Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

213 resultater

Type artikkel
Velg område
213 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-941 Klage knyttet til erstatningskrav– Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt vilkårene for erstatning var oppfylt i en situasjon der klagers koketopp ble ødelagt tre måneder etter et spenningsbortfall. Klager hevdet at skaden oppsto som følge av innklagedes forsømte kontroll og vedlikehold, og at vilkåret om årsakssammenheng derfor måtte anses oppfylt. Han bestred at det måtte foretas avkortning i utmålingen grunnet koketoppens alder. Selskapet erkjente at det forelå ansvarsgrunnlag, men bestred at vilkåret om årsakssammenheng var oppfylt. Selskapet anførte videre at erstatningen, for det tilfellet at vilkårene likevel var oppfylt, uansett måtte avkortes med 50 % for å ikke gi klager en uberettiget berikelse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-377 Krav om erstatning – Hålogaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter en hendelse i nettet.  Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at han har utført de undersøkelsene han kunne for å utelukke at feilen var hos nettselskapet, og hevdet derfor at nettselskapet var ansvarlig for kostnadene til elektriker. Hålogaland Kraft Nett AS hadde bemannet opp sin driftssentral for å ha bedre oversikt over alle innkommende meldinger om feil. Hålogaland Kraft Nett AS påpekte at små feil på kundenivå ikke fanges opp gjennom deres overvåking av strømnettet. Hålogaland Kraft Nett AS anførte at dersom en kunde velger å rekvirere elektriker før han kontakter nettselskapet, måtte det være kundens eget ansvar. Hålogaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 3. Sak: 21-438 Klage om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter en hendelse i nettet. Klager hevdet av elektrisk utstyr hadde blitt ødelagt som følge av en hendelse i nettet og krevde dette erstattet. Klager hevdet at det hadde vært feil i nettet som hadde medført underspenning i flere år. Klager anførte at det virket som at det ikke ble avgitt rapport etter hendelsene i nettet i november 2017. BKK Nett AS viste til at de var på oppdrag i lavspentnettet som forsyner klager og at det ble funnet klemmefeil og en brent sikringslist. BKK Nett AS påpekte at de flere ganger har bedt klager fremlegge dokumentasjon på skadet utstyr. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-221 Klage på etterfakturering – Elvia AS og Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Forbruk ble av nettselskapet stipulert i en periode på grunn av manglende kontakt med måler, og stipulert forbruk ble innmeldt til kraftleverandør. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt med forsinkelsesrenter. Klager hevdet at faktureringen var urettmessig. Klager anførte at alle de stipulerte målingene var høyere enn de faktiske. Elvia AS anførte at kommunikasjonsmodulen feilet og resulterte i at det har vært stipulert forbruksverdier i perioden fra oktober 2018 til september 2021. Elvia AS har valgt å avskrive det for lite fakturerte forbruket for perioden. Fortum Strøm AS anførte at det gjenstår kr 7575,93 å betale og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-250 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning fra innklagede for innbetalt egenandel på forsikringen samt erstatning for ødelagt USB-lader knyttet til to strømbrudd. Klager krevde videre kompensasjon for tap av egen strømproduksjon grunnet jordfeil. Klager hevdet at strømbrudd hadde forårsaket skade på hennes elektriske anlegg, samt at jordfeil medførte at strømproduksjon på solcelleanlegg opphørte. Elvia AS viste til at det på de aktuelle datoene hadde vært bryterfall i høyspentnettet som artet seg som strømbrudd for klager, men at det ikke var registrert spenningsvariasjoner utenfor grenseverdiene. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Selskapet anførte at tilsvarende bryterfall inntreffer nesten daglig i distribusjonsnettet, og som det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr skal tåle. Elvia AS anførte at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og de anførte skadene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-549 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde refundert alle utgifter hun har hatt knyttet til dårlig spenningskvalitet siden 2017. Klager hevdet at hun har hatt en rekke kostnader knyttet til strømutfordringene i huset. Klager anførte at det ser ut til at det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masta. Mørenett AS viste til at det ble undersøkt for spenningsfeil i 2017 og 2021 uten at det ble funnet feil i nettet. Mørenett AS anførte at det følger av deres overvåkningssystem at det periodevis er registrert korte jordfeil, men at det ikke er mottatt feilmeldinger fra andre kunder med forsyning fra den aktuelle nettstasjonen. Mørenett AS viste til at det ikke var påvist feil i nettet, og at det dermed ikke forelå mangel i selskapets leveranse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-504 Klage vedrørende krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til nye vannrør dekket, og viste til at disse sprakk som følge av at varmekabler koblet ut som følge av strømbrudd. Klager hevdet at det var en klar årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på vannrøret. Klager hevdet at skaden oppstod på grunn av langvarig strømbrudd, og at det ikke var grunnlag for bortfall grunnet tapsbegrensningsplikt.  Norgesnett AS viste til at det var strømutfall grunnet feil i overliggende regionalnettet som påførte deres distribusjonsnett høye spenninger. Norgesnett AS anførte at erstatningsansvaret begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt, og bestred erstatningsansvar. Klager ble gitt medhold.

 8. Sak: 22-565 Klage vedrørende krav om erstatning – Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstattet innkjøp av dusjarmatur og trykktank med pumpe. Klager hevdet at det var strømbruddet som forårsaket skade på elektrisk utstyr. Klager viste til at jordfeilbryteren hadde slått ut i det utvendige sikringsskapet. Lede AS anførte at det ikke var registrert avbrudd eller utkoblinger på trafokretsen tilknyttet klager. Lede AS har ingen forklaring på hvorfor jordfeilbryteren var utløst og anførte at selskapet ikke har kontroll på hvordan klagers elektriske installasjon er bygget opp. Lede AS avviste erstatningsansvaret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 22-378 Krav om erstatning – Linja AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til utrykning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager merket spenningsvariasjoner i boligen som kom til uttrykk ved feil på flere elektriske apparater. Klager tilkalte elektriker som påviste feil i en inntaksboks i Linja AS sitt anlegg. Linja AS har erkjent at det var feil i deres inntaksskap. Klager krevde dekning av kostnader til elektriker til å avdekke feilen. Linja AS bestred betalingsansvar. Selskapet viste til at feilene kunden observerte indikerte feil i nettanlegget, og til at nettselskapet har både rett og plikt til å foreta utbedringer av slike feil. Selskapet opplyser at det ville ha rykket ut og rettet feil kostnadsfritt om det hadde fått feilmelding fra klager. Under dissens ble klager gitt medhold.