Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

29 resultater

Type artikkel
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-417 Klage vedrørende linjerydding – Nordvestnett AS

  Saken gjaldt tvist etter linjerydding. Klager krevde at nettselskapet tok stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner, at nettselskapet fjernet alt av virke som var kuttet og kompensasjon. Klager hevdet at han kun mottok et varsel om linjerydding i etterkant av at trærne ble kuttet og at nettselskapet har unnlatt å forhåndsvarsle grunneier om rydding av trær på klagers eiendom. Nordvestnett AS avviste klagers krav. Nordvestnett AS påpekte at de ikke var oppmerksomme på at eiendommen var overdratt til klager. Nordvestnett AS anførte at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet og skat i haugen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 18-278 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt omlegging av kabel. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde prisavslag for hele kostnaden for omleggingen. Subsidiært krevde klager et forholdsmessig prisavslag. Klager anførte at det knyttet seg vesentlige mangler til Hallingdal Kraftnett AS sin håndtering av omleggingen av anlegget og hevdet at manglene gir rett til prisavslag. Klager påpekte at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden. Hallingdal Kraftnett AS avviste klagers krav. Hallingdal Kraftnett AS anførte at klager må selv dekke kostandene med omlegging av kabelen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 18-085 Klage vedrørende anleggsbidrag - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at anleggsbidraget var på kr. 30 000. Subsidiært krevde klager at anleggsbidraget var på kr. 60 000. Klager krevde også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt. TrønderEnergi Nett AS avviste klagers krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 6. Sak: 16-196 Klage vedrørende anleggsbidrag – Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt beregning av anleggsbidrag. Klager mente at anleggsbidraget var for høyt i forhold til estimatet. Klager ba om et prispåslag på 15 % av estimert tilbud. Klager mente at selskapet hadde alle tilgjengelige muligheter for å gi en bedre forhåndskalkyle da de vet hvor mye reisetid montører har. Helgeland Kraft AS hevdet at timeforbruket var korrekt. Helgeland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Det var dissens i begrunnelsen.

 7. Sak: 16-221 Klage vedrørende anleggsbidrag – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag for utvidelse av nettilknytning og krevde dette refundert. Klager mottok flere tilbudsbrev med endret overskrift. Klager bestilte og aksepterte tilbudet som gjaldt omlegging av distribusjonsnettet. Klager var i den tro at dette tilbudet også gjaldt utvidelse av eksisterende anlegg. Hafslund Nett AS sa at tilbudsbrev var redigerbare og at tilbudet ble sendt ut med feil overskrift og innhold. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 16-030 Klage vedrørende luftstrekk over eiendom

  Saken gjaldt uenighet om planlagt luftstrekk over eiendom. Klager krevde at planlagt luftstrekk over eiendom ikke ble gjennomført. Klager hevdet at det fantes andre gunstige alternativer som ville medføre mindre ulempe for klager, samt strøm til naboeiendommen. Haugaland Kraft Nett har fremlagt to alternative løsninger og mente at den ene løsningen var den mest hensiktsmessige ut i fra et rasjonelt og økonomisk perspektiv. Flertallet la til grunn at tilknytningsavtalen § 3-4 ikke i seg selv gir hjemmel til å etablere nettanlegg på en grunneiers eiendom for strømforsyning til en annen eiendom, i situasjoner der grunneieren nekter å samtykke til dette. Under dissens ble klager gitt medhold.