Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-857 Klage vedrørende avtalevilkår– NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om varsling av prisendringer. Klager krevde at avtalen skulle tilbakeføres til de opprinnelige betingelser om fastpris. Klager krevde også tilbakebetalt det som var betalt for mye i fastbeløp. Klager hevdet at han ikke hadde mottatt varsel om prisendringer i henhold til gjeldende regler og at prisendringen derfor ikke kunne gjøres gjeldende. Klager anførte at NTE Marked AS ikke hadde oppfylt sin plikt om kunngjøring av prisendringen på deres nettsider og at informasjonen på faktura ikke er tilstrekkelig.  NTE Marked AS viste til at produktet endret navn fra "Innkjøpspris" til "Spotpris" i slutten av 2020. NTE Marked AS anførte at kundene som hadde denne avtalen ble varslet om at det ville komme en endring på fakturaen, men det ble ikke varslet om størrelsen på endringen. Kundene måtte inn på selskapets nettsider for å se at fastbeløpet endret seg til kr 42, -. NTE Marked AS endret sine rutiner etter at Forbrukertilsynet uttalte at prisendringer skulle informeres direkte til kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-844 Klage på fakturering – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste sluttavregning.  Klager viste til at han sa opp avtalen med GNP Energy Norge AS september 2021 og at han først ble trukket i nettbanken for dette desember 2021. Klager påpekte at han ikke hadde mottatt noen faktura. GNP Energy Norge AS viste til at kundeforholdet ble avsluttet september 2021 og at sluttfaktura ble utstedt november 2021. GNP Energy AS anførte at de ikke har mulighet til å belaste klagers konto uten at et samtykke for AvtaleGiro eller eFaktura foreligger. GNP Energy AS hevdet at de har forholdt seg til inngått avtale og at det er fakturert for faktisk forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-817 Klage på avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at det ble fakturert etter inngått avtale om fastpris. Klager krevde også tilbakebetalt det som var betalt for mye samt forsinkelsesrenter på differansen mellom fastprisavtalen og spotprisavtalen. Klager påpekte at avtalen har løpt uforandret i over tre år frem til Agva Kraft AS endret avtalen til en spotprisavtale i oktober 2021 uten forutgående varsel. Agva Kraft AS anførte at klager har fått varsel om at de har sluttet å tilby avtaletypen kalt "Agva Fastsum". Agva Kraft AS påpekte at det ikke fremgikk av vilkårene at det var tale om en evigvarende avtale og at avtalen dessuten hadde tolv måneder gjensidig binding som for lengst hadde utløpt. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-815 Klage på avtalevilkår og krav om kompensasjon – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager gjorde gjeldende at Agva Kraft AS hadde brutt avtale om inngått fastprisavtale ved urettmessig å ha overført ham til en spotprisavtale. Klager påpekte at Agva Kraft AS nektet å la ham beholde den opprinnelige avtalen og at tilbud om å opprettholde den opprinnelige avtalen først kom etter at klager hadde byttet leverandør. Klager krevde kompensasjon med grunnlag i Agva Kraft AS' avtalebrudd. Agva Kraft AS gjorde gjeldende at klager ikke kvalifiserte for det aktuelle tilbudet som kun rettet seg til nye kunder. Agva Kraft AS viste til at kunden selv hadde byttet leverandør og at klager fikk beskjed om at avtalen ville opphøre. Agva Kraft AS påpekte at klager ble tilbudt å få tilbake opprinnelig avtale og avviste klagers krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 21-799 Krav om erstatning– Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon og bytte av styringssystem til kloakkanlegg dekket. Klager viste til at etter at Elvia AS gjorde gjentagende feilrettinger på anlegget i deres nabolag sommeren 2021 og hevdet at dette medførte store skader på klagers kloakkanlegg. Klager hevdet at det er nettselskapets handlinger som er direkte årsak til skadene. Klager påpekte at dersom Elvia AS ikke hadde byttet fasene gjentatte ganger, ville utstyret ikke blitt ødelagt. Elvia AS viste til at måleloggene ble sjekket og det var registrert spenningsutfall, strømbrudd og hendelse som kan knyttes til endring av dreieretning, men ingen