Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1087 resultater

Type artikkel
Velg område
1087 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-260 Klage vedrørende fakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager reagerer på fakturert forbruk og hevdet at det må være en feil ved måleren. Klager anførte at forbruket har økt med 30-40 % og påpekte at forbruksmønsteret ikke har endret seg. Klager stilte spørsmål ved om jordfeil kan påvirke forbruket. Klager krevde at nettselskapet iverksetter tiltak for å fjerne jordfeil og mente at det ikke kan forventes at de må bygge om anlegget for å unngå strømutkobling. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en jordfeil hos klagers nabo. Hafslund Kraft Nett AS viste til at klagers jordfeilbryter koblet ut strømmen når den ikke skulle gjort det. Haugaland Kraft Nett AS anførte at de tar ansvar for å søke etter, og prøve å sørge for at jordfeil blir fjernet, men tar ikke ansvar for jordfeilbrytere som kobler ut eller følgeskader på grunn av dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 18-187 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft AS uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Klager stilte spørsmål ved at det ble fakturert for et så høyt beløp og stiller spørsmål ved om selskapet har økt satsene. Fjordkraft AS beklaget at det er gitt feil informasjon til klager vedrørende kreditnota og at det er opplyst at det ikke vil bli utstedt en motregning. Fjordkraft AS anførte at fakturert krav er en avregning tilbake i tid på grunn av krediteringene, i tillegg til at det er fakturert for ny periode. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 18-162 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var feil i beregningen av strømforbruket. Klager hevdet at nettselskapet har foretatt en beregning av strømforbruket til tross for dokumentert innsendte måleravlesninger. Klager hevdet at ileggelse av gebyr for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet var urettmessig. Klager hevdet at han var blitt truet med gebyrer, stenging og øvrige konsekvenser etter å ha fått fritak for AMS-måler. Hafslund Nett AS opprettholdt fakturerte krav. Hafslund Nett AS anførte at klagers måleravlesninger er registrert korrekt og hensyntatt ved alle faktureringer. Hafslund Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om at de driver med noen form for hevnaksjon knyttet til fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-260 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering og krevde tilbakebetalt. Klager viste til selskapets anførsel om at selskapet ikke lenger tilbyr prismatch og anfører at alle endringer i vilkårene skal varsles med minimum 14 dagers frist. Klager viste til selskapets anførsel om varsel ved prisendringer og anfører at han forutsetter at generelle avtalevilkår gjelder alle kunder og at alle avtaleendringer må varsles alle kunder. Lærdal Energi AS hevdet at klager har tolket avtalevilkårene feil. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at det var uheldig at klager ikke har sendt inn vilkår for den avtalen han ønsket prismatch på, da ønsket avtale hos Agva Kraft AS ikke oppfylte vilkår for å kunne få prismatch. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 19-193 Klage vedrørende etterfakturering – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at fakturaene har hatt forskjellige beløp og anførte at han antok at den gamle måleren hadde vært unøyaktig og at det var lest av for mye strøm. Klager anførte at han tok opp feilavlesning med nettselskapet, men fikk opplyst at det ikke er mulig å avlese feil. Klager hevder at ikke-fakturert forbruk utover 3 år er foreldet. Sykkylven Energi AS opprettholdt sitt krav. Sykkylven Energi AS anførte at klager har meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 6. Sak: 19-161 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfaktuert krav. Klager anførte at det er en helt ny bolig og at måleren var feilkoblet før hun flyttet inn. Klager mente at det var urimelig at hun skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS har ikke vurdert aktsom god tro da feilen har oppstått når anlegget var nytt og installatør har feilkoblet måleren. Skagerak Nett AS hevdet at feilen var utenfor nettselskapets kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-156 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav reduseres. Klager anførte at Lyse Elnett AS har informerte om at måleapparatet fungerte tilfredsstillende. Klager anfører også at Lyse Elnett AS har informerte henne om at feilen skyldes at de har hatt det veldig travelt, og ikke har hatt tid til å følge opp hennes sak tidligere. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til at klager ikke har fått informasjon om at hun ble fakturert etter stipulert forbruk. Lyse Elnett AS beklaget ovenfor klager at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse Elnett AS har lagt til grunn at klager var i aktsom god tro i perioden fra september 2017 til og med oktober 2017, og krevde ikke etterbetaling for denne perioden. Lyse Elnett AS viste til grafene på fakturaene fra november 2017 og frem til mars 2018 og mente at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-137 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var uberettiget da det var nettselskapet som utførte feilkoblingen. Klager viste til at det ble installert en ny måler januar 2018, og at hun derfor ikke har hatt noen mulighet til å se hva som var korrekt forbruk. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måler ble det avdekket at måler var feilkoblet på fase 2. Skagerak Nett AS anførte at det var forbrukt en vare som ikke har latt seg måle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.