Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

145 resultater

Type artikkel
Velg område
145 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-894   Klage vedrørende avtaleinngåelse – Motkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde kr 8000, – inkl. rente i kompensasjon for urettmessig inngått avtale. Klager anførte at hun fikk melding fra sin daværende leverandør om at avtalen var blitt sagt opp og påpekte at Motkraft AS hadde tatt over kundeforholdet via Elhub uten samtykke. Klager viste til at hun forsøkte å inngå avtale med Motkraft AS og at dette ikke ble gjennomført grunnet lav kredittscore. Motkraft AS sendte melding i november om at klager likevel kunne bli kunde, men klager svarte ikke på denne meldingen. Motkraft AS har endret rutinene for innmelding av kunder for at slike feil ikke skal skje igjen. Motkraft AS har tilbudt klager å betale kun spotpris for strøm uten påslag og fastbeløp. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 22-264 Klage vedrørende avtalevilkår – Å Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår.  Klager krevde at det faktureres til fastpris på 59,95 øre/kWh. Klager anførte at han har bedt Å Strøm AS dokumentere at selskapets nettsider viste en pris på 66,9 øre/kWh og påpekte at selskapet har snudd bevisbyrden. Klager anførte at han ikke har mottatt varsel ved prisøkning samt at bestillingsbekreftelsen ikke inneholdt noen opplysning om kontraktsbetingelsene. Å Strøm AS viste til at ved registrering av bestilt fastpris, som på bestillingstidspunktet var 66,90 øre/kWh, har saksbehandler i selskapet glemt å legge på elsertifikat som utgjør 6,95 øre av prisen. Dette har medført at klager er blitt fakturert fastpris uten elsertifikat. Innklagede understreket at selskapet ikke har mulighet til å dokumentere hvilken pris som lå ute på deres nettsider på bestillingstidspunktet. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-213  Klage vedrørende avtalevilkår– Tinde Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde at fakturerte krav krediteres så langt de gikk utover spotprisen som gjaldt der klager er bosatt. Klager hevdet at prisene til Tinde Energi AS ikke harmonerer med inngått avtale. Klager hevdet at selskapet har hatt villedende markedsføring. Tinde Energi AS viste til at det ble inngått en strømavtale kalt "Tinde Lavpris" og at dette er en avtale med strøm til forvaltningspris. Tinde Energi AS viste til at klager tok kontakt og var misfornøyd med prisen. Tinde Energi AS har gitt tilbud om spotprisavtale da klager bor i en rimeligere sone. Tinde Energi AS har ikke fakturert klager for bruddgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-189   Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at han blir fakturert etter prisen i den sonen han er bosatt i. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han ble lurt til å tro at dette var en god strømavtale og at selskapet ikke har holdt sin del av avtalen om best mulig spotpris. Klager påpekte at selskapet skulle ha informert ham om soneinndelingen og påpekte at om denne informasjonen hadde vært gjort tilgjengelig, så ville han ikke inngått avtale med selskapet. Bærum Energiomsetning AS anførte at de foretrekker skriftlige avtaleformer i stedet for en muntlig verifisering. Bærum Energiomsetning AS har valgt å tilby en minnelig løsning om å betale kr 2000, – i bruddgebyr per strømmåler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-068 Klage vedrørende avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at det ikke er varslet tilstrekkelig om endring av påslaget og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager hevdet at varsel om e-post ved melding i innboksen har vært aktivert. Klager påpekte at det er mottatt en rekke e-poster, men ingen eposter som varsler endring av inngått avtale.  Fjordkraft AS viste til at klager har hatt strømavtalen kalt «Strøm til innkjøpspris» siden 2016. Avtalens påslag er i klagers avtaleperiode endret to ganger og klager ble etter selskapets syn begge ganger varslet i samsvar med gjeldende vilkår. Fjordkraft AS krevde at saken avvises fra behandling. Subsidiært hevdet Fjordkraft AS at det ikke foreligger brudd på regelverket. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 7. Sak: 22-113 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår– NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om inngått avtale. Klager krevde erstatning for medgått tid, tort og svie og ekstra kostnader. Klager hevdet at det ble inngått avtale om 0,4 kr/kWh i salgssamtalen og påpekte at han er fakturert for en mye høyere pris enn avtalt. NorgesEnergi AS anførte at klager takket ja til produktet "Sesongpris" i salgssamtalen. NorgesEnergi AS bestred at det var sannsynliggjort at det ble gitt et løfte om pris til 0,4 kr eller 21 øre per kWh med prissituasjonen i denne perioden. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-058 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde at Agva Kraft AS kobler det andre målernummeret til eksisterende strømavtale i samsvar med hva selskapet hadde tilbudt. Klager anførte at hun tok kontakt med Agva Kraft AS for å inkludere en strømmåler i hennes avtale og hevdet at dette ble bekreftet. Klager påpekte at det ikke var noen svarfrist i tilbudet, slik at hun kunne akseptere tilbudet da hun gjorde det. Klager anførte at det var urimelig at selskapet ikke står ved et tilbud de har gitt og bekreftet. Agva Kraft AS viste til at det mottok svar fra klager først i slutten av desember 2021 og påpekte at det på dette tidspunktet ikke lenger tilbød fastprisavtaler. Selskapet viste til at det kunne starte kraftleveransen på klagers måler, men at det ikke kan gjøre dette som en fastprisavtale. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 9. Samlesak II vedrørende angrerett og tilbakebetaling. Parter: Klagere i henhold til liste – Haugaland Kraft Energi AS

  Sakene gjaldt uenighet om tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Siden sakene i det alt vesentlige reiste likeartede spørsmål, ble de forent til felles behandling og avgjørelse. Sakenes faktiske omstendigheter var sammenfallende med sakene behandlet i vedtaket mot Haugaland Kraft Energi AS av 12. juni 2023. Innklagede sendte 23. desember 2022 ut informasjon til sine kunder med opplysning om angrerett under allerede inngåtte avtaler og om at kundene kunne gjøre angrerett gjeldende innen 14 dager fra mottaket av brevet. Klagerne viste til at selskapet ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 og at de hadde sin angrerett i behold. De krevde fritak for fremtidige betalingsforpliktelser samt tilbakebetaling av foretatte betalinger for strøm med grunnlag i at de hadde utøvd angreretten. Selskapet bestred at det forelå grunnlag for tilbakebetaling. Selskapet gjorde gjeldende at det etter en fornyet gjennomgang av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen fant at selskapet hadde gitt de opplysninger om angrerett som det skulle. Selskapet bestred i ethvert tilfelle at det hadde plikt til å tilbakebetale foretatte betalinger for levert kraft. Under dissens ble alle klagerne unntatt i sak 23-672 og 23-774 gitt medhold.

 10. Sak: 21-301 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og -vilkår. Klager hevdet at det ble avtalt gjennomfakturering ved muntlig avtale. Han viste til korrespondansen med selskapets representant på avtaletidspunktet samt forutsetningene som lå til grunn for avtaleinngåelsen. Da gjennomfakturering ikke skjedde, hevdet klager seg ubundet av avtalen på grunnlag av det han hevdet var feilaktig gitte opplysninger. Han hevdet at han aldri hadde vedtatt vilkår om bruddgebyr. Selskapet bestred klagers krav og fastholdt bruddgebyret. De viste til at det verken skriftlig eller muntlig ble avtalt gjennomfakturering og at et slikt vilkår måtte fremgå uttrykkelig av avtalen for å kunne anses bindende. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.