Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1278 resultater

Type artikkel
Velg område
1278 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-116 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at NorgesEnergi AS har brutt sin varslingsplikt ved prisjusteringer. Klager reagerte på fakturert strømpris og viste til eget regnestykke. NorgesEnergi AS viste til at ved oppstart og gjennom kundeforholdet har klager hatt strømavtalen Gul e-strøm som var en standard variabel strømavtale. I 2019 gjorde selskapet en endring av produktstrategi som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen. Det ble besluttet å endre til en tilsvarende standard variabel strømavtale til de kundene dette gjaldt. Kundene ble flyttet over til Top 5-Garanti som også er en standard variabel strømavtale. NorgesEnergi AS viste til at det ble varslet via epost med informasjon om produktendring. NorgesEnergi AS anførte at varsling av ny strømavtale og de vilkårene, har blitt utført i tråd med gitt lovverk og avviste derfor klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-085 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS dekket hennes merkostnader i forbindelse med fakturering fra daværende kraftleverandør. Klager hevdet at Agva har villedet henne ved at hun ble lovet seks måneder med subsidiert strøm. Klager anførte at selskapet ikke informerte henne om at de ikke ville gjennomføre avtalen som ble inngått, og at hun har lidt et økonomisk tap som følge av dette. Agva Kraft AS anførte at de via to e-poster har fått beskjed om at de ikke kunne starte opp avtalen som klager ønsket, da hun ikke oppfylte vilkåret om å være ny kunde for å kunne inngå avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-063 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at det har vært spenningsvariasjoner i nettet som har medført ødelagt termostat i gulvet. Klager opplyste at elektriker informerte om at årsaken til skaden sannsynlig var strømbruddet. Klager anførte at det er urimelig at han skal være ansvarlig for dårlig spenningskvalitet og mener at dette er innenfor nettselskapets ansvar. Elvia AS anførte at høyspent luftledningsnett er utsatt for ytre påkjenninger som vær/vind, snø/is, fugl, tordenaktivitet o.l og slike hendelser er beklagelige, men utenfor nettselskapets kontrollsfære. Elvia AS påpekte at det kun har vært strømbrudd og at spenningskvaliteten har vært innenfor leveringsforskriften. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-057 Klage vedrørende tilknytning – RK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om planlagt tilknytning over eiendom. Klager krevde at planlagt tilknytning over eiendommen ikke gjennomføres. Klager ba om alternative løsninger for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager mener at den planlagte fremføring av strømtilførsel til naboeiendommen som nettselskapet har valgt, ikke er den beste løsningen. Klager hevdet at han ikke har hatt mulighet til å uttale seg før arbeidet ble på påbegynt. Klager anførte at fremlagte trasealternativer vil medføre ulemper og verdireduksjon av hans eiendom. RK Nett AS anførte at klager er gitt rett til å uttale seg. RK Nett AS har vurdert klagers foreslåtte løsning og mener at denne ikke er hensiktsmessig. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-052 Klage vedrørende krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager viste til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet. Klager hevdet at det er bekreftet at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Glitre Energi Nett AS opplyste at loggen til måleren viste at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Glitre Energi Nett AS opplyste at ingen av deres målinger viste at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS hevdet derfor at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mente derfor at de ikke var ansvarlige. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-043 Klage vedrørende strømbrudd – krav om kompensasjon – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. Klager krevde at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. Klager hevdet at Elvia AS ikke oppfylte kravene om leveringskvalitet. Klager opplyste at det i en periode var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Elvia AS viste til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anførte at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. Elvia AS anførte at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Sak: 21-035 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at gjentatte strømbrudd forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager hevdet at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Elvia AS viser til at det var driftsavbrudd som var forårsaket av trefall på regionallinja. Elvia AS anførte at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia AS påpekte at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-554 Klage vedrørende fakturering og krav om tilbakebetaling – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning. Klager krevde tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. Klager anførte at selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage og mente at Elvia AS ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Elvia AS erkjente at saksbehandlingstiden har vært lang og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. Elvia AS anførte at klager var fakturert for riktig volum etter korrigering. Elvia AS hevdet at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 21-337 Klage vedrørende AMS - stenging av anlegg – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av at hun ikke ønsker AMS-måler. Hun ønsker heller ikke måler uten kommunikasjonsmodul. Klager viste til redsel for helseplager som grunnlag for at hun ikke ønsker AMS, og at hun ikke motsetter seg ny måler i prinsippet. Klager anførte at stenging av anlegget er et brudd på menneskerettighetene og Grunnloven. Lyse Elnett anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Lyse Elnett AS anførte videre at klager ikke har søkt om fritak for måler uten kommunikasjonsmodul. Når det ikke er gjort foreligger det stengegrunnlag. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.