Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1512 resultater

Type artikkel
Velg område
1512 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 14-199 Klage vedrørende skade etter strømutkobling - krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagt utstyr etter strømutfall. Klager krevde erstatning etter at deler av boligen var strømløs og et fem år gammelt hjemmekinoanlegg ikke fungerte etter strømbruddet. Et servicesenter reparerte utstyret der kortet/strømforsyningsmodulen var helt utbrent, og de konkluderte med at det var overspenning som forårsaket skaden. Hafslund Nett AS viste til at utfallet av strømforsyningen varte i ca. 3 minutter. Hafslund hevdet at ikke noe utstyr skulle ta skade av en forsinkelse, dvs. at strømforsyningen blir borte. Hafslund hadde ikke opplysninger eller dokumentasjon som indikerte at ytelsen hadde vært utenfor de krav til leveringskvalitet som var fastsatt i forskrift. Hafslund mente klagers anlegg ikke hadde tålt de påkjenninger som det måtte forventes å bli utsatt for og la til grunn at utstyr skulle tåle visse påkjenninger som kunne oppstå i strømnettet. Hafslund hevdet det ikke hadde vært noen mangel ved ytelsen og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var noen mangel ved ytelsen som var årsak til klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 14-186 Klage vedrørende erstatning for skade – krav om dekning av forsikringens egenandel – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade hos klager forårsaket av tredjemann. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at varmepumpe ble ødelagt på grunn av lav spenning. Agder Energi Nett AS viste til at en lavspentlinje ble revet av en kranbil som ikke var på oppdrag for nettselskapet. AEN avviste erstatningsansvar og hevdet årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Nemnda mente nettselskapet ikke var erstatningsansvarlig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 14-179 Klage vedrørende dekning av utgifter for utrykking til strømløs bolig – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt manglende informasjon om/og pris for utrykking til strømløs bolig. Klager ringte Lyse Elnett AS fordi strømmen var borte i huset. Selskapet rykket ut uten å finne feil verken i eller utenfor anlegget og anbefalte klager å ta kontakt med elektriker. Elektriker byttet jordfeilbryter. Klager mottok regning fra Lyse for tre timers arbeid for en undersøkelse som tok én time. Klager mente selskapet burde informert om at det var så dyrt med utrykning. Klager var villig til å betale for én time. Lyse Elnett AS hevdet de informerte klager i telefonsamtalen om at kostnader i forbindelse med utrykning ville bli avkrevd klager dersom mangelen viste seg å være på klagers installasjon og ikke på nettselskapets nett. Lyse fakturerte 100 % overtid fordi utrykning fant sted på kveldstid. Kostnadsposten på 0,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet burde ha opplyst på forhånd at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på det. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 4. Sak: 14-165 Klage vedrørende brannskade som følge av strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar for brannskade etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter at det oppsto strømbrudd mens selvrensing av stekeovnen var i gang. Fordi strømmen var borte, fungerte ikke viftene i ovnen og det oppsto røykutvikling og flammer. Hafslund Nett AS viste til at årsaken til utfall av høyspentavgang var at en ekstern skadevolder hadde felt et tre og skadet en høyspentlinje. De mente strømbruddet var forårsaket av forhold utenfor deres kontroll samt at strømbruddet ikke forårsaket branntilløpet. Nemnda mente årsaken til feilen i nettet lå utenfor nettselskapets kontroll og at klagers skade ikke oppsto som følge av mangel i strømleveransen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 14-163 Klage vedrørende strømutkopling og spenningsfall – Krav om erstatning for skade på varmepumpe – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt erstatning for skade på varmepumpe. Klager hevdet svært lav spenning mellom to strømavbrudd forårsaket skader på varmepumpe og krevde regning fra installatør dekket. Sykkylven Energi AS viste til at årsaken til utkoblingene var feil i overliggende nett og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 14-162 Klage vedrørende krav for dekning av utgifter i forbindelse med feilretting/feilsøking – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tvist om fakturert kostnad for feilsøking i klagers anlegg. Klager ringte nettselskapet da boligen var strømløs og hevdet han snakket med selskapet i fem minutter og at reparatør var på anlegget mindre enn én time. Klager ble fakturert for hhv 1,5 time og 3 timer og avviste kravet som for høyt. Lyse Elnett AS sendte ut montør for å søke etter feil og opplyste om at faktura på arbeidet ville bli sendt dersom feilen viste seg å være på kundens anlegg. De fant at årsaken til strømbruddet var at sikringer på loftet var røket. Lyse fakturerte 50 % overtid fordi utrykning fant sted utenom ordinær arbeidstid. Kostnadsposten på 1,5 time var medgått tid til saksbehandling. En enstemmig nemnd fant at selskapet hadde fakturert gjengs timepris, men at selskapet på forhånd burde opplyst om at det fakturerer minimum tre timer montørtid. Flertallet i nemnda fant at selskapet ikke kunne fakturere kunden for mer enn medgått tid uten på forhånd å ha gjort kunden oppmerksom på dette. Mindretallet fant at kunden var forpliktet til å betale det selskapet krevde så lenge dette tilsvarte gjengs pris. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 7. Sak: 14-151 Klage vedrørende ansvar for betaling av nettleie – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt om nettselskapet kunne overføre strømabonnement til huseier når leietaker sa opp. Klager avviste å bli fakturert uten å ha bestilt strømabonnement for et forbruk som var brukt av leietaker. TrønderEnergi Nett AS viste til at de mottok avbestilling fra leietaker på anlegget og at leietaker oppga klager/huseier som ny kunde fra samme dato og at ordrebekreftelse ble sendt klager samme dag. Nemnda la til grunn at klager ikke motsatte seg eller reagerte på ordrebekreftelsen. Klager heftet selv for det forbruk som var målt på eget anlegg og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 14-150 Klage vedrørende spenningsavvik - Krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr – Hafslund Nett Øst AS

