Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1278 resultater

Type artikkel
Velg område
1278 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-094 Klage vedrørende fakturering – Arva AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og anførte at Arva AS ikke har krav på å få dekket krav om gebyr for inkassovarsel. Klager anførte at selskapets rutiner for adresseendring ikke er forbrukervennlige, og hevdet at han ikke skal bære ansvar for at faktura ble sendt til feil adresse. Klager påpekte at papirfaktureringer bør sendes til hvor strømmåleren befinner seg og at Arva burde ha skjønt at han hadde flyttet på grunn av at han hadde meldt innflytting på ny måler, som ble oppdatert i Elhub. Arva AS viste til at de er avhengige av at klager oppgir og oppdaterer sin postadresse direkte ved flytting eller adresseendring, og viste til at klager har ansvar og risiko for egen postgang. Arva AS hevdet at deres krav om gebyr for utsendelse av inkassovarsel er rettmessig fakturert, siden klager ikke betalte faktura innen forfall, samt at adresseendring ikke var meldt til selskapet. Arva opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-018 Klage vedrørende fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krevde at avtalen ble tilbakekalt. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at situasjonen har oppstått grunnet en feil på måleren på en av klagers strømavtaler, noe som har medført overfakturering over en periode. Klager anførte at hun aldri skulle vært satt på leveringspliktig strøm, og påpekte at hun ikke bør bære kostnader knyttet til dette. Ustekveikja Energi AS viste til at faktureringene er basert på forbruksdata som er mottatt fra nettselskapet og Elhub, og anførte at gjeldende lovverk for avregning følges. Ustekveikja Energi AS anførte at klager har vært registrert på flere målere og at Ustekveikja ikke hadde kjennskap til at det var meldt feil forbruk på en annen måler hos klager da det ble utsendt faktura med tilgodebeløp tilknyttet et annet anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-113 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager antok at strømforbruket stemte overens med månedlige fakturaer. Klager anfører at han mottok varsel om målerbytte og siste påminnelse om måleravlesning juni 2020 og at han derfor har trodd at installering av AMS-måler var blitt utført. Lyse Elnett AS viste til at forbruket har vært stipulert grunnet manglende avlesninger. Lyse Elnett AS viste til at det enda ikke er skiftet til AMS-måler hos klager. Lyse Elnett AS påpekte at det fremkommer tydelig i alle fakturaene at det er en og samme målernummer klager ble fakturert for siden han ble kunde. Lyse Elnett AS viste til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-069 Klage vedrørende fakturering – Lyse Dialog AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med fakturering. Klager hevdet at han er fakturert uriktig og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse har bedrevet svindel ved at de har fortsatt å trekke ham hver måned for strømfakturering etter at klager har byttet kraftleverandør. Klager viste til at hans bank har tatt deler av ansvaret for faktureringen, og har dekket en del av beløpet som er avdekket å være feilbelastet. Klager mente at Lyse må dekke det resterende og krever dette tilbakebetalt. Lyse Dialog AS opplyste at de ikke har anledning til å opprette AvtaleGiro eller e-fakturering, og at dette er noe som må gjøres hos hver enkelt kundes bank. Lyse Dialog AS avviste at de bærer ansvar for de beløp som er trukket fra klager, og mente at klager selv må bære ansvar for feilen som er oppstått. Lyse Dialog AS anførte at feilen må ha oppstått et annet sted, og at det ikke er noe de kan lastes for. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-088 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft skulle fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krevde også tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. Fjordkraft AS opplyste at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Fjordkraft AS opplyste at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viste til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilbakebetaling, og hevdet at faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-086 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at selskapet betaler ham et tilgodebeløp, samt en kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han har et tilgodebeløp i forbindelse med produksjon av solstrøm, og at Fjordkraft AS ikke forholdt seg til de avlesninger de har mottatt fra netteier og klager selv i forbindelse med hans produksjon. Klager hevdet at Fjordkraft har manipulert klagers "Min side", og at han aldri har mottatt informasjon om avtaleendring på denne siden. Fjordkraft AS anførte at klager har mottatt betaling for de produksjonsverdiene som de har mottatt fra netteier. Fjordkraft AS opplyste at de henter produksjonsverdiene fra eSett i perioden 7.-10, hver måned, men at det i klagers sak har oppstått en feil grunnet at han har egen produksjonsmåler. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilgodebeløp, samt krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-126 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at det var oppført korrekt målerstand på overtakelsesskjemaet og at det er nettselskapet som har registrert ett siffer for lite i sine systemer. Lede AS erkjente at de utførte en feil ved å registrere ett siffer mindre ved overtakelsen. Lede AS anførte at klager ikke var i aktsom god tro, og bestred kravet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-123 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på el-bil og tv. Klager anførte at ladekabelen som ble brukt er original og av et godkjent verksted. Klager påpekte at ladekabelen gav beskjed om at det var oppstått en feil da det ikke var mulig å lade bilen lenger. Klager hevdet at feilen ikke hadde oppstått dersom han hadde blitt varslet om avbruddet. Norgesnett AS viste til at årsaken til feilen var en ødelagt høyspentsikring. Norgesnett AS viste til at slike feil er vanlige i ett strømnett og dyre elektriske komponenter skal beskyttes med eget vern. Norgesnett har tilbudt en kompensasjon som ble avvist av klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-122 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til det elektriske utstyret "Ring hytta varm" dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret som styrer strømmen til varmeovnen ble skadet etter gjentatte strømbrudd. Klager anførte at antallet og hyppigheten av strømbruddene var årsaken til skaden og ikke selve karakteren av strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var mange strømbrudd som var forårsaket av mye tung og våt snø, men at alle var av en slik karakter som elektrisk utstyr skal tåle. Glitre Energi Nett AS anførte at det ekstreme været som var, anses for å være utenfor nettselskapets kontroll og har derfor avvist klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.