Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

29 resultater

Type artikkel
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-361 Klage på stolpeplassering og utbygging av kabelanlegg – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om stolpeplassering. Klager krevde omlegging av luftbårent ledningsnett til ledningsnett i bakken. Klager anførte at en stolpe var feilplassert innenfor byggelinjen på klagers eiendom samt at stolpen blant annet har forårsaket vanskeligheter med å få godkjenning til oppføring av garasje og påbygging. Klager anførte også at utvidelse av kabelanlegget var utført uten at hun var informert eller at tillatelse ble innhentet. Elvia AS påpekte at stolpen med tilhørende luftledning ble etablert på 1970-tallet og at stolpens plassering ikke var endret siden dette. Elvia AS anførte at selskapet ikke har hatt noen grunn til å tro at det ikke var gitt informasjon om plassering, og har derfor lagt til grunn at denne er akseptert. Elvia AS viste til at klager ble varslet om at det må graves inn til stolpen grunnet utbygging av kabelanlegg og at stolpen må byttes på grunn av råte. Elvia AS påpekte at det i denne sammenheng var en feil fra deres side at klager ble forelagt en avtale om dette ettersom selskapet har rett til å legge denne kabelen i bakken. Elvia AS har varslet om at kabel vil bli gravd ned og stolpen vil bli byttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-083 Klage på tilknytning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager krevde kompensasjon fra nettselskapet med grunnlag hvordan et utvendig forelingsskap ble plassert utenfor huset. Subsidiært krevde klager at fordelingsskapet blir tilbakeført til sin opprinnelige stand før det ble skiftet ut. Klager påpekte at det nye fordelingsskapet var til sjenanse og at hagen har mistet noe av sin funksjonalitet, og at dette vil påvirke husets verdi negativt. Klager anførte at han ikke hadde gått med på utskiftningen dersom han var informert om at det nye fordelingsskapet var vesentlig større og at det ville bli plassert lenger ut fra husveggen. Elvia AS anførte at slikt bytte av fordelingsskap ikke utløser noe krav om erstatning da dette er små innretninger som ikke påfører grunneier et økonomisk tap. Elvia AS anførte at fordelingsskapet måtte plasseres på denne måten for å få en god nok avstand til husveggen på grunn av sikkerhet. Elvia AS anførte at det er kommet nye krav som skal gi nok plass innvendig i et fordelingsskap og at dette er årsaken til at fordelingsskapet er større. Elvia AS avviste klagers krav. Under disses ble klager gitt medhold.

 3. Sak: 22-066 Klage vedrørende linjerydding – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med linjelinjerydding. Klager krevde at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.  Klager viste til bilder av området og påpekte at området ser rasert ut og påpeker at det var unødvendig å fjerne halve alleen. Klager hevdet at nettselskapet har en varslingsplikt og at denne plikten ikke er overholdt. Varanger Kraftnett AS viste til grunnboken og anførte at klagers eiendom ikke har noen tinglyst bruksrett til den aktuelle veien. Varanger Kraftnett AS anførte at klager heller ikke har fremlagt noen dokumentasjon som påviser at klager har eierrettigheter eller bruksrettigheter til veien.  Varanger Kraftnett AS avviste at de har varslingsplikt ovenfor klager og at Varanger Kraftnett AS er forpliktet til å plante nye trær langs veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-596 Klage på erstatningskrav etter jordfeil – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det var urimelig at han skal betale for at elektriker skal finne feil i selskapets nett. Klager påpekte at det ikke er feil i hans bolig. Klager viste til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia AS. Klager anførte at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anførte også at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Elvia AS anførte at DLE bekreftet at det ikke var feil i deres installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Elvia AS påpekte at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia AS og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære. Elvia AS anførte at det ikke er en mangel ved deres ytelse. Elvia avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-463  Klage på tilknytning - luftstrekk – Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet i forbindelse med omlegging av luftstrekk. Klager krevde flytting av luftstrekk. Klager opplyste at hun ikke har innvendinger mot at stolpene ved hennes fritidsbolig brukes til kabelstrekk, men at hun ikke ønsker at kabel føres videre til en oppsatt stolpe til inntaksstolpen. Klager avviste selskapets påstand om at hun har vært i kontakt med entreprenør for prosjektet før omleggingen, og viste til at hun ville ha reagert dersom han ble presentert for disse planene før de ble iverksatt. Klager krevde at en påle blir satt opp i området, slik at nåværende linjespenn blir trukket vekk fra uteplassen og fritidsboligen hans.  Varanger Kraftnett AS anførte at de ikke har rutiner for å varsle skriftlig til grunneiere når det ikke blir gjort inngrep i terrenget, men at det avklares muntlig på stedet.  Varanger Kraftnett AS viste til at de har tilbudt klager montering av fuglepigger for å forsøke å bøte på problemet som er oppstått med fugl på hengeledning, men at dette er avvist av klager. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 21-449  Klage på tilknytning – Rollag Elektrisitetsverk SA

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold for tilknytningskostnader. Klager krevde at Rollag Elektrisitetsverk SA kostnadsfritt tilkobler hans bolig til deres nett. Klager hevdet at Rollag Elektrisitetsverk SA vederlagsfritt overførte linjen han er tilknyttet til, til Verja Kraft SA, uten at dette er dokumentert. Klager avviste at det er han som skal dekke kostnader for gjentilknytning til Rollag Elektrisitetsverk SA sitt nett. Rollag Elektrisitetsverk SA bekreftet at klager tidligere var tilknyttet deres nett, men at det i 2004 ble opprettet et småkraftverk i hans nærområde – Verja Kraft SA. Rollag Elektrisitetsverk SA påpekte at klager valgte da å bli kunde hos Verja Kraft SA, og er fremdeles det i dag.  Rollag Elektrisitetsverk SA anførte at det ikke er mulig å tilkoble klager til deres nett igjen uten at det vil tilkomme ombyggingskostnader. Rollag Elektrisitetsverk SA opprettholdt krav om ombyggingskostnader og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-430 Klage på krav om målerbytte og erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte. Klager krevde målerbytte kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert. Klager hevdet at Elvia AS konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager hevdet at Elvia AS ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på han. Elvia AS viste til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. Elvia AS viste til at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.