Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1174 resultater

Type artikkel
Velg område
1174 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-035 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde kompensasjon for tort og svie. Klager hevdet at salgsperson hos NorgesEnergi AS har forfalsket hans underskrift og at avtalen derfor er ugyldig. Klager hevdet at han ikke er kjent med at selskapet har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning, og anførte at selskapet har trenert saksbehandlingen slik at det har blitt en uforholdsmessig saksbehandling. Klager hevdet at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke er påført et økonomisk tap og viste til at avtalen ble annullert da de ble informert om at avtalen var inngått på uriktig grunnlag. NorgesEnergi AS erkjente svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen, og hevdet at dette er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-031 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste faktura for perioden 02.01.20 til 01.02.20. Klager hevdet at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelsen. Klager anførte at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. Klager avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS anførte at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund. Hafslund Strøm AS anførte at det kun var fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-029 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter lynnedslag. Klager krever forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at skader i huset var forårsaket av en kortslutning grunnet vanninntrenging etter lynnedslag i kabel og at Agder Energi Nett AS var ansvarlig for følgeskader i klagers bolig senere på dagen. Klager hevdet at kortslutning ville ha skjedd også om lynnedslag tenktes bort. Agder Energi Nett AS anførte at årsaken til skaden hos klager er en følgeskade etter skade på kabelskjøte forårsaket av tordenvær/lyn og at skaden var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS opplyste at det var kraftig tordenvær i området og at lynnedslag skadet muffen rundt kabelskjøten på kabelen inn til huset uten at dette gikk ut over strømforsyningen hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-023 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale vedrørende tilknytning. Klager hevdet at omdefinering av veilyset har påført en urimelig høy kostnad og krevde at avtalen om veilyset fra 2007 ble gjeninnført. Klager hevdet at omdefinering av veilyset til "mindre anlegg, utenom måler" har påført en urimelig høy kostnad, da fastdelen i nettleien tredobles. Klager anførte at dersom han hadde fått opplysning om kostnaden ved installasjon av lyspunktet, ville det vært valgt en annen løsning. Agder Energi Nett AS anførte at det rettmessig er fakturert klager som små anlegg uten måler, og at prisene er endret i tråd med føringer fra NVE. Agder Energi Nett AS anfører at hvilken tariff som knyttes til en kontrakt, reguleres av type anlegg og størrelse. Agder Energi Nett AS har fremlagt to ulike alternativer for klager dersom klager ikke ønsker å betale tariffene som er satt for små anlegg uten måler – frakopling av anlegget eller installasjon av egen måler på veilyset med tilhørende kabling. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-010 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-826 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag og krevde dette refundert. Klager anførte at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. Klager hevdet at han ikke har godkjent anleggsbidraget. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet. Glitre Energi Nett AS viste til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres og påpekte at kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette. Glitre Energi Nett AS anførte at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke og at det derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaene til klager. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-764 Klage vedrørende fakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt tvist om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager anførte at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav og påpekte at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet. Tensio TN AS anførte at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 19-745 Klage vedrørende etterfakturering – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.