Artikkelarkiv

Vis filtrering

1161 resultater

Type artikkel
Velg område
1161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-338 Klage vedrørende stenging – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler og stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om stengegebyr. Klager krevde erstatning for perioden anlegget har vært stengt. Klager ønsket å reservere seg mot AMS-måler uten kommunikasjonsmodul grunnet helseplager. Klager hevdet at et målerbytte ikke er et krav fra Justervesenet og hevdet at nettselskapet må bevise at måleren hennes var unøyaktig. Klager anførte at nettselskapet kan undersøke måleren, men mente at måleren ikke kunne byttes før nettselskapet kommer med en måler som ikke bryter med personvern, menneskerettigheter og lovverk. Eidsiva Nett AS hevdet at vilkårene for stenging var oppfylt og avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS hevdet at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klager ønske om informasjon rundt AMS og har løpende informert om at anlegget vil bli stengt ved manglende målerbytte. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-232 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Tensio TS AS

  Saken gjaldt krav uenighet om dekning av utgifter til elektriker i forbindelse med flytting av kabler og grunnmursskap. Klager anførte at Tensio TS AS var ansvarlig for flytting av fordelingsskap, og krevde utgifter til dette dekket. Klager anførte at det har vært en endring i terrenget ved boligen og at det derfor har vært et behov for endringer i anlegget. Klager hevdet at det ikke var en urimelig merkostnad for nettselskapet at kablene flyttes da klager har tatt kostnadene med graving og dekking av kabler. Tensio TS AS avviste klagers krav. Tensio TS AS anførte at kostnadene med flytting av kablene og grunnmursskap tilfaller kunden, i og med at arbeidet var initiert av kunden selv. Tensio TS AS pekte på at inntaksledningen fra sikringen i grunnmursskapet til klagers sikringsskap er å anse som kundens anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-157 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Lyse Elnett AS ikke har presentert regnestykket som er lagt til grunn for fakturering av etterslepet og hevdet at det var mulig å forstå fakturaen. Klager anførte at prisen har endret seg. Lyse Elnett AS anførte at klager burde ha blitt kontaktet innen rimelig tid etter at kommunikasjon med strømmåleren sluttet å fungere, og beklaget at dette har ført til ulemper for klager. Lyse Elnett AS viste til at det er fakturert for differansen mellom det klager har betalt for i stipulert strømforbruk og klagers reelle strømforbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-143 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler og avlesningsgebyr – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler og avlesningsgebyr. Klager avviste krav om avlesningsgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til forvaltningsloven og anførte at alle kunder skal likebehandles og påpekte at dette ikke var gjort i dette tilfellet. Sykkylven Energi AS avviste klagers krav. Sykkylven Energi AS anførte at det har skjedd en saksbehandlingsfeil og at de har rettet interne rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-268 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Klager anførte at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm. Skagerak Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Skagerak Nett AS viste til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 19-804 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapets beregning av forbruket var feil. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. Skagerak Nett AS viste til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Skagerak Nett AS anførte at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antok derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-801 Klage vedrørende krav om erstatning – Ymber AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at sikringsskapet ble ødelagt på grunn av overspenning i nettet. Klager anførte at nettselskapet var ansvarlig da det har vært en feil i nettet. Ymber AS anførte at det ikke har vært utført arbeid eller andre hendelser i det aktuelle tidsrommet som tilsa at de har forårsaket denne overspenningen. Ymber AS anførte at det er montert avledere i tilhørende nettstasjon for å beskytte anleggene mot atmosfæriske utladninger. Ymber AS viste til at de ikke har vært henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-795 Klage vedrørende ettefakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert-forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han ikke har blitt varslet eller informert om at AMS-måler ikke fungerer som tilsiktet. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Tensio TN AS anførte at det var utstedt gjentatte varsler per SMS om måleravlesning i perioden det ikke var kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS viste til at merforbruket var et reelt forbruk og mente at klager må betale for dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.