Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

304 resultater

Type artikkel
Velg område
304 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-433 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturerte avgifter. Klager anførte at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviste derfor etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser ut over at det er publisert på nettselskapets nettside. Glitre Energi Nett AS viser til at i forbindelse med at klager inngikk avtale med en kraftleverandør ble klager registrert inn med feil kode som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgiften siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-431 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsgrunnlag. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at fakturaen ikke oppfylte krav til faktura i henhold til forskrift. Klager påpekte at det fremgår av fakturaen to linjer med sum tilhørende volum. Klager hevdet også at fakturaen er foreldet. LOS AS anførte at det var en teknisk begrensning som medførte at to beløp ikke fremkom av fakturagrunnlaget. LOS AS avviste klagers anførsel om at gjeldende regler ikke er fulgt for fakturering og at han på grunnlag av dette ikke skal betale fakturaen. LOS AS opprettholdt sitt krav med fratrekk av to beløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-460  Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %. Klager hevdet at det må ha vært en feil med strømmåleren da målt forbruk virker unormalt høyt. Klager anførte at nettselskapet ikke har fulgt opp sin plikt i henhold til standardavtalen § 5-2. Klager anførte også at mottatt faktura ikke har korrekt periodisert forbruket. Agder Energi Nett AS anførte at det er sendt månedlige påminnelser om avlesninger per SMS. Agder Energi Nett AS påpekte at det er kundens ansvar å påse at det er registrert riktig kontaktinfo og å avlese måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at klager er varslet tilstrekkelig om måleravlesning. Agder Energi Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen henvendelser fra klager som indikerer at det skulle vært feil ved måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at fakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-409  Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager krevde tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyr. Klager krevde også erstatning for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie eller 1 år med gratis nettleie. Klager avviste fakturert forbruk og hevdet at selskapet bedriver svindel. Klager anførte at forbruk som Elvia AS har registrert ikke var reelle og hevdet at Elvia AS gir falske opplysninger når han tar kontakt med dem. Videre anførte klager at Elvia AS tar betalt for avlesninger som de ikke utfører, samt at Elvia AS ikke godtar innsendte avlesninger. Elvia AS anførte at feil måleravlesning fra klager førte til problemer med faktureringen. Elvia AS opplyser at det ble sendt et bilde av måler i klagers bolig, men som ble registrert på fritidsbolig. Feilen ble oppdaget ved henvendelse fra klager og faktura ble da kreditert. Elvia AS anførte at de har fulgt interne rutiner i saken, og at de innvilget målerkontroll etter at klager avviste fakturert forbruk. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-401 Klage vedrørende avtale og faktureringsmetode – Orkland Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetode. Klager krevde at kraftleveranse og nettleie faktureres separat. Klager anførte at faktureringsmetoden ikke var etter avtalen som ble inngått og hevdet at selskapet har brutt sin informasjonsplikt. Klager anførte at gjennomfakturering ikke var et krav etter avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer. Orkland Energi AS anførte at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje. Orkland Energi AS anførte at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelsen ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post. Orkland Energi AS anførte at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-334 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager anførte at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer. Klager stilte spørsmål ved at Lyse Elnett AS ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og påpekte at selskapets rutiner er for dårlige. Lyse Elnett AS viste til at måleren sluttet å fungere og at de derfor manglet korrekt måledata på anlegget. Klager ble da fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden. Lyse Elnett AS avviste klagers anførsel om at hun har vært i aktsom god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 20-166 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om pris tilknyttet etterfakturering av forbruk. Klager krevde at etterfakturert forbruk faktureres med lavere pris enn for leveringspliktig strøm. Klager påberopte seg å ha vært i aktsom god tro, og anførte at det ikke har vært opplyst om at avtalen for strømleveranse var sagt opp. Klager anførte at det er urimelig at det er fakturert med dobbel kraftpris av standard abonnementspris. Lyse Elnett AS anførte at det er gitt den laveste pris for leveringspliktig strøm. Lyse Elnett AS anførte også at når klager ikke har valgt en strømleverandør medfører dette at klager har akseptert og godtatt selskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-397 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at montering av ny måler ikke har vært gjort på korrekt måte. Klager anførte at selskapets informasjonsplikt i forhold til utstyr og avlesningsproblemer ikke har vært overholdt. Klager reagerte på at det tok ca. 9 måneder før det ble oppdaget at måleravlesningene var lave og anførte at han ikke kan lastes for at måleren og antennen var feilmontert. Tensio TN AS viste til at det ikke har vært kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS anførte at det var utstedt varsel om måleravlesning per SMS. Tensio TN AS anførte at klager burde ha reagert på det lave forbruket på sine fakturaer og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-215 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for stipulering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at beregningen var feilaktig. Klager anførte at Skagerak Nett AS burde oppdaget feilen tidligere. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt målerstand fra klager før mars 2020 og opplyste at hver nettleiefaktura klart varsler klager om at fakturert forbruk er stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-079 Klage vedrørende fakturering – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr ved fakturering per post. Klager krevde at fakturagebyr settes ned til tidligere nivå. Klager anførte at de faktiske kostnader for å sende faktura per papir er langt lavere enn oppjustert fakturagebyr. Klager viste til at fakturagebyr har økt fra 10 kr til 49 kr per måned fra februar 2020 og hevdet at dette er urimelig. Haugaland Kraft Nett AS anførte at klager kunne velge mellom faktura per e-post eller e-fakturaavtale for å unngå fakturagebyr. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.