Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1255 resultater

Type artikkel
Velg område
1255 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-548  Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke kan lastes for feil i selskapets systemer og påpekte at han ikke kunne forutsett faktureringsproblemene. Klager anførte at han ikke fikk opplyst at det var målt et gjennomsnittlige forbruk på målerne og at dette også ga han grunn til å tro at det var fakturert etter korrekt månedsbeløp. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen dokumentasjon om A-konto eller informasjon om at han selv må følge med på at det var beregnet riktig pris. Hafslund Strøm AS anførte at på grunn av feil i deres system for overvåking av klagers strømforbruk ble det ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Dette medførte at klager opparbeidet en negativ saldo som først ble avdekket da klager avsluttet betalingstjenesten. Hafslund Strøm AS erkjente at tilleggstjenesten ikke har fungert som forutsatt og har derfor ikke gjort gjeldende krav om betaling for tjenesten. Hafslund Strøm AS opplyste at klager var kompensert for ulempene som dette har medført, hvor beløpet dekket strømutgiftene samt kostnaden av tilleggstjenesten. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-529 Klage vedrørende etterfakturering - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at strømforbruket frem til juni 2020 var normalt. Klager reagerte på registrert forbruk for juni og juli 2020 og påpekte at dette var en økning på 620 % og hevdet at dette ikke var teknisk mulig. Klager anførte at elektriker har sjekket det elektriske anlegget 2 ganger siden august og ingen feil er funnet. Elvia AS anførte at alle kontrollene bekreftet at måleren har registrert et korrekt forbruk og måledataen var korrekt innlest i innsamlingssystemet som er grunnlaget for faktureringen. Elvia AS hevdet at fakturert forbruk var korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-514  Klage vedrørende avtale – Tinde Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Tinde Energi AS har brutt opplysningsplikten i henhold til angrerettloven og at dette medfører at angrefristen utvides. Klager hevdet at angrerettlovens krav om opplysningsplikt var brutt da det mangler grunnleggende informasjon om avtalen. Tinde Energi AS hevdet at det var gitt relevant informasjon om avtalen før avtaleinngåelse og påpekte at klager ikke har underrettet om ønske å benytte seg av angreretten innenfor angrefristen. Tinde Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-502 Klage vedrørende tilknytning - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentnett luftlinjer. Klager krevde at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom. Klager påpekte at luftstrekket skaper mange ulemper og at verdien og disposisjonsretten av eiendommen blir betydelig redusert, samt fellesføringsaktører som ønsker å trekke nye luftledninger til andre beboere. Klager hevdet at det finnes andre alternative løsninger som kan benyttes og som ikke berører grunneiere i området. Elvia AS viste til at luftledningen ble etablert i forbindelse med utbyggingen av området. Elvia AS anførte at grunneier kjøpte eiendommen og at luftledningen var et synlig anlegg som allerede var etablert over eiendommen. Elvia AS erkjente at grunneier skulle fått informasjon om fornyelsen av luftledningen og har beklaget at det ikke ble gitt. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-501 Klage vedrørende krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at en kortslutning i nettselskapets nett er innenfor nettselskapets kontrollsfære og mente at nettselskapet skal holdes ansvarlig for dette forholdet. Klager viste til avbruddets lengde og hevdet at maten ikke ville blitt ødelagt hvis feilen ble rettet innen rimelig tid. Tensio TS AS viste til at det oppsto en kortslutning i en kabel tilknyttet en av Tensio TS AS’ koblingskasser. Kortslutningen førte til at det oppsto en brann i koblingskassen, noe som medførte avbrudd i strømforsyningen til flere sluttkunder. Tensio TS AS hevdet at en kortslutning av denne typen er utenfor nettselskapets kontroll og at de derfor ikke kan holdes ansvarlig for tapet. Tensio TS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-480 Klage vedrørende fakturering - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagrunnlag og fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at hun ikke hun ikke er skyld i feilfaktureringen som har oppstått. Klager anførte at hun har forsøkt å sende inn måleravlesninger ved flere anledninger, men at det ikke har vært umulig via Elvias nettsider. Klager antok derfor at den nye måleren sendte målerstand inn automatisk. Klager anførte at faktureringen ved å kreditere og deretter fakturere på nytt et høyt beløp, som ikke er mulig å kontrollere, er å anse som umoralsk og grådig. Elvia AS viste til at det ble montert ny måler uten kommunikasjonsmodul. Da Elvia ikke har mottatt måleravlesninger fra klager, har forbruket blitt beregnet. Elvia AS har forståelse for at faktureringen kan virke uoversiktlig for klager, men hevdet at det ikke er opptrådt klanderverdig fra deres side. Elvia AS hevdet at det er fakturert reelt forbruk og opprettholdt sitt krav. Elvia opprettholdt også sitt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-487 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilgodebeløp utbetalt. Klager viste til avregning med et tilgodebeløp og reagerte på at selskapet ikke ville utbetale tilgodebeløpet. Klager anførte at i henhold til norsk lovgivning vedrørende fusjon/fisjon er selskapet forpliktet til å overholde forpliktelser. Kraftriket AS anførte at det har vært en glipp i systemet som har ført til at klager har fått tilgodebeløp på grunn av en rabatt, noe klager ikke skulle hatt. Kraftriket AS påpekte at om klager hadde bestilt strømavtalen på et senere tidspunkt slik at vilkårene var gjeldende, så hadde klager likevel ikke fått dette utbetalt da klager sa opp avtalen. Kraftriket AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-470 Klage vedrørende stenging av anlegg – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkår for stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager avviste at det var et vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at det er tilstrekkelig at hans anlegg fungerer slik som den gjør. Klager hevdet at hans nektelse av målerbytte ikke medfører vesentlige ulemper for selskapet, da han kan lese av måler som tidligere. Lede AS anførte at klager har obstruert deres forsøk på å bytte måler og at dette er et vesentlig kontraktsbrudd. Lede AS opprettholdt sitt krav om at målerbytte til AMS-måler er i henhold til avregningsforskriften. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-472 Klage vedrørende fakturering - Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og fakturering. Klager krevde å få tilbakebetalt det hun mente å ha betalt for mye. Klager anførte at hun ikke kan lastes for feil som er gjort i selskapets systemer. Klager hevdet at selskapet har slettet hennes oversikt på hennes innloggingsside på deres nettside. Klager anførte at selskapet tar betalt for flere påslag som ikke var en del av avtalen som ble inngått og hevdet at avtalen ikke var den billigste de tilbudte. Fortum Markets AS viste til at det var en feil i systemet som førte til at fakturaene i juli og august ikke ble sendt ut. Feilen ble rettet opp i og klager fikk utbetalt. Fortum Markets AS viste til at deres systemleverandør har hatt utfordringer med håndtering av tjenesten Lik Betaling. Fortum Markets AS hevdet at faktureringen var korrekt og avviste klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 20-433 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturerte avgifter. Klager anførte at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviste derfor etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser ut over at det er publisert på nettselskapets nettside. Glitre Energi Nett AS viser til at i forbindelse med at klager inngikk avtale med en kraftleverandør ble klager registrert inn med feil kode som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgiften siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.