Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

320 resultater

Type artikkel
Velg område
320 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-167 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringspraksis. Klager krevde kvartalsvis fakturering av nettleien. Klager anførte at nettselskapet ikke har hjemmel i lovverk til å endre fakturaintervallet til kun månedlig fakturering. Klager avviste at Avtalegiro er et godt alternativ for å følge opp betalingsfrister, da han ønsker å ha oversikt og godkjenne hver enkelt fakturering. Agder Energi Nett AS opplyste at de tidligere hadde tilbud om kvartalsvis fakturering til kommuner og anlegg med lavt forbruk, men at dette ble endret fra 01.01.21. Agder Energi Nett AS viste til at det var nødvendig å innføre månedlig fakturering for å sikre en mer effektiv drift, og slik også bidra til å holde nettleien på et lavt nivå for selskapets kunder, og at dette er undersøkt via RME. Agder Energi Nett AS anførte at de har rett til å kun tilby månedlig fakturering av nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-153 Klage vedrørende avtale og fakturering - Tussa Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og dens rekkevidde. Klager krevde at avtalen av 1914 ble opprettholdt. Klager viste til at det ble inngått en avtale i 1914 vedrørende privat forbruk. Klager anførte at denne avtalen forpliktet Tussa Energi å levere 4 hk frikraft til ham og at dette ikke kan endres med grunnlag i målerbytte til AMS. Klager hevdet at når frikraftavtalen ble inngått er utslagsgivende for om avgifter omfattes av avtalen og eventuelt hvilke avgifter som er inkludert. Tussa Energi AS viste til at et rettslig skjønn fra 1914 ga en erstatning på et energivolum i hk, og at når dette avtalte volumet er brukt opp må klager betale for merforbruket. Tussa Energi avviste klagers krav. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 3. Sak: 21-094 Klage vedrørende fakturering – Arva AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og anførte at Arva AS ikke har krav på å få dekket krav om gebyr for inkassovarsel. Klager anførte at selskapets rutiner for adresseendring ikke er forbrukervennlige, og hevdet at han ikke skal bære ansvar for at faktura ble sendt til feil adresse. Klager påpekte at papirfaktureringer bør sendes til hvor strømmåleren befinner seg og at Arva burde ha skjønt at han hadde flyttet på grunn av at han hadde meldt innflytting på ny måler, som ble oppdatert i Elhub. Arva AS viste til at de er avhengige av at klager oppgir og oppdaterer sin postadresse direkte ved flytting eller adresseendring, og viste til at klager har ansvar og risiko for egen postgang. Arva AS hevdet at deres krav om gebyr for utsendelse av inkassovarsel er rettmessig fakturert, siden klager ikke betalte faktura innen forfall, samt at adresseendring ikke var meldt til selskapet. Arva opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-018 Klage vedrørende fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager hevdet at oppsigelse av strømavtalen var usaklig, og krevde at avtalen ble tilbakekalt. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at situasjonen har oppstått grunnet en feil på måleren på en av klagers strømavtaler, noe som har medført overfakturering over en periode. Klager anførte at hun aldri skulle vært satt på leveringspliktig strøm, og påpekte at hun ikke bør bære kostnader knyttet til dette. Ustekveikja Energi AS viste til at faktureringene er basert på forbruksdata som er mottatt fra nettselskapet og Elhub, og anførte at gjeldende lovverk for avregning følges. Ustekveikja Energi AS anførte at klager har vært registrert på flere målere og at Ustekveikja ikke hadde kjennskap til at det var meldt feil forbruk på en annen måler hos klager da det ble utsendt faktura med tilgodebeløp tilknyttet et annet anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-113 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager antok at strømforbruket stemte overens med månedlige fakturaer. Klager anfører at han mottok varsel om målerbytte og siste påminnelse om måleravlesning juni 2020 og at han derfor har trodd at installering av AMS-måler var blitt utført. Lyse Elnett AS viste til at forbruket har vært stipulert grunnet manglende avlesninger. Lyse Elnett AS viste til at det enda ikke er skiftet til AMS-måler hos klager. Lyse Elnett AS påpekte at det fremkommer tydelig i alle fakturaene at det er en og samme målernummer klager ble fakturert for siden han ble kunde. Lyse Elnett AS viste til at det er utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-069 Klage vedrørende fakturering – Lyse Dialog AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med fakturering. Klager hevdet at han er fakturert uriktig og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse har bedrevet svindel ved at de har fortsatt å trekke ham hver måned for strømfakturering etter at klager har byttet kraftleverandør. Klager viste til at hans bank har tatt deler av ansvaret for faktureringen, og har dekket en del av beløpet som er avdekket å være feilbelastet. Klager mente at Lyse må dekke det resterende og krever dette tilbakebetalt. Lyse Dialog AS opplyste at de ikke har anledning til å opprette AvtaleGiro eller e-fakturering, og at dette er noe som må gjøres hos hver enkelt kundes bank. Lyse Dialog AS avviste at de bærer ansvar for de beløp som er trukket fra klager, og mente at klager selv må bære ansvar for feilen som er oppstått. Lyse Dialog AS anførte at feilen må ha oppstått et annet sted, og at det ikke er noe de kan lastes for. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-088 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft skulle fremlegge en tydeligere utregning på faktureringer. Klager krevde også tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft har gitt mangelfull informasjon om pris ved avtaleinngåelsen. Det hevdes at han ikke ble opplyst om tilleggspåslag på innkjøpspris ved salgssamtalen eller i SMS som bekreftet avtaleinngåelsen. Fjordkraft AS opplyste at klager har blitt fakturert med et "flatt gjennomsnitt", noe som innebærer en fakturering hvor klager faktureres som om det ble brukt like mange kWh gjennom alle døgnets timer. Fjordkraft AS opplyste at inkludert i klagers pris er et timessnitt i forhold til når på døgnet strøm forbrukes, samt påslag og selskapets handelskostnader, og viste til at det i hans avtale "Fjordkraft Spotpris" er spesifisert i avtalens vilkår at det vil påløpe handelskostnader. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilbakebetaling, og hevdet at faktureringen som nå gjøres er tilstrekkelig klar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-126 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager anførte at det var oppført korrekt målerstand på overtakelsesskjemaet og at det er nettselskapet som har registrert ett siffer for lite i sine systemer. Lede AS erkjente at de utførte en feil ved å registrere ett siffer mindre ved overtakelsen. Lede AS anførte at klager ikke var i aktsom god tro, og bestred kravet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 20-554 Klage vedrørende fakturering og krav om tilbakebetaling – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om avlesningsgebyr og krav om erstatning. Klager krevde tilbakebetalt innbetalt avlesningsgebyr, samt at Elvia besørger bytte av kjellervindu etter brann. Klager anførte at selskapet har opptrådt truende ovenfor han i behandlingen av hans klage og mente at Elvia AS ikke har gitt han den informasjonen han har bedt om i tilknytning til hans kundeforhold. Elvia AS erkjente at saksbehandlingstiden har vært lang og at det kan være gitt mangelfull informasjon og tilbakemeldinger til klager. Elvia AS anførte at klager var fakturert for riktig volum etter korrigering. Elvia AS hevdet at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov for informasjon gjennom hele tvisteperioden. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.