Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1174 resultater

Type artikkel
Velg område
1174 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-733 Klage vedrørende etterfakturering – Valdres Energiverk AS Nett

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager anførte at han har betalt fakturaene til boligen som hans fraskilte kone bor i. Klager hevdet at det har vært umulig for han å ha innsikt i at måleren var ute av funksjon i 2018. Klager påpekte at han ikke har noen tilgang til å kvalitetssikre om de tidligere avlesninger som legges til grunn for stipuleringen er korrekte. Klager påberopte seg aktsom god tro. Valdres Energiverk AS Nett viste til at det ble avdekket høsten 2018 at måler hos klager ikke lengre kommuniserte med innsamlingssystemet og at forbruksverdier i kundesystemet var stipulert til 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett bestred at klager har vært i aktsom god tro eller at klager ikke burde ha forstått at faktisk fakturert forbruk i den omtvistede perioden var 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-729 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at han ble feilinformert av LOS, og reagerte på at det ikke ble sendt brev med informasjon om etterfakturering etter avsluttet kundeforhold. Klager hevdet å ha fått ulike forklaringer på forbruket ved flere henvendelser til selskapets kundeservice, og at dette har ført til forvirring for klager på det reelle forbruket. LOS AS anførte at fakturert forbruk er korrekt. LOS AS viste til at forholdet gjelder et anlegg som var fellesmål og som gikk over til individuell måling. LOS AS opplyste at når akontobeløp har vært for høyt et år, justeres forventet årsforbruk ned tilsvarende for påfølgende år. LOS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-717 Klage vedrørende fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt. Klager anførte at det ikke klages på mengden volum som er fakturert, men periodene forbruket er fordelt og fakturert utover. Klager anførte at forbruket gjelder en sommerhytte som ikke er i bruk om vinteren og hevdet at det ikke finnes grunnlag for å påstå eller at det er overveiende sannsynlig at forbruket ble brukt i de aktuelle månedene NorgesEnergi AS har fakturert for. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. NorgesEnergi AS anførte at de som kraftleverandør til enhver tid forholder seg til volumet nettselskapet rapporterer inn fra Elhub. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 19-700 Klage vedrørende stenging – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg på grunn av manglende målerbytte. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om avlesningsgebyr. Klager hevdet at MTE har gitt manglende informasjon om etterlevelse av GDPR, og at dette var årsaken til at AMS-måler ikke er installert hos klager. Klager anførte at GDPR ikke overholdes, og at drift av AMS-målere på dette grunnlag er ulovlig. Midt-Telemark Energi AS anførte at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Midt-Telemark Energi AS bestred klagers anførsel om mangelfull informasjon i forhold til personopplysningsloven inkl. GDPR og viste til vedtak av Personvernnemnda. Midt-Telemark Energi AS hevdet at vilkårene for stenging er oppfylt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 19-368 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått. Klager hevdet også at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet hevder. Klager anførte også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. NorgesEnergi AS anførte at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NorgesEnergi AS påpekte at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. NorgesEnergi AS hevdet at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 7. Sak: 19-354 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Hafslund Strøm AS skulle stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere. Klager viste til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm AS den 19.05.05, og at kun den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Hafslund Strøm AS anførte at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviste saken. Hafslund Strøm AS anførte at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-113 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager vister til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket, men at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm AS i faktureringen. Klager anførte at selskapets fakturering er uoversiktlig. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Strøm AS framholdt at faktureringen gjaldt nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som var mottatt fra netteier. Hafslund Strøm AS anførte at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 19-831 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om refusjon – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. Klager krevde utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket. Klager viste til selskapets brev om at det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken og påpekte at det ikke ble gjort og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta. Agder Energi Nett AS påpekte at det uttrykkelig fremgår av tilbudet at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte dette. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn mangelfull leveranse, og påpekte på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.