Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1404 resultater

Type artikkel
Velg område
1404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-548 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Market AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det ble gitt lovnad om makspris ved avtaleinngåelsen, og at han ble flyttet over på en annen avtale med andre vilkår, kalt «Lik Betaling». Klager anførte at betalingstjenesten «Lik Betaling» ikke hadde fungert slik den skulle, da terminbeløpet ikke hadde blitt oppjustert etter at avtalen ble endret. Fortum Market AS viste til vilkårene for tjenesten og anførte at det var tydelig forutsatt at kunden fortsatt ville være ansvarlig for eget forbruk. Fortum Market AS hevdet at klager ikke var fritatt for sin plikt til å betale for strømforbruket sitt fordi han har benyttet seg av betalingstjenesten. Fortum Market AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 22-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Market AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager påpekte at tjenesten ble bestilt for å sikre en stabil strømpris. Klager anførte at månedsbeløpet ble endret uten varsel. Fortum Market AS anførte at klager ble kontaktet en rekke ganger for rejustering av månedsbeløpet da det ble avdekket at månedsbeløpet ikke var i samsvar med gjeldende priser samt økt forbruk. Fortum Market AS viste til vilkårene for betalingstjenesten og påpekte at det fremgikk tydelig at kunden ville være ansvarlig for betaling for eget forbruk. Fortum Market AS hevdet at klager ikke var fritatt for sin plikt til å betale for strømforbruket sitt fordi hun hadde benyttet seg av betalingstjenesten. Fortum Market AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 22-369 Klage på etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjeldt uenighet om etterfakturert krav fra kraftselskap, som bygget på korrigerte målerverdier fra nettselskap. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun ikke har mottatt varsel om feil ved måleren, og at selskapets varsel per e-post har havnet i søppelpost. Klager påpekte at dette varselet burde vært sendt på annen måte, eksempelvis per post, telefon eller SMS. Glitre Energi Nett AS viste til at det var en feilsituasjon som endret antenneinnstillingen på måleren fra "intern" til "ekstern" som medførte at signalstyrken på måleren ble dårlig. Glitre Energi Nett AS har ikke sett behovet for å få kontrollert måleren da det ikke har vært indikasjoner på at det var noe feil med måleren. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-332 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om prisgaranti på 75 øre/kWh gjaldt for hele avtaleforholdet. Klager hevdet at det var inngått en særskilt avtale med prisgaranti på 75 øre/kWh og spotpris til innkjøpspris 48 øre/kWh. Klager hevdet også at inngått avtale ikke kunne endres uten begge parters samtykke. Klager påpekte at det ikke var tatt forbehold om fremtidige prisendringer i inngått avtale. Kraftriket AS viste til at selskapet fusjonerte med Akraft AS. Kraftriket AS anførte at strømavtalen som klager hadde inngått med Akraft AS ikke var noen særavtale, men en innkjøpspris med prisgaranti. Kraftriket AS hevdet at de kunne endre prisgarantien med 14 dager direkte varsel. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 22-250 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning fra innklagede for innbetalt egenandel på forsikringen samt erstatning for ødelagt USB-lader knyttet til to strømbrudd. Klager krevde videre kompensasjon for tap av egen strømproduksjon grunnet jordfeil. Klager hevdet at strømbrudd hadde forårsaket skade på hennes elektriske anlegg, samt at jordfeil medførte at strømproduksjon på solcelleanlegg opphørte. Elvia AS viste til at det på de aktuelle datoene hadde vært bryterfall i høyspentnettet som artet seg som strømbrudd for klager, men at det ikke var registrert spenningsvariasjoner utenfor grenseverdiene. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Selskapet anførte at tilsvarende bryterfall inntreffer nesten daglig i distribusjonsnettet, og som det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr skal tåle. Elvia AS anførte at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og de anførte skadene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-549 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde refundert alle utgifter hun har hatt knyttet til dårlig spenningskvalitet siden 2017. Klager hevdet at hun har hatt en rekke kostnader knyttet til strømutfordringene i huset. Klager anførte at det ser ut til at det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masta. Mørenett AS viste til at det ble undersøkt for spenningsfeil i 2017 og 2021 uten at det ble funnet feil i nettet. Mørenett AS anførte at det følger av deres overvåkningssystem at det periodevis er registrert korte jordfeil, men at det ikke er mottatt feilmeldinger fra andre kunder med forsyning fra den aktuelle nettstasjonen. Mørenett AS viste til at det ikke var påvist feil i nettet, og at det dermed ikke forelå mangel i selskapets leveranse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-512 Klage på avtale – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktet "Fornybar energi". Klager hevdet at han har blitt fakturert for tilleggsproduktet uten samtykke. Klager anførte at fornybartillegget var spesifisert i den detaljerte fakturaen, men i den forenklede fakturaen i appen og på selskapets nettsider ble det kun skilt mellom spotpris, energiledd og fastledd. LOS AS anførte at tilleggsprodukter ikke legges på kunden uten at kunden har takket ja til produktet. LOS AS påpekte at produktet fremkom tydelig på klagers faktura. LOS AS anførte at det ikke var aktuelt å tilbakebetale for et produkt med tilbakevirkende kraft. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-511 Klage vedrørende avtalevilkår– Skandiaenergi Omsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at han hadde betalt for mye, og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at garanti ikke var overholdt. Klager hevdet at Skandiaenergi Omsetning AS ikke har overholdt avtalen med tilbud om betalingsfritak fire ganger per år, og krevde derfor at kostnadene knyttet til dette ble kreditert. Klager påpekte at selskapet har drevet misvisende markedsføring. Skandiaenergi Omsetning AS anførte at det ble inngått avtale om produktet kalt "Topp 3-Garanti", også kalt "Innkjøpspris med pristak og betalingsfritak". Skandiaenergi Omsetning AS har tilbudt klager å kreditere det han har betalt for både pristak og betalingsfritak fra oppstart og frem til opphør. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-462 Klage vedrørende avtalevilkår– Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det han hevdet han hadde betalt for mye. Klager hevdet at det aldri var inngått variabelavtale, og at det partene avtalte i 2007 var en spotprisavtale. Klager hevdet også at han ikke ble varslet om endring av kontrakten i 2007. Ustekveikja Energi AS anførte at klager bestilte strømavtalen kalt "Ustekveikja Pre" i 2007, som var en standard variabel kraftavtale. Ustekveikja Energi AS påpekte at det i mer enn 12 år har stått "variabel" på klagers faktura. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt standpunkt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 22-415 Klage på endring av påslag i spotavtale – Wattn AS

  Saken gjaldt uenighet om prisjustering. Klager fastholdt tidligere avtalt påslag på 2,2 øre, og anførte at selskapets økning av påslaget til 2,9 øre var urettmessig. Klager anførte at han hadde en avtale uten sluttdato hos Tafjord Marked AS og at det ikke var rimelig at Wattn AS ensidig kunne endre vilkårene i avtalen ved fusjonen. Klager hevdet at Wattn AS var bundet til avtaler som allerede var inngått. Wattn AS anførte at kundene hos Tafjord Marked AS ble overført med samme produkt og prisavtaler. Wattn AS påpekte at det ikke forelå noen bestemmelser i deres vilkår eller produktbeskrivelse som var til hinder for prisjustering, og at prisendringen uansett hadde tilstrekkelig grunnlag i standard kraftleveringsavtale § 6. Wattn AS viste til at det var gitt rettidig og korrekt varsel til klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.