Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

356 resultater

Type artikkel
Velg område
356 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-226 Klage over fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og beregning av spotpris. Klager hevdet at han hadde blitt fakturert i strid med reglene om avregning og fakturering. Han viste til at beregningen av spotpris oversteg områdepris på Nord Pool Spot og til at innklagede ved faktureringen ikke hadde tatt hensyn til merverdiavgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6. Selskapet bestred at det forelå feil ved faktureringen og hevdet at klagers oppfatning baserte seg på en misforståelse av beregningsmetoden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-650 Klage over etterfakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturering av levert kraft basert på endrede målerverdier. Klager bestred etterbetalingskravet med grunnlag i aktsom god tro. Hun hevdet at hun ikke hadde hatt noen forutsetning for å oppdage feilen ved strømmåleren og at hun dermed ikke kunne belastes for tilleggsbetalingskravet. Selskapet opprettholdt kravet og viste til at det var beregnet på grunnlag av levert og forbrukt kraft. Selskapet understreket at klager var avregnet korrekt basert på verdier fra Elhub og at klager ikke kunne fristilles fra sin betalingsforpliktelse etter avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-635 Klage på etterfakturering– Barents Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert krav etter avregningsfeil. Klager har påberopt seg god tro. Klager anført at hun antok at faktureringen var i orden og at faktureringen har vært på samme nivå som hennes naboer. Klager hevdet at det var en stor svikt i selskapets systemer da feilen har gått over tid uten at selskapet har oppdaget dette. Barents Nett AS anførte at det i forbindelse med avregning ble avdekket at noen få kunder var registrert på en tariff som ikke var i bruk og kundene ble derfor ikke avregnet for energiledd. Barents Nett AS hevdet at det har handlet innenfor regelverket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-426 Klage over fakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han sendte oppsigelse av avtalen og at avtalen ble overtatt av huseier. Klager anførte også at det var fakturert for mye og at årsaken til dette var at nettselskapet har registrert feil målernummer på hans adresse. Glitre Energi Nett AS anførte at klagers måler til enhver tid har vært knyttet til riktig leilighet og at alle fakturaene som har blitt sendt ut til klager har vært korrekte. Det som har vært feil var oversikten som har hengt ved siden av målerne over hvilke strømmåler som tilhørte hvilken leilighet ved overlevering av bygget. Glitre Energi Nett AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 22-355 Klage over feilinnmelding – Hålogaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk etter feilinnmelding av målernummer. Klager krevde at nettselskapet skulle ta ansvar for feilinnmeldingen. Klager påpekte at det hadde skjedd en ombytting av målernummer mellom klagers adresse og en annen adresse som ble benyttet som fritidseiendom og var eid av klagers svigerfar. Hålogaland Kraft Nett AS anførte at feilen har oppstått som følge av melding fra kraftleverandør om innflytting på feil målepunkt og avviste derfor ansvar. Hålogaland Kraft Nett AS påpekte at de som netteier ikke har noen mulighet til å oppdage slike feil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-314 Klage over fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred fakturert opphørsfaktura. Klager anførte at opparbeidet saldo har blitt holdt skjult. Klager hevdet at det hadde skjedd en feilfakturering og at det var gitt feilinformasjon. Fortum Strøm AS anførte at det grunnet feil i deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke ble fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Fortum Strøm AS hevdet at det ikke var grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie samt tilleggstjenester. Fortum Strøm AS har valgt å kompensere for systemfeil for 50 % av det totale utestående beløpet. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-554  Klage på leveringspliktig kraft – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at selskapet hadde gitt ham utilstrekkelig informasjon om at han sto på leveringspliktig strøm. Klager påpekte at det fremgikk i liten skrift nederst på fakturaen at man bør finne en strømleverandør. Klager hevdet at det var urimelig at det var fakturert etter leveringspliktig strøm. Lede AS viste til at de har plikt til å gi kundene strøm i en periode de ikke kan få strømleveranse fra en strømleverandør. Lede AS påpekte at det fremgår av fakturaene at klager klart oppfordres til å få billigere strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-369 Klage på etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjeldt uenighet om etterfakturert krav fra kraftselskap, som bygget på korrigerte målerverdier fra nettselskap. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun ikke har mottatt varsel om feil ved måleren, og at selskapets varsel per e-post har havnet i søppelpost. Klager påpekte at dette varselet burde vært sendt på annen måte, eksempelvis per post, telefon eller SMS. Glitre Energi Nett AS viste til at det var en feilsituasjon som endret antenneinnstillingen på måleren fra "intern" til "ekstern" som medførte at signalstyrken på måleren ble dårlig. Glitre Energi Nett AS har ikke sett behovet for å få kontrollert måleren da det ikke har vært indikasjoner på at det var noe feil med måleren. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-415 Klage på endring av påslag i spotavtale – Wattn AS

  Saken gjaldt uenighet om prisjustering. Klager fastholdt tidligere avtalt påslag på 2,2 øre, og anførte at selskapets økning av påslaget til 2,9 øre var urettmessig. Klager anførte at han hadde en avtale uten sluttdato hos Tafjord Marked AS og at det ikke var rimelig at Wattn AS ensidig kunne endre vilkårene i avtalen ved fusjonen. Klager hevdet at Wattn AS var bundet til avtaler som allerede var inngått. Wattn AS anførte at kundene hos Tafjord Marked AS ble overført med samme produkt og prisavtaler. Wattn AS påpekte at det ikke forelå noen bestemmelser i deres vilkår eller produktbeskrivelse som var til hinder for prisjustering, og at prisendringen uansett hadde tilstrekkelig grunnlag i standard kraftleveringsavtale § 6. Wattn AS viste til at det var gitt rettidig og korrekt varsel til klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 22-535 Klage på etterfakturering – DE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro og anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt var i orden. Klager påpekte at det er nettselskapets ansvar å følge opp om faktureringen er korrekt og at det må forventes at DE Nett AS har rutiner som ivaretar dette. DE Nett AS viste til at ved overgang til tariff "næringskunde" på husholdningspunktet, så har det blitt opprettet en næringstariff som er basert på timesavleste målere. DE Nett AS hevdet at deres krav var berettiget i henhold til vanlige leveringsbetingelser. DE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.