra elektriker var særdeles høy og at feilsøking over to dager for å fastslå at feilen ikke ligger i boligen virker urimelig. Lyse Elnett AS hevdet at klager har en tapsbegrensningsplikt. Lyse Elnett AS har valgt å tilby å dekke kr. 1 950 av faktura til elektriker og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-429 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk beskjed om at avlesningsmåleren fungerte som den skulle, at det lave forbruket skyldtes bytte av det elektriske utstyret og at han ikke mottok påminnelse om måleravlesning. Klager antok derfor at alt var i orden. Klager stilte spørsmål ved om avlesningen ved målerbyttet var korrekt og anførte at det er fremlagt dokumentasjon på målerstand ved målerbytte. Tensio TS AS anførte at kundeavlesningene gjaldt den nye måleren og påpekte at disse avlesningene ble underkjent i deres system på grunn av for stort avvik. Tensio TS AS kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra klager om at han ikke lenger hadde denne måleren som det er sendt påminnelse om. Tensio TS AS har valgt å redusere etterslepet med 25 % da det ikke har vært kontakt med kundens måler og det heller ikke er innhentet avlesninger. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-420 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet var urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle. BKK Nett AS beklaget at klager ikke ble varslet skriftlig om manglende kommunikasjon. BKK Nett AS viste til at forbruket var stipulert i henhold til historiske målerstander innlevert av kunde, samt stipuleringer foretatt der avlesninger ikke ble innlevert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 10. Sak: 19-381 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at nettselskapet ikke klarer å dokumentere kravet og mente at fremlagt dokumentasjon var uforståelig. Klager anførte at nettselskapet har vært klar over at det ikke var kommunikasjon med måleren og påpekte at nettselskapet ikke har varslet om dette. Lyse Elnett AS viste til bilde av tidligere måler og anførte at bildet beviser at målerstand som ble avlest ved målerbyttet var korrekt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.