Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

232 resultater

Type artikkel
Velg område
232 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-562 Klage knyttet til avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvilken prismodell det var inngått avtale om og om oppfyllelse av garanti. Klager anførte at det var inngått spotprisavtale med garanti om at påslaget skulle være blant de tre billigste på markedet. Han hevdet at garantien ikke kunne anses oppfylt, og at han derfor hadde krav på å få dette tapet kompensert. Klager viste til sine beregninger der fakturert pris ble sammenholdt med Nord Pools priser. NordlysEnergi AS bestred klagers krav under henvisning til at det ikke var inngått spotprisavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-446 Klage knyttet til avtaleopphør ved leverandørskifte – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om klagers betalingsplikt for kraftleveranse gjennomført etter leverandørbytte. Klager anførte at avtalen med NorgesEnergi AS ble angret og avsluttet da hun inngikk avtale med Agva Kraft AS, og at hennes betalingsforpliktelse bortfalt ved leverandørbyttet. Hun hevdet videre at selskapet ikke hadde hjemmel til å si opp avtalen hun inngikk med Agva Kraft AS. Selskapet opprettholdt betalingskravet på bakgrunn av avtalebinding. Det bestred at klager hadde utøvd angrerett. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-723 Klage over avtaleinngåelse – Saga Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var inngått bindende fastprisavtale mellom partene. Klager fastholdt at hun hadde krav på fastprisproduktet som hun bestilte den 09.08.2022. Hun viste til ordrebekreftelsen som uttrykk for innklagedes avtaleaksept. Saga Energi AS bestred at det ble inngått bindende avtale under henvisning til at avtaleproduktet var utsolgt i klagers prisområde. Selskapet anførte at dette fremgikk tilstrekkelig klart ved avtalebestillingen, og at klager dermed ikke handlet i aktsom god tro da hun bestilte fastprisproduktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-806 Klage over vilkårsendring – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var foretatt varslingspliktige vilkårsendringer i produktet «Idrettsstrøm». Den 30. august 2022 ble klager informert om oppsplitting av prisingsstrukturen i ulike geografiske soner med virkning fra 1. august 2022. Klager hevdet at selskapet ikke hadde adgang til å foreta en slik endring uten forutgående varsel på 14 dager. Selskapet bestred klagers anførsel under henvisning til at soneinndelingen ikke kunne anses som en vilkårsendring. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-709 Klage over avtaleinngåelse og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var avtalt makspris på 90 øre/kWh og om betalingsplikt for bruddgebyr. Klager anførte at det ble inngått muntlig avtale om makspris på 90 øre/kWh, og at han dermed ikke hadde betalingsplikt for fakturaer beregnet etter en høyere pris. Bærum Energiomsetning AS bestred klagers påstand og viste til at klager hadde akseptert avtalen med andre prisvilkår. Selskapet anførte at markedssituasjonen i alle tilfeller hadde nødvendiggjort prisendringer. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene.

 6. Sak: 22-900 Klage over avtaleinngåelse og avtalevilkår– Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var inngått bindende avtale og om hvilke vilkår som var avtalt mellom partene. Klager bestred betalingsplikt for selskapets betalingskrav. Klager fastholdt at det ble inngått avtale om fradrag for 600 kWh som del av et velkomsttilbud. Han mente at de skriftlige vilkårene avvek fra det som ble avtalt muntlig mellom partene. Selskapet opprettholdt betalingskravene under henvisning til at klager aksepterte avtalen per SMS. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-657 Klage over etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Kravet hadde bakgrunn i feilaktig målerinnmelding. Klager bestred betalingsplikt, og viste til at det ikke forelå samsvar mellom hennes reelle forbruk og de fakturerte fordringene. Klager mente at selskapet var nærmest til å bære risikoen for feilen, og at det i alle tilfeller ikke forelå hjemmel for betalingskravet. Elvia AS opprettholdt kravet med grunnlag i at det måtte anses korrekt beregnet. Selskapet bestred at det forelå feil på deres side. Det anførte at det hadde opptrådt i henhold til fastsatte prosedyrer og at klager ikke var påført økonomisk tap som følge av deres håndtering av saken. Selskapet viste til at det hadde kompensert klager for påslaget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-634 Klage over avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om tidspunkt for avtaleoppstart. Klager krevde oppstart av fastprisavtalen fra den 1. november 2022, og anførte at oppstart ikke bare kunne skje den 1. juli 2022. Til støtte for sitt syn viste han til ordlyden "tidligst fra den 1. i kommende måned". Han pekte også på at selskapet ikke hadde satt noen uttrykkelig begrensning for når avtalen kunne tre i kraft. Selskapet anførte at oppstart av fastprisavtale ikke kan avtales så langt frem i tid av hensyn til prissikring og variasjon i områdepris, og at avvisningen dermed var saklig begrunnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 22-614 Klage over avtaleendring og opphør av fastprisavtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om varigheten av fastprisavtale. Klager hevdet at innklagede ikke hadde grunnlag for å overføre henne fra fastprisavtale til spotprisavtale uten forutgående varsel. Hun hevdet at fastprisavtalen fremdeles måtte anses å løpe, og bestred derfor sin betalingsplikt etter spotprisavtalen. Agva Kraft AS motsatte seg klagers forståelse av fastprisavtalens varighet og hevdet at tidsbegrensningen fremkom tilstrekkelig klart av vilkårene. Selskapet opprettholdt sitt betalingskrav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 22-444 Klage over avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om forståelsen av avtalevilkåret «ny kunde». Klager anførte at han måtte bli ansett som ny kunde tross tidligere avtaleforhold fordi han ikke på tidspunktet for avtaleinngåelsen hadde et eksisterende kundeforhold hos innklagede. Han viste til bestillingsbekreftelsen han mottok i etterkant av bestillingen. Klager krevde dekket utgifter som følge av at han ikke kunne benytte seg av kampanjen. Selskapet bestred klagers forståelse av vilkåret og hevdet at en bare er å anse som en ny kunde dersom en aldri har mottatt kraftleveranse fra dem tidligere. Klager ble enstemmig gitt medhold.