Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-226 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og etterfakturering av forbruk. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at Fjordkraft AS har operert med uberettiget høye strømpriser i avtaleforholdet.  Klager anførte også at det har vært problemer med kommunikasjonen om fakturering med Fjordkraft siden avtale ble inngått. Klager hevdet at Fjordkrafts fakturering ikke kan være korrekt og hevdet at hun har betalt for mye. Fjordkraft AS viste til at det ble utført en feilaktig utbetaling av stipulert beløp. Fjordkraft AS anførte at de har strukket seg langt flere ganger gjennom avtaleforholdet for å komme til enighet med klager. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-424 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av nettleieavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at husleiekontrakten bekreftet at hun flyttet opp en etasje rundt årsskiftet 2019/2020. Klager anførte også at det er inngått muntlig og skriftlig avtale med huseier om at hun ikke skal være ansvarlig for strømmen og at det var grunnen til å flytte opp en etasje. BKK Nett AS anførte at de ikke kan se at andre beboere i kollektivet skal kunne frita klager fra nettleieavtalen på annet vis enn å melde seg som kunde på måleren. BKK Nett AS påpekte at dette ikke er gjort. BKK Nett AS anførte at fordeling av forbruket mellom klager og de andre som bodde i boligen er et internt mellomværende som ikke får betydning for klagers betalingsforpliktelse. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 20-410 Klage vedrørende avtale – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om oppsigelse av strømavtale. Klager avviste fakturert krav for tidligere bolig etter meldt flytting. Klager anførte at hun sendte melding om flytting og at dette var ment som en oppsigelse på hennes tidligere adresse. Klager anførte at hun registrerte ny måler på sin avtale samtidig som hun meldte flytting, og mente at dette bør være godt nok for å vise at hennes intensjon var å si opp på tidligere adresse. Fjordkraft AS bekreftet at klager meldte flytting i deres systemer den 04.02.20, men anførte at det ikke var registrert noen oppsigelse av avtale på dette tidspunktet. Det ble påpekt at klager i skjemaet for registrering av flytting ikke har huket av for oppsigelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-229 Klage vedrørende fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at Elvia AS har dobbeltfakturert ham ved flere anledninger. Klager reagerte på den uoversiktlige faktureringen som har pågått over en lengre periode. Elvia AS opplyste at de mottok melding fra kraftleverandør om en ny kunde på klagers anlegg, og derfor ble det opprettet en opphørsfaktura og deretter ble det avdekket at det var en feilinnmelding. Elvia AS erkjente at det kan ha skapt uoversiktlige faktureringer for klager, men opprettholdt sitt krav da korreksjonen for nettleie og strøm var korrekt utført. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 20-234 Klage vedrørende fakturering og avtalevilkår – Elevo Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetoder og avtalevilkår. Klager avviste fakturert opphørsfaktura og krevde tilgodebeløpet utbetalt. Klager anførte at selskapet ikke opplyste om bindingstid på avtalen da avtalen ble inngått. Klager hevdet at selskapet systematisk overfakturerer. Klager hevdet at selskapet ikke vil utbetale et tilgodebeløp som partene tidligere har vært enige om, men at de ønsker å trekke dette fra faktureringer som er gjort. Elevo Norge AS hevdet at avtaleinngåelsen var rettmessig inngått, og at avtalens vilkår ble tilsendt klager per SMS via en lenke. Elevo Norge AS anførte at de fakturerte krav var korrekte. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-238 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager er uenig i fakturert krav. Klager hevdet at hun var blitt fakturert dobbelt. Klager hevdet at kompensasjon som ble utbetalt var tilbakebetaling for urettmessige innkrevde beløp. Elvia AS erkjente at saken var kompleks, og har forståelse for at klager har opplevd faktureringen som uoversiktlig. Elvia AS hevdet at klager er kompensert mer enn faktiske krav. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-266 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager påberopte seg å vært i god tro om at måleravlesningene som er sendt inn var korrekte. Klager anførte at nettselskapet burde ha reagert tidligere på at måleravlesningene inneholdt fem siffer, og ikke seks. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har underrapportert ved at siste siffer i målerstanden ikke var tatt med ved måleravlesninger. Glitre Energi Nett AS hevdet at klager må holdes ansvarlig for feilen, selv om det ikke er gjort bevisst. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-277 Klage vedrørende avtalevilkår - Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pris på 2,13 øre/kWh gjaldt for avtaleforholdet. Klager viste til at det følger av MinSide at avtalen har en fastpris på 2,13 øre/kWh, og at appen viste 2,12 øre/kWh. Klager hevdet at avtalen som følger av selskapets nettsider forplikter selskapet. Ustekveikja Energi AS hevdet at informasjon i avtalens vilkår er riktig, selv om det på innloggingsbilder har vært opplyst feil pris. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt standpunkt og anførte at pris ved avtaleinngåelse sammenholdt med bestillingsbekreftelse er det gjeldende for avtalen. Ustekveikja Energi hevdet at visningsfeil ikke kan endre aksepterte vilkår ved avtaleinngåelsen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-282 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og sluttavregning. Klager krevde at avtaleinngåelsen dokumenteres, og at kostnader ved fordelsproduktet tilbakebetales. Klager hevdet at selskapets avtalevilkår har vært underkommunisert gjennom hele avtaleforholdet, og at klager derfor ikke har forstått at han har inngått en avtale hvor det ble opprettet en Strømkonto. Klager påpekte at han ikke har samtykket til avtalen om Strømkonto. NorgesEnergi AS hevdet at det var gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen da klager ble tilsendt avtalens vilkår i en ordrebekreftelse per e-post. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers ansvar å sette seg inn i vilkår for avtaler som inngås, og erkjente ikke at det var gjort noe feil ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-287 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det omtrent ikke har vært brukt strøm på fritidsboligen siden overtakelse da det ikke har vært beboelig grunnet renovering. Klager hevdet at etterfakturert forbruk ikke var korrekt. Tensio TN AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig god informasjon til klager om prosessen, og at de kan dokumentere at klager er gitt varsel om måleravlesning ved flere aneldninger. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.