Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

209 resultater

Type artikkel
Velg område
209 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-250 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning fra innklagede for innbetalt egenandel på forsikringen samt erstatning for ødelagt USB-lader knyttet til to strømbrudd. Klager krevde videre kompensasjon for tap av egen strømproduksjon grunnet jordfeil. Klager hevdet at strømbrudd hadde forårsaket skade på hennes elektriske anlegg, samt at jordfeil medførte at strømproduksjon på solcelleanlegg opphørte. Elvia AS viste til at det på de aktuelle datoene hadde vært bryterfall i høyspentnettet som artet seg som strømbrudd for klager, men at det ikke var registrert spenningsvariasjoner utenfor grenseverdiene. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Selskapet anførte at tilsvarende bryterfall inntreffer nesten daglig i distribusjonsnettet, og som det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr skal tåle. Elvia AS anførte at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og de anførte skadene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-549 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde refundert alle utgifter hun har hatt knyttet til dårlig spenningskvalitet siden 2017. Klager hevdet at hun har hatt en rekke kostnader knyttet til strømutfordringene i huset. Klager anførte at det ser ut til at det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masta. Mørenett AS viste til at det ble undersøkt for spenningsfeil i 2017 og 2021 uten at det ble funnet feil i nettet. Mørenett AS anførte at det følger av deres overvåkningssystem at det periodevis er registrert korte jordfeil, men at det ikke er mottatt feilmeldinger fra andre kunder med forsyning fra den aktuelle nettstasjonen. Mørenett AS viste til at det ikke var påvist feil i nettet, og at det dermed ikke forelå mangel i selskapets leveranse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-504 Klage vedrørende krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til nye vannrør dekket, og viste til at disse sprakk som følge av at varmekabler koblet ut som følge av strømbrudd. Klager hevdet at det var en klar årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på vannrøret. Klager hevdet at skaden oppstod på grunn av langvarig strømbrudd, og at det ikke var grunnlag for bortfall grunnet tapsbegrensningsplikt.  Norgesnett AS viste til at det var strømutfall grunnet feil i overliggende regionalnettet som påførte deres distribusjonsnett høye spenninger. Norgesnett AS anførte at erstatningsansvaret begrenses av kundens tapsbegrensningsplikt, og bestred erstatningsansvar. Klager ble gitt medhold.

 4. Sak: 22-565 Klage vedrørende krav om erstatning – Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstattet innkjøp av dusjarmatur og trykktank med pumpe. Klager hevdet at det var strømbruddet som forårsaket skade på elektrisk utstyr. Klager viste til at jordfeilbryteren hadde slått ut i det utvendige sikringsskapet. Lede AS anførte at det ikke var registrert avbrudd eller utkoblinger på trafokretsen tilknyttet klager. Lede AS har ingen forklaring på hvorfor jordfeilbryteren var utløst og anførte at selskapet ikke har kontroll på hvordan klagers elektriske installasjon er bygget opp. Lede AS avviste erstatningsansvaret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-378 Krav om erstatning – Linja AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til utrykning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager merket spenningsvariasjoner i boligen som kom til uttrykk ved feil på flere elektriske apparater. Klager tilkalte elektriker som påviste feil i en inntaksboks i Linja AS sitt anlegg. Linja AS har erkjent at det var feil i deres inntaksskap. Klager krevde dekning av kostnader til elektriker til å avdekke feilen. Linja AS bestred betalingsansvar. Selskapet viste til at feilene kunden observerte indikerte feil i nettanlegget, og til at nettselskapet har både rett og plikt til å foreta utbedringer av slike feil. Selskapet opplyser at det ville ha rykket ut og rettet feil kostnadsfritt om det hadde fått feilmelding fra klager. Under dissens ble klager gitt medhold.

 6. Sak: 21-759 Klage vedrørende erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for tap i strømproduksjon. Som en følge av jordfeil sluttet klagers solcellepanel å produsere strøm. Klager krevde det økonomiske tapet erstattet av nettselskapet. Han hevdet at netteier ikke hadde overholdt sine forpliktelser etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 5-2 annet ledd og at selskapet måtte bære byrden for forsinket utbedring. Selskapet bestred klagers erstatningskrav og viste til at erstatningsvilkårene ikke kunne anses oppfylt.

 7. Sak: 22-050 Klage vedrørende erstatningskrav – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på strømforsyningen til hans styringssystem til smartbolig. Klager påpekte at strømbruddet medførte overbelastning av anlegget. Klager anfører at skaden er dokumentert ved bekreftelse fra elektriker. Elvia AS viste til at det oppstod bryterfall i høyspentnettet på avgangen fra transformatorstasjonen som forsyner nettstasjoner der kunden er tilknyttet. Virkningen for sluttkunde er som en ordinær inn- og utkobling av strøm, og det er ikke loggført overspenninger. Elvia AS avviste at det er årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-173 Klage på erstatningskrav– Lede AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter linjerydding. Klager krevde erstatning for nye harddisker. Klager anførte at det er foretatt sprenging i nærheten av hans bolig som førte til skade på elektrisk utstyr. Klager påpekte at Lede AS ikke har varslet om sprengingen og at han derfor ikke har hatt mulighet til å forhindre skader. Lede AS viste til at det var linjerydding i regionalnettet. I den forbindelse ble det foretatt sprenging i området for å rydde vegetasjon. Lede AS viste til at klager er bosatt 650–700 meter fra dette området. Lede AS anførte at sprengningsstyrken ikke kan føre til skade på utstyr og avviste erstatningsansvar. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.