overspenninger. Elvia AS anførte at de har informert klager om at de trenger et dokumentert krav og fakturakopi, samt informert om at de ikke dekker eventuelle oppgraderinger av eksisterende anlegg. Elvia AS har undersøkt med pumpeservice og refunderte utgifter relatert til feilen. Elvia AS hevdet at hendelsen i nettet ikke har ført til skade på utstyr. Elvia AS hevdet at tilsendt dokumentasjon ikke viser årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-794 Klage på avtale– GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han allerede har betalt for fakturert periode og avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at GNP Energy Norge AS ikke har sørget for en korrekt fakturering for august 2021. Klager hevdet at selskapet har bekreftet dette per telefon og opplyst at det skyldtes feil hos leverandør. Klager påpekte at dette ikke skal belastes ham som kunde. GNP Energy Norge AS anførte at fakturert sluttavregning gjelder forbruk i perioden fra 01.08.21 til 04.09.21. GNP Energy Norge AS påpekte at forbruk for denne perioden ikke er fakturert tidligere. GNP Energi Norge AS mener at klager må betale for forbruket sitt i perioden han har vært kunde. GNP Energy Norge AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-787 Krav om erstatning– Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det ikke var noen feil på hans jordfeilvarsler. Klager påpekte at han ikke skal stå ansvarlig for andre kunders feil og at det er Lede AS som må stå til ansvar for dette. Lede AS viste til at en jordfeilvarsler kun skal varsle når det oppstår jordfeil i eget anlegg. Jordfeilvarsleren skal ikke varsle om jordfeil som oppstår utenfor eget anlegg da jordfeilvarsleren skal være retningsbestemt. Lede AS anførte at når jordfeil oppstår i nettkunders elanlegg, så er dette en hendelse utenfor nettselskapets kontroll. Lede AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-776 Klage på avtale – krav om kompensasjon – Midt-Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. Klager anførte at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpekte at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no. Klager hevdet at selskapet forsøkte å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen. Klager hevdet at Midt-Energi AS er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. Midt-Energi AS AS anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Midt-Energi AS påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. Midt-Energi AS avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-774 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår– Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft justerte prisen ned til pristaket på 99,9 øre/kWh. Klager viste til at det følger av vilkårene at prisene kan justeres med 14 dagers varsel, og påpekte at hun ikke har mottatt slikt varsel. Klager hevdet at selskapet har hatt villende markedsføring. Klager anførte at det ikke fremgår noen dato for når selskapet endret prisen. Klager anførte at pris på strømavtalen ikke fremgikk av ordrebekreftelsen og at det ikke er mulig å se dette før fanen med strømavtalen aktiveres. Agva Kraft AS viste til at klager har inngått en Topp 10 variabel avtale som kan endres ved varsling 14 dager før endringen i henhold til vilkårene. Agva Kraft AS anførte at klager ble varslet. Agva Kraft AS hevdet at det ikke har skjedd noen feil i saken og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 21-770 Klage på avtalevilkår – NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at pris på 83,76 øre/kWh gjaldt for avtaleforholdet. Klager påpekte at det fremgår tydelig på strømpris.no at prisen er gjeldende fra 07.10.21 og at denne gjelder for nye kunder. Klager hevdet at det fremgår tydelig at prisen er gjeldende fra den 07.10.21 og ikke kun for den ene timen. Klager reagerte på at han ble fakturert for nesten 50 % høyere pris enn avtalt og tilbudt. NTE Marked AS anfører at ved spotprisavtaler betaler man spotprisen som har vært den måneden som har vært forbrukt. NTE Marked AS påpekte at når man sammenligner avtaler på strømpris.no, så brukes forrige måneds spotpris slik at det skal være lettere å sammenligne avtaler. NTE Marked AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.