Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1387 resultater

Type artikkel
Velg område
1387 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-235 Klage vedrørende spenning og krav om erstatning – Fagne AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde kompensasjon for økte strømutgifter i boligen. Klager opplevde spenningsvariasjoner i deler av boligen i desember 2021, som det ble avdekket at skyldtes klemmefeil på stikkledning. Tidligere samme høst var det oppstått problemer med drift av varmepumpe som ble tatt ut av bruk, og klagers varmebehov ble løst ved elektrisk fyring. Etter utbedring av klemmefeilen viste det seg at varmepumpen fungerte som normalt. Klager krevde derfor kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21. Fagne AS viste til utsnitt fra AMS-måler som viste at spenningen var av normal karakter unntatt dipp ved to anledninger. Fagne AS hevdet at driftsproblemene på varmepumpen måtte skyldes feil på pumpen og viste til at spenningen var normal etter at pumpen ble frakoblet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-088 Klage på fakturering av forbruk – Midtnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for juli og august 2021. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager anførte at det ikke finnes noen fast installasjon som kunne forårsake et slikt forbruk. Klager påpekte at det ikke kan være praktisk mulig å forbruke så mye strøm i perioden fra juli til august 2021. Klager anførte at en målerkontroll lite sannsynlig vil avdekke en feil ved måleren ettersom den har målt korrekt forbruk i månedsvis både før og etter perioden fra juli til august 2021. Midtnett AS viste til kalibreringsbevis for måler og anførte at det ikke er funnet noen feil på måleren. Midtnett AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-066 Klage vedrørende linjerydding – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med linjelinjerydding. Klager krevde at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.  Klager viste til bilder av området og påpekte at området ser rasert ut og påpeker at det var unødvendig å fjerne halve alleen. Klager hevdet at nettselskapet har en varslingsplikt og at denne plikten ikke er overholdt. Varanger Kraftnett AS viste til grunnboken og anførte at klagers eiendom ikke har noen tinglyst bruksrett til den aktuelle veien. Varanger Kraftnett AS anførte at klager heller ikke har fremlagt noen dokumentasjon som påviser at klager har eierrettigheter eller bruksrettigheter til veien.  Varanger Kraftnett AS avviste at de har varslingsplikt ovenfor klager og at Varanger Kraftnett AS er forpliktet til å plante nye trær langs veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-030 Klage på avtalevilkår – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om gebyr for manglende AvtaleGiro. Klager bestred selskapets fakturering av gebyr for manglende AvtaleGiro og krevde innbetalte gebyrer refundert. Klager viste til at det ble inngått avtale med Gudbrandsdal Energi AS i 2017 og etablert eFaktura for å unngå gebyr. Klager påpekte at han kontrollerte dette ved første fakturering og at det er villedende å skjule gebyret ved første fakturering. Gudbrandsdal Energi AS viste til at klager har inngått avtale via selskapets nettside og at ett av avtalevilkårene er at kunden må opprette eFaktura og AvtaleGiro. Dersom dette ikke ble opprettet, ville fakturagebyr påløpe. Gudbrandsdal Energi AS anførte at de betinger bruk av både e-postfaktura og AvtaleGiro da disse utfyller hverandre. Gudbrandsdal Energi AS hevdet at det er informert tilstrekkelig om hva som gjelder med hensyn til vilkår samt løpende informasjon om hva som er fakturert på alle utsendte faktura. Gudbrandsdal Energi AS avviste klagers krav.  Klager ble under dissens gitt medhold.

