Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

25 resultater

Type artikkel
Velg område
25 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-596 Klage på erstatningskrav etter jordfeil – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det var urimelig at han skal betale for at elektriker skal finne feil i selskapets nett. Klager påpekte at det ikke er feil i hans bolig. Klager viste til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia AS. Klager anførte at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anførte også at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Elvia AS anførte at DLE bekreftet at det ikke var feil i deres installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Elvia AS påpekte at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia AS og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære. Elvia AS anførte at det ikke er en mangel ved deres ytelse. Elvia avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-463  Klage på tilknytning - luftstrekk – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med omlegging av luftstrekk. Klager krevde flytting av luftstrekk. Klager opplyste at hun ikke har innvendinger mot at stolpene ved hennes fritidsbolig brukes til kabelstrekk, men at hun ikke ønsker at kabel føres videre til en oppsatt stolpe til inntaksstolpen. Klager avviste selskapets påstand om at hun har vært i kontakt med entreprenør for prosjektet før omleggingen, og viste til at hun ville ha reagert dersom han ble presentert for disse planene før de ble iverksatt. Klager krevde at en påle blir satt opp i området, slik at nåværende linjespenn blir trukket vekk fra uteplassen og fritidsboligen hans.  Varanger Kraftnett AS anførte at de ikke har rutiner for å varsle skriftlig til grunneiere når det ikke blir gjort inngrep i terrenget, men at det avklares muntlig på stedet.  Varanger Kraftnett AS viste til at de har tilbudt klager montering av fuglepigger for å forsøke å bøte på problemet som er oppstått med fugl på hengeledning, men at dette er avvist av klager. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-449  Klage på tilknytning – Rollag Elektrisitetsverk SA

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold for tilknytningskostnader. Klager krevde at Rollag Elektrisitetsverk SA kostnadsfritt tilkobler hans bolig til deres nett. Klager hevdet at Rollag Elektrisitetsverk SA vederlagsfritt overførte linjen han er tilknyttet til, til Verja Kraft SA, uten at dette er dokumentert. Klager avviste at det er han som skal dekke kostnader for gjentilknytning til Rollag Elektrisitetsverk SA sitt nett. Rollag Elektrisitetsverk SA bekreftet at klager tidligere var tilknyttet deres nett, men at det i 2004 ble opprettet et småkraftverk i hans nærområde – Verja Kraft SA. Rollag Elektrisitetsverk SA påpekte at klager valgte da å bli kunde hos Verja Kraft SA, og er fremdeles det i dag.  Rollag Elektrisitetsverk SA anførte at det ikke er mulig å tilkoble klager til deres nett igjen uten at det vil tilkomme ombyggingskostnader. Rollag Elektrisitetsverk SA opprettholdt krav om ombyggingskostnader og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-430 Klage på krav om målerbytte og erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte. Klager krevde målerbytte kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert. Klager hevdet at Elvia AS konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager hevdet at Elvia AS ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på han. Elvia AS viste til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. Elvia AS viste til at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-057 Klage vedrørende tilknytning – RK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om planlagt tilknytning over eiendom. Klager krevde at planlagt tilknytning over eiendommen ikke gjennomføres. Klager ba om alternative løsninger for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager mener at den planlagte fremføring av strømtilførsel til naboeiendommen som nettselskapet har valgt, ikke er den beste løsningen. Klager hevdet at han ikke har hatt mulighet til å uttale seg før arbeidet ble på påbegynt. Klager anførte at fremlagte trasealternativer vil medføre ulemper og verdireduksjon av hans eiendom. RK Nett AS anførte at klager er gitt rett til å uttale seg. RK Nett AS har vurdert klagers foreslåtte løsning og mener at denne ikke er hensiktsmessig. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-549 Klage vedrørende tilknytning - manuell måleravlesing – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. Klager krevde at nettselskapets retningslinjer for varsling av hjemmebesøk følges, samt at representanter fremviste gyldig identifikasjon ved oppmøte. Klager anførte at selskapet har brutt egne retningslinjer om varsling i forkant av hjemmebesøk hos klager. Det ble påpekt at nettselskapet har brutt med plikten om fremvisning av gyldig ID-kort fra selskapets representant, samt at det ikke ble brukt en merket firmabil ved oppmøte. Tinn Energi Nett AS bekreftet at deres representant ikke hadde legitimasjon fra selskapet ved oppmøte hos klageren, og påpekte at dette er beklaget ovenfor klager per e-post. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 8. Sak: 20-500 Klage vedrørende plassering av stolpe - BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentstolpe. Klager krevde at lavspentstolpen blir fjernet. Klager anførte at var montert stolpe på hennes eiendom, i tillegg til den gamle stolpen, uten at hun var varslet eller at hun er gitt anledning til å uttale seg om plassering av stolpen. Klager hevdet at BKK Nett AS har gjort en saksbehandlingsfeil ved å ta seg til rette på eiendommen uten å varsle. Klager påpekte at den nye stolpen har større dimensjon og plassert lengre inn på eiendommen sammenlignet med den gamle stolpen. BKK Nett AS anførte at stolpeskiftet var nødvendig av vedlikeholdsmessige årsaker. Den nye stolpen ble plassert nærmest mulig den gamle men ikke i samme hull, da det ville gitt dårligere feste. BKK Nett AS hevdet at dette måtte anses å være en utskifting og ikke en nyetablering som krever tillatelse. BKK Nett AS hevdet at stolpen var etablert med stedsvarig rett og nettselskapet hadde rett til å skifte den av vedlikeholdsmessige årsaker. BKK Nett AS påpekte at stolpen kan flyttes, men det må bekostes av rekvirenten. BKK Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-502 Klage vedrørende tilknytning - Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentnett luftlinjer. Klager krevde at luftstrekket blir flyttet fra hans eiendom. Klager påpekte at luftstrekket skaper mange ulemper og at verdien og disposisjonsretten av eiendommen blir betydelig redusert, samt fellesføringsaktører som ønsker å trekke nye luftledninger til andre beboere. Klager hevdet at det finnes andre alternative løsninger som kan benyttes og som ikke berører grunneiere i området. Elvia AS viste til at luftledningen ble etablert i forbindelse med utbyggingen av området. Elvia AS anførte at grunneier kjøpte eiendommen og at luftledningen var et synlig anlegg som allerede var etablert over eiendommen. Elvia AS erkjente at grunneier skulle fått informasjon om fornyelsen av luftledningen og har beklaget at det ikke ble gitt. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.