  Saken gjaldt høy spenning og krav om erstatning. Klager krevde erstatning for ødelagt elektrisk utstyr - vaskemaskiner, termostat, kompressor og sengevarmer. Klager mente det måtte ha vært spenningsavvik tidligere enn november 2012 selv om spenningen ikke ble målt før da. Hafslund Nett Øst AS målte spenningen i 2012 og 2013 og det ble funnet avvik i et krav i forskrift i spenningsmålingen fra 2013. Hafslund Nett Øst kunne ikke se at den dokumentasjon på økonomisk tap som var mottatt knyttet seg til perioden etter målingen i 2012 og hevdet det ikke var noen krav å vurdere i denne sak annet enn at de ønsket å utbetale erstatning for sengevarmer med kr 1 000. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert økonomisk tap som ikke var foreldet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 14-149 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter for feilsøking i eget nett – Luostejok Kraftlag SA

  Dissens                                                                                               Saken gjaldt tvist om ansvar for klemmefeil. Klager krevde dekning av utgift for feilsøking i eget nett. Klager viste til at deler av hytta hadde strøm. Hadde strømmen vært borte i hele hytta, hadde han kontaktet kraftlaget først. I dette tilfellet henvendte han seg derfor først til elektroinstallatør. Installatør fant ikke feil i hyttas anlegg og kontaktet kraftlaget. Luostejok Kraftlag SA mente klager burde ringt dem først for å avklare hvor feilen lå og mente det ble feil dersom kunder kunne tilkalle elektroinstallatør for kraftlagets regning uten at det var avklart på forhånd. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 10. Sak: 14-146 Klage vedrørende strømavbrudd og spenningsvariasjoner – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter at jordfeilbryter slo ut på landsted og frysere og kombiskap m.m. ble ødelagt. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 12 000 dekket. Klager hevdet at feilen måtte ligge utenfor eget anlegg og at det dermed var nettselskapets ansvar. Agder Energi Nett AS viste til at de korte hendelsene med blinking/avbrudd mest sannsynlig skyldtes sterk vind og at grener hadde vært borte i linja. De to strømutkoblingene ble varslet med SMS. AEN hevdet at jordfeilbrytere var del av kundens anlegg som kunden var ansvarlig for. Nemnda la til grunn at Agder Energi Nett AS hadde godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningsansvarlig i denne saken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.