Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

287 resultater

Type artikkel
Velg område
287 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-287 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det omtrent ikke har vært brukt strøm på fritidsboligen siden overtakelse da det ikke har vært beboelig grunnet renovering. Klager hevdet at etterfakturert forbruk ikke var korrekt. Tensio TN AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig god informasjon til klager om prosessen, og at de kan dokumentere at klager er gitt varsel om måleravlesning ved flere aneldninger. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-329 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste ansvar for at feilen ikke ble oppdaget tidligere. Klager reagerte på at selskapet tillegger han ansvar for å oppdage feilen da fakturaene som ble betalt ikke ga inntrykk av et forbruk på 0 kWh. Glitre Energi Nett AS viste til at det har vært manglende kontakt mellom selskapets innsamlingssystem og klagers måler. Glitre Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig fakturert og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-337 Klage vedrørende fakturering – SFE Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det er nettselskapets ansvar å følge opp at fakturering er korrekt, og at det ikke kan tillegges henne ansvar for at selskapet har sendt ut feilaktig faktura som har ført til forventninger om en utbetaling til klager. Klager viste til at hun ved kontakt med selskapet har stilt spørsmål til tilgodebeløpet, og at hun ikke oppgav kontonummer for utbetaling før hun var sikker på at det var rettmessig. SFE Kraft AS viste til at det har skjedd en systemfeil. SFE Kraft AS anførte at faktura med tilgodebeløpet var feilaktig, og at klager derfor urettmessig ble utbetalt et beløp. SFE Kraft AS hevdet at feilen ble rettet innen rimelig tid etter at den oppstod, og avviser på grunnlag av dette tilbakebetaling av beløpet som hevdes være utbetalt til klager ved en feil. SFE Kraft AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 20-343 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om sluttavregning og fakturert forbruk. Klager avviste sluttavregnet krav. Klager hevdet at hun har betalt alt utestående og anførte at kravet var en dobbelfakturering. Klager anførte at det var noe galt med hennes tidligere strømmåler, og mente at dette var årsaken til høy sluttavregning. LOS AS opprettholdt sitt krav. LOS AS erkjente at sluttavregningen ble produsert senere enn normalt. LOS AS anførte at faktureringen som er gjort til klager var korrekte, og avviste at det foreligger grunnlag for å redusere eller frafalle kravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-350 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav krediteres. Klager anførte at nettselskapet ikke har rettslig grunnlag for å registrere han som kontraktspart for levering av strøm til fritidseiendommen, og avviste at han har akseptert inngåelse av strømabonnement muntlig eller skriftlig. Klager anførte at han er grunneier på 50 % av eiendommen og at det finnes 3 strømmålere til 3 hytter og 3 forskjellige brukere. Agder Energi Nett AS anførte at det ikke ble opplyst om hvem som var arving av eiendommen gjennom dødsbobehandlingen. Agder Energi Nett AS hevdet at det er gitt tilstrekkelig informasjon om prosessen og rutiner i tilknytning til overføring av anlegget til en annen etter avdødes bortgang. Agder Energi Nett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-388 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering av dette. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han jevnlig har levert målerstander til nettselskapet, da innsamling av forbruk fra hans AMS-måler ikke fungerer som forutsatt. Klager anførte at han ikke kan lastes for nettselskapets feil ved innmeldinger til Elhub, da han regelmessig har levert målerstander til nettselskapet og at han dermed har vært i god tro om at fakturering som er mottatt har vært korrekt. Tensio TS AS viste til at avlesningen som er mottatt er meldt inn til Elhub og det har vært Elhubs beregninger av forbruk, og ikke nettselskapets reelle avlesninger. Tensio TS AS erkjente at overføring av målerverdier for klagers målepunkt feilet ved overføring til Elhub og at dette ble rettet den 09.03.20. Tensio TS AS mente at slike feil må påregnes i kompliserte systemer. Tensio TS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-394 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og fakturaspesifikasjoner. Klager krevde at målerstand skal påføres hver faktura som tilsendes. Klager anførte at fakturaspesifikasjonene ikke er tilstrekkelig når målerstand ikke inkluderes. Klager reagerte på at selskapet ikke varslet om at målerstand skulle tas bort fra fakturaspesifikasjonen. Tensio TS AS hevdet at fakturering er korrekt og i henhold til avregningsforskriften, og at de derfor ikke kan imøtekomme klagers krav om målerstand på faktura. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-303 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred opphørsfaktura. Klager anførte at han ikke skal bære ansvar for manglende måleravlesninger. Klager viste til korrespondanse med netteier hvor det fremgår at netteier har mottatt avlesninger fra klager, men at det har vært treghet hos Hafslund Strøm AS med å innhente informasjonen fra netteier. Hafslund Strøm AS viste til at klager stod oppført med et profilmålt anlegg. Hafslund Strøm AS anførte at de har fakturert etter de verdier de har mottatt fra klagers netteier. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-361 Klage vedrørende etterfakturering – Hammerfest Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet har brutt varslingsplikten ved å ikke å varsle om feil eller mangler ved anlegget. Klager påberopte seg å ha vært i god tro om at faktureringen de mottok var korrekt, og anførte at han ikke kan lastes for en feil som nettselskapet og deres montørfirma bør regnes ansvarlige for. Klager anførte også at han ikke har hatt noen muligheter til å oppdage feilen og påpekte at dette var en feil som nettselskapet og deres leverandør må ta seg i mellom. Hammerfest Energi Nett AS erkjente at det ved målerbyttet ble gjort en feil av montør som medførte at feil målernummer ble installert i klagers målepunkt. Hammerfest Energi Nett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-212 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde at etterfakturert forbruk krediteres, og at det faktureres for stipulert forbruk. Klager anførte at måleren i boligen ikke var mulig å lese av, og at det derfor ikke kan tillegges klager ansvar for at forbruket ble stipulert. Klager påberopte seg å ha vært i god tro om at faktureringen har vært riktig gjennom hele avtaleforholdet. Klager hevdet at nettselskapet ikke har overholdt opplysningsplikten hva gjelder fakturering etter stipulerte og faktiske verdier. Tensio TN AS hevdet at interne rutiner i forbindelse med målerbytte er fulgt, og avviste økonomisk ansvar. Tensio TN AS hevdet at de ikke har mottatt avlesninger av den gammel måler. Tensio TN AS hevdet at fakturert forbruk er korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.