Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1100 resultater

Type artikkel
Velg område
1100 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-722 Klage vedrørende krav om erstatning – Nettselskapet AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagte varmepumpe. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at varmepumpen sluttet å fungere og kun blinket etter strømbruddet. Klager hevdet at ansvaret ligger hos nettselskapet da det var en feil ved deres nett og mente derfor at han ikke skal være skadelidende. Nettselskapet AS bekreftet at det var feil på nettet som klager var tilknyttet. Nettselskapet AS hevdet at dette forholdet er noe som ligger utenfor deres kontrollsfære og at det derfor er utenfor deres ansvarsområde. Nettselskapet AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-706 Klage vedrørende avtale – Glitre Energi Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager viste til fakturerte krav og hevdet at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevdet at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris. Glitre Energi Strøm AS avviste klagers krav. Glitre Energi Strøm AS hevdet at klager har fått god informasjon om saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 19-673 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. Klager hevdet at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. NordlysEnergi AS hevdet at det ble inngått en gyldig avtale. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. NordlysEnergi AS opprettholdt fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr. NordlysEnergi AS krevde at klager må betale saksomkostningene som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-653 Klage vedrørende etterfakturering – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager bestred registrert forbruk i perioden fra 11.10.15 til 01.05.18. Klager anførte at montør som byttet måleren stusset over en lyd fra måleren. Klager viste til rapport fra målerkontroll og anførte at kontrollen ikke tar hensyn til lokale forhold, feil og jevnlige avbrudd i nettet. Klager hevdet at selskapets historikk ikke stemte med innsendte måleravlesninger. Nordlandsnett AS viste til utsendte brev og oversikt over utsendelse og anførte at de har purret klager gjentatte ganger. Nordlandsnett AS viste til at måler ble sendt til MeterTech for kontroll og funnet i orden. Nordlandsnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-642 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at det aktuelle tilgodebeløpet skulle bli utbetalt til hans bankkonto. Klager anførte at det er visse krav som må være oppfylt for at et krav kan bringes i motregning og påpekte at et av kravene er at kravet er forfalt og kravet derfor bringes i motregning. Klager hevdet at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde noen krav mot han. NorgesEnergi AS viste til at ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien, blir beløpet lagt inn i deres faktureringssystem med en identifiserbar merknad og periode. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er gjort noen feil ved tilbakebetalingen. NorgesEnergi AS har fulgt egne retningslinjer for fakturering og anførte at de beklageliges ikke har hatt mulighet til å oppfylle ønsket til klager om direkte utbetaling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-587 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager anførte at det er nettselskapet som har feilkoblet måleren og at det derfor er deres ansvar å påse at utstyret er korrekt montert. Klager hevdet at nettselskapet må kunne fremlegge bevis for et riktig forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS viste til forbrukshistorikken og hevdet at de har et godt grunnlag for å beregne ikke fakturert forbruk i feilperioden. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-528 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager viste til at måleren ble byttet av installatør da det var noe galt med den forrige måleren. Klager antok derfor at den nye måleren målte et mer korrekt forbruk. Klager anførte at hun ikke har kunnskap om elektriske installasjoner og at hun derfor ikke kunne mistenke at noe var galt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS hevdet at feilen lå utenfor nettselskapets kontroll og at de var berettiget til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-456 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var nettselskapets ansvar at det ikke ble gitt informasjon om at måleren ikke var i orden og hevdet derfor at kravet var urimelig. Klager anførte at hun ikke var gitt mulighet til å sette inn nødvendige sparetiltak som kunne redusert strømforbruket da hun ikke visste at hun ble fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de har prosesser som skal fange opp hendelser ved målerne når det skjer over lengre perioder. Lyse Elnett AS mente at endringene/avvikene i grafene sammenlagt med at nettselskapet tok kontakt med klager, talte for at klager ikke var i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 9. Sak: 19-438 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager anførte at han ikke var klar over at det var et utvendig måleskap. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at utsendte fakturaer sammenlignet med det de fikk for tilsvarende størrelse, ikke ga noen indikasjon om at fakturert forbruk ikke var reelt. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet eller grunn til å oppdage at han ble stipulert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til aktivitetshistorikken og anførte at de ved en rekke anledninger har sendt ut SMS til klager om måleravlesning og kommunikasjonsproblemer med måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-411 Klage vedrørende målerbytte – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at sikring i sikringsskapet ble brent på grunn av målerbyttet. Klager viste til at det har vært utført kontroll av måleren og at det ikke ble avdekket noen feil eller mangler ved anlegget. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar. Lyse Elnett AS viste til bilder før og etter målerbyttet og hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom målerbyttet og den brente sikringen. Lyse Elnett AS viste til at ledningene i sikringsskapet var stripset sammen, noe som gjør at de beveger seg svært lite under et målerbytte. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.