 5. Sak: 21-857 Klage vedrørende avtalevilkår– NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om varsling av prisendringer. Klager krevde at avtalen skulle tilbakeføres til de opprinnelige betingelser om fastpris. Klager krevde også tilbakebetalt det som var betalt for mye i fastbeløp. Klager hevdet at han ikke hadde mottatt varsel om prisendringer i henhold til gjeldende regler og at prisendringen derfor ikke kunne gjøres gjeldende. Klager anførte at NTE Marked AS ikke hadde oppfylt sin plikt om kunngjøring av prisendringen på deres nettsider og at informasjonen på faktura ikke er tilstrekkelig.  NTE Marked AS viste til at produktet endret navn fra "Innkjøpspris" til "Spotpris" i slutten av 2020. NTE Marked AS anførte at kundene som hadde denne avtalen ble varslet om at det ville komme en endring på fakturaen, men det ble ikke varslet om størrelsen på endringen. Kundene måtte inn på selskapets nettsider for å se at fastbeløpet endret seg til kr 42, -. NTE Marked AS endret sine rutiner etter at Forbrukertilsynet uttalte at prisendringer skulle informeres direkte til kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-844 Klage på fakturering – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste sluttavregning.  Klager viste til at han sa opp avtalen med GNP Energy Norge AS september 2021 og at han først ble trukket i nettbanken for dette desember 2021. Klager påpekte at han ikke hadde mottatt noen faktura. GNP Energy Norge AS viste til at kundeforholdet ble avsluttet september 2021 og at sluttfaktura ble utstedt november 2021. GNP Energy AS anførte at de ikke har mulighet til å belaste klagers konto uten at et samtykke for AvtaleGiro eller eFaktura foreligger. GNP Energy AS hevdet at de har forholdt seg til inngått avtale og at det er fakturert for faktisk forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-817 Klage på avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at det ble fakturert etter inngått avtale om fastpris. Klager krevde også tilbakebetalt det som var betalt for mye samt forsinkelsesrenter på differansen mellom fastprisavtalen og spotprisavtalen. Klager påpekte at avtalen har løpt uforandret i over tre år frem til Agva Kraft AS endret avtalen til en spotprisavtale i oktober 2021 uten forutgående varsel. Agva Kraft AS anførte at klager har fått varsel om at de har sluttet å tilby avtaletypen kalt "Agva Fastsum". Agva Kraft AS påpekte at det ikke fremgikk av vilkårene at det var tale om en evigvarende avtale og at avtalen dessuten hadde tolv måneder gjensidig binding som for lengst hadde utløpt. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-815 Klage på avtalevilkår og krav om kompensasjon – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager gjorde gjeldende at Agva Kraft AS hadde brutt avtale om inngått fastprisavtale ved urettmessig å ha overført ham til en spotprisavtale. Klager påpekte at Agva Kraft AS nektet å la ham beholde den opprinnelige avtalen og at tilbud om å opprettholde den opprinnelige avtalen først kom etter at klager hadde byttet leverandør. Klager krevde kompensasjon med grunnlag i Agva Kraft AS' avtalebrudd. Agva Kraft AS gjorde gjeldende at klager ikke kvalifiserte for det aktuelle tilbudet som kun rettet seg til nye kunder. Agva Kraft AS viste til at kunden selv hadde byttet leverandør og at klager fikk beskjed om at avtalen ville opphøre. Agva Kraft AS påpekte at klager ble tilbudt å få tilbake opprinnelig avtale og avviste klagers krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 21-799 Krav om erstatning– Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon og bytte av styringssystem til kloakkanlegg dekket. Klager viste til at etter at Elvia AS gjorde gjentagende feilrettinger på anlegget i deres nabolag sommeren 2021 og hevdet at dette medførte store skader på klagers kloakkanlegg. Klager hevdet at det er nettselskapets handlinger som er direkte årsak til skadene. Klager påpekte at dersom Elvia AS ikke hadde byttet fasene gjentatte ganger, ville utstyret ikke blitt ødelagt. Elvia AS viste til at måleloggene ble sjekket og det var registrert spenningsutfall, strømbrudd og hendelse som kan knyttes til endring av dreieretning, men ingen overspenninger. Elvia AS anførte at de har informert klager om at de trenger et dokumentert krav og fakturakopi, samt informert om at de ikke dekker eventuelle oppgraderinger av eksisterende anlegg. Elvia AS har undersøkt med pumpeservice og refunderte utgifter relatert til feilen. Elvia AS hevdet at hendelsen i nettet ikke har ført til skade på utstyr. Elvia AS hevdet at tilsendt dokumentasjon ikke viser årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 21-794 Klage på avtale– GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han allerede har betalt for fakturert periode og avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at GNP Energy Norge AS ikke har sørget for en korrekt fakturering for august 2021. Klager hevdet at selskapet har bekreftet dette per telefon og opplyst at det skyldtes feil hos leverandør. Klager påpekte at dette ikke skal belastes ham som kunde. GNP Energy Norge AS anførte at fakturert sluttavregning gjelder forbruk i perioden fra 01.08.21 til 04.09.21. GNP Energy Norge AS påpekte at forbruk for denne perioden ikke er fakturert tidligere. GNP Energi Norge AS mener at klager må betale for forbruket sitt i perioden han har vært kunde. GNP Energy Norge AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.