Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1474 resultater

Type artikkel
Velg område
1474 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1061 Klage knyttet til varsel om prisendring – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det ble sendt ut prisvarsel i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6. Klagerne bestred betalingsplikt for krav oppstått etter endringen og krevde å bli stilt som om endringen aldri ble gjennomført. Klagerne viste til at de ikke hadde mottatt prisvarsel fordi varsel ble sendt til en ukjent e-postadresse. Agva Kraft AS opprettholdt kravet og fastholdt at korrekt varsel var sendt. Klagerne ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-1011  Klage knyttet til fremføring av distribusjonsnett – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om skifte av lavspentstolper. Klager hevdet at nettselskapet urettmessig hadde oppført stolper på eiendommen hans og krevde dem kostnadsfritt fjernet. Klager mente at oppføringen måtte anses som en varslingspliktig nyoppføring, og at verken han eller tidligere eier ble varslet. Elvia AS bestred klagers krav under henvisning til at stolpeskiftet lå innenfor nettselskapets råderett. Selskapet anførte videre at råderetten måtte tolkes i lys av samfunnsutviklingen, jf. servituttlova § 2. Det ble også hevdet at tidligere eier ble varslet per telefon. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-991 Klage knyttet til fakturering – BKK AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura med grunnlag i påstått målerfeil. Klager hevdet at det forelå feil ved måleren hennes og at målerverdiene oversteg de reelle verdiene. Hun viste til at hun overvåket forbruket nøye og at hun var svært sparsommelig. Klager pekte på at hun ikke fikk verdiene til å stemme, og krevde på bakgrunn av det en korrigering av omtvistet faktura. BKK AS opprettholdt kravet med grunnlag i at hun var avregnet korrekt. Selskapet viste til utført kontroll der det ikke ble påvist feil ved klagers måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-924 Klage knyttet til fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om beregningsgrunnlaget for omtvistet faktura. Klager bestred betalingsplikt for faktura fra april 2022 med grunnlag i beregningen av kravene for januar og februar 2022. Selskapet opprettholdt kravet under henvisning til at det ikke forelå feil. Selskapet mente at klager var kompensert for feilinnbetalingen, og at faktura av april 2022 måtte anses korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-888 Klage knyttet til etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert forbruk. Klager bestred betalingsplikt for etterslep oppstått som følge av stipulering i perioden mellom juli 2020 og september 2021. Klager anførte at han hadde vært i aktsom god tro, og at han derfor ikke kunne lastes for nettselskapets feil. Norgesnett AS opprettholdt kravet under henvisning til at klager ikke kunne anses å ha vært i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-715 Klage knyttet til avtalevilkår – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om det var inngått bindende avtale om fastpris. Klager bestred faktura beregnet etter spotpris, og viste til at det ble inngått fastprisavtale over telefon. Klager reagerte på at selskapet holdt opptaket av avtaleinngåelsen tilbake. Fortum Strøm AS opprettholdt betalingskravet. Selskapet forklarte at det oppsto en misforståelse ved avtaleinngåelsen, men anførte at det ikke kunne gi grunnlag for å frafalle kravet. Det hevdet at misforståelsen i alle tilfeller måtte anses kompensert. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-678  Klage knyttet til vilkårsendring – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om innklagedes adgang til å endre faktureringsvilkårene fra etterskuddsfakturering til forskuddsfakturering. Klager hevdet at endringen var varslingspliktig og forutsatte uttrykkelig samtykke fra henne. Hun anførte at endringen ikke kunne anses å ha tredd i kraft fordi samtykke aldri ble gitt. Klager hevdet seg på denne bakgrunn fristilt fra sluttoppgjørskravet. Agva Kraft AS bestred klagers krav under henvisning til at det ble sendt ut varsel om endringen per e-post. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 22-587  Klage knyttet til avtalevilkår og fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for sluttoppgjørskrav ved betalingstjenesten «Lik Betaling». Klager reagerte på sluttoppgjørskravets størrelse, og mente at selskapet ikke hadde gjort nok for å unngå at det opparbeidet seg en negativ saldo av et slikt omfang. Hun viste til at hun ikke hadde mottatt fortløpende varsel om skyldig beløp, til tross for at selskapet hadde all oppfordring til å gi henne det. Fortum Strøm AS bestred klagers anførsler og mente at det hadde levert i henhold til avtalen. Selskapet viste til at klager var blitt varslet om beløpsjusteringene. Det anførte videre at det ikke forelå grunnlag for å frita henne for betalingsplikten for levert kraft. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 22-566 Klage knyttet til fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for underbalanse oppstått på tilleggsproduktet «Strømkonto» etter korrigering av stipulert forbruk som følge av måleravlesning. Klager bestred grunnlaget for selskapets beregning av kravet, og fremholdt at hun i stedet hadde penger til gode. Hun anførte at beløpet måtte periodiseres. NorgesEnergi AS opprettholdt kravet og viste til at det bygde på nettselskapets korrigerte målerverdier. Selskapet hevdet videre at kravet var periodisert. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 22-562 Klage knyttet til avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvilken prismodell det var inngått avtale om og om oppfyllelse av garanti. Klager anførte at det var inngått spotprisavtale med garanti om at påslaget skulle være blant de tre billigste på markedet. Han hevdet at garantien ikke kunne anses oppfylt, og at han derfor hadde krav på å få dette tapet kompensert. Klager viste til sine beregninger der fakturert pris ble sammenholdt med Nord Pools priser. NordlysEnergi AS bestred klagers krav under henvisning til at det ikke var inngått spotprisavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.