Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1016 resultater

Type artikkel
Velg område
1016 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-473 Klage vedrørende fakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at forbruksmønsteret har endret seg gjennom året, slik at han ikke har hatt grunn til å forstå at avviket var urimelig høyt. Klager hevdet at etterbetalingen skyldtes forhold hos Akraft AS. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Akraft AS anførte at det ble oppdaget at klager har blitt stipulert for lite i forhold til faktisk forbruk. Akraft AS viste til at forbruk som blir fakturert fra kraftleveradøren og netteier alltid skal samsvare og påpekte at kunden selv er ansvarlig for at dette stemmer. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-694 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager hevdet at hun har levert måleravlesning oftere enn det som fremgår av avlesningshistorikken. Klager påpekte at hun ikke har mottatt purring om manglende måleravlesning. Klager avviste fakturert krav. VOKKS Nett AS anførte at manglende avlesninger har resultert i at det i en periode har vært avregnet mindre enn det som faktisk har vært forbrukt. VOKKS Nett AS anførte at måleren har målt korrekt. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Vedtak, Strømavtaler

  Sak: 18-681 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi Kraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19. Klager hevdet at det var inngått en avtale om fastpris inkludert alle avgifter. Klager anførte at selskapet har oppdatert nettsidene med informasjon som ikke var på nettsidene da han inngikk avtalen. Meløy Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Meløy Energi Kraft AS hevdet at de har oppgitt korrekte priser ved prisvarsling og i kontraktsform. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-679 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager hevdet at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det var overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Glitre Energi Nett AS viste til at det var strømbrudd på grunn av høyspentfeil. Glitre Energi Nett AS viste til spenningsmåling og påpekte at målingene var innenfor forskriftskravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-630 Klage vedrørende krav om erstatning etter trefall – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter trefall. Klager krevde utgifter til installatør dekket. Klager viste til at det var et trefall over linjenettet som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anførte at ledningen falt ned igjen etter at den var utbedret og hevdet at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt. Eidsiva Nett AS viste til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet. Eidsiva Nett AS hevdet at det var utenfor nettselskapets kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-577 Klage vedrørende etterfakturering – Hjartdal Elverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at han har gjort tilstrekkelige med forsøk på å gjøre riktige måleravlesning når mulig i forbindelse med tilstedeværelse på hytten og rapportert via SMS. Klager hevder at feilrapporteringen må tilskrives nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Hjartdal Elverk AS viste til at feilmeldingen har skjedd flere ganger og stiller spørsmål ved at klager ikke har tatt kontakt. Hjartdal Elverk AS anførte at klager selv bør ha fattet mistanke om feilavlesning, med tanke på mengde energi som bruker. Hjartdal Elverk AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-455 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager hevdet at kravet var urimelig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på stipulert grunnlag. Klager avviste fakturert krav. BKK Nett AS erkjente at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om stipuleringen. BKK Nett AS anførte at forbruket er reelt, det er strøm som faktisk er forbrukt. BKK Nett AS hevdet at etterfakturert krav er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-378 Klage vedrørende fakturering – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at han tok kontakt med selskapet like etter målerbytte for å forsikre seg at måleren ikke ble kassert. Klager mente at selskapet ikke har gjort nok for å finne frem den gamle måleren. Varanger Kraft Nett AS viste til at måleren ble kassert, slik at det ikke var mulig å få måleren kontrollert. Varanger Kraft Nett AS hevdet at sannsynligheten for feilmålinger var svært liten. Varanger Kraft Nett AS hevdet at faktureringen var rettmessig og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering, Ansvarsforhold

  Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-223 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil i lavspentnett. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Klager anførte at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. Kragerø Energi AS viste til at feilen klager var berørt av var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last i lavspentnettet. Kragerø Energi AS anførte at ved tidspunktet for hendelsen, så har ikke Kragerø Energi AS hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.