Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1512 resultater

Type artikkel
Velg område
1512 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1306  Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt etter variabelavtale. Klager bestred at det var inngått avtale om variabel pris og krevde å bli stilt som om hun hadde betalt spotpris. Klager anførte at selskapet hadde drevet villedende markedsføring. Fjordkraft AS opprettholdt betalingskravene under henvisning til avtalen. Selskapet anførte at klager var forpliktet til å oppfylle sin del av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.     

 2. Sak: 22-729  Klage knyttet til avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om prisvilkår for spotprisavtale. Klager hevdet at han hadde krav på den prisen som selskapet kjøpte inn kraften for, uten påslag. Han bestred at det var inngått avtale om spotpris med påslag per kWh. Fjordkraft AS bestred klagers krav og viste til avtalevilkårene. Selskapet anførte at vilkårene måtte tolkes slik at klager ikke hadde krav på ren innkjøpspris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-792     Klage knyttet til avtaleoverføring og avtalevilkår – Tinde Energi AS (Nuax AS)

  Saken gjaldt uenighet om avtaleoverdragelse, overgang til forskuddsfakturering og opphør av maksprisgaranti. Klager bestred betalingsplikt overfor Tinde Energi AS med grunnlag i at han ikke kunne anses bundet av avtaleoverføringen. Han mente at selskapet i alle tilfeller måtte videreføre de avtalevilkår som ble avtalt med GNP Energy AS. Tinde Energi AS fastholdt at klager var bundet av avtalen og anførte at klager samtykket til overdragelsen da avtale ble inngått med GNP Energy AS. Selskapet hevdet videre at prisgarantien var utløpt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-1309 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om varigheten av fastprisavtale og om forskuddsbetaling. Klager fastholdt at det var inngått fastprisavtale på 36 måneder for fritidsboligen hans. Han erkjente at han hadde akseptert en avtaletid på 12 måneder for boligen, men ikke for fritidsboligen. Klager bestred videre overføringen til spotprisavtale med forskuddsbetaling. Bærum Energiomsetning AS bestred at det var inngått fastprisavtale på 36 måneder for fritidsboligen. Selskapet mente at det var klart forutsatt at avtalen var ment å gjelde i 12 måneder. Klager ble enstemmig gitt medhold.   

 5. Sak: 22-1265 Klage knyttet til avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura for oktober 2022 for variabelt kraftprodukt. Klager bestred at han hadde betalingsplikt for faktura og krevde en ny beregning av kravet. Klager viste til at kravet var tre ganger så høy som faktura mottatt i september 2022. Fjordkraft AS oppretthold kravet under henvisning til at klager var bundet av avtalen. Selskapet viste til økte strømpriser, klagers økte forbruk og den uforutsigbare markedssituasjonen som årsak til den forhøyede prisen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-824 Klage knyttet til fakturering – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering etter feilinnmelding. Klager bestred betalingsplikt for krav utstedt ved sluttoppgjør som følge av at han over en lengre periode hadde vært innmeldt på feil måler. Klager krevde tilbakebetaling som følge av feilen. Han viste til at oppgjøret ikke hadde blitt korrekt gjennomført, og at han ikke hadde blitt kompensert fullt ut. Klager bestred videre opphørsfaktura og krevde kompensasjon for den tiden som var gått med til tvisten. Kraftriket AS opprettholdt kravet og hevdet at klager var blitt kompensert for feilen. Klager ble enstemmig gitt medhold.   

 7. Sak: 22-808 Klage knyttet til angrerett – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om klagers rett til å bli satt tilbake på variabelavtale etter angrerettutøvelse. Klager anførte at hun ikke var bundet av spotprisavtalen med grunnlag i angrerettutøvelse, og at hun av samme grunn hadde krav på å gå tilbake til opprinnelig inngått variabelavtale. Fortum Strøm AS bestred at klager hadde krav på å bli satt tilbake på variabelavtalen. Selskapet mente at klager måtte bære risikoen for dette fordi hun valgte å endre avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold. 

 8. Sak: 22-801 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – Å Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var inngått avtale om fastpris for 12 måneder. Klager hevdet at han ble tilbudt fastprisavtale som skulle gjelde i 12 måneder da avtale ble inngått over telefon. Å Strøm AS bestred at det ble inngått fastprisavtale for mer enn seks måneder under henvisning til at deres kundebehandlere ikke hadde adgang til å tilby fastprisavtaler på 12 måneder over telefon, men at slike i stedet måtte bestilles gjennom selskapets nettsider. Selskapet pekte på at klager ikke mottok SMS som bekreftet en avtaletid på 12 måneder. Klager ble enstemmig gitt medhold. 

 9. Sak: 22-686 Klage knyttet til avtaleinngåelse – Lnett AS

  Saken gjaldt uenighet om oppstartsdato ved ut- og innflytting i bolig. Klager bestred at oppstartsdato for leveranse til ham som ny kunde ble satt til 30. juli 2022 når overtakelse av boligen fant sted 1. august 2022. Han anførte at nettselskapet ikke kunne overføre kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten hans godkjennelse. Lnett AS bestred at det var tale om avtaleoverføring med tilbakevirkende kraft. Selskapet viste til vanlig praksis. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 22-667  Klage knyttet til fakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert krav. Klager hevdet at det forelå avregningsfeil og at betalingskravet måtte korrigeres. Han anførte at beløpet ikke stemte overens med reelt forbruk og viste til at boligen hadde stått ubrukt i den aktuelle terminen. Lede AS innga ikke tilsvar i saken. Av saksopplysningene fremkom at selskapet opprettholdt etterbetalingskravet som korrekt i lys av registrerte verdier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.