Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

114 resultater

Type artikkel
Velg område
114 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-086 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at selskapet betaler ham et tilgodebeløp, samt en kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han har et tilgodebeløp i forbindelse med produksjon av solstrøm, og at Fjordkraft AS ikke forholdt seg til de avlesninger de har mottatt fra netteier og klager selv i forbindelse med hans produksjon. Klager hevdet at Fjordkraft har manipulert klagers "Min side", og at han aldri har mottatt informasjon om avtaleendring på denne siden. Fjordkraft AS anførte at klager har mottatt betaling for de produksjonsverdiene som de har mottatt fra netteier. Fjordkraft AS opplyste at de henter produksjonsverdiene fra eSett i perioden 7.-10, hver måned, men at det i klagers sak har oppstått en feil grunnet at han har egen produksjonsmåler. Fjordkraft AS avviste klagers krav om tilgodebeløp, samt krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 21-116 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at NorgesEnergi AS har brutt sin varslingsplikt ved prisjusteringer. Klager reagerte på fakturert strømpris og viste til eget regnestykke. NorgesEnergi AS viste til at ved oppstart og gjennom kundeforholdet har klager hatt strømavtalen Gul e-strøm som var en standard variabel strømavtale. I 2019 gjorde selskapet en endring av produktstrategi som resulterte i at avtalen Gul e-strøm utgikk av produktbasen. Det ble besluttet å endre til en tilsvarende standard variabel strømavtale til de kundene dette gjaldt. Kundene ble flyttet over til Top 5-Garanti som også er en standard variabel strømavtale. NorgesEnergi AS viste til at det ble varslet via epost med informasjon om produktendring. NorgesEnergi AS anførte at varsling av ny strømavtale og de vilkårene, har blitt utført i tråd med gitt lovverk og avviste derfor klagers krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 21-085 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS dekket hennes merkostnader i forbindelse med fakturering fra daværende kraftleverandør. Klager hevdet at Agva har villedet henne ved at hun ble lovet seks måneder med subsidiert strøm. Klager anførte at selskapet ikke informerte henne om at de ikke ville gjennomføre avtalen som ble inngått, og at hun har lidt et økonomisk tap som følge av dette. Agva Kraft AS anførte at de via to e-poster har fått beskjed om at de ikke kunne starte opp avtalen som klager ønsket, da hun ikke oppfylte vilkåret om å være ny kunde for å kunne inngå avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-006 Klage vedrørende avtaleinngåelse og fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred faktura og krevde at LOS AS dekket hans merkostnader. Klager anførte at LOS AS har gjort en feilregistrering i Elhub, noe som hevdes å ha medført at klager ble fakturert for leveringspliktig strøm via netteier. LOS AS viste til Elhub og påpekte at de ikke har anledning til å endre en avtale med tilbakevirkende kraft. LOS AS hevdet at de har fulgt interne rutiner i forbindelse med oppsigelse av avtale grunnet at kunde er gått bort. LOS AS anførte at klager ikke har hatt store merkostnader som følge av den litt senere oppstart av avtalen, da leveringspliktig strøm ikke er så kostbart før etter 6 uker. LOS AS erkjente at de ikke har gitt god nok informasjon til klager om leveringsplikt når det er tale om oppstart tilbake i tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-590 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngått avtale og fakturering. Klager hevdet at det var fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft AS har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og at dette beviser det han hevdet er selskapets trakassering. Fjordkraft AS avviste klagers påstand om at han var fakturert med feil pris og viste til at klager har inngått en spotprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-562 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om erstatning og tilbakebetaling – Elevo Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og avtale. Klager krevde at hele bruddgebyret tilbakebetales, at avtalen avsluttes og utgifter til rettslig bistand dekket. Klager anførte at han ikke har mottatt angreskjema etter avtaleinngåelsen, og at han ikke har fått fremlagt noe dokumentasjon på at dette er tilsendt ham. Klager reagerte på at selskapet startet opp avtalen da han ved salgssamtalen opplyste om bindingstid hos daværende kraftleverandør. Elevo Norge AS anførte at de ikke var ansvarlige for konsekvenser av eventuelt avtalebrudd med en annen kraftleverandør. Elevo Norge AS viste til avtalevilkårene og hevdet at de har en bindende avtale med klager og at klager har brutt avtalen. Elevo Norge AS avviste klagers krav om erstatning for utgifter tilknyttet rettslig bistand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 20-558 Klage vedrørende avtale og fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår og fakturering. Klager krevde tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det var overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Ustekveikja Energi AS anførte at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. Ustekveikja Energi AS opplyste om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Ustekveikja Energi AS er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav, og hevdet det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-548  Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke kan lastes for feil i selskapets systemer og påpekte at han ikke kunne forutsett faktureringsproblemene. Klager anførte at han ikke fikk opplyst at det var målt et gjennomsnittlige forbruk på målerne og at dette også ga han grunn til å tro at det var fakturert etter korrekt månedsbeløp. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen dokumentasjon om A-konto eller informasjon om at han selv må følge med på at det var beregnet riktig pris. Hafslund Strøm AS anførte at på grunn av feil i deres system for overvåking av klagers strømforbruk ble det ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Dette medførte at klager opparbeidet en negativ saldo som først ble avdekket da klager avsluttet betalingstjenesten. Hafslund Strøm AS erkjente at tilleggstjenesten ikke har fungert som forutsatt og har derfor ikke gjort gjeldende krav om betaling for tjenesten. Hafslund Strøm AS opplyste at klager var kompensert for ulempene som dette har medført, hvor beløpet dekket strømutgiftene samt kostnaden av tilleggstjenesten. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-514  Klage vedrørende avtale – Tinde Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Tinde Energi AS har brutt opplysningsplikten i henhold til angrerettloven og at dette medfører at angrefristen utvides. Klager hevdet at angrerettlovens krav om opplysningsplikt var brutt da det mangler grunnleggende informasjon om avtalen. Tinde Energi AS hevdet at det var gitt relevant informasjon om avtalen før avtaleinngåelse og påpekte at klager ikke har underrettet om ønske å benytte seg av angreretten innenfor angrefristen. Tinde Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-487 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilgodebeløp utbetalt. Klager viste til avregning med et tilgodebeløp og reagerte på at selskapet ikke ville utbetale tilgodebeløpet. Klager anførte at i henhold til norsk lovgivning vedrørende fusjon/fisjon er selskapet forpliktet til å overholde forpliktelser. Kraftriket AS anførte at det har vært en glipp i systemet som har ført til at klager har fått tilgodebeløp på grunn av en rabatt, noe klager ikke skulle hatt. Kraftriket AS påpekte at om klager hadde bestilt strømavtalen på et senere tidspunkt slik at vilkårene var gjeldende, så hadde klager likevel ikke fått dette utbetalt da klager sa opp avtalen. Kraftriket AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.