Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1326 resultater

Type artikkel
Velg område
1326 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-339 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager krevde at Tensio TS AS dekket kravene hos kraftleverandøren i omtvistet periode. Klager påberopte seg aktsom god tro om at måleren har fungert etter sin hensikt. Klager påpekte at det ikke har vært noe som har tydet på at det har vært feil ved avlesningene. Klager påpekte også at det månedlige forbruket som er fakturert ikke avviker betydelig fra historisk forbruk i samme periode. Klager stilte spørsmål ved at det har tatt over 8 måneder før Tensio TS AS avdekket feilen. Tensio TS AS viste til at det ikke har vært kontakt med klagers måler i perioden 05.06.20 til 08.03.21. Tensio TS AS viste til standardavtalen § 5-2 og hevdet at måleravlesning/målerinnsamling og fakturering er utført i medhold av dette. Tensio TS AS hevdet at etterfaktureringen av forbruket er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-381 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at hun ikke fikk noe informasjon eller oppfølgning i forhold til det anbefalte beløpet. Klager anførte også at hun ikke har mottatt informasjon om at det kan bli krevd etterbetaling dersom hun brukte mer strøm enn det anbefalte beløpet. Klager hevdet derfor at kravet er urimelig og avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært aktiv med betalingstjenesten Lik Betaling. Hafslund Strøm AS anførte at deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i prisene for strøm i 2021, sammenlignet med forbruksdata som lå til grunn for den opprinnelige beregningen av klagers anbefalte månedsbeløp. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble gitt enstemmig medhold.

 3. Sak: 21-335 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert bruddgebyr. Klager anførte at det ble lovet 10 % billigere strøm enn det han hadde hos tidligere kraftleverandør. Klager påpekte at selskapet ikke tar hensyn til at muntlige avtaler betyr like mye som skriftlige avtaler. Bærum Energiomsetning AS anførte at de foretrekker skriftlige avtaleformer, SMS, i stedet for en muntlig verifisering, som forsikrer kundene komplett informasjon om deres avtale. SMSen inneholder lenke til avtale og vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at da klager har valgt å ikke fullføre avtalt avtaletid er det fakturert et bruddgebyr. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de kan kreditere bruddgebyret dersom klager ønsker å en reaktivering av avtalen slik at han kan fullføre sin avtaletid. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 21-378 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS er ugyldig. Klager anførte at det i telefonsamtalen ble lovet 20 % billigere strøm enn andre selskapet og at han ble fakturert for en pris som er 30-40 % høyere enn andre leverandør. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått avtale med klager via SMS. SMSen inneholder lenke til avtale og -vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at strømavtalen som ble inngått er en forvaltningsavtale, der de kjøper strøm på det finansielle markedet og prisen kan ikke sammenlignes med spotpris for samme periode. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 21-325 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og ekstraarbeid. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at fakturagrunnlaget har vært korrekt og at måleren ikke har hatt en funksjonsfeil. Klager påpekte at han ikke er blitt informert eller varslet om kommunikasjonssvikten, samt at han ikke er blitt bedt om å utføre manuell avlesning i omtvistet periode. Lyse Elnett AS viste til at de mistet kontakt med måleren august 2020 og derfor ble det ikke tilsendt måleverdier. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke ble varslet om manglende kommunikasjon med måleren og påpekte at det jobbes med å forbedre disse rutinene. Lyse Elnett AS hevdet at klager burde ha forstått at forbruket burde ha vært høyere.  Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-374 Klage vedrørende avtale og tilleggsprodukter – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til faktureringen og hevdet at han er feilfakturert. Klager viste til betalingstjenesten Lik Betaling og påpekte at beløpet skulle vært 12500, men at han har betalt kr. 17 000. Hafslund Strøm AS anførte at Betalingstjenesten Lik Betaling gir kunden det samme beløpet å betale for strømforbruket hver måned hele året. Hafslund Strøm AS anførte at klagers bestillingsbekreftelse/aksept av Lik Betaling ikke lenger er tilgjengelig da bestillingen ble gjort i 2018. Hafslund Strøm AS påpekte at tjenesten Lik betaling har kommet tydelig frem på utstedte fakturaer. Hafslund Strøm AS har tilbudt en minnelig løsning ved å kompensere klager med 50 % av restansebeløpet i tillegg til termingebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-200 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale. Klager anførte at ved slike salg skal avtalen bekreftes skriftlig fra selskapet etter samtalen, og det er et krav om at det i tilbudet opplyses om at forbrukeren ikke er bundet før avtalen er akseptert skriftlig og påpekte at dette ikke fulgte av SMS-tilbudet. Videre påpekte klager at han aldri har bedt om oppstart av tjenesten og hevdet derfor at han ikke har noen plikt til å betale for fakturert forbruk. NorgesEnergi AS viste til at strømavtalen ble akseptert per SMS og det ble utstedt ordrebekreftelse til klager. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er utført feil i henhold til angrerettloven og opplysningsplikten for at klager skal kunne kreve at angreretten omgjøres til 12 måneder. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 22-054 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at avtalen annulleres og at han faktureres etter inngått avtale om fastpris. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager opplyste at han ble informert om en strømavtale kalt "Vinterkampen" og at avtalen består av en variabel pris på sommeren og en fastpris på vinter halvåret og en månedspris på 69 kr. Klager hevdet at han ble fakturert for en annen avtale enn den avtalen som ble inngått. Klager reagerte på at han ikke ble informert om den korte angrefristen. Bærum Energiomsetning AS viste til avtalebekreftelsen og anførte at SMS er den mest brukte og vanligste avtaleformen. Bærum Energiomsetning AS anførte at klager har benyttet seg av angreretten for sent. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er rettmessig og avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.