Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

989 resultater

Type artikkel
Velg område
989 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Stenging / gjenåpning av strøm

  Sak: 18-689 Klage vedrørende stenging – Rauland Kraftforsyningslag SA

  Saken gjaldt stenging og stengevarsler. Klager krevde at Rauland Kraftforsyningslag SA slutter å sende stengevarsler. Klager hevdet at Rauland Kraftforsyningslag SA og Kredinor driver med urimelig press for å få kunder til å betale. Klager hevdet at selskapets inndriving av fakturaer var i strid med god inkassoskikk. Rauland Kraftforsyningslag SA hevdet at inkassovarsel og betalingsoppfordring er i henhold til formkrav og frister. Rauland Kraftforsyningslag SA anførte at om klager kunne vært villig til å inngå en nedbetalingsavtale for gammel gjeld, samt en plan for hvordan det som påløpet etter hvert skal betales, vil klager slippe tilleggsomkostninger og stengekrav. Nemnda avviser saken fra behandling.

 4. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-325 Klage vedrørende spenningskvalitet – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt spenningskvalitet på klagers hytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket, samt utgifter til rørlegger og ny varmepumpe dekket. Klager anførte at varmepumpen måtte skiftes på grunn av varmegang som skyldes lav spenning. Klager anførte at det ikke var feil ved den elektriske installasjonen, samt at jordfeil og jordfeilbrytere var installert. Klager hevdet at feilen utelukkende hviler på VOKKS Nett AS. VOKKS Nett AS avviste klagers krav. VOKKS Nett AS viste til at det var en periode hvor det var ekstremt mye feil i nettet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ble det ikke tilstrekkelig med ressurser til å følge opp spenningsklager. VOKKS Nett AS hevdet at årsaken ligger utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-298 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren som har ført til et hopp i registrert forbruk. Klager anførte at Hafslund Nett AS ikke har vært villige til å kontrollere den gamle måleren. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS anførte at årsaken til at fakturaen var noe høyere, skyldes at forbruket etter all sannsynlighet var noe for lavt beregnet. Hafslund Nett AS viste til at de ikke hadde noen henvendelse om mulig feil på måleren før den ble byttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-278 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt omlegging av kabel. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde prisavslag for hele kostnaden for omleggingen. Subsidiært krevde klager et forholdsmessig prisavslag. Klager anførte at det knyttet seg vesentlige mangler til Hallingdal Kraftnett AS sin håndtering av omleggingen av anlegget og hevdet at manglene gir rett til prisavslag. Klager påpekte at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden. Hallingdal Kraftnett AS avviste klagers krav. Hallingdal Kraftnett AS anførte at klager må selv dekke kostandene med omlegging av kabelen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-254 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager krevde også saksomkostninger. Klager viste til at det ble vannskade etter strømbrudd. Klager anførte at årsaken til at korslutningssikringen var defekt, enten skyldes dårlig arbeid eller dårlig utstyr levert av Suldal Elverk KF. Suldal Elverk KF anførte at de ikke var erstatningsansvarlige ved slikte tilfeller da de ikke har eller kan ha full kontroll på sikringsbrudd i lavspentanlegg. Suldal Elverk KF pekte på at de kun har ansvar for å skifte ut sikringen så fort de blir informert om strømbrudd. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-294 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevdet at hans kraftleverandør ikke har levert korrekt målerstand til nettselskapet. Klager avviste fakturert krav. Skagerak Nett AS viste til at måleren ikke har blitt avlest og det har vært stipulert lavere forbruk enn det som har vært det reelle forbruket. Skagerak Nett AS viste til at klager har fått påminnelse om måleravlesning på hver faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-218 Klage vedrørende strømutkobling – krav om dekning av utgifter til hotellopphold – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager reagerte på at han ikke har mottatt varsel om strømutkobling på et tidligere tidspunkt. Klager stilte spørsmål ved at selskapet ikke har en løsning om at de kontakter kunder som ikke har blitt varslet. Klager krevde utgifter til hotellopphold dekket. Skagerak Nett AS viste til at det ble sendt en SMS den planlagte strømutkoblingen. Skagerak Nett AS viste til innhentet logg fra deres tjenesteleverandør som viste statistikk over utstedte SMS-er i februar, og påpekte at det viste at meldingen ble sendt, men av ukjent årsak, ikke nådde frem til klagers telefon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Strømavtaler

  Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.