Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

356 resultater

Type artikkel
Velg område
356 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-419 Klage på etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at anlegget ble oppgradert og anførte at det ikke har vært en stor endring i forbruk i omtvistet periode. Klager hevdet at det var en grov feil av nettselskapet å ikke ha kontakt med måleren i en periode på over ett år. Klager påpekte at det ikke kan forventes at hun som kunde skal forstå at smartmåler installert i utendørsskap skal avleses manuelt, selv om hun fikk månedlig varsel. Lede AS viste til at klagers installatør meldte inn ny måler i forbindelse med ombygging av anlegget til tre-fase. Fra denne datoen hadde det likevel ikke vært kontakt med måleren, slik at klagers forbruk har vært stipulert. Lede AS hevdet at de har overholdt sin plikt til å varsle ved manglende kontakt med måleren. Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-160  Klage på etterfakturering – Fitjar Kraftlag SA

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for tilgang til anlegget. Klager viste til at han har gitt tilgang til selskapet flere ganger de siste årene og anførte at en kompensasjon for dette ikke var urimelig. Klager krevde også dokumentasjon på fakturert forbruk som ligger til grunn for fakturert krav. Fagne AS viste til at klagers anlegg var profilmålt og dermed avhengig av at klager manuelt leser av måler og videreformidler målerstand. Fagne AS hevdet at de har gjort det de kan for å få inn avlesninger fra klager. Fagne AS påpekte at klager krevde timebetalt for tiden elektriker var på stedet, noe Fagne AS ikke kunne godta. Fagne AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-144   Klage på etterfakturering – Arva AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Arva AS var ansvarlig for merforbruket da Arva AS selv var skyld i dette på grunn av manglende tilbakemelding om problemer med fjernavlesningsmåleren. Arva AS viste til at de mistet kontakt med klagers måler. Arva AS anførte at de har enkelte områder med dårlige signaler som kan føre til manglende kommunikasjon med måleren. Arva AS hevdet at klager må betale for forbruket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-409 Klage vedrørende etterfakturering– Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert nettleie. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at hun har vært i aktsom god tro, slik at selskapet må bære ansvaret for feilen. Tensio TS AS opplyste at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert mens klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet, noe som skyldtes en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med at klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til en ordinær kraftleveranse via kraftleverandør. Tensio TS AS har tilbakevist klagers anførsel om god tro og anførte at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-190 Klage på fakturering – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det måtte være en feil i selskapets systemer. Klager hevdet at det fremgår tydelig av innsendt dokumentasjon at klager har betjent inngått avdragsordning parallelt med betaling av øvrige månedlige fakturaer. Ishavskraft AS hevdet at det er et utestående krav som er uoppgjort av klager. Ishavskraft AS viste til at alle betalingsavtaler som er inngått må betales i tillegg til de månedlige fakturaene. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-052 Klage vedrørende etterfakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om etterbetalingskrav for forbrukt kraft. Klager hevdet at kravene var foreldet og at selskapets forsøk på inndrivelse av kravet var i strid med god forretningsskikk. Klager bestred at det forelå skriftlig avtaleinngåelse om betalingstjenesten «Strømkonto» i avdødes navn og mente at selskapet ikke hadde dokumentert dette overfor henne. Selskapet avviste klagers anførsler i sin helhet og opprettholdt betalingskravet. Det hevdet at det ble inngått en nedbetalingsavtale med klager den 18.09.19, hvor sluttfaktura skulle betales i avdrag. Selskapet mente at det rettmessig kunne starte ordinær innkrevingsprosess i saken på grunnlag av klagers mislighold. Klager ble gitt delvis medhold.

 8. Sak: 22-234 Klage på fakturering– Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at de har betalt de løpende strømfakturaene etter avtalens ordlyd. Klager hevdet at selskapet har drevet villedende markedsføring. Klager påpekte at en forbruker må kunne forvente at stipuleringen skal være noenlunde korrekt.  Fortum Strøm AS anførte at det ikke ble fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk grunnet feil i selskapets system. Fortum Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Fortum Strøm har kompensert 50 % av det totale restbeløpet og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.